Raporty z projektów NCN od 24-go konkursu

Szanowni Państwo,

formularze raportów rocznych/końcowych znajdą Państwo w systemie ZSUN/OSF

Należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl, następnie wejść w WYSŁANE, kliknąć w numer przy wniosku – i po kliknięciu w menu po lewej stronie zobaczą Państwo zakładkę RAPORT.
Raport należy wypełnić, a następnie zastosować się do poniższej instrukcji.

Obieg dokumentów na UW:

Papierową wersję wydruku raportu (2 egz), podpisaną przez Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora, należy złożyć do Kwestury UW.
Pobrany z systemu OSF raport w formacie PDF (nie skan!) musi podpisać podpisem elektronicznym Kierownik projektu
Patrz:  Instrukcja nanoszenia podpisu elektronicznego
Następnie podpisany elektronicznie przez kierownika projektu raport w formacie PDF należy przesłać e-mailowo do Biura Obsługi Badań wyłącznie na funkcyjny  adres mailowy bob.raporty@adm.uw.edu.pl

UWAGA!
Prosimy nie przesyłać plików z raportami
na indywidualne adresy mailowe pracowników BOB
!

Raport zostanie podpisany podpisem elektronicznym przez Rektora po otrzymaniu przez BOB podpisanej przez Kwestora wersji papierowej.
Podpisana przez Rektora wersja elektroniczna raportu zostanie przesłana przez BOB poprzez platformę teleinformatyczną ePUAP do NCN.
Potwierdzenie wysłania wraz raportem dostaną Państwo mailem zwrotnym.
Proszę pamiętać o wysłaniu raportu w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW !

Gdzie znaleźć nr konkursu?
– w numerze umowy.
UMO-ROK / NR_KONKURSU / RODZAJ KONKURSU / PANEL / NR_UMOWY
np. UMO-2017 / 24 / B / HS1 /01234

A MAESTRO
B OPUS
C SONATINA
D SONATA
E SONATA BIS
G BEETHOVEN
M HARMONIA
N PRELUDIUM
P POLONEZ
R TANGO
S FUGA
T ETIUDA
W SYMFONIA

Informacja NCN:

Raport należy złożyć poprzez system OSF oraz zależnie od konkursu w wersji papierowej/elektronicznej. Wersja papierowa raportu obowiązuje włącznie do konkursów OPUS 12, SONATA 12, PRELUDIUM 12 oraz w projektach realizowanych w ramach dwustronnych i wielostronnych programów międzynarodowych (od 1-23 edycji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/edycje). Wersję papierową wydrukowaną z systemu OSF oraz opatrzoną odpowiednimi pieczęciami i podpisami należy przesłać na adres Narodowego Centrum Nauki lub dostarczyć osobiście. Raport uznaje się za złożony w terminie jeżeli wpłynął do Centrum lub został nadany drogą pocztową do dnia 31 marca danego roku. Raport roczny w wersji drukowanej wymagany jest w jednym egzemplarzu.

Począwszy od konkursów SONATINA 1, OPUS 13, PRELUDIUM 13, SONATA 13, MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7 oraz w projektach realizowanych w ramach dwustronnych i wielostronnych programów międzynarodowych (od 24 edycji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/edycje) dane raportu należy przekazać przez system OSF, a także wygenerowany plik PDF należy podpisać podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES przez osoby reprezentujące jednostkę i kierownika projektu, a następnie dostarczyć za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytka ePUAP) na adres /ncn/SkrytkaESP. Raport uznaje się za złożony w terminie jeżeli został dostarczony na adres /ncn/SkrytkaESP do dnia 31 marca danego roku.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/raporty-ncn/roczny/ogolne

 

Opublikowano: 22 Sty 2019 o 11:52

EWALUACJA 2021 – Jak oceniane będą jednostki naukowe? Rozporządzenie ws. ewaluacji

