Harmonogram konkursów NCN w 2019 r.

Przedstawiamy wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w 2019 roku.

Rodzaj konkursu 2019
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)
OPUS 17

PRELUDIUM 17

15 marca 17 czerwca grudzień 2019 r.
SONATA BIS 9

MAESTRO 11

17 czerwca 17 września marzec 2020 r.
OPUS 18

PRELUDIUM 18

SONATA 15

16 września 16 grudnia czerwiec 2020 r.
SONATINA 4

ETIUDA 8

16 grudnia 16 marca 2020 r. wrzesień 2020 r.
MINIATURA 3 nabór ciągły, od 1 kwietnia do 30 września 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-20-harmonogram-konkursow-2019

NCN – ogłoszenie konkursów Sonatina 3 i Etiuda 7

Diamentowy Grant – procedura składania wniosków

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2019 r. w MNiSW
Termin składania wniosków: do 21 stycznia 2019 r. w BOB.

 

Wnioski do „DIAMENTOWEGO GRANTU” składają Państwo do BOB:

w formie elektronicznej (pełny wniosek) na adres: marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl
oraz
wydruk papierowej wersji do ministerstwa (1-strona) z podpisami władz Wydziału –  dziekan/dyrektor lub jeden z prodziekanów oraz pełnomocnika kwestora na wydziale.

Wnioski są przekazywane przez BOB UW do podpisów Kwestora UW oraz Rektora.

Jako kierownika jednostki we wniosku proszę wpisywać dr hab. Macieja Duszczyka, Prorektora.

DO KONKURSU NIE MOGĄ APLIKOWAĆ STUDENCI BĘDĄCY NA 5-TYM ROKU STUDIÓW JEDNOLITYCH TRWAJĄCYCH PIĘĆ LAT.

Wnioski Opus 16, Preludium 16, Sonata 14 – obieg dokumentów na UW

↑ PATRZ OBRAZEK POWYŻEJ ↑
Po kliknięciu w systemie OSF  „Zablokuj wersję do NCN”
po lewej stronie menu na górze pojawi się napis
ELEKTRONICZNA WYSYŁKA WNIOSKU       
↑ PATRZ OBRAZEK POWYŻEJ ↑

 


Papierową wersję
wydrukowanego „PDF skróconego wniosku”, podpisaną przez:
Kierownika Jednostki (Dziekana/Prodziekana)
Pełnomocnika Kwestora,
należy złożyć do BOB
Do wniosku należy dołączyć Potwierdzenie Jednostki ten dokument podpisuje Rektor.

Wzór dokumentu do podpisu pobiera się z systemu OSF z zakładki ELEKTRONICZNA WYSYŁKA WNIOSKU (przycisk Pobierz potwierdzenie).

Po podpisie Rektora dokument zeskanujemy i prześlemy do Wnioskodawcy na adres mailowy – bardzo prosimy o podanie swojego adresu mailowego na papierowej wersji wniosku złożonego do BOB.

Wnioskodawca załącza w systemie OSF przesłany przez nas skan.

Wnioskodawca załącza w systemie OSF pozostałe wymagane załączniki:

 • Potwierdzenie Kierownika projektu (podpisane przez Kierownika projektu i zeskanowane)

i w przypadku Preludium

 • Oświadczenie opiekuna naukowego (podpisane przez Opiekuna i zeskanowane → wzór oświadczenia można znaleźć w sekcji OŚWIADCZENIA lub w zakładce ELEKTRONICZNA WYSYŁKA WNIOSKU)

Klikamy w systemie OSF „Wyślij do NCN”

ABSOLUTNIE NIE KLIKAĆ NAPISU „POWRÓT DO EDYCJI”!
Po kliknięciu tego przycisku zbieranie podpisów można zacząć od nowa

Powodzenia!

NCN - konkursy Maestro i Sonata Bis

Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN

W związku z uchyleniem podstawy prawnej do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 nr 207 poz. 1237), a także mając na względzie dbałość o przekazywane na realizację projektów badawczych środki publiczne oraz pomoc audytowanym jednostkom w prawidłowym dopełnieniu obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów badawczych, Narodowe Centrum Nauki opracowało Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Wytyczne będą obowiązywać dla projektów wyłonionych do finansowania od konkursów ogłoszonych w dniu 14 grudnia 2018 r.

