Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych

POLon

 

 • Do systemu POL-on muszą zostać przekazane dane o pracownikach, warunkach zatrudnienia, złożonych oświadczeniach itd. od 01.01.2013 roku.
 • System POL-on musi zawierać informacje o oświadczeniach składanych corocznie w latach 2013-2015 – w tym przypadku, zgodnie z obowiązującym wówczas rozporządzeniem, musiał zostać wskazany rok, którego dotyczy oświadczenie.
 • System POL-on musi zawierać informacje o oświadczeniach składanych albo corocznie (jeżeli w druku oświadczenia został wskazany konkretny rok) albo bezterminowo (jeżeli w składanym przez pracownika oświadczeniu nie został wskazany rok) za okres od 11.09.2015.
 • Przechowywane w systemie POL-on oświadczenia muszą posłużyć do zarówno do obsługi dofinansowania działalności statutowej – tu zawsze decyduje data złożenia oświadczenia jak i określenie, czy w danym roku pracownik powinien na potrzeby ankiety jednostki zostać wliczony do liczby N – tu zawsze decyduje okres ważności oświadczenia – rok wskazany w oświadczeniu lub okres jaki upłynął od daty złożenia oświadczenia do daty jego zakończenia lub daty zakończenia okresu oceny parametrycznej jednostki.
 • Jeżeli w oświadczeniu złożonym przez pracownika został wskazany rok, to jest to rok, którego dotyczy oświadczenie. W tym przypadku, data złożenia oświadczenia, nie określa terminu jego obowiązywania do celów ankiety jednostki, ale jest bardzo istotna (i brana pod uwagę) dla dotacji statutowej – określa, czy dane oświadczenie było (powinno być) wliczone w liczbie osób podawanej we wniosku o dofinansowanie działalności statutowej na rok wskazany w oświadczeniu.
 • Tylko oświadczenia złożone po 25.05.2015 roku mogą mieć formę bezterminową. Wcześniejsze oświadczenia musiały być złożone „corocznie”.
 • Oświadczenie może złożyć tylko pracownik zatrudniony w jednostce naukowej przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy.
 • Jeżeli nastąpiło zakończenie stosunku pracy, to tym samym wygasły wszelki wzajemne zobowiązania obu stron względem siebie, w tym również wszelkie oświadczenia złożone przez pracownika. Ponowne podjęcie pracy u tego samego pracodawcy musi (o ile pracownik wyrazi taką wolę) wiązać się z ponownym złożeniu przez pracownika oświadczenia o zaliczeniu go do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.
 • Po zakończeniu pracy u jednego pracodawcy pracownik może na ten sam rok złożyć oświadczenie u innego pracodawcy.
 • Ponieważ oświadczenia składane po 25.05.2015 roku są bezterminowe, pracownik może zakończyć takie oświadczenie (składając odpowiednie oświadczenie w tej sprawie).
 • Błędnie złożone oświadczenia (np. dany pracownik złożył oświadczenie u więcej niż jednego pracodawcy) może zostać odwołane – czyli unieważnione. W takim przypadku system uzna je (podczas generowania danych do ankiety oraz obliczania dotacji) za „nieistniejące”.
 • Pojawiające się w systemie ostrzeżenie dotyczy uwzględnienia oświadczenia podczas generowania danych dla ankiety jednostki – jeżeli zatrudnienie danego pracownika zakończy się przed rozpoczęciem (lub w trakcie) roku wskazanego w oświadczeniu to albo wcale nie zostaną jego dane pobrane do ankiety jednostki albo tylko częściowo.

UWAGA!!! Ostrzeżenie nie informuje o popełnionym błędzie, a jedynie wskazuje na możliwość zaistnienia pomyłki we wprowadzonych danych. Oświadczenie nie jest ani unieważniane ani zawieszane. Zgodnie z prawem, mogło ono zostać wykorzystane przez jednostkę podczas składania wniosku o dofinansowanie działalności statutowej – osoba została prawidłowo wliczona do liczby osób wymienionych we wniosku.

Źródło: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/pracownicy/wyjasnienia/oswiadczenia

Posted in Wiadomości.