Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy SONATINA 4 i ETIUDA 8

 • SONATINA 4 to konkurs przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku, lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2020 r. Konkurs ma na celu umożliwić zatrudnienie i prowadzenie badań naukowych młodym naukowcom w polskich jednostkach naukowych. W ramach grantu trzeba zaplanować zatrudnienie kierownika projektu w jednostce realizującej, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na cały planowany okres trwania projektu. Nowością w tej edycji konkursu SONATINA jest wymóg stanowiący, że zatrudnienie kierownika projektu musi zostać zaplanowane w jednostce innej niż podmiot, w którym uzyskał on stopień naukowy doktora. SONATINA 4 daje młodym naukowcom również możliwość zdobycia doświadczenia podczas staży w zagranicznych ośrodkach naukowych. Projekty SONATINA 4 mogą trwać 24 lub 36 miesięcy, natomiast staż zagraniczny – od 3 do 6 miesięcy. Laureaci SONATINY 4 mogą otrzymać od niemal 6 do ponad 18 tys. zł miesięcznie na pokrycie kosztów pobytu w kraju, w którym będą realizować staż, oraz do 10 tys. zł na pokrycie kosztów podróży. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.
 • ETIUDA 8 jest konkursem skierowanym do osób stojących u progu swojej kariery naukowej. Mowa o wnioskodawcach, którzy są uczestnikami studiów doktoranckich lub mają otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora. Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w  wysokości aż 5000 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy. Podobnie jak w konkursie SONATINA, w ramach grantu ETIUDA można sfinansować trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym, który można zrealizować albo w trakcie pobierania stypendium, albo w ciągu roku od zakończenia jego pobierania. Kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą wynosi również od ok. 6 do 18 tys. zł miesięcznie, plus do 10 tys. zł na pokrycie kosztów podróży.
  Laureaci ETIUDY 8 będą zobowiązani do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania. Finansowanie stypendium doktorskiego rozpocznie się 1 października 2020 r. Budżet konkursu ETIUDA 8 wynosi 10 mln zł.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do16 marca 2020 r. do godziny 16.00.

Wnioski będą oceniane w dwuetapowej procedurze przez Zespoły Ekspertów NCN składające się z wybitnych naukowców specjalizujących się w danej dziedzinie, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, w tym również zagranicznych.

Wyniki konkursów SONATINA 4 oraz ETIUDA 8 będą znane najpóźniej jesienią 2020 r.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-12-16-ogloszenie-sonatina4-etiuda8

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

1. Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

W dniu 3 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2341), które pozwoliło Komisji Ewaluacji Nauki na sporządzenie projektu nowego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w uproszczonym trybie.

Sporządzając projekt nowego wykazu Komisja zamieściła w nim:

 1. czasopisma naukowe i recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych ujęte w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, udostępnionego w BIP na stronie podmiotowej Ministra;
 2. czasopisma naukowe, które zostały ujęte w międzynarodowej bazie Scopus lub bazach Web of Science (WoS):
  • Science Citation Index Expanded,
  • Social Sciences Citation Index,
  • Arts & Humanities Citation Index,
  • Emerging Sources Citation Index

  po dniu 31 grudnia 2018 r. (stan ww. baz według danych na ten dzień był podstawą do prac nad wykazem czasopism opublikowanym 31 lipca 2019 r.)

 3. czasopisma naukowe, które zostały ujęte w bazie ERIH+ po dniu 31 grudnia 2018 r., które – w ocenie eksperckiej KEN – posiadają międzynarodową renomę oraz szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny nauki oraz spełniają etyczne i naukowe standardy.

Ustalając nowy wykaz KEN uwzględnił czasopisma znajdujące się w ww. bazach według ich stanu na dzień:

 • 30 listopada – baza Scopus,
 • 15 listopada – bazy WoS,
 • 15 listopada – baza ERIH+.

KEN dokonała także dodatkowej oceny 2291 czasopism naukowych ujętych w wykazie opublikowanym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.. Ww. nowelizacja rozporządzenia umożliwiła dodatkową ocenę w szczególnym przypadku – tj. wówczas gdy czasopismo było oceniane w ramach prac nad wykazem opublikowanym w lipcu br. przez co najmniej dwa zespoły doradcze powołane przez Ministra w poszczególnych dyscyplinach, a różnica między punktacją zaproponowaną przez te zespoły wynosiła 2 progi punktowe. Zespoły doradcze często proponowały podniesienie punktacji dla czasopism wiodących w danej dyscyplinie, jednak stosowany algorytm (uśrednianie oceny) powodował, że inne dyscypliny (nieraz marginalne dla danego czasopisma) obniżały tę punktację. Odpowiadając na liczne postulaty środowiska naukowego, nowelizacja rozporządzenia wprowadziła zasadę, że KEN ustala punktację dla czasopism, jeżeli różnica wartości przypisanych punktów w poszczególnych dyscyplinach wynosi co najmniej dwa progi punktowe, a nie jak dotychczas – gdy różnica punktacji między dyscyplinami przekraczała dwa progi punktowe. Natomiast KEN, w ramach ponownej oceny, nie stosowała średniej arytmetycznej, a punktację ustaliła z uwzględnieniem w większym stopniu punktacji dla dyscypliny wiodącej dla danego czasopisma. Zgodnie z deklaracją Pana Premiera Jarosława Gowina, ponowna ocena nie mogła skutkować obniżeniem punktacji. Natomiast pozwoliła na podwyższenie punktacji w przypadku ok. 44% czasopism poddanych dodatkowej ocenie.

W efekcie powyższej procedury nowy wykaz obejmuje 30404 czasopisma naukowe (wzrost o 1373 czasopisma w stosunku do wykazu opublikowanego 31 lipca 2019 r.), w tym 1209 czasopism nowoprzyjętych do bazy Scopus lub baz WoS oraz 164 czasopisma nowoprzyjęte  do bazy ERIH+, które uzyskały pozytywną ocenę KEN.

W zakresie recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zmiany, w stosunku do wykazu opublikowanego w dniu 31 lipca 2019 r., dotyczyły:

 • usunięcia jednej konferencji międzynarodowej występującej dwukrotnie na wykazie z dnia 31 lipca 2019 r,
 • dodania akronimów do nazw konferencji,
 • zmiany nazwy jednej konferencji z: ”International European Conference on Parallel and Distributed Computing”, na „Euro-Par: International European Conference on Parallel and Distributed Computing” (poz. 876).

2. Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

W dniu 22 lipca 2019 r. na stronie podmiotowej ministra ogłoszono komunikat o możliwości ubiegania się o włączenie do wykazu wydawnictw.

Komisja Ewaluacji Nauki rozpatrzyła złożone przez 312 wydawnictw informacje dotyczące ich działalności i oceniła je pod kątem stosowania:

 1. ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową;
 2. zasad etyki publikacyjnej, mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Po przeprowadzeniu tej oceny KEN przygotowała projekt uzupełnienia wykazu wydawnictw monografii naukowych o pozytywnie ocenione wydawnictwa.

Na tej podstawie Minister sporządził i ogłosił nowy, rozszerzony wykaz wydawnictw naukowych obejmujący, oprócz wydawnictw ujętych na wykazie stanowiącym załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, także 177 „nowych” wydawnictw, uznanych za spełniające wskazane wyżej kryteria.

Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe obejmuje 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

Materiały

NCN – konkursy SONATINA 4 i ETIUDA 8

 • SONATINA 4 to konkurs przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku, lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2020 r. Konkurs ma na celu umożliwić zatrudnienie i prowadzenie badań naukowych młodym naukowcom w polskich jednostkach naukowych. W ramach grantu trzeba zaplanować zatrudnienie kierownika projektu w jednostce realizującej, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na cały planowany okres trwania projektu. Nowością w tej edycji konkursu SONATINA jest wymóg stanowiący, że zatrudnienie kierownika projektu musi zostać zaplanowane w jednostce innej niż podmiot, w którym uzyskał on stopień naukowy doktora. SONATINA 4 daje młodym naukowcom również możliwość zdobycia doświadczenia podczas staży w zagranicznych ośrodkach naukowych. Projekty SONATINA 4 mogą trwać 24 lub 36 miesięcy, natomiast staż zagraniczny – od 3 do 6 miesięcy. Laureaci SONATINY 4 mogą otrzymać od niemal 6 do ponad 18 tys. zł miesięcznie na pokrycie kosztów pobytu w kraju, w którym będą realizować staż, oraz do 10 tys. zł na pokrycie kosztów podróży. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.
 • ETIUDA 8 jest konkursem skierowanym do osób stojących u progu swojej kariery naukowej. Mowa o wnioskodawcach, którzy są uczestnikami studiów doktoranckich lub mają otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora. Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w  wysokości aż 5000 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy. Podobnie jak w konkursie SONATINA, w ramach grantu ETIUDA można sfinansować trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym, który można zrealizować albo w trakcie pobierania stypendium, albo w ciągu roku od zakończenia jego pobierania. Kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą wynosi również od ok. 6 do 18 tys. zł miesięcznie, plus do 10 tys. zł na pokrycie kosztów podróży.
  Laureaci ETIUDY 8 będą zobowiązani do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania. Finansowanie stypendium doktorskiego rozpocznie się 1 października 2020 r. Budżet konkursu ETIUDA 8 wynosi 10 mln zł.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do16 marca 2020 r. do godziny 16.00.