Ponadto, w dniu 8 listopada 2018 r. Rada NCN ustaliła, że projekty, których całkowita wartość przekroczy 2 mln zł będą podlegać obowiązkowi przeprowadzenia zewnętrznego audytu ich wykonania. To o milion złotych mniej niż do tej pory. Zmiana będzie obowiązywać dla projektów finansowanych w konkursach ogłoszonych od 14 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zaktualizowanej zakładce Audyt zewnętrzny projektów.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-11-28-wytyczne-dla-podmiotow-audytujacych


Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 947,1669): „Dla projektów badawczych o całkowitej wartości przekraczającej kwotę określoną przez Radę, odpowiednio do przedmiotu i kosztochłonności badań Dyrektor zleca przeprowadzenie zewnętrznego audytu ich wykonania”.

Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 947,1669): „Dla projektów badawczych o całkowitej wartości przekraczającej kwotę określoną przez Radę, odpowiednio do przedmiotu i kosztochłonności badań Dyrektor zleca przeprowadzenie zewnętrznego audytu ich wykonania”.
Do projektów wyłonionych w ramach konkursów:

Narodowe Centrum Nauki, mając na względzie dbałość o przekazywane na realizację projektów badawczych środki publiczne oraz pomoc audytowanym jednostkom w prawidłowym dopełnieniu obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów badawczych, opracowało Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, które będą obowiązywać dla projektów wyłonionych do finansowania od konkursów ogłoszonych w dniu 14.12.2018 r. Dla projektów wyłonionych w ramach konkursów ogłoszonych do 14.09.2018 r. audyt zewnętrzny projektu badawczego należy przeprowadzić zgodnie z zasadami wskazanymi w umowach o realizację i finansowanie projektów badawczych tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1237). 

Szczegółowych informacji w sprawie audytu zewnętrznego projektu udziela dr Izabela Wąs (tel. 12 341 9064, e mail: izabela.was@ncn.gov.pl). Zapraszamy również do zapoznania się z prezentacją przedstawianą na warsztatach dla pracowników administracyjnych jednostek badawczych.

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/audyt-zewnetrzny-projektow

 

„DIAMENTOWY GRANT” – VIII edycja konkursu

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2019 r. w MNiSW

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.

Adresatami konkursu Diamentowy Grant są:

 • studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę;
 • absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.

Do konkursu można zgłaszać projekty, których koszt realizacji nie może przekroczyć:

 • 180 000 zł dla nauk: humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej;
 • 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych, medycznych, weterynaryjnych oraz nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

Środki finansowe na wynagrodzenie dla kierownika projektu nie mogą przekroczyć 2 500 zł miesięcznie.

Zgłaszany projekt będzie mógł trwać maksymalnie 48 miesięcy.

Środki finansowe przyznaje się na podstawie wniosku sporządzanego wg wzoru dostępnego na stronie osf.opi.org.pl

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-viii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-viii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant

Wyniki konkursów OPUS 15, PRELUDIUM 15

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2018 r.:

 • OPUS 15 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 15 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Laureaci z UW:

Opus 15:

Nazwa podmiotu Kierownik projektu
Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie prof. dr hab. Władysław Andrzej Czapliński
Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego dr Piotr Mikołaj Setny
Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Bartosz Trzaskowski
Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy dr hab. Grzegorz Kość
Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy dr hab. Katarzyna Halina Dembicz
Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales” dr hab. Justyna Agnieszka Olko
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii prof. dr hab. Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii prof. dr hab. Joanna Kufel
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii dr Anna Urszula Podgórska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii prof. dr hab. Ewa Joanna Bulska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii dr Agata Królikowska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii prof. dr hab. czł. koresp. PAN Paweł Józef Kulesza
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii dr hab. Dominik Gront
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii dr Jeffrey Ketland
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii dr hab. Tadeusz Andrzej Ciecierski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii prof. dr hab. Joanna Elżbieta Odrowąż-Sypniewska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki prof. dr hab. Jerzy Krzysztof Lewandowski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki dr hab. Piotr Jan Wasylczyk
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych dr Katarzyna Natalia Szmigiel-Rawska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii dr hab. Mikołaj Konstanty Zapalski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii dr hab. Zbigniew Remin
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny dr Zuzanna Sarnecka
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny dr hab. Paweł Janiszewski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny dr hab. Piotr Paweł Szlanta
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny dr hab. Krzysztof Zbigniew Jakubiak
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki dr Łukasz Paweł Kozłowski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki prof. dr hab. Adrian Langer
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki prof. dr hab. Piotr Bogusław Mucha
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki prof. dr hab. Anna Barbara Gambin
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki dr Marcin Dziubiński
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki dr hab. Henryk Michalewski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych prof. dr hab. Janusz Adam Kudła
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki dr Artur Szarecki
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji dr hab. Łukasz Marek Pisarczyk
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii prof. dr hab. Joanna Karolina Rączaszek-Leonardi
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii dr hab. Maciej Antoni Górecki
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania dr Aleksandra Wąsowska

