FNP – program wydawniczy MONOGRAFIE

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Następny termin składania aplikacji to 10.09.2018 r.

Cele

Finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zobacz stronę serii MONOGRAFIE FNP.

Adresaci

Pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Oferta

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Z dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 r.

Autorzy i autorki, których prace zostały wydane w serii MONOGRAFIE, mogą także ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia materiałów promocyjnych do wysokości jednego arkusza (4 tys. złotych).

Procedura

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć:

 • dwa egzemplarze maszynopisu pracy, wydrukowane w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12 p., odstęp 1,5), zbindowane lub oprawione
 • wypełniony i podpisany wniosek – link 
 • wersję elektroniczną pracy wgraną w bazie on-line (cały tekst powinien być ujęty w 1 pliku elektronicznym). UWAGA: pracę należy załączyć na płycie tylko jeżeli jej objętość przekracza 30 MB, co uniemożliwia jej wgranie w bazie.
 • zgłoszenie powinno zawierać komplet materiałów: stronę tytułową, spis treści, pełen tekst pracy, przypisy, bibliografię, krótkie streszczenie (oraz ewentualnie, jeśli tematyka tego wymaga: dodatkowe aneksy i materiały ilustracyjne z podpisami).

W przypadku składania dysertacji doktorskich uprzejmie prosimy, aby nie przysyłać pracy w takiej formie, w jakiej była ona przygotowana w ramach przewodu doktorskiego, ale złożyć do konkursu dopracowaną książkę, jak najbliższą kształtu przyszłej publikacji. Recenzje dysertacji doktorskiej nie są brane pod uwagę w postępowaniu konkursowym, prosimy o niezałączanie ich do wniosku.

Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków).

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy.

Rolę jury konkursu pełni Rada Wydawnicza powoływana na czteroletnie kadencje przez Zarząd Fundacji spośród osób cieszących się autorytetem w środowisku naukowym.

W skład Rady obecnej kadencji wchodzą:

 • Tomasz Kizwalter (przewodniczący)
 • Szymon Wróbel (wiceprzewodniczący)
 • Andrzej Borowski
 • Michał Buchowski
 • Antoni Ziemba

Terminy kolejnych naborów

Prace do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Rady Wydawniczej należy zgłaszać do dnia 10.09.2018 r. włącznie.
Następny termin składania aplikacji to 03.12.2018 r.

Kontak

dr Karolina Marcinkowska – Koordynatorka programu
22 311 84 31
karolina.marcinkowska@fnp.org.pl

Źródło: https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

Wnioski na SPUB-y i zapewnienie dostępu do informacji naukowej na 2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w systemie OSF(https://osf.opi.org.pl/) są dostępne wnioski o przyznanie środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, o przyznanie środków finansowych na zapewnienie dostępu do informacji naukowej i o przyznanie środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki.

Termin składania wniosków na 2019 rok – do 15 września 2018 w MNiSW

Uprzejmie prosimy o dostarczenie kopii złożonego wniosku do Biura Obsługi Badań.

Wstrzymanie naboru wniosków do programu „DIALOG”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że z dniem 1 października 2018 roku, w związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, straci moc ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

Oznacza to, iż z dniem 1 października 2018 roku wstrzymany zostanie nabór wniosków do programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 roku. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że wnioski do programu „DIALOG” złożone po 30 września 2018 roku nie będą rozpatrywane. O terminie wznowienia przyjmowania wniosków do programu „DIALOG” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformuje w osobnym komunikacie.

Formularze raportów końcowych w konkursie MINIATURA 1 dostępne w systemie ZSUN/OSF

Informujemy, że w systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formularze raportów końcowych dla konkursu MINIATURA 1.

W sekcji „Dla realizujących projekty” dostępna jest instrukcja sporządzania i składania raportów końcowych.


Instrukcja wypełniania raportu końcowego dla pojedynczego działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA

Raport końcowy – kwestie ogólne

 • Kiedy należy złożyć raport końcowy?

Raport końcowy z realizacji działania naukowego należy złożyć najpóźniej w ciągu 13 miesięcy od momentu rozpoczęcia działania. Raport końcowy może zostać złożony wcześniej, tj. przed upływem 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji działania i jest to jednoznaczne z wcześniejszym zakończeniem jego realizacji.

UWAGA: środki finansowe niewykorzystane na realizację działania podlegają zwrotowi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia jego realizacji. W przypadku wcześniejszego złożenia raportu końcowego (przed upływem 13 miesięcy od momentu rozpoczęcia działania) środki finansowe niewykorzystane na realizację działania podlegają zwrotowi nie później niż w dniu złożenia raportu końcowego.