Wnioski będą oceniane w dwuetapowej procedurze przez Zespoły Ekspertów NCN składające się z wybitnych naukowców specjalizujących się w danej dziedzinie, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, w tym również zagranicznych.

Wyniki konkursów SONATINA 4 oraz ETIUDA 8 będą znane najpóźniej jesienią 2020 r.


Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosków Sonatina 4 i Etiuda 8:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Papierową wersję wydruku wniosku (1 egz), podpisaną przez Kierownika Państwa Jednostki i Pełnomocnika Kwestora, należy złożyć do BOB UW
Wniosek należy wydrukować POMIJAJĄC sekcje:

 • OPIS SKRÓCONY
 • OPIS SZCZEGÓŁOWY
 • STRESZCZENIE POPULARNONAUKOWE
Do wniosku należy dołączyć wydrukowany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje dr hab. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych
Następnie skan podpisanego przez prorektora załącznika „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłany na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI). Skan należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka.
Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW (przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)

 

Procedura składania wniosków o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Termin składania wniosków: do 31 grudnia 2019 r. w MNiSW
Termin składania wniosków: do 18 grudnia 2019 r. w BOB.

Wnioski o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców składają Państwo do BOB:

w formie PDF z systemu ZSUN na adres: anna.wawryszewicz@adm.uw.edu.pl do elektronicznego podpisu Rektora
oraz
wydruk papierowej wersji z podpisami władz Wydziału – dziekan/dyrektor lub jeden z prodziekanów oraz pełnomocnika kwestora na wydziale.

Wnioski w formie PDF są podpisywane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez Rektora.

UWAGA! Wersję elektroniczną wniosku (otrzymaną z BOB wersję z elektronicznym podpisem rektora)
w systemie ZSUN OSF wysyłają stypendyści.

Jako kierownika jednostki we wniosku proszę wpisywać: prof. ucz dr hab. Marcin Pałys.

Osoba upoważniona do podpisania wniosku: dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor ds. naukowych

 

Wyniki NPRH

Ogłoszenie wyników konkursów NPRH: Dziedzictwo narodowe II/2018 i Uniwersalia 2.2 II/2018

Uprzejmie informujemy, że kolejne konkursy w modułach Dziedzictwo narodowe oraz Uniwersalia Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki zostały rozstrzygnięte.

Wnioski UW zakwalifikowane do finansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – Dziedzictwo narodowe II/2018

 • 11H 18 0039 87, Uniwersytet Warszawski, Słownik muzyków Rzeczpospolitej XVIII wieku, kwota: 1 016 462,50
 • 5 11H 18 0042 87, Uniwersytet Warszawski, Korpus Korespondencji Jana Dantyszka, kwota: 771 523,00

Wnioski UW zakwalifikowane do finansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – Uniwersalia 2.2 II/2018

 • 4 22H 18 0183 87, Uniwersytet Warszawski, Szkody i Świętości, kwota: 435 378,00

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-konkursow-nprh-dziedzictwo-narodowe-ii2018-i-uniwersalia-22-ii2018

NPRH

Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków w konkursach NPRH

MNiSW informuje, że nabór wniosków do konkursów w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty  w ramach NPRH został przedłużony do 16 grudnia 2019 r.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-28-listopada-2019-r-o-zmianie-terminu-zakonczenia-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-pod-nazwa-narodowy-program-rozwoju-humanistyki

Ogłoszenie IX edycji konkursu w ramach programu „DIAMENTOWY GRANT”

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej.

Zgodnie z § 2. pkt 3. Jednostka naukowa składa, w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu (26.11.2019 ⇒ do dnia 2020-01-27 23:59 ), wniosek o przyznanie środków finansowych na badania naukowe w ramach programu „Diamentowy Grant”, w systemie teleinformatycznym wskazanym przez ministra na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, zwanym dalej „systemem”.
4. W terminie, o którym mowa w ust. 3, jednostka naukowa składa dodatkowo informację określoną w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Na podstawie art. 318 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534) w związku z art. 26 ust. 3a–3e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), zwanej dalej „ustawą”, oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant” (Dz. U. poz. 1818), zwanego dalej „rozporządzeniem”, ogłasza się IX edycję konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”, zwanego dalej „programem”.

I. Adresaci konkursu

 1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu może ubiegać się następujący podmiot, zwany dalej „wnioskodawcą”:
  1. uczelnia, która na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wstąpiła w ogół praw i obowiązków jej podstawowych jednostek organizacyjnych, posiadających kategorię naukową A+, A lub B,
  2. jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183) posiadająca kategorię naukową A+, A lub B,
  3. instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350) posiadający kategorię naukową A+, A lub B,
  4. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadający kategorię naukową A+, A lub B,– w którym osoba, o której mowa w ust. 2, będzie realizować badania naukowe w ramach programu i – w przypadku studentów – będzie kontynuować naukę.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wybitnie uzdolnieni:
  1. absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu,
  2. studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę,– zwani dalej „wybitnie uzdolnionymi osobami”.
 3. Osoby, o których mowa ust. 2 muszą spełniać łącznie następujące warunki:
  1. nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika;
  2. nie są laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu;
  3. posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
  4. prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.
 4. W programie mogą uczestniczyć również studenci/absolwenci posiadający obywatelstwo polskie, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia za granicą.

II. Sposób i termin składania wniosków

 1. Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), zwanym dalej „systemem”, dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://osf.opi.org.pl, na udostępnionym w nim formularzu.
 2. Wniosek składa kierownik wnioskodawcy.
 3. Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, składa się w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy. Wniosek złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 4. Dodatkowo, w terminie, o którym mowa w ust. 3, wnioskodawca składa oświadczenie wygenerowane z systemu OSF (Oświadczam, że zapoznałem się z wnioskiem, oświadczam, że w jednostce istnieją warunki zapewniające należyte wykonanie projektu itd), w postaci elektronicznej, opatrzoną podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „ministrem”, albo w postaci papierowej na adres siedziby urzędu obsługującego ministra. Złożenie informacji po terminie powoduje, że wniosek nie podlega rozpatrzeniu.
 5. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi formalne określone w rozporządzeniu. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego tych wymagań wzywa się wnioskodawcę, za pośrednictwem systemu, do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 6. Do wniosku należy dołączyć elektroniczne kopie następujących dokumentów dotyczących wybitnie uzdolnionej osoby:
  1. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w roku ogłoszenia konkursu lub zaświadczenia z uczelni, potwierdzającego ukończenie trzeciego (czwartego w przypadku studiów trwających 6 lat) roku jednolitych studiów magisterskich, w roku ogłoszenia konkursu. W przypadku osób, które studia pierwszego stopnia ukończyły za granicą dołącza się elektroniczną kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, uprawniającego do kontynuacji kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osób, które studia pierwszego stopnia ukończyły za granicą, wnioskodawca dołącza do dokumentu potwierdzającego ich ukończenie tłumaczenie dyplomu na język polski poświadczone przez tłumacza;
  2. dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne, o których mowa w części I ust. 3 pkt. 4;
  3. dokumentu potwierdzającego znajomość co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, chyba że wybitnie uzdolniona osoba studiuje lub posiada dyplom ukończenia studiów prowadzonych w języku obcym, lub posiada dyplom ukończenia studiów uzyskany w zagranicznych szkołach wyższych;
  4. opinii opiekuna naukowego o przebiegu badań naukowych dotychczas prowadzonych przez wybitnie uzdolnioną osobę;
  5. ankiety dorobku naukowego opiekuna naukowego, za okres ostatnich 4 lat;
  6. oświadczenia wybitnie uzdolnionej osoby o nieposiadaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego oraz o nieotrzymaniu środków finansowych we wcześniejszych edycjach programu.
 7. We wniosku wnioskodawca wskazuje wybitnie uzdolnioną osobę oraz jej opiekuna naukowego.
 8. W ramach programu mogą być przyznane środki finansowe na realizację przez wybitnie uzdolnioną osobę tylko jednego projektu.
 9. W ramach programu nie mogą być finansowane koszty zadań badawczych aktualnie wykonywanych przez wnioskodawcę, u którego wybitnie uzdolniona osoba będzie realizować badania naukowe finansowane ze środków finansowych na naukę.
 10. Planowany okres realizacji projektu nie może przekraczać 48 miesięcy, a koszt jego realizacji nie może przekroczyć:
  1. 180 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych, dziedziny nauk teologicznych lub dziedziny sztuki;
  2. 220 000 zł dla projektu z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dziedziny nauk rolniczych lub dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych.
 11. Środki finansowe przyznane na realizację projektu mogą być przeznaczone na wynagrodzenie wybitnie uzdolnionej osoby oraz personelu pomocniczego niezbędnego do realizacji projektu, przy czym miesięczne wynagrodzenie wypłacane wybitnie uzdolnionej osobie nie może przekraczać 2500 zł. Opiekun naukowy nie uczestniczy w kosztach projektu. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 10% kosztów ogółem.

