Wzór umów o realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępnia dla Wnioskodawców wzory umów o realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę.

Poniższe załączniki mają zastosowanie dla poszczególnych rodzajów Wnioskodawców, którzy otrzymali decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki finansowe na działalność upowszechniającą naukę (począwszy od naboru na rok 2018):

  1. Załącznik nr 1 – Umowa podstawowa dla Wnioskodawców, którzy otrzymali decyzję na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. z 2018 r., poz. 166);
  2. Załącznik nr 2  – Umowa podstawowa dla grupy podmiotów realizujących zadanie, którzy otrzymali decyzję na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018  r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. z 2018 r., poz. 166).

Uwaga! Zgodnie z zapisem § 1 ust. 2 umowy dla grupy podmiotów, Wykonawca oraz podmioty w imieniu, których Wykonawca zawiera umowę, określają warunki realizacji i finansowania zadań w odrębnej umowie, która zapewni zachowanie przez jej strony postanowień § 3 ust. 6 i 7 umowy zawartej z MNiSW.

Pliki do pobrania

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wzor-umow-o-realizacje-zadan-z-zakresu-dzialalnosci-upowszechniajacej-nauke_20180328.html

Rozstrzygnięcie konkursu na działalność upowszechniającą naukę na rok 2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs o przyznanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na 2018 rok.

Decyzje administracyjne będą sukcesywnie wydawane Wnioskodawcom, w pierwszej kolejności decyzje przyznające środki finansowe.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępnia dla Wnioskodawców „Wykaz jednostek oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w 2018 roku – stan na dzień 23 marca 2018 r”.

Jednocześnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypomina, że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Wnioskodawca składa po otrzymaniu decyzji administracyjnej, w terminie określonym w ww. decyzji.

WYNIKI:

Lp Wnioskodawca (jednostka)  Typ zadania Tytuł zadania Przyznana kwota w tym na drugi rok
385 UW Wydział
Geografii
i Studiów Regionalnych
digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet Digitalizacja archiwalnych tomów I-XIV (1984-2010) czasopisma „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development” i publikacja w Internecie w otwartym dostępie 160 733,00 0,00
386 UW Wydział Zarządzania wdrożenie procedur

zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych

utrzymanie systemu system iThenticate cross check i uzyskanie członkostwa COPE 3 406,00 1 703,00
387 UW Wydział Zarządzania stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji specjalistyczne tłumaczenie tekstów wybranych do publikacji w

„Problemach Zarządzania”, redakcja merytoryczna i językowa w j. angielskim

56 350,00 28 175,00
388 UW Centrum Archeologii Śródziemno-morskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji Polish Archaeology in the Mediterranean t. 27 17 600,00 0,00
389 UW Wydział Orientalistyczny digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet „Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies” 14 850,00 0,00
390 UW Ośrodek Badań nad Antykiem Europy

Południowo-Wschodniej

stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji Novensia 26 400,00 0,00
391 UW Wydział Orientalistyczny digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet „Obóz” 18 645,00 0,00
392 UW Wydział Orientalistyczny digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet „Przegląd Wschodni” 25 300,00 0,00
393 UW Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji Podniesienie poziomu naukowego oraz poziomu umiędzynarodowienia

czasopisma naukowego „Studia Medioznawcze”.

98 120,00 49 060,00
394 UW Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet Podniesienie poziomu naukowego oraz poziomu umiędzynarodowienia

czasopisma naukowego „Studia Medioznawcze”.

55 660,00 27 830,00
395 Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii  

udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji

Podniesienie poziomu naukowego oraz poziomu umiędzynarodowienia

czasopisma naukowego „Studia Medioznawcze”.

17 600,00 8 800,00
 Lp Wnioskodawca (jednostka) Tytuł zadania Przyznana kwota w tym na drugi rok
 201  Uniwersytet Warszawski  Zapytaj fizyka  42 500,00  19 975,00
 202 Uniwersytet Warszawski Kongres Geografii Polskiej 59 610,00 0,00
 203  Uniwersytet Warszawski  XXII Festiwal Nauki w Warszawie  50 000,00  0,00
 

LP

 

 Wnioskodawca (jednostka)

 

