Rozstrzygnięcie konkursu na działalność upowszechniającą naukę na rok 2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs o przyznanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na 2018 rok.

Decyzje administracyjne będą sukcesywnie wydawane Wnioskodawcom, w pierwszej kolejności decyzje przyznające środki finansowe.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępnia dla Wnioskodawców „Wykaz jednostek oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w 2018 roku – stan na dzień 23 marca 2018 r”.

Jednocześnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypomina, że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Wnioskodawca składa po otrzymaniu decyzji administracyjnej, w terminie określonym w ww. decyzji.

WYNIKI:

Lp Wnioskodawca (jednostka)  Typ zadania Tytuł zadania Przyznana kwota w tym na drugi rok
385 UW Wydział
Geografii
i Studiów Regionalnych
digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet Digitalizacja archiwalnych tomów I-XIV (1984-2010) czasopisma „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development” i publikacja w Internecie w otwartym dostępie 160 733,00 0,00
386 UW Wydział Zarządzania wdrożenie procedur

zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych

utrzymanie systemu system iThenticate cross check i uzyskanie członkostwa COPE 3 406,00 1 703,00
387 UW Wydział Zarządzania stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji specjalistyczne tłumaczenie tekstów wybranych do publikacji w

„Problemach Zarządzania”, redakcja merytoryczna i językowa w j. angielskim

56 350,00 28 175,00
388 UW Centrum Archeologii Śródziemno-morskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji Polish Archaeology in the Mediterranean t. 27 17 600,00 0,00
389 UW Wydział Orientalistyczny digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet „Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies” 14 850,00 0,00
390 UW Ośrodek Badań nad Antykiem Europy

Południowo-Wschodniej

stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji Novensia 26 400,00 0,00
391 UW Wydział Orientalistyczny digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet „Obóz” 18 645,00 0,00
392 UW Wydział Orientalistyczny digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet „Przegląd Wschodni” 25 300,00 0,00
393 UW Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji Podniesienie poziomu naukowego oraz poziomu umiędzynarodowienia

czasopisma naukowego „Studia Medioznawcze”.

98 120,00 49 060,00
394 UW Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet Podniesienie poziomu naukowego oraz poziomu umiędzynarodowienia

czasopisma naukowego „Studia Medioznawcze”.

55 660,00 27 830,00
395 Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii  

udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji

Podniesienie poziomu naukowego oraz poziomu umiędzynarodowienia

czasopisma naukowego „Studia Medioznawcze”.

17 600,00 8 800,00
 Lp Wnioskodawca (jednostka) Tytuł zadania Przyznana kwota w tym na drugi rok
 201  Uniwersytet Warszawski  Zapytaj fizyka  42 500,00  19 975,00
 202 Uniwersytet Warszawski Kongres Geografii Polskiej 59 610,00 0,00
 203  Uniwersytet Warszawski  XXII Festiwal Nauki w Warszawie  50 000,00  0,00
 

LP

 

 Wnioskodawca (jednostka)

 

Tytuł zadania

Decyzja Ministra
Przyznana kwota w tym na drugi rok
 43 Uniwersytet Warszawski Rozbudowa katalogu online bibliotek UW o informacje bibliograficzne o doktoratach obronionych na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2014- 2017.06.30. 17 670,00 0,00
44 Uniwersytet Warszawski Digitalizacja wybranych mikrofilmów ze zbiorów BUW – kontynuacja 150 384,00 105 416,00
45 Uniwersytet Warszawski Retrokonwersja alfabetycznego katalogu kartkowego BUW – kontynuacja prac 294 600,00 183 780,00
46  Uniwersytet Warszawski Dodawanie linków do pełnych tekstów publikacji naukowych do opisów bibliograficznych w katalogu centralnym NUKAT  129 600,00 129 600,00
 47 Uniwersytet Warszawski Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie w elektronicznej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (e-bUW) kolekcji druków rzadkich ze zbioru cimeliów  

68 700,00

 

15 858,00

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/wykaz-jednostek-oraz-zadan-z-zakresu-dzialalnosci-upowszechniajacej-nauke-ktore-zostaly-zakwalifikowane-do-finansowania-ze-srodkow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-2018-r.html

 

 

Posted in Wiadomości.