Preludium 15

Nazwa podmiotu Kierownik projektu
Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego mgr Agata Paulina Perlińska
Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego mgr Aleksandra Irena Jarmolińska
Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego mgr Sylwia Maria Niedziółka
Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca mgr Rafał Ireneusz Miśta
Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami mgr Ewa Cichocka
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii mgr Alicja Olimpia Pawelec – Olesińska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii mgr Przemysław Decewicz
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii mgr Maciej Paweł Ciemny
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii mgr Bartosz Maćkiewicz
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii mgr Maciej Marek Zając
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki mgr Paweł Kozów
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki mgr Jan Henryk Kwapisz
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki mgr Jakub Wiśniewski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki mgr Dongxiang Wang
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych mgr Magdalena Skorupska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny mgr Anna Dybała-Pacholak
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny mgr Małgorzata Mileszczyk
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny mgr Stanisław Andrzej Zawadzki
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny mgr Karolina Morawska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki mgr Rafał Meller
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki mgr Mateusz Rapicki
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki mgr Zofia Aldona Michalik
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki mgr Adam Karol Karczmarz
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki mgr Bartosz Paweł Piotrowski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki mgr Piotr Wygocki
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych mgr Łukasz Andrzej Byra
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych mgr Jakub Jerzy Sokołowski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji mgr Joanna Urszula Mazur
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii mgr Piotr Litwin
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii mgr Marta Anna Siepsiak

 

Gratulujemy!

MINIATURA 2: piąta lista rankingowa – wyniki

Kolejnych 51 badaczy zostało laureatami konkursu MINIATURA 2. Otrzymają oni łącznie niemal 2 mln zł na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne.

Finansowanie w grupach nauk:

 • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 10 działań o wartości 229 418 zł
 • nauki ścisłe i techniczne: 12 działań o wartości 422 046 zł
 • nauki o życiu: 29 działań o wartości 1 339 613 zł

Lista rankingowa nr 5

Bezpłatne szkolenie pt.”SciVal jako pomoc dla naukowców i pracowników administracji zaangażowanych we wsparcie w prowadzeniu badań”

Szanowni Państwo,

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW) zaprasza, wspólnie z firmą Elsevier, na bezpłatne szkolenie pt.”SciVal jako pomoc dla naukowców i pracowników administracji zaangażowanych we wsparcie w prowadzeniu badań”. SciVal to narzędzie służące do analizy dorobku naukowego, oparte na bazie Scopus firmy Elsevier. SciVal umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.

Data szkolenia: 10 grudnia 2018 r.
Godzina: 10.00-11.30
Miejsce: BUW, ul. Dobra 56/66, sala 316

Szczegółowy plan szkolenia oraz formularz zapisów można znaleźć pod linkiem: https://bit.ly/2DqTgrc

W trakcie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań, a także uzyskania pomocy w wykonaniu wyszukiwania. Istnieje możliwość uzyskanie certyfikatu po szkoleniu.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

mnisw

Jak powstaną wykazy czasopism i wydawnictw? Jest rozporządzenie!

Dowartościowanie monografii, ułatwienia dla humanistów i przedstawicieli nauk społecznych, a także walka z masową produkcją słabych artykułów. To podstawowe założenia podpisanego właśnie przez ministra nauki rozporządzenia, które dotyczy sporządzania wykazów czasopism naukowych i wydawnictw. Wykazy ukażą się w przyszłym roku i będą tworzone wspólnie ze środowiskiem naukowym.

Wykazy punktowanych czasopism i wydawnictw monografii stanowią bardzo ważny element systemu oceny działalności naukowej badaczy. Właśnie ze względu na to w ich tworzeniu dużą rolę odegra środowisko naukowe, sam proces będzie bardziej transparentny i nastawiony na doskonałość naukową.