Od środków niewykorzystanych zwróconych po terminie nalicza się odsetki ustawowe jak za opóźnienie począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu ww. środków.

 • Gdzie i w jakiej formie należy złożyć raport końcowy?

Jednostka składa raport końcowy w Centrum w wersji elektronicznej w systemie ZSUN/OSF, korzystając z przycisku „Wyślij raport do NCN” oraz obowiązkowo przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP).

Wygenerowany PDF raportu, przed wysłaniem do NCN, musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą.

 • W jakim terminie można wygenerować formularz raportu końcowego w systemie OSF?

Formularz raportu końcowego może zostać wygenerowany w każdej chwili, począwszy od momentu rozpoczęcia realizacji działania.


Raport końcowy – informacje podstawowe

Dane jednostki realizującej działanie naukowe oraz dane osoby realizującej działanie naukowe importowane są automatycznie z wniosku poprzez system ZSUN/OSF. W przypadku zmiany danych zawartych w tych sekcjach, należy je zaktualizować w raporcie końcowym.

Aktualizacja danych osoby realizującej działanie naukowe możliwa jest po kontakcie z opiekunem po stronie NCN (telefonicznie, mailowo, pisemnie), który następnie w sekcji „Dane osoby realizującej działanie naukowe” odblokuje do edycji rekord z danymi. Po dokonaniu zmiany danych, opiekun po stronie NCN powinien zostać o tym fakcie poinformowany, aby rekord został ponownie zablokowany.


Raport końcowy – sprawozdanie merytoryczne

 • Co powinno zawierać sprawozdanie merytoryczne?Sprawozdanie merytoryczne powinno zawierać:
  • Opis celu działania naukowego
  • Opis realizacji działania naukowego
  • Opis efektów realizacji działania naukowego
  • Odpowiedź na pytanie: „W jaki sposób realizacja działania naukowego wpłynęła na rozwój kariery naukowej osoby realizującej działanie naukowe?”
 • Jak obszerne powinno być sprawozdanie merytoryczne?

Sprawozdanie merytoryczne powinno mieć objętość maksymalnie 2 stron zdefiniowanego maszynopisu (rozmiar strony A4, typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki – przynajmniej 11 pkt., interlinia – pojedyncza, marginesy boczne–  2 cm, górny i dolny – 1,5 cm).

 • W jakim języku należy sporządzić sprawozdanie merytoryczne?

Sprawozdanie merytoryczne należy sporządzić w języku polskim.


Raport końcowy – popularyzatorski opis rezultatów działania naukowego

Opis zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców, przygotowany w językach polskim i angielskim. Maksimum 1 strona zdefiniowanego maszynopisu. W opisie należy uwzględnić: zrealizowane działanie naukowe, znaczenie działania dla rozwoju dyscypliny, stan istniejącej wiedzy i dane osoby realizującej działanie.


Raport końcowy – publikacje

 • Jakie publikacje można wykazywać w raporcie?

W raporcie można wykazać wyłącznie publikacje, które powstały w wyniku realizacji działania. Jednostka zobowiązana jest zapewnić Centrum dostęp do pełnej treści ewentualnych publikacji wykazanych w raporcie końcowym. Jednostka zobowiązana jest do zapewnienia umieszczenia we wszystkich publikacjach powstałych wskutek realizacji działania oraz opracowaniach związanych z działaniem pełnej nazwy Centrum w języku polskim („Narodowe Centrum Nauki”) lub angielskim („National Science Centre, Poland”) oraz poprawnego numeru rejestracyjnego działania. Do wszystkich publikacji należy załączyć link lub PDF oraz podać numer DOI (jeśli go posiada).

 • Jak w systemie ZSUN/OSF dołączyć do raportu publikacje?

Publikacje prezentujące wyniki zrealizowanego działania należy zamieścić używając przycisku „Dodaj” i wypełniając dane dotyczące publikacji. Publikację załącza się do raportu poprzez podanie linku (w przypadku publikacji elektronicznych dostępnych online), który będzie odnośnikiem do trwałego miejsca zdeponowania pełnej wersji publikacji i zapewni do niej dostęp podczas weryfikacji i oceny raportu. Powinny to być przykładowo: strona internetowa wydawcy lub platforma publikacyjna, serwis abstraktowy/indeksujący (np. PubMed), strona internetowa uczelni/instytucji lub autora.Zalecamy podawanie linków w uniwersalnym formacie dostępnym dla publikacji posiadających numer DOI (Digital Object Identifier) – http://dx.doi.org/<nr-DOI>. Przykładowo dla artykułu o nr DOI 10.1007/s11107-011-0336-9, adres artykułu należy wskazać w formacie: http://dx.doi.org/10.1007/s11107-011-0336-9.