Ewaluacja to serce Konstytucji dla Nauki. W wyniku reformy system oceny działalności naukowej został gruntownie zmieniony na korzyść naukowców. Trzy zmiany są jednak najbardziej kluczowe. Pierwsza z nich to ocena działalności naukowej w ramach dyscyplin (a nie wydziałów). Dzięki temu dokonania językoznawców będą porównywane tylko z dokonaniami innych językoznawców, a nie – np. z historykami. Druga z nich – to objęcie ewaluacją wszystkich pracowników naukowych – zatrudnionych na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych (a nie tylko wybranych pracowników). Trzecia – to wprowadzenie limitu osiągnięć zgłaszanych do oceny. Zmiana ta pozwoli naukowcom skupić się na ambitnych badaniach, a nie produkcji publikacji. Za sprawą tych zasad ewaluacja będzie sprawiedliwsza i bardziej miarodajna. Będzie także motywowała uczelnie i instytuty do rozwoju. Na ostateczny kształt opublikowanego właśnie rozporządzenia ogromny wpływ miało środowisko akademickie. Wspólne prace nad dokumentem trwały od sierpnia ubiegłego roku. Dzisiaj prezentujemy ich efekty.

 • Dlaczego w ramach dyscyplin? Filozof będzie porównywany z innym filozofem

Wiele wydziałów na polskich uczelniach tworzy wielkie konglomeraty dyscyplin, które mają odmienną specyfikę, podejście badawcze, metodologię. Dotychczas ocena jakości działalności naukowej odbywała się w ramach jednostek organizacyjnych, czyli np. wydziałów. Prowadziło to do sytuacji, w której na ocenę parametryczną wydziału humanistyczno-społecznego pracowali np. przedstawiciele nauk o sztuce i politolodzy. Nowy model ewaluacji każdą z tych dyscyplin będzie traktował odrębnie. Dlaczego?

Ponieważ ewaluacja przeprowadzana będzie w obrębie dyscyplin w ramach uczelni. To kluczowe założenie nowego modelu oceny jakości działalności naukowej. Dzięki niemu potencjał naukowy uczelni zostanie wzmocniony – a przedstawiciele poszczególnych dyscyplin, którzy rozsiani są obecnie po różnych wydziałach tej samej uczelni, nie będą ze sobą rywalizować. Połączą siły.

Ewaluacja w dyscyplinach nie przeszkodzi w prowadzeniu badań interdyscyplinarnych. Zmiany w rozporządzeniu pozwolą na kwalifikowanie badań interdyscyplinarnych do wybranej przez naukowca dyscypliny.

 • Uczciwa ewaluacja – wszyscy pracownicy mają wpływ na wyniki ewaluacji

Poprzednio obowiązujący system umożliwiał sytuację, w której wydział osiągał wysoką ocenę parametryczną, mimo że tylko kilku pracowników publikowało wartościowe prace. Pozostali albo nie publikowali wcale, albo prowadzili badania na niskim poziomie. Uzyskana wysoka kategoria nie mówiła więc nic o poziomie całego wydziału (jednostki). Co najwyżej o poziomie tych kilku ewaluacyjnych prymusów. Teraz to się zmieni.

Do oceny brane będą pod uwagę osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w ewaluowanej dyscyplinie, a także osiągnięcia uczestników szkół doktorskich. Pozwoli to obiektywnie ocenić poziom naukowy konkretnej dyscypliny w uczelni, a jednocześnie zachęci uczelnie i instytuty do prowadzenia zrównoważonej polityki kadrowej. Z ich punktu widzenia opłacalne będzie inwestowanie w większą liczbę badań u wielu pracowników. Ta zmiana pociąga z kolei za sobą kolejną – kluczową w nowym systemie ewaluacji.

 • Limit osiągnięć – 4 osiągnięcia na 4 lata

Nowy model ewaluacji wprowadza limit osiągnięć, jakie jeden pracownik może zgłosić do ewaluacji. Nie będzie trzeba już zgłaszać dziesiątek dokonań, a jedynie cztery najlepsze. Stare zasady sprawiały, że naukowcom bardziej opłacało się pisać wiele artykułów naukowych niewystarczającej jakości niż pracować nad kilkoma dobrymi, które mogłyby wnieść znaczący wkład do nauki. Wprowadzony mechanizm sprawi, że polscy naukowcy będą mogli skupić się na pracy nad wartościowymi projektami, a nie na pogoni za punktami. Limity publikacji będą odpowiednio zwiększane dla publikacji wieloautorskich. To zachęta do powstawania zespołów badawczych.