– Celem nadrzędnym Konstytucji dla Nauki, a także wydanego właśnie rozporządzenia, jest przede wszystkim postawienie na ambitne badania naukowe – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Właśnie dlatego będziemy wspierać polskie czasopisma naukowe i motywować je do wejścia na wyższy, światowy poziom. Docenimy także często zaniedbywane nadania humanistyczne i społeczne – dodał.

– Chcemy usystematyzować zasady oceny artykułów i monografii, a także uczynić je bardziej przejrzystymi – stwierdził Piotr Müller, podsekretarz stanu w MNiSW. – Wprowadzamy zmiany, czerpiąc ze sprawdzonych, światowych wzorców. Z jednej strony zastosujemy zobiektywizowane wskaźniki, a z drugiej – jawną ocenę ekspertów – wyjaśnił.

Monografie wreszcie cenione

 • Zupełnie nowy wykaz

Największą zmianą, jaką w tym względzie wprowadza Konstytucja dla Nauki oraz opublikowane rozporządzenie, jest wprowadzenie do systemu ewaluacji wykazu wydawnictw monografii naukowych. Do tej pory z punktu widzenia oceny działalności naukowej napisanie monografii nie opłacało się badaczom. Stworzenie tego typu publikacji było bardzo czasochłonne, a maksymalna liczba punktów, jaką można było za nią uzyskać, nie odzwierciedlała rzeczywistego nakładu pracy. Publikacja dobrego artykułu mogła się opłacić bardziej niż publikacja bardzo dobrej monografii. W ocenie monografii brano pod uwagę jedynie kryterium formalne, czyli minimalną liczbę arkuszy wydawniczych, a nie realną wartość naukową. W efekcie wszystkim tego typu publikacjom (co do zasady) przyznawano taką samą liczbę punktów. Teraz to się zmieni.

 • Ocena ekspercka

Reforma, która weszła w życie 1 października, docenia rolę wydawnictw monografii. To ważne szczególnie dla przedstawicieli nauk humanistycznych, teologicznych i społecznych. Monografie są bowiem bardzo istotnym kanałem publikacji w tych dziedzinach.

Wykaz będzie dzielił wydawnictwa na dwie grupy, a ich klasyfikacja będzie oparta na wynikach eksperckiej oceny dokonywanej przez Komisję Ewaluacji Naukowej. Do tych grup będą należały:

 1. wydawnictwa spełniające etyczne i naukowe standardy wydawnicze,
 2. wydawnictwa o dużej rozpoznawalności i prestiżu w środowisku międzynarodowym (wyłonione
  z pierwszej grupy – a więc także spełniające najwyższe standardy wydawnicze).

Monografie opublikowane w wydawnictwach z grupy drugiej otrzymają 200 punktów, pozostałe zaś – 80 punktów. Do tej pory tego typu publikacje mogły otrzymać jedynie 25 punktów (w wyjątkowych przypadkach – 50).

Resort nauki przewiduje, że wykaz wydawnictw monografii naukowych będzie opublikowany na początku 2019 roku.

Które bazy wejdą do wykazu czasopism MNiSW?

Ostateczny kształt wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych poznamy w I połowie przyszłego roku. Zgodnie z wydanym rozporządzeniem wejdą do niego:

 • czasopisma ujęte w międzynarodowych bazach Scopus i Web of Science,
 • zagraniczne czasopisma naukowe z dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych
  i dziedziny nauk teologicznych uwzględnione w bazie ERIH+, które – w wyniku oceny eksperckiej –zostaną uznane za posiadające międzynarodową renomę,
 • nawet 500 polskich czasopism naukowych finansowanych w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, które nie znajdują się jeszcze w powyższych bazach,
 • recenzowane materiały z międzynarodowych konferencji informatycznych, posiadających co najmniej rangę C w bazie The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE).

Cel: polskie czasopisma z większym wpływem na światową naukę

Wykaz czasopism nie pominie polskich tytułów naukowych. Oprócz tych, które znajdują się już w międzynarodowych bazach Scopus lub Web of Science, do wykazu wejdą także beneficjenci programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Udział w konkursie i otrzymanie dofinansowania ma zmobilizować polskie czasopisma do przyjęcia światowych standardów wydawniczych i edytorskich.

Dzięki temu publikacje prezentujące wyniki najważniejszych polskich badań naukowych mają szansę wyjść poza krąg lokalnego środowiska naukowego i pojawić się w czasopismach dostępnych dla międzynarodowych badaczy. Program jest skierowany do krajowych czasopism naukowych, które nie są indeksowane ani w bazie Scopus, ani w bazie Web of Science, ale publikują artykuły naukowe o wysokim poziomie naukowym.

