Ogłoszenie IX edycji konkursu w ramach programu „DIAMENTOWY GRANT”

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej.

Zgodnie z § 2. pkt 3. Jednostka naukowa składa, w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu (26.11.2019 ⇒ do dnia 2020-01-27 23:59 ), wniosek o przyznanie środków finansowych na badania naukowe w ramach programu „Diamentowy Grant”, w systemie teleinformatycznym wskazanym przez ministra na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, zwanym dalej „systemem”.
4. W terminie, o którym mowa w ust. 3, jednostka naukowa składa dodatkowo informację określoną w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Na podstawie art. 318 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534) w związku z art. 26 ust. 3a–3e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), zwanej dalej „ustawą”, oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant” (Dz. U. poz. 1818), zwanego dalej „rozporządzeniem”, ogłasza się IX edycję konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”, zwanego dalej „programem”.

I. Adresaci konkursu

 1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu może ubiegać się następujący podmiot, zwany dalej „wnioskodawcą”:
  1. uczelnia, która na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wstąpiła w ogół praw i obowiązków jej podstawowych jednostek organizacyjnych, posiadających kategorię naukową A+, A lub B,
  2. jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183) posiadająca kategorię naukową A+, A lub B,
  3. instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350) posiadający kategorię naukową A+, A lub B,
  4. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadający kategorię naukową A+, A lub B,– w którym osoba, o której mowa w ust. 2, będzie realizować badania naukowe w ramach programu i – w przypadku studentów – będzie kontynuować naukę.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wybitnie uzdolnieni:
  1. absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu,
  2. studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę,– zwani dalej „wybitnie uzdolnionymi osobami”.
 3. Osoby, o których mowa ust. 2 muszą spełniać łącznie następujące warunki:
  1. nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika;
  2. nie są laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu;
  3. posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
  4. prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.
 4. W programie mogą uczestniczyć również studenci/absolwenci posiadający obywatelstwo polskie, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia za granicą.

II. Sposób i termin składania wniosków

 1. Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), zwanym dalej „systemem”, dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://osf.opi.org.pl, na udostępnionym w nim formularzu.
 2. Wniosek składa kierownik wnioskodawcy.
 3. Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, składa się w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy. Wniosek złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 4. Dodatkowo, w terminie, o którym mowa w ust. 3, wnioskodawca składa oświadczenie wygenerowane z systemu OSF (Oświadczam, że zapoznałem się z wnioskiem, oświadczam, że w jednostce istnieją warunki zapewniające należyte wykonanie projektu itd), w postaci elektronicznej, opatrzoną podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „ministrem”, albo w postaci papierowej na adres siedziby urzędu obsługującego ministra. Złożenie informacji po terminie powoduje, że wniosek nie podlega rozpatrzeniu.
 5. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi formalne określone w rozporządzeniu. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego tych wymagań wzywa się wnioskodawcę, za pośrednictwem systemu, do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 6. Do wniosku należy dołączyć elektroniczne kopie następujących dokumentów dotyczących wybitnie uzdolnionej osoby:
  1. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w roku ogłoszenia konkursu lub zaświadczenia z uczelni, potwierdzającego ukończenie trzeciego (czwartego w przypadku studiów trwających 6 lat) roku jednolitych studiów magisterskich, w roku ogłoszenia konkursu. W przypadku osób, które studia pierwszego stopnia ukończyły za granicą dołącza się elektroniczną kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, uprawniającego do kontynuacji kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osób, które studia pierwszego stopnia ukończyły za granicą, wnioskodawca dołącza do dokumentu potwierdzającego ich ukończenie tłumaczenie dyplomu na język polski poświadczone przez tłumacza;
  2. dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne, o których mowa w części I ust. 3 pkt. 4;
  3. dokumentu potwierdzającego znajomość co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, chyba że wybitnie uzdolniona osoba studiuje lub posiada dyplom ukończenia studiów prowadzonych w języku obcym, lub posiada dyplom ukończenia studiów uzyskany w zagranicznych szkołach wyższych;
  4. opinii opiekuna naukowego o przebiegu badań naukowych dotychczas prowadzonych przez wybitnie uzdolnioną osobę;
  5. ankiety dorobku naukowego opiekuna naukowego, za okres ostatnich 4 lat;
  6. oświadczenia wybitnie uzdolnionej osoby o nieposiadaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego oraz o nieotrzymaniu środków finansowych we wcześniejszych edycjach programu.
 7. We wniosku wnioskodawca wskazuje wybitnie uzdolnioną osobę oraz jej opiekuna naukowego.
 8. W ramach programu mogą być przyznane środki finansowe na realizację przez wybitnie uzdolnioną osobę tylko jednego projektu.
 9. W ramach programu nie mogą być finansowane koszty zadań badawczych aktualnie wykonywanych przez wnioskodawcę, u którego wybitnie uzdolniona osoba będzie realizować badania naukowe finansowane ze środków finansowych na naukę.
 10. Planowany okres realizacji projektu nie może przekraczać 48 miesięcy, a koszt jego realizacji nie może przekroczyć:
  1. 180 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych, dziedziny nauk teologicznych lub dziedziny sztuki;
  2. 220 000 zł dla projektu z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dziedziny nauk rolniczych lub dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych.
 11. Środki finansowe przyznane na realizację projektu mogą być przeznaczone na wynagrodzenie wybitnie uzdolnionej osoby oraz personelu pomocniczego niezbędnego do realizacji projektu, przy czym miesięczne wynagrodzenie wypłacane wybitnie uzdolnionej osobie nie może przekraczać 2500 zł. Opiekun naukowy nie uczestniczy w kosztach projektu. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 10% kosztów ogółem.