III. Ocena merytoryczna wniosku

 1. Wnioski o przyznanie środków finansowych w ramach programu, spełniające wymogi formalne, zwane dalej „projektami”, kierowane są do oceny merytorycznej przez zespół doradczy, powołany na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwany dalej „zespołem”.
 2. Ocena projektów jest dwuetapowa. W pierwszym etapie zespół ocenia osiągnięcia naukowe lub artystyczne wybitne uzdolnionej osoby. Osiągnięcia naukowe/artystyczne wybitnie uzdolnionej osoby oceniane są w skali 0-50 pkti obejmują:
  1. osiągnięcia naukowe:
   1. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki,
   2. udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnie, lub we współpracy z innymi instytucjami badawczymi lub partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego,
   3. autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
   4. wystąpienia na konferencjach naukowych,
   5. nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym,
   6. aktywny udział w pracach w kole naukowym,
   7. udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej lub dydaktycznej między uczelniami,
   8. udział w praktykach zagranicznych,
   9. inne;
  2. osiągnięcia artystyczne (dotyczą kierunków studiów artystycznych):
   1. nagrody w konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
   2. udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi instytucjami badawczymi lub instytucjami kultury,
   3. autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
   4. autorstwo lub współautorstwo utworu artystycznego, w tym plastycznego, muzycznego i słowno-muzycznego, scenicznego, sceniczno-muzycznego, choreograficznego i pantomimicznego oraz audiowizualnego (w tym filmowego), o krajowym lub międzynarodowym znaczeniu,
   5. udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej, dydaktycznej lub artystycznej między uczelniami,
   6. udział w praktykach zagranicznych,
   7. inne.
 3. Po dokonaniu oceny osiągnięć naukowych/artystycznych, zespół rekomenduje do oceny w drugim etapie nie więcej niż 70% najwyżej ocenionych wniosków. Lista rankingowa wniosków ocenionych w pierwszym etapie przedkładana jest ministrowi do zatwierdzenia.
 4. W przypadku niezakwalifikowania projektu do drugiego etapu oceny, wydawana jest decyzja o odmowie przyznania środków finansowych w ramach programu „Diamentowy Grant”.
 5. Projekty zakwalifikowane do II etapu konkursu podlegają ocenie według kryteriów określonych w art. 13b ustawy oraz wskazanych w ust. 7, po zasięgnięciu opinii ekspertów.
 6. Każdy projekt zakwalifikowany do drugiego etapu oceniany jest w zakresie wartości naukowej projektu oraz przewidywanego sposobu upowszechnienia wyników badań naukowych przez dwóch ekspertów. Wartość naukowa projektu oraz przewidywany sposób upowszechnienia wyników badań naukowych oceniane są w skali 0-40 pkt.
 7. Ostatecznej oceny wniosku dokonuje zespół, uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 13b ustawy oraz:
  1. wynik oceny osiągnięć naukowych, o której mowa w ust. 2 – ocena w skali 0-50 pkt;
  2. opinie w zakresie wartości naukowej projektu oraz przewidywanego sposobu upowszechnienia wyników badań naukowych – ocena w skali 0-40 pkt;
  3. zasadność planowanych kosztów projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu badań – ocena w skali 0-5 pkt;
  4. możliwość wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje opiekuna naukowego – ocena w skali 0-5 pkt.
 8. Zespół dokonuje oceny projektów i sporządza listę rankingową, którą wraz z propozycją dotyczącą przyznania środków finansowych lub ich odmowy przedstawia ministrowi.
 9. Na podstawie listy rankingowej minister przyznaje lub odmawia przyznania środków finansowych na realizację projektu.

IV. Tryb finansowania projektów

 1. Środki finansowe w ramach programu „Diamentowy Grant” są przekazywane wnioskodawcy raz na kwartał na podstawie umowy zawartej między ministrem a wnioskodawcą, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu, zwanej dalej „umową”. Wzór umowy zamieszczany jest na stronie podmiotowej ministra.
 2. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w urzędzie obsługującym ministra 4 egzemplarze umowy o realizację projektu, podpisane przez uprawnione osoby.
 3. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2 uznaje się za rezygnację wnioskodawcy z zawarcia umowy i otrzymania przyznanych środków finansowych.
 4. W przypadku przyjęcia do finansowania projektów badawczych związanych z:
  1. koniecznością wykonania eksperymentów medycznych na ludziach,
  2. koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach,
  3. prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną,
  4. prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów– wnioskodawca, przed zawarciem umowy, przedstawia kopię zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
 5. Złożenie wniosku do konkursu oznacza przyjęcie określonych w ustawie, w rozporządzeniu oraz w ogłoszeniu zasad udziału w konkursie oraz zasad oceny wniosków.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków, o którym mowa w części II ust. 3.
 7. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego telefonicznie pod numerem tel. (22) 52-92-751 lub drogą elektroniczną pisząc na adres: agnieszka.wierzbicka@nauka.gov.pl oraz pod numerem tel. (22) 52-92-452; zofia.kajak@nauka.gov.pl.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant

OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 – procedura składania wniosków na UW

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosków Opus 18, Preludium 18, Sonata 15:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Papierową wersję wydruku wniosku (1 egz), podpisaną przez Kierownika Państwa Jednostki i Pełnomocnika Kwestora, należy złożyć do BOB UW
Wniosek należy wydrukować POMIJAJĄC sekcje:

 • OPIS SKRÓCONY
 • OPIS SZCZEGÓŁOWY
 • STRESZCZENIE POPULARNONAUKOWE
Do wniosku należy dołączyć wydrukowany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje dr hab. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych
Następnie skan podpisanego przez prorektora załącznika „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłany na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI). Skan należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka.
Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW (przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)

 

Plan zarządzania danymi – ogólne informacje o pojęciach oraz przykładowy plan

Przykładowe odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku NCN
znajdą Państwo pod wyjaśnieniami pojęć

Dane badawcze (Research Data) to zarejestrowane materiały o charakterze faktograficznym (w postaci liczbowej, tekstowej, graficznej czy dźwiękowej), powszechnie uznawane przez społeczność naukową za niezbędne do oceny wyników badań naukowych.

Dane badawcze dzielić można na:

 • Dane surowe, czyli takie, które uzyskano bezpośrednio w wyniku zastosowania narzędzia badawczego, w różnych przedsięwzięciach naukowych lub też zgromadzone na potrzeby konkretnych projektów, nieprzeanalizowane. Surowe dane badawcze są to dane (materiał) powstałe w wyniku badań empirycznych w różnych przedsięwzięciach naukowych lub też zgromadzone na potrzeby konkretnych projektów. Dane uzyskuje się w wyniku zastosowania różnych technik badawczych, m.in. ankiety, eksperymentu, obserwacji testu. Przykłady danych: filmy rejestrujące przebieg eksperymentu, materiały audio, notatki z obserwacji,  protokoły laboratoryjne. Dane badawcze opublikowane w repozytorium mogą być wyszukiwane wprost z poziomu platformy i przez wyszukiwarki Google.
 • Dane, które poddane zostały obróbce.

