mnisw

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Źródło: http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia_projekty/projekt-rozporzadzenia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-sposobu-ustalania-wysokosci-dotacji-i-rozliczania-srodkow-finansowych-na-utrzymanie-potencjalu-badawczego-oraz-na-badania-naukowe-lub-prace-rozwojowe-oraz-zadania-z-nimi-zwiazane-sluzace-rozwojowi-mlodych-naukowcow-oraz-uczestnikow-studiow-doktoranckich.html

mnisw

Wprowadzanie danych i informacji do Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on“

10 lipca 2015 r. ogłoszony został przez Sekretarza Stanu prof. Marka Ratajczaka Komunikat informujący o konieczności wprowadzania danych i informacji do Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on“.

Zgodnie z przepisami jednostki naukowe zobowiązane są do wprowadzenia do Systemu danych, o których mowa w art.4c ust 3 i 10 Ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 poz.1620 oraz z 2015 r. poz. 249), obejmujących okres od 1 stycznia 2013 r. w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy, czyli do 25 sierpnia br.
Biorąc jednak pod uwagę okres urlopowy oraz dużą ilość informacji nięzbędnych do wprowadzenia, Ministerstwo wyraziło zgodę na wprowadzenie danych do końca trzeciego kwartału br, czyli do 30 września 2015 r.

Prosimy o wprowadzenie w/w danych, stanowią bowiem one podstawę do określenia dotacji na działalność statutową jednostki w podanym terminie.

mnisw

Raporty z wykorzystania środków otrzymanych w ramach finansowania działalności statutowej

Raporty z wykorzystania środków otrzymanych w ramach finansowania działalności statutowej

Informujemy, iż w systemie OSF uruchomiono możliwość składania raportów z wykorzystania środków otrzymanych z  budżetu w ramach finansowania działalności statutowej.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 249), do finansowania i rozliczania środków finansowych przyznanych na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że środki otrzymane w 2013 r., niewykorzystane i przeniesione na rok 2014 oraz środki otrzymane w 2014 r. należy rozliczyć na podstawie dotychczasowych formularzy.
Wnioski o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na rok 2016 jednostki naukowe składać będą na podstawie nowych formularzy, które zostaną udostępnione w systemie OSF po wejściu w życie aktów wykonawczych do ustawy o zasadach finansowania nauki.

Projektowany zakres informacji objętych nowymi wnioskami można sprawdzić tutaj i tutaj.

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/raporty-z-wykorzystania-srodkow-otrzymanych-w-ramach-finansowania-dzialalnosci-statutowej.html