Zaproszenie do składania ofert tematycznych prac badawczo-rozwojowych

Termin nadsyłania ofert: do 31 maja 2017 r. w PGNiG

W związku z przygotowaniem przez Departament Badań i Rozwoju programu działań na rok 2017 i lata następne, zapraszamy do składania ofert tematycznych prac badawczo-rozwojowych. Przede wszystkim interesują nas tematy, które mogą przynieść naszej firmie konkretne korzyści ekonomiczne, poprawić aspekty dotyczące ochrony środowiska lub pomogą wprowadzić nowe usługi i produkty.

Aby ułatwić przygotowanie oraz późniejszą ocenę ofert prosimy o wykorzystanie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Zakres tematyczny ofert powinien mieścić się w opisanych w załączniku nr 2 obszarach priorytetowych dla Badań i Rozwoju w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Bylibyśmy zobowiązani za przekazanie nam wyżej wymienionych ofert w terminie do 31 maja 2017 r. w formie pisemnej i elektronicznej (skan oferty + wersja edytowalna word). Osobą koordynującą proces pozyskiwania ofert z naszej strony jest Pan Bolesław Rey tel. (022) 589- 47-64  e-mail:  boleslaw.rey@pgnig.pl

 

Załączniki:

  1. PGNiG – pismo do oferentów
  2. Obszary priorytetowe dla B+R w GK PGNiG SA
  3. Formularz oferty wykonania pracy badawczo – rozwojowej, w tym karta kryterium szczegółowego
  4. KARTA KRYTERIUM SZCZEGÓŁOWEGO – Szacowane korzyści projektu TRL 5-8

Archiwizacja informacji nastąpiła Wednesday May 31st, 2017 11:59pm

Możliwość pobierania potwierdzeń złożenia wniosku w systemie OSF

Informujemy, że w systemie OSF została udostępniona funkcja pobierania potwierdzeń złożenia wniosków oraz pozostałych załączników wymaganych we wnioskach składanych w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. W celu pobrania potwierdzenia złożenia wniosku nie jest wymagane dodanie plików w zakładce: Załączniki.

Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności, wniosek należy zablokować, używając przycisku: Zablokuj wersję wniosku do NCN. Wówczas w pasku po lewej stronie pojawi się zakładka: Elektroniczna wysyłka wniosku. Potwierdzenia złożenia wniosku dostępne są do pobrania w sekcji Elektroniczna wysyłka wniosku.

Z powodu prac technicznych prowadzonych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji możliwość dodania podpisanych załączników oraz wysyłki wniosków do NCN będzie możliwa w terminie późniejszym.

Jednocześnie informujemy, że instrukcje przygotowywania wniosków w aktualnie otwartych konkursach zostały uzupełnione o szczegółowe informacje dotyczące generowania potwierdzeń, dodawania załączników oraz wysyłki wniosku.

Możliwość dodawania załączników w systemie OSF

Informujemy, że w systemie OSF możliwe jest dodawanie wymaganych załączników we wnioskach składanych w konkursach ogłoszonych w dniu 15 grudnia 2016 r. Załączniki można dodawać zarówno w sekcji Załączniki, jak również po zablokowaniu wniosku w sekcji Elektroniczna wysyłka wniosku (za wyjątkiem potwierdzenia złożenia wniosku, które można pobrać, a następnie podpisane dołączyć tylko w sekcji Elektroniczna wysyłka wniosku).

Ogłoszenie konkursów OPUS 13 i PRELUDIUM 13

Termin składania wniosków w NCN – 15 czerwca, w BOB – 6 czerwca

Narodowe Centrum Nauki po raz trzynasty otworzyło nabór wniosków w konkursach OPUS i PRELUDIUM. Naukowcy mogą starać się o finansowanie w ramach łącznej puli 280 mln zł.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy:

  • OPUS 13 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Badaczom na początkowym etapie kariery akademickiej, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora, dedykowany jest konkurs PRELUDIUM 13. Choć każdym ze zgłoszonych projektów opiekuje się doświadczony badacz, to doktoranci składający wnioski prowadzą swoje badania samodzielnie. Projekty badawcze mogą być realizowane przez rok, dwa lub trzy lata. Rada NCN zdecydowała o zwiększeniu maksymalnego finansowania pojedynczego projektu – od tej edycji może ono wynieść odpowiednio 60, 120 lub 180 tys. zł. Całkowity budżet konkursu ustalono na 30 mln zł.

Wspieranie młodych badaczy to jeden z priorytetów Narodowego Centrum Nauki. W 2016 roku 24% łącznej kwoty na finansowanie projektów badawczych przeznaczono na projekty, staże i stypendia realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, w tym między innymi w konkursie PRELUDIUM – wyjaśnia prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Ten konkurs stanowi pierwszy krok w poznawaniu systemu grantowego przez początkujących badaczy.

Każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia naukowego, może starać się o finansowanie w konkursie OPUS 13. Uzyskane środki można przeznaczyć na stworzenie zespołu badawczego oraz zakup aparatury potrzebnej do realizacji badań. Nie ma wyznaczonej górnej granicy finansowania przeznaczonego na pojedynczy projekt, a czas realizacji może wynieść 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet trzynastej edycji konkursu wyniesie 250 mln zł.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl) do 16 czerwca 2017 r. Formularze wniosków zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-03-15-ogloszenie-konkursow-opus-preludium

Archiwizacja informacji nastąpiła Saturday June 17th, 2017 10:05am

UOTT – konkurs na GRANT na prowadzenie prac przedwdrożeniowych

UNIWERSYTECKI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
(LIDER PROJEKTU)

UWRC sp. z o.o.

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

NANO TECH IP sp. z o. o.

realizując projekt „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności+” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłasza

KONKURS NA GRANT

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Kwota dofinansowania: do 100 tysięcy złotych netto (szczegóły w regulaminie)

Termin naboru wniosków: do 7 kwietnia do godziny 16.00  (prosimy o złożenie wersji papierowej oraz przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: inkubator@uott.uw.edu.pl)

Uczestnicy Konkursu: pracownicy Uniwersytetu, Politechniki
i Instytutu (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu, Politechniki lub Instytutu (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania). Uczestnikami Konkursu mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich realizowanych przez Uniwersytet, Politechnikę lub Instytut, którzy podejmą działania ukierunkowane na wdrożenie wyników własnych prac badawczych lub rozwojowych.

DOKUMENTY KONKURSOWE: www.uott.uw.edu.pl

Szczegółowe informacje o konkursie udziela Koordynator Projektu Inkubator Innowacyjności + Małgorzata Denkiewicz-Kuczewska mdenkiewicz@uott.uw.edu.pl

Archiwizacja informacji nastąpiła Saturday April 8th, 2017 9:43am