Dziesiąty konkurs w Programie LIDER

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił dziesiąty konkurs w Programie LIDER

Termin naboru wniosków: 18.01.2019 r. – 18.03.2019 r.

Program adresowany jest do osób, które:

 1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora,
 2. posiadają stopień doktora, od uzyskania którego  nie upłynęło 7 lat (…) i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. O środki finansowe nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy w dacie złożenia Wniosku posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego,
 3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 4. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
 5. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
 6. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące a ich pobyt jest zarejestrowany.

Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

 W zakładce „Materiały do pobrania” https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=33219&L=0%252523a6_u1%252523a54_u2%252523a54_u2%252523a69_u1_p
dostępne są m.in.:

 • regulamin konkursu wraz z załącznikami
 • Instrukcja logowania do Generatora Wniosków w ramach Programu LIDER
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie LIDER X

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego, w okresie od 18 stycznia 2019 r. do 18 marca 2019 r. (Generator wniosków w ramach X edycji Programu LIDER jest już dostępny w systemie informatycznym: https://lsi.ncbr.gov.pl)

Pytania dotyczące naboru w X edycji Programu LIDER oraz  przypadki nieprawidłowego funkcjonowania systemu należy kierować wyłącznie na adres: lider-at-ncbr.gov.pl  

Program „DIALOG” MNiSW

Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do: implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej; pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką; wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

 • Dla kogo: Jednostki naukowe, Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja
 • Dziedziny: Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
 • Budżet: 20 mln zł/rok. Dofinansowanie dla jednego grantu: od 100 tys. do 2 mln zł.
 1. Termin składania wniosków – do 8 kwietnia br. w sekretariacie Biura Obsługi Badań.
 2. Wniosek (wydruk roboczy) z systemu OSF musi zawierać :
  • Informacje ogólne,
  • Opis projektu wraz z uzasadnieniem,
  • Działania,
  • Zespół realizujący projekt.
 1. Wydział/Jednostka może złożyć w podanym terminie tylko 1 wniosek, wniosek musi być podpisany przez Dziekana/Dyrektora.
 2. W ciągu 14 dni od daty zakończenia naboru, Prorektor ds. naukowych poinformuje o wybraniu 2 wniosków, które zostaną złożone przez Uniwersytet Warszawski.
 3. Do złożenia w Ministerstwie zostaną wybrane 2 wnioski z 2 dziedzin.
 4. Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „DIALOG” : „Wnioskodawca, również jako członek konsorcjum, może złożyć nie więcej niż 2 wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym”.

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

 • „Doskonałość naukowa”
 • „Nauka dla innowacyjności”
 • „Humanistyka dla rozwoju”

– PDF – Komunikat MNiSW z dnia 23 stycznia 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „DIALOG”

 • koszty pośrednie – 15 %
 • Wnioskodawca, który otrzyma finansowanie zobowiązany jest do zamieszczenia informacji
  o finansowaniu projektu ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
  logotypu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i programu na materiałach
  informacyjnych, promocyjnych oraz publikacjach związanych z projektem.
 • Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 2 wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym.

Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej
w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl .

Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF
zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła
się poprawnie, jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Pierwszą stronę wniosku, wygenerowaną przez system OSF, podpisaną przez osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, należy dostarczyć w postaci dokumentu
elektronicznego uwierzytelnionego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego
albo podpisu zaufanego, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu
obsługującego ministra, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku w systemie OSF. Wnioski,
wobec których nie spełniono powyższego obowiązku, nie będą podlegały ocenie.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/dialog

 

mnisw

Pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw

Wykaz wydawnictw, który obejmuje 536 pozycji, powstał we współpracy ze środowiskiem naukowym. W przyszłości będzie uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN), która rozpocznie swoją pierwszą kadencję 1 marca 2019 roku. Z kolei monografie wydane w wydawnictwach spoza ministerialnego wykazu będą mogły zostać zgłoszone do ewaluacji i uzyskać 80 punktów. Wszystko będzie zależało od oceny ekspertów KEN-u.

Czemu służy wykaz wydawnictw?