III. Ocena merytoryczna wniosku

 1. Wnioski o przyznanie środków finansowych w ramach programu, spełniające wymogi formalne, zwane dalej „projektami”, kierowane są do oceny merytorycznej przez zespół doradczy, powołany na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwany dalej „zespołem”.
 2. Ocena projektów jest dwuetapowa. W pierwszym etapie zespół ocenia osiągnięcia naukowe lub artystyczne wybitne uzdolnionej osoby. Osiągnięcia naukowe/artystyczne wybitnie uzdolnionej osoby oceniane są w skali 0-50 pkti obejmują:
  1. osiągnięcia naukowe:
   1. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki,
   2. udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnie, lub we współpracy z innymi instytucjami badawczymi lub partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego,
   3. autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
   4. wystąpienia na konferencjach naukowych,
   5. nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym,
   6. aktywny udział w pracach w kole naukowym,
   7. udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej lub dydaktycznej między uczelniami,
   8. udział w praktykach zagranicznych,
   9. inne;
  2. osiągnięcia artystyczne (dotyczą kierunków studiów artystycznych):
   1. nagrody w konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
   2. udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi instytucjami badawczymi lub instytucjami kultury,
   3. autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
   4. autorstwo lub współautorstwo utworu artystycznego, w tym plastycznego, muzycznego i słowno-muzycznego, scenicznego, sceniczno-muzycznego, choreograficznego i pantomimicznego oraz audiowizualnego (w tym filmowego), o krajowym lub międzynarodowym znaczeniu,
   5. udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej, dydaktycznej lub artystycznej między uczelniami,
   6. udział w praktykach zagranicznych,
   7. inne.
 3. Po dokonaniu oceny osiągnięć naukowych/artystycznych, zespół rekomenduje do oceny w drugim etapie nie więcej niż 70% najwyżej ocenionych wniosków. Lista rankingowa wniosków ocenionych w pierwszym etapie przedkładana jest ministrowi do zatwierdzenia.
 4. W przypadku niezakwalifikowania projektu do drugiego etapu oceny, wydawana jest decyzja o odmowie przyznania środków finansowych w ramach programu „Diamentowy Grant”.
 5. Projekty zakwalifikowane do II etapu konkursu podlegają ocenie według kryteriów określonych w art. 13b ustawy oraz wskazanych w ust. 7, po zasięgnięciu opinii ekspertów.
 6. Każdy projekt zakwalifikowany do drugiego etapu oceniany jest w zakresie wartości naukowej projektu oraz przewidywanego sposobu upowszechnienia wyników badań naukowych przez dwóch ekspertów. Wartość naukowa projektu oraz przewidywany sposób upowszechnienia wyników badań naukowych oceniane są w skali 0-40 pkt.
 7. Ostatecznej oceny wniosku dokonuje zespół, uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 13b ustawy oraz:
  1. wynik oceny osiągnięć naukowych, o której mowa w ust. 2 – ocena w skali 0-50 pkt;
  2. opinie w zakresie wartości naukowej projektu oraz przewidywanego sposobu upowszechnienia wyników badań naukowych – ocena w skali 0-40 pkt;
  3. zasadność planowanych kosztów projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu badań – ocena w skali 0-5 pkt;
  4. możliwość wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje opiekuna naukowego – ocena w skali 0-5 pkt.
 8. Zespół dokonuje oceny projektów i sporządza listę rankingową, którą wraz z propozycją dotyczącą przyznania środków finansowych lub ich odmowy przedstawia ministrowi.
 9. Na podstawie listy rankingowej minister przyznaje lub odmawia przyznania środków finansowych na realizację projektu.

IV. Tryb finansowania projektów

 1. Środki finansowe w ramach programu „Diamentowy Grant” są przekazywane wnioskodawcy raz na kwartał na podstawie umowy zawartej między ministrem a wnioskodawcą, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu, zwanej dalej „umową”. Wzór umowy zamieszczany jest na stronie podmiotowej ministra.
 2. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w urzędzie obsługującym ministra 4 egzemplarze umowy o realizację projektu, podpisane przez uprawnione osoby.
 3. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2 uznaje się za rezygnację wnioskodawcy z zawarcia umowy i otrzymania przyznanych środków finansowych.
 4. W przypadku przyjęcia do finansowania projektów badawczych związanych z:
  1. koniecznością wykonania eksperymentów medycznych na ludziach,
  2. koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach,
  3. prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną,
  4. prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów– wnioskodawca, przed zawarciem umowy, przedstawia kopię zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
 5. Złożenie wniosku do konkursu oznacza przyjęcie określonych w ustawie, w rozporządzeniu oraz w ogłoszeniu zasad udziału w konkursie oraz zasad oceny wniosków.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków, o którym mowa w części II ust. 3.
 7. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego telefonicznie pod numerem tel. (22) 52-92-751 lub drogą elektroniczną pisząc na adres: agnieszka.wierzbicka@nauka.gov.pl oraz pod numerem tel. (22) 52-92-452; zofia.kajak@nauka.gov.pl.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant

Posted in Wiadomości.