Tytuł zadania

Decyzja Ministra
Przyznana kwota w tym na drugi rok
 43 Uniwersytet Warszawski Rozbudowa katalogu online bibliotek UW o informacje bibliograficzne o doktoratach obronionych na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2014- 2017.06.30. 17 670,00 0,00
44 Uniwersytet Warszawski Digitalizacja wybranych mikrofilmów ze zbiorów BUW – kontynuacja 150 384,00 105 416,00
45 Uniwersytet Warszawski Retrokonwersja alfabetycznego katalogu kartkowego BUW – kontynuacja prac 294 600,00 183 780,00
46  Uniwersytet Warszawski Dodawanie linków do pełnych tekstów publikacji naukowych do opisów bibliograficznych w katalogu centralnym NUKAT  129 600,00 129 600,00
 47 Uniwersytet Warszawski Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie w elektronicznej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (e-bUW) kolekcji druków rzadkich ze zbioru cimeliów  

68 700,00

 

15 858,00

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/wykaz-jednostek-oraz-zadan-z-zakresu-dzialalnosci-upowszechniajacej-nauke-ktore-zostaly-zakwalifikowane-do-finansowania-ze-srodkow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-2018-r.html

 

 

NCN – planowany harmonogram konkursów w 2018 roku

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2017 oraz wstępny harmonogram konkursów na 2018 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

Rodzaj konkursu 2018
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)
OPUS 15

PRELUDIUM 15

15 marca 15 czerwca grudzień 2018 r.
SONATA BIS 8

HARMONIA 10

MAESTRO 10

15 czerwca 17 września marzec 2019 r.
OPUS 16

PRELUDIUM 16

SONATA 14

BEETHOVEN 3

14 września 17 grudnia czerwiec 2019 r.

październik 2019 r. (BEETHOVEN 3)

SONATINA 3

ETIUDA 7

UWERTURA 3

14 grudnia 15 marca 2019 r. wrzesień 2019 r.
TANGO 3 Konkurs prowadzony przez NCBR na podstawie rezultatów projektów NCN. Nabór ciągły, ogłoszenie na początku 2018 r.
MINIATURA 2 nabór ciągły, na warunkach, które zostaną podane w ogłoszeniu*

* ze względu na trwające prace nad formułą konkursu MINIATURA 2, informacje na temat dokładnej daty planowanego ogłoszenia zostaną podane w terminie późniejszym.

 

Źródło: http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_03_14_zmiany_w_harmonogramie_konkursow

Posiedzenie Rady NCN 7-8 marca 2018 r.

W dniach 7-8 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady NCN. Pierwszego dnia spotkały się komisje Rady NCN: Odwoławcza, ds. regulaminów i procedur oraz komisje Rady K-1, K-2 i K-3. Drugiego dnia odbyło się posiedzenie plenarne z udziałem członków Rady i kierownictwa NCN.

W pierwszej części posiedzenia członkowie Rady uchwałą nr 14/2018 pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie finansowe Centrum za poprzedni rok oraz uchwałą nr 15/2018 zatwierdzili sprawozdanie z realizacji zadań NCN za rok 2017 obejmujące informacje o stopniu realizacji poszczególnych zadań Centrum wraz z ich ewaluacją i oceną wpływu na rozwój nauki. Wszystkie zaopiniowane przez Radę dokumenty zostaną przedstawione do zatwierdzenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Głównym punktem obrad plenarnych było określenie przez Radę warunków przeprowadzania piętnastej już edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Decyzją Rady na realizację projektów badawczych w tych konkursach zostanie przekazanych łącznie 330 mln zł, z czego 300 mln zł w konkursie OPUS 15 oraz 30 mln zł w konkursie PRELUDIUM 15. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Rady, wnioskodawcy w tej edycji konkursów będą zobligowani do przedstawiania we wniosku streszczenia projektu badawczego, skróconego i szczegółowego jego opisu wyłącznie w języku angielskim. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie zaangażowanie zagranicznych ekspertów do oceny wniosków już na pierwszym etapie.