 • Ewaluacja jednostek i ocena okresowa nauczycieli akademickich

Ocena jednostki uzyskana w wyniku ewaluacji nie przełoży się wprost na ocenę okresową nauczyciela akademickiego. Ocenie okresowej (indywidualnej) podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy nie rzadziej niż raz na cztery lata. Szczegółowe kryteria tej oceny określi rektor – natomiast będą one dotyczyć nie tylko działalności naukowej, ale i kształcenia, czy działalności organizacyjnej. Władze uczelni dostosują zasady oceny okresowej do specyfiki uczelni.

 • Pakiet rozwiązań dla humanistów

W tworzeniu rozporządzenia w sprawie ewaluacji – podobnie zresztą jak reformy całego systemu szkolnictwa wyższego i nauki – brało udział środowisko akademickie. To właśnie podczas wspólnych prac pojawiła się potrzeba większego uwzględnienia specyfiki poszczególnych dziedzin nauki w kryteriach oceny. Dziedziny naukowe podzielono na cztery grupy:

 • I grupa – nauki humanistyczne, społeczne i teologiczne,
 • II grupa – nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne i o zdrowiu,
 • III grupa – nauki inżynieryjne, techniczne i rolnicze,
 • IV grupa – dyscypliny artystyczne.

Wszystkie grupy nauk będą oceniane w ramach trzech podstawowych kryteriów – będą one jednak miały inną wagę w przypadku każdej z grup. To pozwoli na ocenę poszczególnych dyscyplin z uwzględnieniem specyfiki każdej z nich.

Poza tym zerwano wreszcie z dyskryminacją czasopism humanistycznych. Do tej pory artykuł naukowy filozofa czy historyka otrzymywał mniej punktów niż lekarza-naukowca. Dlaczego? Ponieważ czasopism humanistycznych z tej grupy nie zaliczano, co do zasady, do najwyżej punktowanej części wykazu – części A. Punktacja oparta w niej była na wskaźniku Journal Impact Factor, który co do zasady nie jest wyliczany dla czasopism humanistycznych. Teraz będzie inaczej. Socjolog i medyk otrzymają za pracę opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie tyle samo punktów.

Więcej informacji o korzyściach dla humanistyki można znaleźć w tym artykule.

 • Ewaluacja przyjazna również dla uczelnianej administracji

W dotychczasowym modelu ewaluacyjnym osiągnięcia naukowe były przedstawiane przez wydziały (albo inne jednostki) raz na cztery lata w formie ankiety. Takie techniczne rozwiązanie znacznie obciążało pracowników administracji. Teraz dane o osiągnięciach będą wprowadzane do POL-onu – Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym na bieżąco, szybko i sprawnie.

Chcesz wiedzieć więcej o rozwiązaniach, jakie wprowadza rozporządzenie? Wejdź na stronę poświęconą ewaluacji.

Spotkanie informacyjne prowadzone przez pracowników Narodowego Centrum Nauki 5 kwietnia 2019

Biuro Obsługi Badań oraz Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne prowadzone przez pracowników Narodowego Centrum Nauki dla pracowników naukowych, doktorantów, pracowników administracji.

Data: 5 kwietnia 2019
Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Stary BUW, Aula Starej Biblioteki

MODUŁ KRAJOWY

10:00 – 10:45   Konkursy krajowe: zasady przygotowywania wniosków
10:45 – 11:45   Realizacja i rozliczanie grantów NCN
11:45 – 12:15   Sesja pytań i odpowiedzi

12:15 – 12:45   Przerwa kawowa

MODUŁ MIĘDZYNARODOWY

12:45 – 13:30   Konkursy międzynarodowe dwustronne
13:30 – 14:15   Konkursy międzynarodowe wielostronne
14:15 – 15:00   Sesja pytań i odpowiedzi


Rejestracja będzie możliwa do 25 marca 2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Brak miejsc - przepraszamy!

 

Brak miejsc - przepraszamy!