Rodzaje danych badawczych

Dane badawcze to to dane (zależne od dziedziny nauki oraz przyjętej metodologii badań) zaobserwowane, zebrane lub wytworzone w ramach prowadzenia badań:

 • dokumenty tekstowe, notatki
 • dane liczbowe (w formie nieprzetworzonej lub możliwej do odczytania przez komputer)
 • kwestionariusze, ankiety, wyniki badań naukowych
 • nagrania audio i video, zdjęcia
 • modele matematyczne, algorytmy
 • oprogramowanie (skrypty, pliki wejściowe)
 • wyniki symulacji komputerowych
 • protokoły laboratoryjne, opisy metodologiczne
 • próbki, artefakty, obiekty
 • metadane (opisy)

Formaty plików mogą być dowolne, jednak dbając o powszechny dostęp i otwartość, dobrze korzystać z formatów, które nie wymagają komercyjnego oprogramowania do odczytu danych. W jednym opisie można dodać wiele plików. Jeżeli plików jest dużo dobrym rozwiązaniem jest ich pogrupowanie i spakowanie, np. do postaci .zip. Należy także dobrze przemyśleć nazewnictwo plików. Odpowiednio nazwany plik/zbiór plików może znacząco ułatwić użytkownikowi korzystanie z danych. Wszystkie te elementy składają się na późniejsze efektywnie wykorzystanie danych we właściwym kontekście.

Deponować można dane ze wszystkich obszarów wiedzy, które zostały wytworzone, zebrane lub opisane na potrzeby działalności badawczej. Zakres danych umieszczonych w jednym zbiorze przeznaczonym do deponowania ustala autor. 

Otwarte dane badawcze (Open Research Data)

Otwarte dane badawcze (Open Research Data) to dane, uzyskane w procesie badawczym i użyte w pracy naukowej, do których każdy ma bezpłatny dostęp. Można je ponownie wykorzystywać, modyfikować i udostępniać z poszanowaniem prawa.

Otwieranie danych pozwala innym naukowcom powtórzyć badania lub je zweryfikować albo dowieść, że dane są prawdziwe.
Otwarte dane są gromadzone i udostępniane w repozytoriach danych badawczych.
Nie wszystkie zbiory danych mogą posiadać otwarty charakter, w szczególności dotyczy to danych osobowych, komercjalizacji wyników badań oraz bezpieczeństwa narodowego.
Informacja o istnieniu danych zawsze powinna być publicznie dostępna, co pozwala uniknąć duplikacji badań.

Narodowe Centrum Nauki wprowadza obowiązek dołączania planu zarządzania danymi badawczymi do formularza wniosku o finansowanie projektu  (Komunikat „Plany NCN w zakresie zarządzania danymi naukowymi” z dnia 3.04.2019 r.).  Plan  zarządzania  danymi  można  uznać  za  część  planu  badań;  jego  celem  jest  uzupełnienie  tego  ostatniego  o  techniczny  opis  sposobu zarządzania danymi. NCN dopuszcza, że w ramach niektórych projektów nie będą wytwarzane, na nowo wykorzystywane, ani poddawane analizie żadne dane badawcze ani inne podobne materiały. W takich wypadkach wymagane jest jednak krótkie uzasadnienie. Plan ten będzie uzupełniany na etapie składania raportu końcowego i oceniany po zakończeniu realizacji projektu.  Jest to pierwszy etap wprowadzania przez NCN polityki otwartego dostępu do danych naukowych wytworzonych w ramach realizacji projektów finansowanych przez Centrum, a w niedalekiej perspektywie również do publikacji naukowych. W serwisie internetowym NCN zamieszczono już wytyczne oraz szczegółową instrukcję dla wnioskodawców odnośnie tworzenia DMP w projekcie badawczym.

Metadane i dokumentacja

Dokumentacja – informacje metodologiczne, kontekst powstania, dodatkowe pliki potrzebne do skorzystania z danych (skrypty), wykorzystane standardowe słowniki, etc. Dokumentacja powinna opisywać metodologię prowadzonych badań oraz ich kontekst i źródło. Informuje o sposobie organizacji danych w trakcie projektu np. przyjętej konwencji, wersji i strukturze folderów. Często zawiera także dodatkowe pliki potrzebne do skorzystania z danych (np. skrypty) czy wykorzystane standardowe słowniki. Można utworzyć osobny plik ReadMe.txt. Jeżeli istnieje już publikacja naukowa, w której opisana jest dokumentacja badawcza, należy podać odnośnik do niej w polu adres URL.

Metadane – podstawowe informacje stanowiące opis całego zbioru danych (autor, tytuł, data powstania, nadana licencja, etc.); wszystkie dane badawcze muszą być udostępnione wraz z ich metadanymi. Metadane umożliwiają nam scharakteryzowanie danych badawczych, tak by potencjalny użytkownik wiedział jakiego rodzaju są to dane. Metadane charakteryzują opis całego zbioru danych (autor, tytuł, data powstania, licencja, dyscyplina naukowa etc.). Dane badawcze muszą być udostępnione wraz z ich metadanymi.

Plan zarządzania danymi (Data Management Plan – DMP)

Plan zarządzania danymi (Data Management Plan – DMP) określa w jaki sposób dane badawcze mają być zarządzane podczas projektu badawczego, jak i po jego zakończeniu.
Instytucje i programy finansujące badania naukowe coraz częściej wymagają od naukowców przedstawienia DMP na etapie składania i oceny wniosków grantowych (np. Horyzont 2020). Taki dokument powinien zawierać zarys postępowania z danymi badawczymi w trakcie trwania projektu oraz po jego zakończeniu. Należy opisać w nim:

 • sposób pozyskiwania danych
 • jakie dane zostaną wytworzone lub zebrane (format i typ plików, liczba danych),
 • jak zostaną uporządkowane i opisane (metodologia, standardy, metadane),
 • kwestie etyczne i prawne (własność intelektualna, prawa autorskie, dane niejawne),
 • w jaki sposób dane zostaną udostępnione (jak, kiedy, komu),
 • które dane będą przechowywane długoterminowo (kwestia sposobu przechowywania i ochrony danych).

Kwestię bezpieczeństwa oraz przechowywania danych należy przemyśleć dla całego procesu gromadzenia i ewentualnego przetwarzania danych badawczych. Należy przeanalizować kwestię dostępu do danych (szczególnie jeżeli zawierają dane wrażliwe), by zapobiec niewłaściwemu dostępowi do poufnych danych. Konieczne jest też opracowanie planu tworzenia kopii zapasowych, by zapobiec utracie danych w wyniku np. awarii sprzętu.

Polecane strony:
DMPTool – narzędzie online służące tworzeniu planów zarządzania danymi; zawiera przykłady takich planów.
DMPonline – kreator planów zarządzania danymi badawczymi

Ochrona danych (dane wrażliwe, dane chronione prawem autorskim)

Dane wrażliwe to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie identyfikujące osoby fizyczne lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. 
Jeżeli badania zakładają gromadzenie i/lub przetwarzanie danych wrażliwych konieczne jest przemyślenie ich właściwej ochrony. Uniwersytet Warszawski powołał Inspektora Ochrony Danych do jej przestrzegania (Zarządzenie nr 51 Rektora UW, art. 37-39). Pomoże on w opracowaniu planu zarządzania danymi, który rozwiąże wszelkie potencjalne problemy związane z prywatnością lub prawem. Zobacz: http://odo.uw.edu.pl/

Prawa autorskie i licencje – należy wskazać właścicieli praw autorskich i praw własności intelektualnej do wszelkich pozyskiwanych i wytwarzanych danych. Trzeba określić czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia prawne dotyczące ponownego wykorzystania danych pochodzących od osób trzecich.

Należy także wskazać licencje dla udostępnianych danych badawczych. Rekomenduje się korzystanie z otwartych licencji Creative Commons, możliwe jest też udostępnienie danych na zasadach domeny publicznej. Autor deponujący dane badawcze w repozytorium odpowiada za uzyskanie wszelkich zgód na udostępnienie danych, jak również odpowiada za anonimizację/pseudonimizację danych osobowych i wrażliwych. Należy pamiętać, że w przypadku prawa o ochronie danych osobowych (tj. RODO) konieczne będzie uzyskanie świadomej zgody uczestników na utrwalanie i udostępnianie ich danych osobowych.

