Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), zwana dalej: „ustawą”, która w art. 46 uchyliła art.15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwana: „ustawą antykryzysową” (Dz. U. poz. 374 zm. poz. 567, poz. 568 i poz. 695).

Zgodnie z art. 68 ust. 5 i 6 ustawy:

  • terminy, o których mowa w art. 15zzs ust. 1 ustawy antykryzysowej, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs ust. 1 tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,
  • terminy, o których mowa w art. 15zzs ust. 1 ustawy antykryzysowej, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs ust. 1 tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

W związku z powyższym termin na złożenie odwołania od decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki wydanych w dniu:

  • 25 marca 2020 r. (decyzje dotyczące wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie ALPHORN);
  • 3 kwietnia 2020 r. (decyzja dotycząca wniosku niezakwalifikowanego do finansowania w konkursie MOZART);
  • 16 kwietnia 2020 r. (decyzje dotyczące wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w konkursach: OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1);
  • 16 kwietnia 2020 r. (decyzje dotyczące wniosków, które nie spełniały wymagań formalnych w konkursach ETIUDA 8 i SONATINA 4);
  • 22 kwietnia  2020 r. (decyzje dotyczące wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie IdeaLab);
  • 27 kwietnia 2020 r. (decyzje dotyczące wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie GRIEG);
  • 8 maja 2020 r. (decyzje dotyczące wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie NORFACE);
  • 18 maja 2020 r. (decyzje dotyczące wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursach: OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1);

w odniesieniu do których miał zastosowanie przepis art. 15zzs ust. 1 pkt. 6 ustawy antykryzysowej rozpocznie bieg w dniu 24 maja 2020 r.

Wnioskodawcy, którzy nie zrzekli się z prawa do wniesienia odwołania od decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki, w odniesieniu do których miał zastosowanie przepis art. 15zzs ust. 1 pkt. 6 ustawy antykryzysowej, wobec których termin na złożenie odwołania nie rozpoczął biegu, mogą złożyć odwołanie od ww. decyzji w terminie do 8 czerwca 2020 r. do godz. 23:59:59.

Wobec Wnioskodawców, którzy nie zrzekli się z prawa do wniesienia odwołania od decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki, w odniesieniu do których miał zastosowanie przepis art. 15zzs ust. 1 pkt. 6 ustawy antykryzysowej, wobec których termin na złożenie odwołania uległ zawieszeniu mogą złożyć odwołanie od ww. decyzji w terminie wynikającym z ww. przepisów (uwzględniając okres jaki upłynął już do dnia zawieszenia biegu terminu).

W związku z powyższym wnioskodawcy, którzy będą chcieli wystąpić do NCN z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w konkursie OPUS 19 lub PRELUDIUM 19 obejmującym zadania badawcze pokrywające się z wnioskiem, który nie został zakwalifikowany do finansowania w konkursach OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1 nie muszą składać oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Posted in Wiadomości.