Konstytucja dla Nauki ‒ Przewodnik po reformie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oddaje w Państwa ręce przewodnik po nowym systemie nauki i szkolnictwa wyższego, przygotowany w związku z wejściem w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jest to ‒ obok cyklu szkoleń, wydanej na początku roku akademickiego broszurze informacyjnej i uruchomionym latem ubiegłego roku help desku ‒ kolejny element szerokiego wsparcia uczelni we wdrażaniu Konstytucji dla Nauki.

Co w przewodniku?

Zagadnienia związane z Konstytucją dla Nauki zostały w nim podzielone na osiem obszarów tematycznych:

 • Ustrój uczelni i sprawy organizacyjne
 • Sprawy pracownicze
 • Procedury awansu naukowego
 • Szkoły doktorskie i sprawy doktorantów
 • Sprawy studenckie, stypendia i kredyty studenckie
 • Prowadzenie studiów i innych form kształcenia
 • Finansowanie uczelni
 • Nadzór nad uczelniami.

Wierzymy, że takie uporządkowanie treści znacznie ułatwi poruszanie się wśród nowych regulacji, a tym samym przyczyni się do szybszego i łatwiejszego wdrożenia przepisów w Państwa jednostkach. Mamy także nadzieję, że nasz Przewodnik znacząco ułatwi Państwu przejście przez okres transformacji i pozwoli jednocześnie na maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie płyną z nowych przepisów.

Podręcznik wydany jest jedynie w formie elektronicznej, dzięki czemu mogliśmy zamieścić w nim hiperłącza odsyłające do konkretnych artykułów ustawy i umożliwić szybkie wyszukiwanie po słowach kluczach. Na końcu znajduje się informacja dotycząca posiadanej przez Państwa wersji podręcznika. Najaktualniejsza wersja będzie zawsze zamieszczana na stronie www.konstytucjadlanauki.gov.pl

Wiosną br. ukaże się druga część przewodnika, kompleksowo ujmująca kwestie związane z ewaluacją.

Szeroki program wsparcia we wdrażaniu reformy

Resort nauki przygotował program wsparcia dla uczelni wcielających w życie Konstytucję dla Nauki. We wrześniu 2018 r. rozpoczęły się cykliczne spotkania informacyjne dotyczące poszczególnych aspektów ustawy, przeznaczone dla przedstawicieli uczelni oraz świata nauki. Podczas każdego z dwudniowych spotkań uczestnicy zapoznają się z interpretacją przepisów przedstawianą przez ekspertów MNiSW oraz wymieniają doświadczeniami z wdrażania reformy. Latem ubiegłego roku uruchomiony został również tzw. help desk, w ramach którego można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące stosowania nowego prawa. Na stronie KDN można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ustawy, w ubiegłym roku stworzyliśmy przekrojową broszurę (syntetyczną informację o najważniejszych zmianach wprowadzanych ustawą), a teraz publikujemy „Przewodnik po reformie szkolnictwa wyższego i nauki”, czyli szczegółowe omówienie poszczególnych działów ustawy. Ta kompleksowa publikacja wesprze codzienną pracę administracji uczelni oraz będzie stanowiła swoiste vademecum dla studentów, doktorantów i wykładowców.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/konstytucja-dla-nauki-przewodnik-po-reformie

Wyniki konkursów MAESTRO 10, SONATA BIS 8 i HARMONIA 10

Po raz dziesiąty NCN przyznał środki na finansowanie badań podstawowych doświadczonym naukowcom w konkursie MAESTRO, a po raz ósmy uczonym planującym utworzenie zespołu badawczego w konkursie SONATA BIS. Po raz ostatni rozstrzygnęliśmy natomiast konkurs HARMONIA na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. 

Biorąc pod uwagę wszystkie trzy konkursy, w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce naukowcy złożyli 154 wnioski, spośród których do realizacji skierowano 36 na kwotę niemal 40 mln zł. W naukach o życiu wpłynęły 202 wnioski, a do finansowania eksperci zakwalifikowali 45 projektów na kwotę ponad 101 mln zł. W naukach ścisłych i technicznych badacze złożyli 294 wnioski, z czego 66 na łączną kwotę niemal 110 mln zł otrzymało finansowanie. 

