Pierwszy konkurs w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Nabór wniosków trwa od 2 do 16 października 2018 r. Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku określa załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił pierwszy konkurs w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Celem programu jest wsparcie wydawców polskich czasopism naukowych nieujętych w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, lecz publikujących artykuły naukowe o wysokim poziomie naukowym. Wsparcie to ma być przeznaczone na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście tych czasopism do międzynarodowego obiegu naukowego. Artykuły naukowe publikowane w tych czasopismach będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej. Czasopisma objęte pomocą w ramach programu zostaną również umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Szczegółowe warunki udziału w programie określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz. U. poz. 1832).

Pierwszy konkurs został ogłoszony w dziedzinie:

  1. nauk humanistycznych;
  2. nauk inżynieryjno-technicznych;
  3. nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  4. nauk rolniczych;
  5. nauk społecznych;
  6. nauk ścisłych i przyrodniczych;
  7. nauk teologicznych.
Posted in Wiadomości.