Nowe inicjatywy MNiSW i NCN – SONATINA i „małe granty”

Po przeznaczeniu dodatkowych 17 mln zł na projekty z zakresu nauk humanistycznych, MNiSW i NCN podejmują kolejne wspólne inicjatywy na rzecz środowiska naukowego. Nowe konkursy pomogą młodym naukowcom w rozpoczęciu kariery badawczej i wejściu w system grantowy.

Rada NCN wypracowała wstępne zasady konkursu SONATINA, który zastąpi ministerialny program „Iuventus Plus”. Nowa inicjatywa wzbogaci rodzinę konkursów obecnie obejmującą SONATĘ i SONATĘ BIS. Tym samym w NCN powstanie spójny system finansowania badań prowadzonych przez młodych badaczy ze stopniem naukowym doktora, odpowiadający trójstopniowemu systemowi European Research Council. O granty w ramach SONATINY będą mogli się ubiegać naukowcy do 3 lat po doktoracie, a uzyskane środki pozwolą na sfinansowane ich etatów badawczych oraz krótkoterminowych (3-6-miesięcznych) staży zagranicznych. Co ważne, w nowym konkursie zachowany zostanie aplikacyjny charakter obecny w programie „Iuventus Plus”. Konkursy zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku, a ich rozstrzygnięcie znane będzie w roku 2017.

Obecnie w MNiSW dokonywana jest ocena wniosków złożonych do piątej edycji programu „Iuventus Plus”. Na stronach MNiSW można już znaleźć wyniki pierwszego etapu oceny wniosków, natomiast w czerwcu – ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków, które wpłynęły do Ministerstwa (ponad 900) – znane będą ostateczne wyniki konkursu.

Ponadto Rada NCN przygotowała koncepcję konkursów na tzw. „małe granty”, które zapełnią lukę w finansowaniu istotnych, niskokosztowych potrzeb środowiska naukowego. O granty będą mogły się ubiegać osoby, które nie kierowały jeszcze projektami z NCN, ze stażem naukowym nie dłuższym niż 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Kwota jednego grantu będzie wynosić od 5 do 50 tys. zł, a czas jego realizacji będzie ograniczony do roku. W ramach uzyskanych środków naukowcy będą mogli sfinansować konkretne zadania badawcze, takie jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy biblioteczne czy archiwalne, a także wyjazdy konferencyjne oraz szkoleniowe. Nowością będzie prowadzony przez NCN ciągły nabór wniosków. Taka forma finansowania pozwoli przede wszystkim na włączenie dużej grupy naukowców w system grantowy i umożliwi im zdobycie nowych doświadczeń naukowych. Konkursy na „małe granty” NCN planuje ogłosić już we wrześniu br. Więcej informacji o ich zasadach znanych będzie w ciągu najbliższego miesiąca.

W związku z nowymi inicjatywami, MNiSW planuje zwiększenie przyszłorocznego budżetu NCN o ponad 30 mln zł. Z tej puli 20 mln przeznaczone będzie na projekty z zakresu humanistyki.

W NCN toczą się ponadto prace nad stworzeniem instrumentu, który wesprze polskich naukowców planujących aplikowanie o granty European Research Council. W ramach nowego konkursu, wspieranego przez Radę, zaplanowane są staże w zespołach badawczych już realizujących granty ERC. Konkurs skierowany będzie do osób prowadzących projekty badawcze o wysokim potencjale naukowym, które uprzednio otrzymały grant z Narodowego Centrum Nauki.

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nowe-inicjatywy-mnisw-i-ncn-sonatina-i-male-granty.html

Posted in Wiadomości.