 • Docenienie roli monografii w naukach humanistycznych i społecznych

Przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych od lat domagali się podniesienia w procesie ewaluacji rangi monografii naukowych. W ramach rozporządzenia o ewaluacji, które zostanie opublikowane w najbliższych tygodniach, liczba punktów za monografie zostanie zdecydowanie podniesiona: z 25 do 80 punktów, a w przypadku monografii humanistycznych, społecznych i teologicznych opublikowanych w wąskiej grupie 36 najważniejszych wydawnictw światowych – do 300 punktów (oraz do 200 punktów w przypadku pozostałych dziedzin).

Przywracając monografii naukowej należną jej rangę głównego kanału komunikacji treści naukowych w obrębie wspomnianych trzech dziedzin nauki, trzeba równocześnie wyeliminować – lub co najmniej znacząco ograniczyć – zjawisko przedstawiania do ewaluacji monografii o niskiej wartości naukowej lub wręcz publikacji pseudonaukowych. Temu celowi służy wykaz wydawnictw.

 • Instrument znany na świecie

Wykaz wydawnictw monografii naukowych jest nowym instrumentem prowadzenia polityki naukowej przez państwo polskie. Jest to instrument stosowany w świecie nauki. Spośród państw Unii Europejskiej podobne rozwiązania w swoich systemach oceny jakości działalności naukowej wprowadziły już Hiszpania (SPI Scholarly Publishers Indicators), Finlandia (Publication Forum) i Norwegia (Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers).

 • Wydawnictwa etyczne i z procedurą recenzowania

Wprowadzenie wykazu wydawnictw monografii naukowych do polskiego systemu ewaluacji nauki ma na celu usunięcie z przestrzeni komunikacji naukowej wydawnictw nierzetelnych, które często deklarują możliwość opublikowania dowolnego dostarczonego im materiału jako monografii naukowej. Wolą środowiska naukowego – wyraźnie zaakcentowaną na konferencji z cyklu Narodowego Kongresu Nauki w Poznaniu w lutym 2017 r. – jest, aby w przestrzeni komunikacji osiągnięć polskich naukowców funkcjonowały jedynie takie wydawnictwa, które stosują podstawowe zasady etyki publikacyjnej oraz posiadają ustaloną procedurę recenzowania proponowanych im tekstów naukowych. To właśnie te dwa minimalne wymogi zostały wskazane jako jedyne wytyczne dla wydawnictw, które chciałyby znaleźć się w wykazie MNiSW.

 • Przede wszystkim wydawnictwa polskie

Wykaz objęty niniejszym komunikatem obejmuje 536 pozycji. Znaczącą większość spośród nich stanowią wydawnictwa polskie. Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza wersja wykazu. Będzie on mógł być uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki jeszcze przed przypadającą na rok 2021 ewaluacją.

 • Co z monografiami w wydawnictwach spoza wykazu?

Samo wprowadzenie wykazu wydawnictw nie ujmuje cech naukowości tym monografiom, które zostaną wydane w wydawnictwach znajdujących się poza wykazem. Takie monografie również będą mogły zostać zgłoszone jako osiągnięcia naukowe na potrzeby ewaluacji i za każdą z nich będzie przyznawane 20 pkt. Co więcej, poddający się ewaluacji ośrodek naukowy będzie też mógł zgłaszać takie monografie do oceny eksperckiej, dokonywanej przez Komisję Ewaluacji Nauki. Jeżeli dana monografia zyska aprobatę KEN, wówczas na potrzeby ewaluacji będzie jej przyznawane 80 punktów (czyli dokładnie tyle samo, ile zostałoby jej przyznane w sytuacji, gdyby została ona opublikowana w wydawnictwie z wykazu MNiSW).

Jak sporządzono wykaz?

Propozycja pierwszego wykazu wydawnictw monografii naukowych została przygotowana przez zespół doradczy ministra składający się z 15 ekspertów – przedstawicieli świata nauki, biegłych w kwestiach bibliometrii i badań nad światowymi trendami w zakresie kanałów komunikacji naukowej. W gronie tym znaleźli się naukowcy związani z tak różnorodnymi ośrodkami naukowymi jak m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB z Radomia, Instytut Sztuki PAN. Zespół doradczy ministra dokonał oceny eksperckiej, wykorzystując następujące źródła danych:

 • zestawienie  zaakceptowanych przez ewaluatorów Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych zgłoszeń odnoszących się do wszystkich publikacji książkowych z lat 2013–2016,
 • zestawienie publikacji z lat 2013–2016 zaklasyfikowanych przez Bibliotekę Narodową jako książki naukowe,
 • wspominane powyżej trzy zestawienia wydawnictw indeksowanych na zagranicznych listach wydawnictw, tj. SPI Scholarly Publishers Indicators (Hiszpania), Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (Norwegia), Publication Forum (Finlandia),
 • dwa zestawienia wydawnictw  indeksowanych w międzynarodowych bazach bibliograficzno-bibliometrycznych: Book Citation Index (część Web of Science Core Collection) oraz Scopus.