Wykaz czasopism bardziej sprawiedliwy dla humanistów

Z punktu widzenia humanistyki i nauk społecznych docenienie roli monografii nie jest jedynym korzystnym rozwiązaniem w rozporządzeniu. Dzięki uwzględnieniu bazy Scopus oraz aż czterech indeksów w ramach bazy Web of Science (w tym Arts & Humanities Citation Index i Emerging Sources Citation Index) czasopisma humanistyczne, społeczne i teologiczne, które są najbardziej widoczne w międzynarodowym obiegu naukowym, zostaną ujęte w wykazie oraz ocenione przy wykorzystaniu wskaźników wpływu. W starym systemie czasopisma z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych z reguły otrzymywały dużo mniej punktów niż te z obszarów nauk ścisłych. Działo się tak ponieważ czasopism humanistycznych nie zaliczano do najwyżej punktowanej części wykazu – części A. Punktacja była w niej oparta na wskaźniku Journal Impact Factor, który co do zasady nie jest wyliczany dla czasopism humanistycznych. Teraz będzie inaczej.

Do wykazu zostaną wpisane także wybrane czasopisma z bazy ERIH+. Jednak w związku z tym, że poziom tytułów ujętych w tej bazie nie zawsze jest równy, zostaną one poddane dodatkowej ocenie eksperckiej.

Jak powstanie wykaz czasopism – szczegóły

Czasopisma i materiały będą oceniane w ramach dyscyplin naukowych. W wykazie będzie się przypisywać tym czasopismom i materiałom punktację (tzw. progi punktowe): 20, 40, 70, 100, 140, 200 punktów. Skala punktowa będzie jedna dla wszystkich dyscyplin (również humanistycznych, społecznych i teologicznych).

Projekt wykazu czasopism będzie opracowywany na podstawie oceny eksperckiej. Każda dyscyplina naukowa będzie reprezentowana przez odrębny zespół ekspertów. Ministerstwo już pod koniec października ogłosiło nabór do tych zespołów. Nabór potrwa do 16 listopada.

 • Wskaźniki wpływu – wstępne wartości punktowe

Ocena ekspercka czasopism naukowych z baz Scopus i Web of Science będzie poprzedzona wyliczeniem wstępnych wartości punktowych z wykorzystaniem sześciu wymienionych w rozporządzeniu wskaźników wpływu. Każdy zespół wybierze wskaźniki (po jednym dla bazy Scopus i Web of Science), które są najodpowiedniejsze dla jego dyscypliny naukowej. Wstępna wartość punktowa wyliczona z wykorzystaniem tych wskaźników będzie punktem wyjścia do oceny eksperckiej. Do oceny materiałów konferencyjnych w dyscyplinach informatycznych jako odpowiednik wskaźnika wpływu będzie używana kategoria CORE konferencji.

Czasopismom z programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” oraz zagranicznym czasopismom wyselekcjonowanym z bazy ERIH+ przez zespoły powołane dla dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych, dziedzinie nauk społecznych i dziedzinie nauk teologicznych będzie przypisywana wyjściową wartość punktową wysokości 20 punktów.

 • Ocena ekspercka

W ramach oceny eksperckiej zespoły będą mogły zaproponować zmianę punktacji poszczególnych czasopism i materiałów w swojej dyscyplinie naukowej (jeśli punktacja jest nieadekwatna do ich faktycznego wpływu) o maksymalnie dwa progi punktowe. Zmiana punktacji będzie wymagała uzasadnienia.

 • Rola Komisji Ewaluacji Nauki

Projekt wykazu sporządza Komisja Ewaluacji Nauki na podstawie list czasopism z przypisanymi im punktami sporządzonych przez zespoły doradcze. Najważniejszymi zadaniami KEN są:

  • ocena, czy proponowane zmiany punktacji są zasadne, i ewentualne odrzucenie zmian;
  • ocena, czy dopisanie do wykazu zagranicznego czasopisma naukowego z bazy ERIH+ jest zasadne, i ewentualna odmowa dopisania.

Walka z publikacjami na akord i wysypem wydawnictw

Konstytucja dla Nauki postawiła sobie za cel wyeliminowanie z polskiego życia naukowego zjawiska publikacji na akord, czyli masowej produkcji marnych artykułów. Źle skonstruowany system oceny działalności naukowej, który obowiązywał w poprzednich latach, mobilizował badaczy do przedstawiania w swoim dorobku naukowym wielu publikacji niezależnie od ich jakości.