Z Uniwersytetu Warszawskiego zakwalifikowano do finansowania:

 • 10 projektów Harmonia 10
 • 7 projektów Sonata Bis 8

 

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-02-18-wyniki-harmonia10-maestro10-sonatabis8

MONOGRAFIE – konkurs na finansowanie publikacji prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 11 marca 2019

Cele

Finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zobacz stronę serii MONOGRAFIE FNP.

Adresaci

Pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Oferta

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Z dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 r.

Wniosek o dofinansowanie tłumaczenia

Autorzy i autorki, których prace zostały wydane w serii MONOGRAFIE, mogą także ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia materiałów promocyjnych do wysokości jednego arkusza (4 tys. złotych).

Procedura

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć:

– dwa egzemplarze maszynopisu pracy, wydrukowane w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12 p., odstęp 1,5), zbindowane lub oprawione

– wypełniony i podpisany wniosek – link 

– wersję elektroniczną pracy wgraną w bazie on-line (cały tekst powinien być ujęty w 1 pliku elektronicznym). UWAGA: pracę należy załączyć na płycie tylko jeżeli jej objętość przekracza 30 MB, co uniemożliwia jej wgranie w bazie.

– zgłoszenie powinno zawierać komplet materiałów: stronę tytułową, spis treści, pełen tekst pracy, przypisy, bibliografię, krótkie streszczenie (oraz ewentualnie, jeśli tematyka tego wymaga: dodatkowe aneksy i materiały ilustracyjne z podpisami).

W przypadku składania dysertacji doktorskich uprzejmie prosimy, aby nie przysyłać pracy w takiej formie, w jakiej była ona przygotowana w ramach przewodu doktorskiego, ale złożyć do konkursu dopracowaną książkę, jak najbliższą kształtu przyszłej publikacji. Recenzje dysertacji doktorskiej nie są brane pod uwagę w postępowaniu konkursowym, prosimy o niezałączanie ich do wniosku.

Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków).

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy.

Rolę jury konkursu pełni Rada Wydawnicza powoływana na czteroletnie kadencje przez Zarząd Fundacji spośród osób cieszących się autorytetem w środowisku naukowym.

W skład Rady obecnej kadencji wchodzą:

 • Tomasz Kizwalter (przewodniczący)
 • Szymon Wróbel (wiceprzewodniczący)
 • Andrzej Borowski
 • Michał Buchowski
 • Antoni Ziemba

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Następny termin składania aplikacji to 11.03.2019 r. włącznie (liczy się data stempla pocztowego).

Terminy kolejnych naborów

Prace do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Rady Wydawniczej należy zgłaszać do dnia 11.03.2019 r.
Następny termin składania aplikacji to 27.05.2019 r.

Kontakt

dr Karolina Marcinkowska

Koordynatorka programu

22 311 84 31

karolina.marcinkowska@fnp.org.pl

Dodatkowe Informacje

Prace nadsyłane na konkurs powinny charakteryzować się:

 • wysokim poziomem naukowym,
 • odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalnością ujęcia,
 • integralnością tematyki i formy,
 • interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Fundacja począwszy od 2012 r. wyłącza z programu MONOGRAFIE finansowanie przekładu na język obcy prac opublikowanych poza serią Monografie FNP – możliwość taka istnieje obecnie w ramach powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki zawierającego moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie (Moduł C). Więcej informacji o NPRH.

Zgodnie ze standardami promowanymi przez Komisję Europejską, wprowadzanymi w Polsce w wielu dyscyplinach naukowych, Fundacja włącza się w projekt upowszechniania najwybitniejszych prac polskich uczonych w formule Open Access, tak aby mogły być one dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Pełne teksty wydanych w serii monografii będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej http://monografie.fnp.org.pl.

Fundacja, wspólnie z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przygotowuje drugie wydania tytułów, które ukazały się w serii Monografie FNP w poprzednich latach, a obecnie są trudno dostępne w księgarniach. Książki te będą się ukazywać w nowej serii wydawniczej Res humanae.