Dostęp, archiwizacja i ponowne użycie danych badawczych

FAIR Data to dane badawcze, które zostały opisane, są przechowywane i publikowane zgodnie z międzynarodowym standardem. Zasady FAIR Data służą jako wytyczne dla umożliwienia ponownego wykorzystania danych naukowych w wyraźnie opisanych warunkach, zarówno przez ludzi, jak i przez maszyny.

Zapewnienie dostępu do danych badawczych polega na ich udostępnieniu oraz opisaniu. Należy określić kiedy dane zostaną udostępnione (czy w trakcie trwania, czy po zakończeniu badań, należy podać termin lub terminy udostępnienia) oraz czy dostęp będzie pełny czy ograniczony (w tym przypadku należy wskazać ograniczenia i przeszkody uniemożliwiające ich pełne/częściowe udostępnienie).
Ponowne użycie danych badawczych w innym kontekście będzie zapewnione poprzez zastosowanie unikalnego i trwale przypisanego identyfikatora (np. w postaci DOI).  DOI pozwala na lokalizację danych oraz na łatwe śledzenie cytowań i dalsze, wielokrotne użycie.

Długoterminowa archiwizacja to przechowywanie danych badawczych w dłuższym okresie czasu. W planie zarządzania danymi należy uwzględnić gdzie będą przechowywane dane. W przypadku wyboru instytucji zewnętrznej, która udostępnia repozytorium danych badawczych, istotne jest uwzględnienie m. in.: czy posiada plan przechowywania danych w dłuższym okresie czasu, czy pliki, w których są zapisane dane, można opisać metadanymi, kto jest odpowiedzialny za dostęp do danych np. za 10 lub 15 lat oraz kto finansuje repozytorium i jakie są warunki przechowywania.

Zasady FAIR Data:

 • Findable – łatwo znajdowane i wyszukiwane.
 • Accessible – dostępne dla wszystkich.
 • Interoperable – interoperacyjne, tak aby można było je połączyć z innymi danymi.
 • Reusable – wielokrotnego użytku.

https://www.go-fair.org/fair-principles/

Licencje Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2019:

https://wbn.icm.edu.pl/licencje/

Repozytoria

Repozytoria istniejące w Internecie to narzędzia do gromadzenia, przechowywania, indeksowania i udostępniania elektronicznych wersji prac naukowych.
Repozytoria dzielimy na:

 • instytucjonalne  – gromadzą dorobek naukowy danej instytucji,
 • dziedzinowe – gromadzące dane badawcze z określonego obszaru wiedzy.

Repozytoria przechowują nie tylko teksty (artykuły, monografie, prace dyplomowe, preprinty, postprinty, wystąpienia konferencyjne, raporty z badań, prace dydaktyczne, sylabusy, itd.), ale także mogą gromadzić materiały audio, foto- i wideograficzne, a także surowe dane badawcze.
Otwarte repozytoria, czyli takie, które udostępniają w sieci swoje zasoby są najczęściej oparte na protokole OAI-PMH, dzięki czemu ich zasoby są obecne w wyszukiwarkach (np. Google, Google Scholar, BASE).
Najpopularniejszym wg ROAR oprogramowaniem dla repozytoriów jest DSpace, opracowany przez MIT (ponad 1750 wdrożeń na świecie w czerwcu 2017 r.). Jest to oprogramowanie open source.
Rozwój repozytoriów jest związany z powstaniem i upowszechnieniem się na świecie ruchu Open Access, którego zwolennicy postulują otwarty dostęp do treści naukowych i edukacyjnych.
Wg ROAR (Registry of Open Access Repositories) w Polsce istnieje 120 repozytoriów, ale na tej liście znajdują się zarówno repozytoria, jaki i biblioteki cyfrowe, których zasób stanowią najczęściej (choć nie tylko) historyczne kolekcje bibliotek, dzieła dostępne w domenie publicznej (nieobjęte prawem autorskim).

Polecane Repozytoria Danych Badawczych

RepOD
Repozytorium Otwartych Danych opracowane przez ICM UW w ramach działań Platformy Otwartej Nauki archiwizujące i udostępniające wszystkie dane wytworzone, zebrane i opracowane na potrzeby badań naukowych. Przeznaczone dla tzw. małych danych.
https://repod.icm.edu.pl/

Zenodo
Repozytorium opracowane dzieki inicjatywie OpenAIRE i CERN międzynarodowe repozytorium danych badawczych umożliwiające naukowcom zajmującym się wszystkimi dziedzinami wiedzy proste archiwizowanie i dzielenie się opracowanymi przez siebie danymi badawczymi. Przeznaczone dla tzw. małych danych.

Więcej: https://www.buw.uw.edu.pl/zasoby-online/repozytoria/


Przykładowe odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku NCN:

 1. Opis danych oraz pozyskiwanie lub ponowne wykorzystanie dostępnych danych

Sposób pozyskiwania i opracowywania nowych danych i/lub ponownego wykorzystania dostępnych danych

Dane będą pozyskiwane podczas

 • kwerend,
 • badań terenowych,
 • eksperymentów

Pozyskiwane lub opracowywane dane (np. rodzaj, format, ilość)

Dane będą zbierane i opracowywane w formie:

 • dokumentów tekstowych, notatek
 • danych liczbowych (w formie nieprzetworzonej lub możliwej do odczytania przez komputer)
 • kwestionariuszy, ankiet, wyników badań naukowych
 • nagrań audio i video, zdjęć
 • modeli matematycznych, algorytmów
 • oprogramowania (skrypty, pliki wejściowe)
 • wyników symulacji komputerowych
 • protokołów laboratoryjnych, opisów metodologicznych
 • próbek, artefaktów, obiektów
 • metadanych (opisów)
 1. Dokumentacja i jakość danych

Metadane i dokumenty (np. metodologia lub pozyskiwanie danych oraz sposób porządkowania danych) towarzyszące danym

Dokumenty będą klasyfikowane i opisywane w sposób ściśle powiązany z podjętą w projekcie metodą badawczą. Sposób klasyfikacji i porządkowania danych zależy od rodzaju badań i uzyskiwanych podczas badań wyników. Tytuły plików będą w sposób jasny opisywały zawartość. W plikach będą odnotowane źródło, czas i miejsce pozyskania danych. Jeśli będą gromadzone publikacje osób trzecich, na podstawie których będziemy budowali własną oryginalną teorię, plik będzie zawierał podstawowe informacje o autorze (imię, nazwisko, ORCID jeśli dostępny). W zależności od rodzaju danych będą one odpowiednio katalogowane (elektroniczne w usystematyzowanych folderach, papierowe w opisanych teczkach/segregatorach/na półkach)

Stosowane środki kontroli jakości danych

Podczas całego okresu realizacji projektu jakość pozyskiwanych danych będzie monitorowana oraz oceniana na bieżąco przez kierownika projektu i/oraz przez zespół/zaplanowanych w projekcie ekspertów. Również na bieżąco będzie doskonalona metoda badawcza, aby osiągnąć jak najlepszej jakości rezultaty. Wyniki badań zostaną poddane krytycznej ocenie w celu określenia ich istotności oraz w celu odnotowania, w jakim stopniu udało się osiągnąć zakładane we wniosku rezultaty.

Badania laboratoryjne będą przeprowadzane skrupulatnie i w ilości pozwalającej zakładać, że ostateczny rezultat jest prawidłowy.

 1. Przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych podczas badań

Przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych danych i metadanych podczas badań

Dane będą przechowywane w formie dokumentów tekstowych, notatek, kwestionariuszy, nagrań, protokołów laboratoryjnych itp. zarówno w wersji papierowej, jak elektronicznej (w zależności od sposobu zdobycia danych) i będą opatrzone podstawowymi metadanymi (autor, tytuł, data powstania, słowa kluczowe, etc.). Zbiory elektroniczne będą przechowywane na kilku nośnikach cyfrowych w otwartym repozytorium. Zbiory papierowe będą przechowywane w opisanych teczkach/segregatorach/na półkach). Materiały elektroniczne będą archiwizowane co … miesięcy na dyskach zewnętrznych/na serwerach.