Drugą opcją umożliwiającą dołączenie publikacji do raportu jest załączenie pliku PDF. Należy tak postąpić w przypadku każdej pracy finansowanej ze środków Narodowego Centrum Nauki, do której nie można uzyskać dostępu za pośrednictwem Internetu.

W przypadku braku pewności, czy pełna wersja publikacji będzie dostępna pod wskazanym linkiem, sugerujemy załączenie pliku PDF.

 • Jakie publikacje należy wykazywać w raporcie (złożone do recenzji /przyjęte do druku/opublikowane)?

W raporcie końcowym można ująć publikację, jeżeli w momencie składania raportu posiada co najmniej status „złożona” do redakcji/recenzji (wyłącznie za potwierdzeniem redakcji). Przede wszystkim należy wykazać prace przyjęte do druku oraz opublikowane. Nie należy wykazywać prac  będących w przygotowaniu. Status poszczególnych publikacji wybiera się z listy rozwijanej.

 • Czy i w jakiej formie należy przesyłać do NCN potwierdzenie przyjęcia publikacji do druku?

W przypadku otrzymania potwierdzenia przyjęcia publikacji do druku, należy zamieścić tę informację w wersji elektronicznej raportu poprzez dołączenie do pliku PDF publikacji listu od redakcji.

 • Jaką datę należy wprowadzić w formularzu raportu końcowego, wykazując i dołączając publikacje?

Dla publikacji ze statusem „złożona” i „przyjęta” należy podać planowaną datę publikacji (rok), natomiast dla publikacji ze statusem „opublikowana” – rzeczywistą datę publikacji (rok).

 • Jak wypełnić pola z danymi bibliograficznymi publikacji, jeśli któreś z nich nie dotyczy danej publikacji np. tom?

Należy wpisać „nie dotyczy”.

 • W jaki sposób wypełnić pole z danymi bibliograficznymi dotyczącymi Impact Factor w przypadku opublikowania pracy w czasopiśmie bez przyznanego wskaźnika Impact Factor?

Należy wpisać „0”.

 • Jaką wartość Impact Factor należy wykazać?

Ze względu na fakt, że wartości IF za dany rok kalendarzowy publikowane są w Journal Citation Reports w roku kolejnym, sugerujemy wskazanie IF obowiązującego dla czasopisma w roku ukazania się publikacji lub wskaźnika pięcioletniego.

 • Czy istnieje możliwość zmiany linku/pliku z załączoną publikacją w przypadku zmiany statusu publikacji?

Aktualizacja linku lub pliku z publikacją jest możliwa po złożeniu raportu końcowego, po wcześniejszym kontakcie z opiekunem po stronie NCN.


Raport końcowy – zestawienie kosztów planowanych i poniesionych

Rodzaje wydatków wraz z planowanymi kwotami importowane są automatycznie z wniosku poprzez system ZSUN/OSF. W raporcie końcowym należy uzupełnić kolumnę „Koszty poniesione” wykazując rzeczywisty stan poniesionych wydatków.

W przypadku niewykorzystania lub nieprawidłowego wykorzystania środków finansowych stanowiących podstawę wyliczenia kosztów pośrednich podlegają one proporcjonalnemu zmniejszeniu i zwrotowi na rachunek bankowy Centrum.

UWAGA: środki finansowe niewykorzystane na realizację działania podlegają zwrotowi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia jego realizacji. W przypadku wcześniejszego złożenia raportu końcowego (przed upływem 13 miesięcy od momentu rozpoczęcia działania) środki finansowe niewykorzystane na realizację działania podlegają zwrotowi nie później niż w dniu złożenia raportu końcowego.

Od środków niewykorzystanych zwróconych po terminie nalicza się odsetki ustawowe jak za opóźnienie, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu ww. środków.

Wszelkie rozbieżności w poniesionych wydatkach należy opisać i wyjaśnić w polu edytowalnym pod zestawieniem kosztów planowanych i poniesionych.

Czytaj więcej – https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/raportowanie-projektow-z-ncn/raporty-miniatura