Pogoń za publikacjami generowała z kolei wysyp nowych czasopism naukowych. W ostatnich latach co roku ukazywało się około 200 nowych czasopism naukowych, a ich cykl życia nie przekraczał z reguły 2-3 lat. Często miały one znaczenie jedynie lokalne, nie pretendowały nawet do włączenia się w szerszy, międzynarodowy dialog. Oprócz tego – aż 60 proc. polskich czasopism naukowych miewa wciąż opóźnienia wydawnicze ze względu na brak odpowiedniej liczby artykułów do publikacji. To pokazuje najlepiej skalę tego niekorzystnego zjawiska. Nowe zasady ewaluacji zakładają, że naukowiec będzie musiał przedstawić co do zasady jedynie cztery swoje najlepsze osiągnięcia naukowe (publikacje, wdrożenia, patenty itp.) z ostatnich czterech lat. To zdecydowanie ukróci masową produkcję artykułów i da szansę naukowcom na pracę nad wartościowymi publikacjami.

 

Zasady ustalania punktacji czasopism naukowych

Raport MINIATURA – obieg dokumentów

Szanowni Państwo,

W systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formularze raportów końcowych dla konkursu MINIATURA 1.

W sekcji „Dla realizujących projekty” dostępna jest instrukcja sporządzania i składania raportów końcowych.

Obieg dokumentów na UW:

Papierową wersję wydruku raportu końcowego w konkursie Miniatura 1 (2 egz), podpisaną przez Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora, należy złożyć do Kwestury UW.
Pobrany z systemu OSF raport w formacie PDF należy przesłać e-mailowo do Biura Obsługi Badań – http://bob.uw.edu.pl/kontakt/
Raport zostanie podpisany podpisem elektronicznym przez Rektora po otrzymaniu przez BOB podpisanej przez Kwestora wersji papierowej.
Podpisana przez Rektora wersja elektroniczna raportu zostanie przesłana przez BOB poprzez platformę teleinformatyczną ePUAP do NCN (patrz „Wysyłka raportu końcowego krok po kroku” – pkt 6 w instrukcji sporządzania i składania raportów końcowych.)

 

Instrukcja wypełniania wniosków do Opus 16, Sonata 14 lub Preludium 16 – wypełnianie zakładek formularza w systemie ZSUN/OSF

Narodowe Centrum Nauki opublikowało instrukcje do przygotowania wniosków w ramach konkursów Opus 16, Sonata 14 lub Preludium 16.

Wnioski można składać do 10 grudnia w BOB, w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF do 17 grudnia 2018 r.


 • OPUS 16 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Koszty pośrednie projektu – 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury).
  • Osoba na stanowisku typu post-doc musi spełniać dodatkowy warunek:w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy. Pełna definicja osoby na stanowisku post-doc zawarta jest w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.

  Informujemy również, że w konkursie OPUS 16 Kierownik projektu zobowiązany jest prowadzić działalność naukowo-badawczą w miejscu wskazanym jako miejsce realizacji projektu przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych, przeprowadzaniem kwerend czy stażami.

 • PRELUDIUM 16 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:
  • 70 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
  • 140 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
  • 210 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

Koszty pośrednie projektu – 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich

 • SONATA 14 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem (tzn. osobę, która stopień doktora zdobyła w terminie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy).
  Koszty pośrednie projektu – 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich

Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Kompletny wniosek z niezbędnymi załącznikami wraz z podpisanym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym dokumentem potwierdzającym złożenie wniosku lub skanem
tego dokumentu podpisanym odręcznie, należy wysłać do dnia 17 grudnia 2018 r. w formie
elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla
Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl.

Źródło: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-10-30-instrukcje-wypelniania-wniosku

Wyniki NPRH

NPRH – Ogłoszenie wyników konkursu Dziedzictwo narodowe I/2018

Informujemy, że kolejny konkurs w module Dziedzictwo narodowe Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki został rozstrzygnięty.

W konkursie udział wzięło 289 wniosków. Na podstawie rekomendacji  Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakwalifikował do finansowania 37 najlepiej ocenionych projektów na łączną kwotę 41 132 351 zł.