Rada dyskutowała również nad propozycjami zmian w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, które ostatecznie zostały przyjęte uchwałą nr 16/2018. Po dyskusji nad obowiązującymi dotychczas ograniczeniami w występowaniu z wnioskami do NCN Rada podtrzymała zasadę, na podstawie której kierownikiem projektu nie może być osoba, która w chwili wystąpienia z wnioskiem do Centrum kieruje więcej niż dwoma projektami finansowanymi przez NCN lub kieruje dwoma projektami finansowanymi przez NCN a inny wniosek o finansowanie projektu badawczego, w którym występuje w roli kierownika projektu, znajduje się w procesie oceny. Członkowie Rady zdecydowali, że zasada ta nie będzie dotyczyć projektów finansowanych w ramach konkursów międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy dwustronnej lub wielostronnej. Po długiej dyskusji na temat kryteriów niedopuszczania do oceny merytorycznej wniosków złożonych w poprzedniej edycji konkursów, uzgodniono, że w konkursach OPUS i PRELUDIUM będzie można złożyć ten sam wniosek tylko raz w ciągu 12 miesięcy. Ograniczenie to nie będzie dotyczyć wniosków, które: w poprzedniej edycji tych konkursów zostały odrzucone podczas oceny formalnej, nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej jedynie z powodu niespełnienia warunków konkursu, nieuzasadnionego kosztorysu lub skierowania wniosku do niewłaściwego panelu bądź zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej, ale nie otrzymały finansowania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców i działaniom podejmowanym przez Centrum na rzecz uproszczenia procedur przeprowadzania konkursów i realizacji grantów, Rada zdecydowała się również na wprowadzenie modyfikacji w treści niektórych zapisów regulaminu dotyczących kosztów kwalifikowalnych, zasad zarządzania budżetem wynagrodzeń etatowych i dodatkowych oraz budżetem stypendiów naukowych NCN. Zmiany te pozwolą konstruować kosztorysy projektów badawczych w sposób bardziej optymalny, co niewątpliwie z korzyścią wpłynie na sposób realizacji projektów. Konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15 zostaną ogłoszone 15 marca 2018 r. a szczegółowe warunki przeprowadzania konkursów określa uchwała nr 17/2018 i uchwała nr 18/2018.

W dalszej części posiedzenia członkowie Rady dyskutowali nad kolejnymi edycjami konkursów SONATA, SONATA BIS, MAESTRO i HARMONIA. Po dyskusji o konkursie SONATA, biorąc pod uwagę opinie Koordynatorów Dyscyplin dotyczące przebiegu ostatniej jego edycji, Rada zdecydowała się na wprowadzenie zmian w harmonogramie ogłaszania tego konkursu. Ustalono, że konkurs SONATA zostanie ogłoszony we wrześniu br. łącznie z kolejnymi edycjami konkursów OPUS i PRELUDIUM. Zasady oceny wniosków w konkursie SONATA będą przedmiotem dyskusji Rady podczas kolejnych posiedzeń. W związku z zakończonym naborem wniosków w przeprowadzanym po raz pierwszy konkursie DAINA, po uwzględnieniu rekomendacji kandydatów ze strony Research Council of Lithuania (RCL), Rada NCN uchwałą nr 19/2018 wybrała członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie polsko-litewskich projektów badawczych.

W części posiedzenia dotyczącej spraw międzynarodowych przedstawiono informację na temat planów i działań podejmowanych przez Centrum na rzecz nawiązania współpracy dwustronnej NCN z austriacką agencją finansującą badania naukowe Austrian Science Fund (FWF) i organizacji wspólnego konkursu na polsko-austriackie projekty badawcze. W dalszej części dyskusji, z uwzględnieniem opinii poszczególnych Komisji, uchwałą nr 20/2018 Rada ustaliła, że NCN przeznaczy 500 tys. euro na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach konkursu organizowanego przez sieć CHIST-ERA wspierającą badania z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych. Uchwałą nr 21/2018 Rada zdecydowała o przeznaczeniu takiej samej kwoty (500 tys. euro) również na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach konkursu organizowanego przez sieć NORFACE wspierającą badania w obszarze nauk społecznych. Z kolei na realizację polskich projektów badawczych w ramach konkursu organizowanego przez sieć M-ERA finansującą badania z obszaru nauk o materiałach i inżynierii materiałowej zostaną przeznaczone środki w wysokości 300 tys. euro, na podstawie decyzji Rady podjętej uchwałą nr 22/2018.

Na zakończenie posiedzenia członkowie Rady uchwałą nr 23/2018 pozytywnie ocenili wykonanie zadań realizowanych w 2017 roku przez Koordynatorów Dyscyplin NCN. Uchwałą nr 24/2018 zaopiniowali raporty końcowe z wykonania projektów badawczych przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki oraz uchwałą nr 25/2018 ocenili raporty końcowe z realizacji projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Źródło: http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_03_14_posiedzenie_rady

FNP: konkurs Monografie

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 28.05.2018

Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń. 

Cele

Finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zobacz stronę serii MONOGRAFIE FNP.

Adresaci

Pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Oferta

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Z dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 r.

Wniosek o dofinansowanie tłumaczenia

Autorzy i autorki, których prace zostały wydane w serii MONOGRAFIE, mogą także ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia materiałów promocyjnych do wysokości jednego arkusza (4 tys. złotych).

