Nabór wniosków do Programu Ministra „Doskonała nauka”

Przedmiot programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych. 

Program składa się z modułów:

  1.  „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych .Wysokość środków finansowych w ramach projektu wynosi od 20 000 do 400 000 zł .
  1. „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń. Wysokość środków finansowych w ramach projektu wynosi od 15 000 do 80 000 zł.
    UWAGA: Ministerstwo wymaga, aby do wniosku w module „Wsparcie monografii naukowych” jako załącznik w systemie OSF dodać:
    • 1 recenzję samodzielnego pracownika naukowego
    • elektroniczny zapis tekstu monografii (pdf)

Wnioskodawca, którym jest uczelnia może złożyć nie więcej niż 5 wniosków w ramach każdego z modułów.

Termin składania wniosków do MNiSW od 12 listopada do 5 grudnia 2019 r., do godz. 16.00 .

Sposób składania wniosków:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wymaga złożenia wniosku w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz częścią A wniosku z danymi wnioskodawcy, na skrzynkę podawczą ministra, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wewnętrzna procedura składania wniosków:

W terminie do 15 listopada br. do godz. 16:00 do sekretariatu Biura Obsługi Badań należy złożyć propozycję wniosku podpisaną przez Kierownika Jednostki i pełnomocnika Kwestora.
Wnioski złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Wniosek powinien zawierać:

  • moduł „Wsparcie konferencji naukowych” – tytuł konferencji, termin realizacji projektu, kwotę wnioskowaną z uwzględnieniem wkładu własnego , rodzaj planowanych kosztów, konkretne i weryfikowalne rezultaty projektu, merytoryczne uzasadnienie realizacji projektu, zasięg oddziaływania projektu , zobowiązanie jednostki do pokrycia wkładu własnego w wysokości 10 % kosztów przedsięwzięcia.
  • moduł „Wsparcie monografii naukowych – opis merytoryczny projektu, konkretne i weryfikowalne rezultaty projektu, planowane koszty z uwzględnieniem wkładu własnego, nowatorski charakter tematyki monografii naukowej, znaczenie monografii dla rozwoju danej dziedziny nauki w kraju lub za granica , miejsce i formę udostępnienia, zobowiązanie jednostki do pokrycia wkładu własnego w wysokości 10% kosztów przedsięwzięcia.

Wydział/Jednostka może złożyć tylko jeden wniosek do  każdego modułu.

Wyboru wniosków do złożenia przez Uniwersytet Warszawski dokona komisja pod przewodnictwem Prorektora ds. naukowych w terminie do 22 listopada br.

Wydział/Jednostka, która uzyska zgodę komisji na złożenie wniosku, zostanie poinformowana przez Biuro Obsługi Badań i poproszona o wypełnienie wniosku w systemie ZSUN/OSF.

Kontakt w sprawie wniosków:

 

Patrz również: http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-28-sierpnia-2019-r-o-ustanowieniu-programu-doskonala-nauka-i-naborze-wnioskow.html

Posted in Wiadomości.