Wnioskodawcy mogą zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-konkursu-dziedzictwo-narodowe-i2018

Przedłużenie terminu naboru wniosków w konkursach NPRH

Informujemy, że termin naboru wniosków w konkursach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki został przedłużony do 9 listopada 2018 roku

Wnioski do NPRH składają Państwo do BOB:

w formie elektronicznej (pełny wniosek) na adres: Aldona.Zareba@adm.uw.edu.pl lub marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl

 

oraz

wydruk papierowej wersji do ministerstwa (1-strona) z podpisami władz Wydziału –  dziekan/dyrektor lub jeden z prodziekanów oraz pełnomocnika kwestora na wydziale.

 

Wnioski są przekazywane przez BOB UW do podpisów Kwestora UW oraz Rektora.

Jako kierownika jednostki we wniosku proszę wpisywać dr hab. Macieja Duszczyka, Prorektora.

Termin składania wniosków do MNiSW – 9 listopada. (24.10.2018 – Przedłużenie terminu naboru wniosków w konkursach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki)

 

Odnośniki

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-nprh

ORCID – identyfikatory dla naukowców

ORCiD to cyfrowy identyfikator służący do odróżniania naukowca w zasobach elektronicznych. Ma likwidować problem dublujących się nazwisk autorów, eliminować różne wersje zapisu imienia i nazwiska, a także precyzować tożsamość badacza. Projekt rozporządzenia do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zobowiązuje naukowców do jego posiadania. W zakładaniu profilu pomaga Biblioteka Uniwersytecka.

ORCID (ang. Open Researcher and Contributor ID) jednoznacznie identyfikuje naukowca w środowisku elektronicznych zasobów informacji. Ma też być elementem niezbędnym w procesie oceny parametrycznej jednostek naukowych. O obowiązku posiadania ORCID mówi projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego do ustawy 2.0.

Unikalny elektroniczny identyfikator ORCID mogą założyć pracownicy naukowi i dydaktyczni, doktoranci, studenci oraz wszystkie osoby zainteresowane nauką.

Składa się on z 16 cyfr. W profilu autora znajdują się krótki opis naukowca (biografia, słowa kluczowe, strona internetowa autora lub instytucji, identyfikatory w innych systemach) oraz wykaz publikacji, projektów i grantów.

ORCID to:

 • szybka identyfikacja dorobku konkretnego naukowca,
 • ułatwienie identyfikacji autorów prac w przypadku: zmiany nazwiska, nazwisk zawierających znaki diakrytyczne, rozróżnienia dorobku naukowców z tej samej dziedziny, przy konsolidacji w jeden zbiór prac autora po zmianie afiliacji,
 • uproszczenie procedury rejestracji przy wysyłaniu artykułów naukowych do wydawców (np. IEEE, Wiley, Springer) oraz przy składaniu wniosków grantowych (np. w programie Horyzont 2020),
 • automatyczna wymiana danych pomiędzy profilem naukowca w ORCiD a profilami w bazie Web of Science (ResearcherID) i w bazie Scopus.

Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń Biblioteki Uniwersyteckiej przygotował materiały instruktażowe i informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej na temat ORCID.

Więcej informacji na stronie www.buw.uw.edu.pl/orcid.

Dodatkowych informacji udzielają:

 • Anna Książczak-Gronowska, kierownik Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW,
  tel. 55 27 139, a.ksiazczak@uw.edu.pl,
 • Maja Bogajczyk, informator dziedzinowy, Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW,
  tel. 55 25 159, m.bogajczyk@uw.edu.pl.

ORCID – identyfikatory dla naukowców

MINIATURA 2: czwarta lista rankingowa – wyniki

Kolejnych 113 badaczy zostało laureatami konkursu MINIATURA 2. Naukowcy otrzymają łącznie niemal 3,7 mln zł na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne.

Finansowanie w grupach nauk:

 • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 45 działań o wartości 926 973 zł
 • nauki ścisłe i techniczne: 29 działania o wartości 912 981 zł
 • nauki o życiu: 39 działania o wartości 1 848 836 zł

Lista rankingowa nr 4

Laureaci z UW:

 1. dr Agnieszka Krystyna Gozdek
 2. dr Wioleta Paulina Wasilewska-Dębowska
 3. dr Przemysław Sadura
 4. dr Krzysztof Łapiński
 5. dr Anna Maria Kizińska
 6. dr Michał Panasiuk
 7. dr Martin Lemke
 8. dr Krzysztof Ryszard Świrek

Przedłużenie terminu składania wniosków w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, odpowiadając na postulaty środowiska naukowego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowił przedłużyć termin składania wniosków w ramach konkursu do 19 października 2018 r.

