Program DIALOG – nowy nabór wniosków uczelni

Termin składania wniosków – do 31 maja br. w sekretariacie Biura Obsługi Badań.

Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do: implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej; pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką; wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

 • Dla kogo: Jednostki naukowe, Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja
 • Dziedziny: Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
 • Budżet: 20 mln zł/rok. Dofinansowanie dla jednego grantu: od 100 tys. do 2 mln zł.
 1. Termin składania wniosków – do 31 maja br. w sekretariacie Biura Obsługi Badań.
 2. Wniosek (wydruk roboczy) z systemu OSF musi zawierać :
 • Informacje ogólne,
 • Opis projektu wraz z uzasadnieniem,
 • Działania,
  • Zespół realizujący projekt.
 1. Wydział/Jednostka może złożyć w podanym terminie tylko 1 wniosek, wniosek musi być podpisany przez Dziekana/Dyrektora.
 2. W ciągu 14 dni od daty zakończenia naboru, Prorektor ds. naukowych poinformuje o wybraniu 2 wniosków, które zostaną złożone przez Uniwersytet Warszawski.
 3. Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2019 r. o zmianie zasad udziału w programie pod nazwą „DIALOG” oraz trybu przeprowadzania naboru wniosków do programu : „Wnioskodawca wskazany w cz. II ust. 1 pkt 1 i 2, również jako członek konsorcjum,
  może złożyć nie więcej niż 4 wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku
  kalendarzowym”.

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

 • „Doskonałość naukowa”
 • „Nauka dla innowacyjności”
 • „Humanistyka dla rozwoju”

Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/nauka/dialog

 • koszty pośrednie – 15 %
 • Wnioskodawca, który otrzyma finansowanie zobowiązany jest do zamieszczenia informacji
  o finansowaniu projektu ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
  logotypu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i programu na materiałach
  informacyjnych, promocyjnych oraz publikacjach związanych z projektem.
 • Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 4 wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym.

Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej
w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl .

Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF
zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła
się poprawnie, jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Pierwszą stronę wniosku, wygenerowaną przez system OSF, podpisaną przez osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, należy dostarczyć w postaci dokumentu
elektronicznego uwierzytelnionego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego
albo podpisu zaufanego, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu
obsługującego ministra, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku w systemie OSF. Wnioski,
wobec których nie spełniono powyższego obowiązku, nie będą podlegały ocenie.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/dialog

 

Posted in Wiadomości.