Procedura

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć:

– dwa egzemplarze maszynopisu pracy, wydrukowane w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12 p., odstęp 1,5), zbindowane lub oprawione

– wypełniony i podpisany WNIOSEKlink 

– wersję elektroniczną pracy wgraną w bazie on-line (cały tekst powinien być ujęty w 1 pliku elektronicznym). UWAGA: pracę należy załączyć na płycie tylko jeżeli jej objętość przekracza 30 MB, co uniemożliwia jej wgranie w bazie.

– zgłoszenie powinno zawierać komplet materiałów: stronę tytułową, spis treści, pełen tekst pracy, przypisy, bibliografię, krótkie streszczenie (oraz ewentualnie, jeśli tematyka tego wymaga: dodatkowe aneksy i materiały ilustracyjne z podpisami).

W przypadku składania dysertacji doktorskich uprzejmie prosimy, aby nie przysyłać pracy w takiej formie, w jakiej była ona przygotowana w ramach przewodu doktorskiego, ale złożyć do konkursu dopracowaną książkę, jak najbliższą kształtu przyszłej publikacji. Recenzje dysertacji doktorskiej nie są brane pod uwagę w postępowaniu konkursowym, prosimy o niezałączanie ich do wniosku.

Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków).

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy.

Rolę jury konkursu pełni Rada Wydawnicza powoływana na czteroletnie kadencje przez Zarząd Fundacji spośród osób cieszących się autorytetem w środowisku naukowym.

W skład Rady obecnej kadencji wchodzą:

  • Tomasz Kizwalter (przewodniczący)
  • Szymon Wróbel (wiceprzewodniczący)
  • Andrzej Borowski
  • Michał Buchowski
  • Antoni Ziemba

Terminy kolejnych naborów

Prace do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Rady Wydawniczej należy zgłaszać do dnia 28.05.2018 r. włącznie.
Następny termin składania aplikacji to 10.09.2018 r.

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Następny termin składania aplikacji to 28.05.2018 r.

Źródło: https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

Ogłoszenie konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej do 15 czerwca 2018 r. Formularze w systemie ZSUN/OSF będą dostępne w późniejszym terminie.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15. W ramach pierwszego z nich naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów badawczych, w tym również tych obejmujących zakup lub wytworzenie niezbędnej aparatury naukowo-badawczej. W drugim swoją szansę na kierowanie projektem badawczym mają osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Do zdobycia jest 330 mln zł.

  • Konkurs OPUS 15 jest przeznaczony dla naukowców na każdym etapie kariery badawczej. W ramach projektu mogą oni m.in. otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem, pokryć koszty prowadzenia badań, takie jak koszty oprogramowania, materiałów, usług obcych, wyjazdów, wizyt oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Można w nim również przewidzieć przyznanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców.

Projekty w konkursie OPUS mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Nie ma tu żadnych ograniczeń co do wysokości finansowania, natomiast na etapie oceny wniosku eksperci NCN sprawdzają, czy kosztorys jest prawidłowo skonstruowany i czy koszty są adekwatne do zakresu zadań planowanych w projekcie. Budżet konkursu OPUS 15 to 300 mln zł.

Ogłoszenie konkursu OPUS 15

  • Konkurs PRELUDIUM 15 jest dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, które na dzień 15 czerwca 2018 r. nie będą jeszcze miały stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. Zespół badawczy może liczyć do 3 osób, przy czym osoba posiadająca habilitację lub tytuł naukowy może być wyłącznie opiekunem naukowym w projekcie. Budżet 15 edycji konkursu PRELUDIUM to 30 mln zł.

Ogłoszenie konkursu PRELUDIUM 15

W ogłoszonych właśnie konkursach Rada NCN wprowadziła ważne zmiany w konstrukcji niektórych części wniosku. Skrócony opis projektu badawczego, który jest oceniany przez członków Zespołu Ekspertów na I etapie oceny oraz streszczenie projektu będą teraz sporządzane wyłącznie w języku angielskim. Dzięki temu eksperci niewładający biegle polszczyzną będą mogli brać udział w pracach Zespołów już od początku, a nie jedynie oceniać wnioski na II etapie oceny, jak to było do tej pory.

Ze względu na mające niedługo wejść w życie nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), począwszy od ogłoszonych właśnie konkursów wprowadziliśmy we wniosku nowe typy oświadczeń w odniesieniu do zgody na przetwarzanie danych osobowych we wszystkich wnioskach składanych do NCN.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_03_15_ogloszenie_opus15_preludium15