Zbiory elektroniczne będą przechowywane w otwartym repozytorium RepOD – Repozytorium Otwartych Danych opracowane przez ICM UW w ramach działań Platformy Otwartej Nauki archiwizujące i udostępniające wszystkie dane wytworzone, zebrane i opracowane na potrzeby badań naukowych. Przeznaczone dla tzw. małych danych.
https://repod.pon.edu.pl/pl

Sposób zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz ochrony danych wrażliwych podczas badań

Dane osobowe oraz wrażliwe będą zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim przepisami, ze szczególną dbałością o ich bezpieczeństwo. Dane na nośnikach papierowych będą zamykane na klucz. Dane na nośnikach elektronicznych zostaną zabezpieczone hasłem dostępu, składającym się z con. 8 znaków (w tym dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych).

 1. Wymogi prawne, kodeks postępowania

Sposób zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi danych osobowych i bezpieczeństwa danych w przypadku przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane i chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z wytycznymi Inspektora Ochrony Danych UW, powołanego Zarządzeniem nr 51 Rektora UW. W Jednostce obowiązują szczegółowe przepisy, stanowiące  Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 51 Rektora UW z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim „POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM” oraz Załącznik nr 2 do wcześniej wymienionego zarządzenia „INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM”

Sposób zarządzania innymi kwestiami prawnymi, np. prawami własności intelektualnej lub własnością. Obowiązujące przepisy

Na Uniwersytecie Warszawskim obowiązuje Uchwała nr 68 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania własnością intelektualną na UW. Postanowienia Regulaminu stosuje się do pracowników Uniwersytetu, studentów i doktorantów  Uniwersytetu, stażystów, stypendystów, naukowców wizytujących oraz innych osób, jeżeli przewiduje  to  umowa  zawarta  między Uniwersytetem a tymi osobami. Regulamin określa prawa  i  obowiązki  Uniwersytetu,  pracowników  oraz  studentów  i  doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, zasady wynagradzania Twórców oraz zasady i procedury Komercjalizacji.

 1. Udostępnianie i długotrwałe przechowywanie danych

Sposób i termin udostępnienia danych. Ewentualne ograniczenia w udostępnianiu danych lub przyczyny embarga

Należy określić kiedy dane zostaną udostępnione (czy w trakcie trwania, czy po zakończeniu badań, należy podać termin lub terminy udostępnienia) oraz czy dostęp będzie pełny czy ograniczony (w tym przypadku należy wskazać ograniczenia i przeszkody uniemożliwiające ich pełne/częściowe udostępnienie),

np.

 • Upowszechnienie wyników badań nastąpi w wyniku publikacji papierowej na zasadach określonych w umowie z wydawnictwem.
 • W projekcie przewidziano środki finansowe na udostępnienie danych w formie Open Access
 • Wyniki badań zostaną udostępnione w repozytorium … po upływie odpowiedniego czasu przewidzianego w umowie z wydawnictwem/czasopismem. Dane surowe będą udostępnione przez kierownika projektu w formie brudnopisu/artykułu w nieostatecznej wersji przekazanej do druku/innej w otwartym repozytorium RepOD – Repozytorium Otwartych Danych opracowane przez ICM UW w ramach działań Platformy Otwartej Nauki archiwizujące i udostępniające wszystkie dane wytworzone, zebrane i opracowane na potrzeby badań naukowych. Przeznaczone dla tzw. małych danych.
  lub w jednym z repozytoriów (https://www.buw.uw.edu.pl/zasoby-online/repozytoria/)
 • Wyniki badań będą udostępnione w formie artykułu w czasopiśmie ukazującym się on-line (Gold Open Access)

Zastosowana zostanie odpowiednia licencja Creative Commons:

Wszystkie oferowane przez Creative Commons licencje i narzędzia są darmowe. Trzeba wybrać odpowiednie dla siebie:

 • Uznanie autorstwa 4.0  – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Jest to licencja gwarantująca najszersze swobody licencjobiorcy.
  Przystępne podsumowanie Tekst licencji
 • Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0  – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja. Jest to licencja używana przez Wikipedię i jej siostrzane projekty.
  Przystępne podsumowanie Tekst licencji
 • Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utwóru jedynie w celach niekomercyjnych. Warunek ten nie obejmuje jednak utworów zależnych (mogą zostać objęte inną licencją).
  Przystępne podsumowanie Tekst licencji
 • Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska – Ta licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu zarówno w celach komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych).
  Przystępne podsumowanie Tekst licencji
 • Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 – Licencja ta pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją.
  Przystępne podsumowanie Tekst licencji
 • Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska – Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). Jest to najbardziej restrykycyjna z licencji.
  Przystępne podsumowanie Tekst licencji

Sposób wyboru danych przeznaczonych do przechowania oraz miejsce długotrwałego przechowywania danych (np. repozytorium lub archiwum danych)

Dane w formie publikacji zostaną umieszczone w repozytoriach na zasadach opisanych powyżej. Dane zawierające roboczy materiał będą przechowywane na nośniku elektronicznym, notatki w formie papierowej zostaną zarchiwizowane w zbiorach autora.

Metody lub narzędzia programowe umożliwiające dostęp do danych i korzystanie z danych

Metody  udostępniania  danych  będą  zależeć od  kilku  czynników, takich  jak  ich  rodzaj, rozmiar  danych,  złożoność  i  wrażliwość. Prosimy  o  wskazanie  czy  potencjalni użytkownicy  będą  potrzebować  określonych narzędzi,  aby  uzyskać  do  nich  dostęp  i (ponownie)  je  wykorzystać.  Prosimy  o zwrócenie uwagi na zrównoważony charakter niezbędnego oprogramowania.

Sposób zapewniający stosowanie unikalnego i trwałego identyfikatora (np. cyfrowego identyfikatora obiektu (DOI)) dla każdego zestawu danych

DOI zostanie pozyskane dla każdej publikacji projektowej.

 1. Zadania związane z zarządzaniem danymi oraz zasoby

Osoba (np. funkcja, stanowisko i instytucja) odpowiedzialna za zarządzanie danymi (np. data steward)

Osobą odpowiedzialną za zarządzanie danymi będzie kierownik projektu. W przypadku danych osobowych będą stosowane przepisy określone w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w załącznikach do zarządzenia nr 51 Rektora UW z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim.

W  przypadku  projektu  opartego  na współpracy,  prosimy  o  wyjaśnienie  sposobu koordynacji  działań  w  zakresie  zarządzania

Środki (np. finansowe i czasowe) przeznaczone do zarządzania danymi i zapewnienia możliwości odnalezienia, dostępu, interoperacyjności i ponownego wykorzystania danych

 • Należy napisać w jaki sposób koszty niezbędne  do  przygotowania  danych  do  ich udostępniania  i  przechowywania  będą oszacowane? 
 • Czy  do  przygotowania  danych do  przechowywania  i  archiwizowania niezbędne  będą  dodatkowe  zasoby?
 • Jeżeli tak, jak wysokie będą to koszty i w jaki sposób zostaną opłacone? 

Wnioski o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2019 r. (do 13 grudnia w BOB) można składać do MNiSW wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, która weszła w życie z dniem 22.11.2019 r., nastąpiły istotne zmiany względem poprzedniej edycji stypendiów Ministra.

Termin składania wniosków: do 31 grudnia 2019 r. w MNiSW
Termin składania wniosków: do 18 grudnia 2019 r. w BOB.

Wnioski o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców składają Państwo do BOB:

w formie PDF z systemu ZSUN na adres: anna.wawryszewicz@adm.uw.edu.pl do elektronicznego podpisu Rektora
oraz
wydruk papierowej wersji z podpisami władz Wydziału – dziekan/dyrektor lub jeden z prodziekanów oraz pełnomocnika kwestora na wydziale.

Wnioski w formie PDF są podpisywane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez Rektora.

UWAGA! Wersję elektroniczną wniosku (otrzymaną z BOB wersję z elektronicznym podpisem rektora) w systemie ZSUN OSF wysyłają stypendyści.

Jako kierownika jednostki we wniosku proszę wpisywać: prof. ucz dr hab. Marcin Pałys.

Osoba upoważniona do podpisania wniosku: dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor ds. naukowych

UWAGA! Powyższy termin jest terminem prawa materialnego, a zatem złożenie wniosku po jego upływie nie wywołuje skutków prawnych. Wnioski przesłane z uchybieniem terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Ww. termin nie podlega również przywróceniu w trybie art. 58 Kpa.

