Wnioski na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. możecie Państwo ubiegać się o środki na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej.

§ 2. Wniosek dotyczący utrzymania:

  1. aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju, zwanych dalej „aparaturą”,
  2. specjalnej infrastruktury informatycznej, zwanej dalej „infrastrukturą”

‒ składa się w terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, na który mają być przyznane środki.

UWAGA:
Wnioski dotyczące utrzymania aparatury lub infrastruktury, na podstawie których środki finansowe będą przyznawane w 2020 r., składa się w terminie do dnia 31 października 2019 r.

W rozporządzeniu jest również informacja na temat oceny raportu z wykorzystania środków.

 

Źródło: http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-26-kwietnia-2019-r-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-i-trybu-przyznawania-srodkow-finansowych-na-utrzymanie-aparatury-naukowo-badawczej-stanowiska-badawczego-oraz-specjalnej-infrastruktury-informatycznej-oraz-oceny-raportu-z-ich-wykorzystania.html

Posted in Wiadomości.