Raporty roczne z realizowanych zadań bądź umów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W związku ze zbliżającym się terminem składania raportów rocznych przypominamy, że przepisy rozporządzeń i zapisy umów obligują podmioty otrzymujące środki finansowe z budżetu nauki do terminowego składania raportów rocznych z realizowanych zadań bądź umów. Zwracamy uwagę, że raporty roczne powinny wpłynąć do MNiSW w następujących terminach:

 • działalność statutowado 31 marca – składanie raportów możliwe będzie w systemie OSF od połowy lutego br.;
 • inwestycje służące potrzebom badań naukowych i prac rozwojowychdo 28 lutego – składanie w formie papierowej;
 • działalność upowszechniająca naukędo 31 stycznia (raporty roczne), ze względu na wysokie natężenie prac informatycznych, implementacyjnych w systemie teleinformatycznym OSF i opóźnienie we wdrożeniu funkcjonalności umożliwiającej złożenie raportów w systemie, raport składa się wyłącznie w postaci papierowej. Wzory raportów udostępniono na stronie internetowej MNiSW.
 • projekty międzynarodowe współfinansowanedo 31 marca;
 • programy ministra:
  • Mobilność Plusdo 28 lutego;
  • NPRHdo 31 marca;
  • Iuventus Plusdo 31 marca;
  • Diamentowy Grantdo 31 marca;
  • Dialogdo 31 marca;
  • Rozwój Sportu Akademickiego31 marca;
  • Ideas Plus31 marca.

Jednocześnie zwracamy uwagę na konieczność zachowania terminów przy składaniu raportów końcowych. Terminy te najczęściej wskazane są w umowach podpisanych z MNiSW i są indywidualne. Niezłożenie raportów we wskazanych terminach skutkuje sankcjami wskazanymi w przepisach regulujących finansowanie poszczególnych instrumentów.

Przypominamy również o konieczności składania raportów rocznych z realizowanych umów NCN. Termin składania raportów rocznych do NCN upływa 31 marca.

Posted in Wiadomości.