Materiały

Informacja na temat składania wniosków o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w grudniu 2019 r.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2019-r2

PROM | Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i młodej kadry akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego

Pragniemy poinformować, że rozpoczęła się rekrutacja do II edycji projektu, w ramach którego 28 doktorantek lub doktorantów oraz 7 członków młodej kadry akademickiej (do 40 r.ż.) UW otrzyma pełne finansowanie krótkiego – 7, 14 lub 30 dniowego – wyjazdu do wybranego zagranicznego ośrodka naukowego, gdzie będą mieli szansę prowadzić badania dotyczące Azji Wschodniej.

Stypendium obejmuje m.in. udział w stażach badawczych, konferencjach, kursach, warsztatach, szkołach letnich i innych krótkich formach kształcenia. Program PROM pokrywa wszystkie koszty związane z podróżą, formalnościami i utrzymaniem uczestników. Zapraszamy do zapoznania się z załączoną broszurą informacyjną.

Więcej informacji dotyczących programu i rekrutacji oraz regulamin znajdą Państwo na stronie http://chinalaw.wpia.uw.edu.pl/prom-program/.

Aplikacje można składać do 24 listopada 2019 r. na adres mailowy: prom@wpia.uw.edu.pl. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na początku stycznia.

UWAGA – uściślenie zasad NPRH dot. terminów realizacji modułów

Szanowni Państwo,
w dniu 19 listopada 2019 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że okres realizacji projektów
 • w ramach modułuDziedzictwo narodowe” wynosi: 5 lat – w przypadku projektów nowych albo 3–5 lat w przypadku projektów kontynuowanych, które przed dniem złożenia wniosku były finansowane przez co najmniej 3 lata,
 • w ramach modułów „Uniwersalia” i „Fundamenty” – do 5 lat.

 

Wyniki Opus 17 i Preludium 17

W rozstrzygniętych właśnie konkursach złożono łącznie 3145 wniosków, które opiewały na kwotę niemal 2,14 mld zł. Eksperci NCN zakwalifikowali do finansowania dokładnie 520 projektów o wartości 390 268 309 zł. Finansowanie dostało średnio 16,5% złożonych wniosków.

W konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 wnioski były najczęściej składane przez uczelnie (274), osoby fizyczne (111) oraz instytuty naukowe PAN (80). Zwycięskie granty będą realizowane w 109 jednostkach.

Zwycięskie projekty w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 – listy rankingowe

Top 10 jednostek, w których będą realizowane projekty OPUS 17 i PRELUDIUM 17

Nazwa jednostki Liczba grantów
Uniwersytet Warszawski

75

Uniwersytet Jagielloński

65

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

30

Politechnika Wrocławska

18

Uniwersytet Wrocławski

17

Uniwersytet Łódzki

16

Uniwersytet Gdański

15

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

12

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

11

Politechnika Warszawska

10

 

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-11-18-wyniki-opus17-preludium17

inwestycje MNiSW

Raport końcowy z wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2019 r. na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową

Poniższy komunikat dotyczy jedynie realizacji inwestycji, którym zostały przyznane środki finansowe w 2019 r. Inwestycje, którym przyznano środki finansowe w latach ubiegłych rozliczają się na zasadach dotychczasowych.

W związku z tym, że nadal trwają prace dostosowawcze systemu POL-on do przepisów nowej ustawy, raport końcowy z wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2019 r. na inwestycje związane z działalnością naukową należy pobrać, wypełnić, podpisać przez uprawnione osoby oraz przesłać na adres MNiSW w postaci papierowej.

Termin na złożenie raportu końcowego to 60 dni od dnia, w którym została uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji – zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 4 lit a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. 2019, poz. 496).

Raporty Podmiotów, które złożą je w postaci papierowej, będą stanowiły podstawę do rozliczenia inwestycji.

Po dostosowaniu funkcjonalności systemu POL-on, Podmioty będą zobowiązane do wprowadzenia danych dotyczących ww. raportów do POL-on. Ta informacja zostanie umieszczona na stronie podmiotowej Ministra wraz z informacją co do dalszego postępowania.

Materiały

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/raport-koncowy-z-wykorzystania-srodkow-finansowych-przyznanych-w-2019-r-na-realizacje-inwestycji-zwiazanych-z-dzialalnoscia-naukowa

DOSKONAŁA NAUKA – moduł „Wsparcie monografii naukowych” – WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo,

zgodnie z informacją telefoniczną uzyskaną w dniu dzisiejszym uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo wymaga, aby do wniosku w module „Wsparcie monografii naukowych” jako załącznik w systemie OSF dodać:

 • 1 recenzję samodzielnego pracownika naukowego
 • elektroniczny zapis tekstu monografii (pdf)

Przypominamy:

„Wsparcie monografii naukowych” – w ramach modułu jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń. Wysokość środków finansowych w ramach projektu wynosi od 15 000 do 80 000 zł.

Wnioskodawca, którym jest uczelnia może złożyć nie więcej niż 5 wniosków w ramach każdego z modułów.

Termin składania wniosków do MNiSW od 12 listopada do 5 grudnia 2019 r., do godz. 16.00 .

Sposób składania wniosków:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wymaga złożenia wniosku w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz częścią A wniosku z danymi wnioskodawcy, na skrzynkę podawczą ministra, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wewnętrzna procedura składania wniosków:

W terminie do 15 listopada br. do godz. 16:00 do sekretariatu Biura Obsługi Badań należy złożyć propozycję wniosku podpisaną przez Kierownika Jednostki i pełnomocnika Kwestora.
Wnioski złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Wniosek powinien zawierać:

 • moduł „Wsparcie monografii naukowych – opis merytoryczny projektu, konkretne i weryfikowalne rezultaty projektu, planowane koszty z uwzględnieniem wkładu własnego, nowatorski charakter tematyki monografii naukowej, znaczenie monografii dla rozwoju danej dziedziny nauki w kraju lub za granica , miejsce i formę udostępnienia, zobowiązanie jednostki do pokrycia wkładu własnego w wysokości 10% kosztów przedsięwzięcia.

Wydział/Jednostka może złożyć tylko jeden wniosek do  każdego modułu.

Wyboru wniosków do złożenia przez Uniwersytet Warszawski dokona komisja pod przewodnictwem Prorektora ds. naukowych w terminie do 22 listopada br.

Wydział/Jednostka, która uzyska zgodę komisji na złożenie wniosku, zostanie poinformowana przez Biuro Obsługi Badań i poproszona o wypełnienie wniosku w systemie ZSUN/OSF.

Kontakt w sprawie wniosków:

Patrz również: http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-28-sierpnia-2019-r-o-ustanowieniu-programu-doskonala-nauka-i-naborze-wnioskow.html

Nabór wniosków do Programu Ministra „Doskonała nauka”

Przedmiot programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych. 

Program składa się z modułów:

 1.  „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych .Wysokość środków finansowych w ramach projektu wynosi od 20 000 do 400 000 zł .
 1. „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń. Wysokość środków finansowych w ramach projektu wynosi od 15 000 do 80 000 zł.
  UWAGA: Ministerstwo wymaga, aby do wniosku w module „Wsparcie monografii naukowych” jako załącznik w systemie OSF dodać:
  • 1 recenzję samodzielnego pracownika naukowego
  • elektroniczny zapis tekstu monografii (pdf)

Wnioskodawca, którym jest uczelnia może złożyć nie więcej niż 5 wniosków w ramach każdego z modułów.

Termin składania wniosków do MNiSW od 12 listopada do 5 grudnia 2019 r., do godz. 16.00 .

Sposób składania wniosków:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wymaga złożenia wniosku w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz częścią A wniosku z danymi wnioskodawcy, na skrzynkę podawczą ministra, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wewnętrzna procedura składania wniosków:

W terminie do 15 listopada br. do godz. 16:00 do sekretariatu Biura Obsługi Badań należy złożyć propozycję wniosku podpisaną przez Kierownika Jednostki i pełnomocnika Kwestora.
Wnioski złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Wniosek powinien zawierać:

 • moduł „Wsparcie konferencji naukowych” – tytuł konferencji, termin realizacji projektu, kwotę wnioskowaną z uwzględnieniem wkładu własnego , rodzaj planowanych kosztów, konkretne i weryfikowalne rezultaty projektu, merytoryczne uzasadnienie realizacji projektu, zasięg oddziaływania projektu , zobowiązanie jednostki do pokrycia wkładu własnego w wysokości 10 % kosztów przedsięwzięcia.
 • moduł „Wsparcie monografii naukowych – opis merytoryczny projektu, konkretne i weryfikowalne rezultaty projektu, planowane koszty z uwzględnieniem wkładu własnego, nowatorski charakter tematyki monografii naukowej, znaczenie monografii dla rozwoju danej dziedziny nauki w kraju lub za granica , miejsce i formę udostępnienia, zobowiązanie jednostki do pokrycia wkładu własnego w wysokości 10% kosztów przedsięwzięcia.

