Ogłoszono wyniki konkursu „DIALOG”

Informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu środków finansowych w ramach programu pn. „DIALOG” (pełna lista projektów poniżej).

Ponadto, informujemy, że w terminie wskazanym w cz. IV ust. 20 Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „DIALOG”, podmiot, któremu przyznano środki finansowe, składa w urzędzie obsługującym ministra 3 egzemplarze podpisanej przez upoważnione osoby umowy (https://www.gov.pl/web/nauka/dialog) o realizację projektu, zawierającej harmonogram realizacji projektu wraz z kosztorysem w terminie 30 dni od dnia doręczenia informacji o wysokości przyznanych środków finansowych. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w cz. IV ust. 20 uznaje się za rezygnację przez podmiot z zawarcia umowy i z przyznanych środków finansowych.

Materiały

Lista zatwierdzonych projektów do finansowania w ramach trzeciego cyklu oceny programu „DIALOG”

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-wynikow-konkursu-ogloszonego-w-ramach-programu-pn-dialog

Posted in Wiadomości.