Źródło: https://www.gov.pl/nauka/przedluzenie-terminu-skladania-wnioskow-w-ramach-programu-wsparcie-dla-czasopism-naukowych

NCN - konkursy Maestro i Sonata Bis

Terminy rozmów kwalifikacyjnych – konkursy SONATA BIS 8 i MAESTRO 10

Znane są już terminy rozmów kwalifikacyjnych w ramach konkursów SONATA BIS 8 i MAESTRO 10. Rozmowy obędą się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

SONATA BIS 8

 • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 6-7 lutego 2019 r.
 • nauki ścisłe i techniczne: 4-5 lutego 2019 r.
 • nauki o życiu:  7-8 lutego 2019 r.

MAESTRO 10

 • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 24-25 stycznia 2019 r.
 • nauki ścisłe i techniczne: 30-31 stycznia 2019 r.
 • nauki o życiu: 24-25 stycznia 2019 r.

Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane będą bezpośrednio z wnioskodawcą. W ramach spotkania przewidziana jest część na prezentację badań przez wnioskodawcę oraz czas na pytania od ekspertów, wchodzących w skład komisji oceniających.

Szczegółowe informacje będą przekazywane przez Koordynatorów Dyscyplin bezpośrednio do osób zakwalifikowanych do II etapu konkursów najpóźniej 2 tygodnie przed terminem rozmowy.

Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o finansowanie. NCN nie zwraca kosztów dojazdu oraz pobytu w Krakowie.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_10_03_terminy_rozmow_kwalifikacyjnych_sonata_bis_8_maestro_10

Program START 2019 – Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Wnioski w konkursie START 2019 można składać do 31 października br. w FNP, do 22 października br. w BOB

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na początku maja 2019 r.

Uwaga! Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz.

Wniosek o stypendium w ramach programu START FNP (edycja 2018), przygotowany zgodnie z Regulaminem programu Start   i Instrukcją przygotowania wniosku i realizacji stypendium w programie START 2018 :

 • w jednym egzemplarzuw wersji papierowej
 • wraz z wymaganymi załącznikami (tj. wszystkimi załącznikami dołączonymi do wersji elektronicznej wniosku oprócz tekstów publikacji)
 • z podpisami:
  • opiekuna naukowego (na wniosku, opinii i liście publikacji),
  • kandydata do stypendium (na wniosku i liście publikacji)
  • oraz podpisem i pieczęcią Dziekana/Dyrektora Jednostki UW na przedostatniej stronie wniosku (np. pod napisem „pieczęć instytucji”)

należy złożyć w Biurze Obsługi Badań UW do 22 października br. (pok. 19, wejście przez Sekretariat pok. 18)

UWAGA: po zamknięciu wniosku nie ma możliwości wprowadzenia w nim zmian, nie ma również możliwości podmiany załączników!

Poniżej – informacje, które należy wpisać we wniosku w wersji elektronicznej, w części „Wnioskodawca”:

 

<- kliknij w obrazek w celu powiększenia

 

 

 

 

 

DO BOB składamy:

 • Wniosek
 • Załączniki:
  1. CV kandydata
  2. Lista max 5 wybranych najważniejszych publikacji, patentów lub wystąpień konferencyjnych
  3. Potwierdzenie przyjęcia do druku publikacji
  4. Opis oryginalności najważniejszego dokonania /najważniejszych dokonań badawczych
  5. Opis planów naukowych na najbliższy rok kalendarzowy 2018
  6. Podpisana opinia opiekuna naukowego (w przypadku doktorów – opinia kierownika zespołu badawczego, lub bezpośredniego przełożonego, a w przypadku doktorantów – promotora)
  7. Podpisane oświadczenie opiekuna naukowego kandydata (wzór oświadczeń opiekuna naukowego znajduje się w dokumentach do pobrania)

Nieobowiązkowe jeśli nie dotyczy:

 • Stypendium wyjazdowe do zagranicznego ośrodka naukowego Wyłącznie dla ubiegających się o dodatkowe finansowanie na Stypendium wyjazdowe. WYMAGANE: (1) uzasadnienie i program wyjazdu, (2)info o ośrodku zagranicznym i osobie zapraszającej (3) list zapraszający – może być wydruk e-maila
 • W przypadku kandydatów, których publikacje, patenty lub wystąpienia konferencyjne ukazały się pod poprzednim nazwiskiem – Oświadczenie potwierdzające zmianę nazwiska – wzór w plikach do pobrania

 

http://www.fnp.org.pl/oferta/start/

Skip to content