NPRH – „Dziedzictwo narodowe” I/2017 – nabór wniosków do konkursu

Do 23 czerwca trwa nabór wniosków do konkursu „Dziedzictwo narodowe” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w którym preferowane będą następujące obszary priorytetowe:

2.1. Polska w Europie Środkowo – Wschodniej;

2.2. Dziedzictwo starożytności w kulturze polskiej;

2.3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i  bibliograficznych;

2.4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Środki zaplanowane na finansowanie projektów w tym konkursie wynoszą 26 milionów.

Procedura drugiego konkursu w zmienionej formule została uzupełniona o rozmowy z kierownikami projektów w drugim etapie oceny i zmodyfikowane kryteria oceny.


MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ogłasza konkurs na realizację projektów
w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Konkurs w module „Dziedzictwo narodowe”
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2017 r.

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (M. P. z 2016 r. poz. 674) oraz Komunikatu o zmianie zasad finansowania programu (M. P. z 2017 r. poz. 425) ogłasza się konkurs o finansowanie projektów w ramach ww. programu w module „Dziedzictwo narodowe”.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

 1. W konkursie I/2017 preferowane będą następujące obszary priorytetowe:
  1.1. Polska w Europie Środkowo–Wschodniej;
  1.2. Dziedzictwo starożytności w kulturze polskiej;
  1.3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
  1.4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
 2. Do konkursu mogą być zgłoszone nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową, tzn. tworzące podstawy dalszych badań nad szczególnie istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego. Za kontynuowane uważa się projekty, które otrzymały wcześniej finansowanie w konkursach ogłaszanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W szczególności do konkursu zgłaszane mogą być projekty:
  1. opracowania inwentarzy zespołów archiwalnych oraz ich publikacji;
  2. opracowania zespołów zabytków materialnych lub niematerialnych dotyczących polskiego dziedzictwa kulturowego;
  3. obejmujące krytyczne edycje źródeł, dokumentów, zabytków piśmiennictwa;
  4. mające na celu przygotowanie różnego rodzaju słowników, np. biograficznych, historyczno-geograficznych, lingwistycznych, tematycznych, etc.;
  5. mające na celu przygotowanie różnego rodzaju encyklopedycznych kompendiów wiedzy.
 3. Projekty muszą mieć charakter badawczy, a ponadto powinny spełniać następujące kryteria:
  1. pierwszorzędne znaczenie dla przyszłych badań obejmujące zakres materiału, warsztat badawczy i użyteczność dla różnych dyscyplin;
  2. tworzenie i utrzymanie wyspecjalizowanych zespołów badawczych.
 4. Na konkurs mogą być składane projekty, które z powodu ograniczeń programowych nie mogą uzyskać dofinansowania w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki.
 5. Wnioski mogą składać:
  1. jednostki naukowe określone w art. 2 pkt. 9 lit. a – e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260), zwanej dalej „ustawą”;
  2. biblioteki naukowe, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy;
  3. podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 9 pkt 4 ustawy, prowadzące ciągłą działalność w zakresie badań, dokumentowania i upowszechniania polskiej humanistyki, w tym muzea – niebędące przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1); zwane dalej „Wnioskodawcami”.
 6. We wniosku należy wskazać kierownika projektu badawczego.
 7. W przypadku składania wniosku przez podmiot działający na rzecz nauki należy przedłożyć dokumenty, o których mowa w art. 13c pkt 3, tj.
  1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Rejestru instytucji kultury wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, poświadczony za zgodność z oryginałem;
  2. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, statutu lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji wnioskodawcy;
  3. oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;
  4. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  5. oraz informacje potwierdzające prowadzenie działalności upowszechniającej naukę z wyliczeniem realizowanych prac na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki.
 8. Wnioskodawca nieotrzymujący dotacji na działalność statutową dołącza do wniosku informacje dotyczące:
  1. badań naukowych zrealizowanych przez Wnioskodawcę w ciągu ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji i innych osiągnięć naukowych;
  2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 9. Moduł „Dziedzictwo narodowe” obejmuje finansowanie przez okres:
  1. 5 lat projektów nowych, dla których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi co najmniej 500 tys. zł;
  2. 3–5 lat projektów kontynuowanych, które przed dniem złożenia wniosku były finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przez okres co najmniej 4 lat, dla których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi co najmniej 300 tys. zł.

Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 30 % kosztów ogółem.

 1. Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projektach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki opublikowano na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministerstwem”. Za zgodność kosztów projektu z katalogiem odpowiada Wnioskodawca.
 2. Ze środków NPRH nie mogą być finansowane projekty obejmujące zadania naukowe aktualnie wykonywane przez Wnioskodawcę, które są finansowane ze środków budżetowych. Za powstanie sytuacji podwójnego finansowania tego samego kosztu odpowiada Wnioskodawca.
 3. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania publikacji powstałych w ramach projektu do udostępniania w ramach repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej.
 4. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl od dnia 24 maja 2017 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2017 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem Wnioskodawcy.
 5. Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez kierownika projektu oraz osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy należy przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł „Dziedzictwo narodowe” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa w terminie określonym w pkt 13. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej.
 6. Zakres informacji wymaganych we wniosku określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 7. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt 13 nie będą rozpatrywane.
 8. Procedura oceny wniosków składa się z oceny formalnej i merytorycznej.
 9. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.
 10. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się Wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. Wnioski nieuzupełnione w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 11. W konkursie przyjęto tryb oraz kryteria oceny wniosków zgodne z procedurą opracowaną przez Zespół doradczy – Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zwany dalej „Radą”, powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 12. Ocena merytoryczna wniosku składa się następujących etapów:
  1. Preselekcji, której dokonują eksperci w zakresie priorytetowych obszarów badawczych nauk humanistycznych wskazanych w pkt 1 niniejszego ogłoszenia. Eksperci ustalają listy rankingowe wniosków przez głosowanie zwykłą większością głosów.
  2. Wstępna ocena wniosków dokonywana jest przez ekspertów do spraw I etapu na podstawie analizy ich pełnych wersji,  według następujących kryteriów:
   1. stopień zgodności wniosków z celami, zakresem programu i znaczeniem tematu wniosku dla obszaru priorytetowego (0-1-2 pkt);
   2. wartość naukowa projektu (0-1-2-3 pkt);
   3. dorobek naukowy kierownika projektu (0-1-2 pkt);
   4. kompetencje członków zespołu w zakresie prac wskazanych w programie, tj. dokumentacyjnych, edytorskich, słownikowych lub bibliograficznych (0-1-2 pkt);
   5. wpływ realizacji projektu na rozwój młodej kadry naukowej (0-1-2 pkt);
   6. zasadność kosztorysu w stosunku do zadań przewidzianych w projekcie (0-1-2);
   7. możliwość realizacji projektu (0-1-2 pkt).
  3. Eksperci do spraw I etapu konkursu, podczas spotkania, ustalają listę rankingową ocenionych wniosków, którą przedkładają Radzie. Do II etapu konkursu kwalifikowane są najwyżej ocenione wnioski, których łączna liczba nie przekracza 45% wszystkich wniosków przyjętych do konkursu i które otrzymają liczbę punktów nie mniejszą niż 75% maksymalnej liczby punktów, jaką otrzymać może wniosek.
  4. Rada po zapoznaniu się z listą rankingową przedstawioną przez ekspertów rekomenduje Ministrowi listę wniosków do II etapu konkursu. Przed wydaniem rekomendacji, w uzasadnionych wypadkach, Rada może wystąpić do ekspertów z wnioskiem o dodatkowe uzupełnienie opinii na temat wniosku zakwalifikowanego lub niezakwalifikowanego do II etapu konkursu.
  5. Na podstawie przedłożonej przez Radę listy rankingowej Minister kieruje wnioski do II etapu konkursu oraz podejmuje decyzję o odmowie przyznania środków finansowych na realizację pozostałych projektów. Po decyzji Ministra wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu kierowane są do recenzentów zewnętrznych.