Dla wyłonionych w ten sposób wydawnictw (w przypadku wydawnictw zagranicznych uwzględniono te, w których w minionych latach ukazały się prace polskich autorów) zespół dokonał dodatkowej oceny i w jej wyniku wskazał 36 wydawnictw o bezsprzecznie światowej renomie, które spełniają warunki określone w § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych:

 • publikują recenzowane monografie naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój światowej nauki,
 • prowadzą politykę wydawniczą przyczyniającą się do upowszechniania monografii naukowych w skali światowej,
 • są uznawane za wiodące przez środowisko naukowe, z uwzględnieniem pozycji zajmowanej w wykazach klasyfikujących wydawnictwa,
 • stosują jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji, nieuzależnione od wniesienia opłaty za publikację monografii i wysokości tej opłaty.

Wykaz wydawnictw monografii naukowych, ogłoszony komunikatem z dnia 18 stycznia 2019 r., został sporządzony przez ministra na podstawie projektu przedstawionego przez zespół.

Wykaz będzie uzupełniany

Ogłoszony wykaz jest, jak wspomniano, dopiero pierwszą formą sklasyfikowania wydawnictw na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej. Wydawnictwa, które nie znalazły się w wykazie obecnie ogłoszonym, będą mogły złożyć wnioski o uwzględnienie ich w wykazie. Oceny wniosków dokona Komisja Ewaluacji Nauki, której pierwsza kadencja rozpocznie się 1 marca 2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i formy danych przedstawianych we wniosku oraz procedury aplikowania wydawnictw o ocenę KEN w celu umieszczenia ich w wykazie, zostaną ogłoszone odrębnym komunikatem, po ich opracowaniu przez Komisję.

Sporządzenie wykazu wydawnictw stosujących się do przyjętych na całym świecie zasad etyki publikacyjnej jest ważnym krokiem w kierunku podnoszenia jakości polskiej nauki.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/pierwsza-wersja-nowego-wykazu-wydawnictw-juz-jest-wiekszosc-pozycji-to-wydawnictwa-polskie

Komunikat w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu ogłoszonego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięcie pierwszego konkursu ogłoszonego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” przewidywane jest na II połowę lutego 2019 r.

Przesunięcie o miesiąc terminu ogłoszenia wyników konkursu jest związane ze zmianami wprowadzonymi do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz. U. poz. 1832 i 2198). Zmiany te zostały wprowadzone po stwierdzeniu, na podstawie analizy wniosków złożonych w konkursie, że znaczna liczba wnioskodawców nie jest w stanie uzupełnić dokumentacji o kopię aktualnego wypisu z rejestru dzienników i czasopism, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, w określonym w tym rozporządzeniu terminie 7 dni. W większości przypadków wynikało to z wydłużonych procedur sądowych, na które wnioskodawcy nie mieli wpływu. W związku z powyższym, z uwagi na słuszny interes wnioskodawców, znowelizowano obowiązujące przepisy, wprowadzając możliwość ustalenia przez Ministra dłuższego terminu na uzupełnienie braków formalnych wniosku, a w przypadku wnioskodawców, których wnioski pozostawiono bez rozpoznania z powodu nieuzupełnienia ww. braku w terminie 7 dni – wprowadzono możliwość powtórnego złożenia wniosku w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do 30 listopada 2018 r.

Opisane powyżej umożliwienie skutecznego złożenia wniosków wszystkim zainteresowanym spowodowało, że wydłużył się termin przekazania części wniosków do oceny przez zespół doradczy. W połączeniu z dwuetapową oceną projektów (formalną i merytoryczną) spowodowało to, że proces opiniowania nie został jeszcze zakończony. Należy podkreślić, że dopiero zakończenie oceny wszystkich zgłoszonych projektów umożliwi ogłoszenie wyników konkursu i wyłonienie beneficjentów programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, co powinno nastąpić w II połowie lutego 2019 r.