Wydział/Jednostka może złożyć tylko jeden wniosek do  każdego modułu.

Wyboru wniosków do złożenia przez Uniwersytet Warszawski dokona komisja pod przewodnictwem Prorektora ds. naukowych w terminie do 22 listopada br.

Wydział/Jednostka, która uzyska zgodę komisji na złożenie wniosku, zostanie poinformowana przez Biuro Obsługi Badań i poproszona o wypełnienie wniosku w systemie ZSUN/OSF.

Kontakt w sprawie wniosków:

 

Patrz również: http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-28-sierpnia-2019-r-o-ustanowieniu-programu-doskonala-nauka-i-naborze-wnioskow.html

Nabór wniosków do Programu Ministra „Społeczna odpowiedzialność nauki”

Przedmiot programu :

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego.

W ramach modułu: Popularyzacja nauki i promocja sportu – wspierana jest realizacja projektów polegających na popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki, organizacja przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej, organizacja przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej, organizacja przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki. Wysokość środków finansowych w ramach projektu wynosi od 20 000 do 1 000 000 zł.

Wnioskodawca, którym jest uczelnia może złożyć nie więcej niż 5 wniosków w ramach modułu.

Termin składania wniosków do MNiSW będzie trwał od 12 listopada do 5 grudnia 2019 r., do godz. 16.00 .

Sposób składania wniosków:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wymaga złożenia wniosku w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz częścią A wniosku z danymi wnioskodawcy, na skrzynkę podawczą ministra, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wewnętrzna procedura składania wniosków:

W terminie do 15 listopada br. do godz. 16:00 do sekretariatu Biura Obsługi Badań należy złożyć propozycję wniosku podpisaną przez Kierownika Jednostki i pełnomocnika Kwestora.
Wnioski złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Wniosek powinien zawierać :

 • tytuł projektu,
 • termin realizacji,
 • kwotę wnioskowana z uwzględnieniem wkładu własnego,
 • rodzaj planowanych kosztów,
 • konkretne i weryfikowalne rezultaty projektu, merytoryczne uzasadnienie realizacji projektu, znaczenie projektu dla rozwoju społecznego kraju lub regionu, zasięg oddziaływania projektu, skala oddziaływania projektu,
 • zobowiązanie jednostki do pokrycia wkładu własnego w wysokości 10% kosztów przedsięwzięcia.

Wydział/Jednostka może złożyć tylko jeden wniosek.

Wyboru wniosków do złożenia przez Uniwersytet Warszawski dokona komisja pod przewodnictwem Prorektora ds. naukowych w terminie do 22 listopada br.

Wydział/Jednostka, która uzyska zgodę komisji na złożenie wniosku, zostanie poinformowana przez Biuro Obsługi Badań i poproszona o wypełnienie wniosku w systemie ZSUN/OSF.

Kontakt w sprawie wniosków:

Patrz również: http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-3-lipca-2019-r-o-ustanowieniu-programu-spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki-i-naborze-wnioskow.html

Stypendia naukowe w projektach badawczych NCN oraz stypendia doktorskie i inne środki finansowe w ramach konkursu ETIUDA wolne od podatku w latach 2019-2020

Informujemy, że w dniu 17 października 2019 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało rozporządzenie z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki (Dz. U. 2019 poz. 1982). Rozporządzenie podpisane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju obowiązuje od dnia 18 października 2019 r. i obejmuje dochody (przychody) uzyskane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem, zaniechanie poboru podatku dotyczy:

 1. stypendiów doktorskich i innych środków finansowych przyznanych w ramach konkursu ETIUDA,
 2. stypendiów naukowych przyznanych i wypłacanych w projektach badawczych we wszystkich konkursach Narodowego Centrum Nauki, w których możliwe jest zaplanowanie i wypłacanie takich stypendiów (OPUS, SONATA, SONATA BIS, MAESTRO, SYMFONIA, DIOSCURI, konkursy międzynarodowe dwu- lub wielostronne).

W ocenie Centrum, rozporządzenie daje stypendystom możliwość odzyskania ewentualnych zaliczek pobranych od stypendiów w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia. W celu uzyskania informacji co do sposobu postępowania zmierzającego do odzyskania zaliczek, stypendyści powinni się jednak zwracać do odpowiednich organów podatkowych. Narodowe Centrum Nauki nie będzie w tej kwestii udzielać informacji.


W związku z wejściem w życie w dniu 1 października 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 ze zm.) (dalej Ustawa 2.0.) i innych aktów prawnych reformujących system szkolnictwa wyższego, zmianie uległy m.in. przepisy podatkowe dotyczące stypendiów naukowych przyznawanych w ramach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki projektów badawczych.

W ramach przepisu art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r. wolne od podatku były stypendia naukowe i stypendia za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

To właśnie do określonej powyższym przepisem kategorii zaliczały się stypendia naukowe przyznawane w ramach realizowanych projektów badawczych finansowanych ze środków NCN, między innymi w konkursach OPUS, MAESTRO czy SONATA BIS.

Jednakże z dniem wejścia w życie Ustawy 2.0, a przede wszystkim ustawy wprowadzającej jej przepisy tj. ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669 ze zm.) obowiązywać zaczął art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w nowym brzmieniu, który w ocenie Narodowego Centrum Nauki nie daje podstaw do zwolnienia od podatku dochodowego stypendiów przyznawanych w ramach projektów finansowanych przez Centrum.

Jednakże wspomniana wyżej ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. wprowadzająca przepisy Ustawy 2.0 w art. 330 stanowi również, że stypendia, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, otrzymane po wejściu w życie Ustawy 2.0 (a więc po dniu 1 października 2018 r.), są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39, 40 i 61 ustawy o podatku od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r.

Powyższe oznacza, że wszelkie stypendia naukowe przyznane przed dniem 1 października 2018 r. w projektach finansowanych przez NCN, zgodnie ze stosownymi regulaminami przyznawania stypendiów naukowych, będą na podstawie wskazanego wyżej przepisu wolne od podatku, niezależnie od faktu, że stypendia te będą wypłacane już po wejściu w życie Ustawy 2.0.

Jak wcześniej informowało już Narodowe Centrum Nauki, w związku ze zmianą art. 21 ust. 1 pkt. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podjęte zostały działania zmierzające do wejścia w życie przepisów pozwalających na niepobieranie podatku dochodowego z tytułu ww. stypendiów. W wyniku wielomiesięcznych prac Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, w dniu 14 października 2019 r. Minister Finansów Inwestycji i Rozwoju podpisał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Jednocześnie informujemy, że Narodowe Centrum Nauki nadal czyni starania, aby przedmiotową kwestię rozwiązać w sposób systemowy poprzez odpowiednie zmiany w obowiązującej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-10-23-zwolnienie-z-podatku-srodki-ncn

UWAGA – nowe rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatków od stypendiów NCN

SPUB - wnioski

Sposób wysyłki wniosków SPUB

ZAZNACZAMY PAPIEROWO


Uprzejmie informujemy, że termin wewnętrzny składania wniosków na SPUB i SPUBi
upływa 25 października br.

Absolutny deadline to 28 października
ze względu na utrudnienia spowodowane przez okres przedświąteczny)

Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego będą składane wnioski w wersji papierowej, w Biurze Obsługi Badań należy złożyć:

 • wniosek /1 egz./ z systemu OSF do podpisu Rektora i Kwestora
 • wniosek /1 egz./ – wydruk „aktualny stan wniosku” z podpisem Dziekana/Prodziekana i Pełnomocnika Kwestora na Wydziale.

W systemie OSF do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo dla Z-cy Kwestora i Prorektora.

W sekcji OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA WNIOSEK należy wpisać dane Rektora Duszczyka:

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia na finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej/stanowiska badawczego/specjalnej infrastruktury informatycznej, wnioski składa się w systemie teleinformatycznym – w systemie OSF.

Na rok 2020 wnioski składane będą do 31 października 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania (Dz. U. z 2019 r. poz. 893)

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/wzor-wniosku-roboczy–rozporzadzenie-dotyczace-spub