  6. Wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu są oceniane przez co najmniej trzech recenzentów zewnętrznych według kryteriów ujętych w pkt 20B. Recenzent, poza oceną punktową, przedstawia rekomendacje do finansowania ocenianych projektów, według następującej skali:
   1. projekt do finansowania w pierwszej kolejności;
   2. projekt do finansowania, o ile będą dostępne środki finansowe;
   3. projekt nierekomendowany do finansowania.
  1. Do dalszej oceny kwalifikowane są wnioski, które otrzymały trzy rekomendacje A lub dwie A i jedną B, oraz których łączna kwota planowanych nakładów nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu. Selekcja wniosków dokonywana jest na podstawie średniej punktacji uzyskanej w wyniku oceny dokonanej przez trzech recenzentów, a jej rezultat w postaci listy rankingowej przedstawiany jest do zatwierdzenia Radzie NPRH.
  2. Rada po dokonaniu analizy listy rankingowej, o której mowa w ppkt G, przekazuje ją ekspertom do spraw II etapu w celu przeprowadzenia oceny. Nazwiska recenzentów nie są podawane do wiadomości ekspertów.
  3. Na posiedzenie ekspertów do spraw II etapu konkursu zapraszani są kierownicy projektów, którzy przed posiedzeniem powinni zapoznać się z recenzjami swoich projektów. Podczas rozmowy z ekspertami kierownicy projektów zwięźle przedstawiają swoje projekty, odpowiadają na pytania ekspertów i ustosunkowują się do treści recenzji. W przypadku wniosków, w których recenzenci wskazali błędy i/lub przeszacowania w kosztorysach, eksperci mogą negocjować z kierownikami projektów wysokość środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu. W posiedzeniu ekspertów mogą brać udział bez prawa głosu przedstawiciele Rady NPRH oraz ministerstwa. Na podstawie rozmowy z kierownikami projektów eksperci wskazują mocne i słabe strony każdego z projektów.
   Eksperci do spraw II etapu konkursu biorą pod uwagę średnią ocen co najmniej trzech recenzji, rekomendacje recenzentów, o których mowa w pkt 20 F oraz efekt rozmowy z kierownikami projektów, opisanej w ppkt I. W przypadku zakwestionowania przez ekspertów poprawności formalnej lub merytorycznej recenzji, eksperci dokonują własnej oceny wniosku, która wymaga zatwierdzenia w głosowaniu bezwzględną większością głosów. W przypadku przyznania przez co najmniej jednego z recenzentów 0 punktów w jakimkolwiek kryterium, eksperci dokonują zbiorowej oceny. Ocena zbiorowa staje się składnikiem średniej wszystkich ocen w danym kryterium.
  4. W oparciu o analizę recenzji i ocenę własną uwzględniającą przeprowadzone rozmowy, eksperci do spraw II etapu konkursu przygotowują listę rankingową wniosków II etapu konkursu i przedkłada ją Radzie.
  5. Rada dokonuje analizy poprawności procedury, omawia listę rankingową i jej skutki finansowe. Rada zatwierdza listę rankingową wniosków w drodze głosowania i przedkłada ją Ministrowi wraz ze swoimi rekomendacjami.
 1. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia kryteriów poprawności czy obiektywności oceny w recenzji, eksperci do spraw II etapu konkursu mogą wnioskować do Rady o wyłączenie autora recenzji z bazy ekspertów – recenzentów przyszłych konkursów NPRH.
 2. Na podstawie listy rankingowej, przedstawionej przez Radę, Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów.
 3. Przyznane środki będą przekazane Wnioskodawcy na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia projektu.
 4. Wnioskodawca w terminie 20 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu jest zobowiązany złożyć w urzędzie obsługującym Ministra projekt umowy o realizację projektu, zawierającej harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy.
 5. Złożenie wniosku do konkursu oznacza akceptację określonych w ogłoszeniu zasad postępowania konkursowego i oceny wniosków.
 6. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52-92-368; (22) 52-92-358; (22) 52-92-480; (22) 50-17-107.

 

 

Posted in Wiadomości.