Zmiany w regulaminie MINIATURA 2

Ogłoszenie konkursu zaplanowano w kwietniu br.


UCHWAŁA NR 11/2018 RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany warunków i regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 2 na działanie naukowe

1. Na podstawie art. 18 pkt. 3 i 4 i art.  21,  w związku z art.  20 ust.  1 pkt. 2)  ustawy  z dnia  30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 1071 z późn.zm.) Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadza  następujące zmiany w uchwale Rady NCN  nr 4/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 2 na działanie naukowe:

  • w ust. 1.1. skreśla pkt 1) i 2);
  • w ust. 1.2. pkt 6) lit. b) skreśla „lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych”;
  • w ust. 5.8. przyjmuje nową treść pkt 4) w brzmieniu: „wniosek kierowany jest do finansowania, jeżeli uzyskał ocenę końcową minimum 70 pkt., co najmniej dwie pozytywne rekomendacje   członków   Zespołu   Ekspertów   oceniających   wniosek i mieści się w puli nie więcej niż 50% najwyżej ocenionych wniosków w danej grupie nauk” oraz przyjmuje nową treść pkt 5) w brzmieniu: „wnioski, które uzyskały tę samą końcową ocenę punktową, mogą być rekomendowane do finansowania tylko, jeżeli mieszczą się łącznie w puli stanowiącej 50% najlepiej ocenionych merytorycznie”;
  • przyjmuje nową treść załącznika nr 1 o nazwie: „ Koszty w działaniach naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 2”;
  • przyjmuje nową treść załącznika nr 3 o nazwie: „Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku w konkursie MINIATURA 2”.

2. Warunki i regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe   Centrum   Nauki    w    konkursie    MINIATURA    2    na    działanie    naukowe z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

prof. dr hab. Janusz Janeczek
Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki


 

 

 

 

Posted in Wiadomości.