Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej

Wniosek musi zostać opatrzony podpisem elektronicznym rektora, w związku z czym termin wewnętrzny na złożenie dokumentów w BOB upływa 30 czerwca br.!

Wnioski należy składać do MNiSW w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2019 r. – decyduje data urzędowego potwierdzenia przedłożenia wniosku, wydawanego automatycznie przez system ePUAP.

Wniosek może złożyć publiczna uczelnia akademicka, instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy.

Uczelnia, która złożyła w 2018 roku wniosek o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej, może złożyć do MNiSW:

  • podanie o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku.

Jeśli wniosek został złożony przez konsorcjum naukowe, podanie składa jedna uczelnia, która tworzyła to konsorcjum, upoważniona przez pozostałe podmioty tworzące konsorcjum.

albo

  • do 8 lipca 2019 wniosek o wpisanie strategicznej infrastruktury na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej.

Uczelnia, która złożyła kwestionariusz ewaluacyjny w ramach okresowego przeglądu przedsięwzięć w ramach tego programu w terminie do dnia 13 czerwca 2018 r., może złożyć do MNiSW wniosek o wpisanie strategicznej infrastruktury, której dotyczy kwestionariusz ewaluacyjny, na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do komunikatu.

W przypadku gdy kwestionariusz ewaluacyjny został złożony przez konsorcjum naukowe, wniosek składa jeden podmiot, upoważniony przez pozostałe podmioty tworzące konsorcjum.

Zgodnie z Ustawą przy ocenie wniosków uwzględnia się:

  • unikatowość infrastruktury w skali krajowej i międzynarodowej;
  • zgodność celów i założeń infrastruktury z krajowymi i międzynarodowymi politykami w zakresie badań naukowych, rozwoju i innowacji;
  • potencjał instytucjonalny oraz kadrowy wnioskodawcy;
  • stopień zainteresowania infrastrukturą ze strony krajowego i międzynarodowego środowiska naukowego i przedsiębiorców;
  • zasadność kosztów związanych z infrastrukturą;
  • możliwość powstania infrastruktury w perspektywie krótko- i średniookresowej;
  • perspektywę powstania infrastruktury we współpracy międzynarodowej.

Informacji w sprawie naboru wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej udzielają pracownicy Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, p. Marta Tarnogrodzka (tel.: 22 52 92 312, email: marta.tarnogrodzka@nauka.gov.pl) oraz p. Jagienka Chapanionek (tel.: 22 52 92 270, email: jagienka.chapanionek@nauka.gov.pl).

Pliki:

 

 

Źródło: http://www.bip.nauka.gov.pl/polska-mapa-drogowa-infrastruktury-badawczej/

Posted in Wiadomości.