Wydawcy i dystrybutorzy książek z serii Monografie FNP:

 • tytuły wydawane od 2011 roku – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zamówienia można składać w Dziale Handlowym Wydawnictwa tel./fax 056 611 42 38, e-mail: books@umk.pl oraz w księgarni internetowej na stronie www.kopernikanska.pl.
 • tytuły wydane do końca 2010 roku – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o. Zamówienia można składać w Dziale Handlowym Wydawnictwa, tel./faks (+71) 341-14-98, 341-12-41, e-mail: marketing@wuwr.com.pl oraz w księgarni internetowej na stronie www.wuwr.com.pl.

Sprzedaż książek prowadzą także księgarnie naukowe na terenie całego kraju.

Czytaj więcej: https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

 

Nowe rozporządzenie w sprawie kosztochłonności

Zmniejszenie skali kosztochłonności i korzystniejsze współczynniki dla nauk humanistycznych i społecznych – to główne postulaty środowiska akademickiego, które zostały uwzględnione w ostatecznej wersji rozporządzenia. Dokument, określający, ile pieniędzy dostaną uczelnie i instytuty na pokrycie kosztów kształcenia i prowadzenia badań, został właśnie ogłoszony.

– W pracach nad rozporządzeniem dotyczącym kosztochłonności uwzględniliśmy ogromną większość uwag, które otrzymaliśmy ze środowiska akademickiego. Współczynnik kosztochłonności przybierać będzie wartości od 1 do 4 – powiedział w rozmowie z PAP wiceminister nauki Sebastian Skuza.

Postulat środowiska spełniony – skala od 1 do 4

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wzięło pod uwagę głosy środowiska naukowego pojawiające się w trakcie konsultacji publicznych, mówiące o zmniejszeniu skali kosztochłonności.

W poprzednim projekcie przekazanym do konsultacji pod koniec listopada ubiegłego roku rozpiętość skali wynosiła od 1 do 6. Jej zwiększenie również wynikało z postulatów naukowców. Środowisko akademickie argumentowało wówczas, że dotychczasowe zróżnicowanie wartości wskaźników nie pozwalało na rzeczywiste odzwierciedlenie ponoszonych kosztów (wartość wskaźników kosztochłonności określona dla poszczególnych dziedzin wynosiła od 1 do 3. Nauki z obszaru nauk humanistycznych i społecznych osiągały wskaźnik od 1 do 1,5).

Jednak w toku dalszych konsultacji przedstawiciele świata nauki doszli do wniosku, że propozycja przedstawiona przez MNiSW jest za daleko idąca. Dlatego też w finalnym rozporządzeniu zakres ten został ustalony na poziomie od 1 do 4.

Mniejsza dysproporcja między humanistyką a naukami ścisłymi

Zmniejszenie skali kosztochłonności do poziomu od 1 do 4 spowodowało również relatywne zwiększenie wartości kosztochłonności w naukach humanistycznych. Mniejsza rozpiętość współczynników oznacza podniesienie znaczenia badań naukowych i dydaktyki, które początkowo w projekcie były traktowane jako mniej kosztochłonne. Dzięki temu zmniejszy się różnice we wskaźnikach kosztochłonności pomiędzy naukami humanistycznymi a inżynieryjno-technicznymi oraz ścisłymi i przyrodniczymi, o co od samego początku zabiegali humaniści.

Humanistyka ze zwiększonymi współczynnikami prowadzenia działalności naukowej

Resort nauki uwzględnił również argumentację przedstawioną przez część środowiska akademickiego dotyczącą zaproponowanych w projekcie rozporządzenia wartości kształcenia i działalności naukowej w dyscyplinach humanistycznych. I tak na przykład wskaźniki w archeologii wynoszą obecnie 2,5 (poprzednio po uwzględnieniu zmiany skali wskaźnik wyniósłby – 1,9*, a w przypadku historii – 1,5 (poprzednio – 1,0).

*Wskutek zmiany skali z 1-6 do 1-4 musieliśmy również dokonać zmian w wartościach współczynników. W projekcie rozporządzenia ws. kosztochłonności archeologia otrzymała współczynnik kosztochłonności badań naukowych na poziomie 2,5. Po dostosowaniu do nowej skali współczynnik ten wyniósłby 1,9. Dlatego też współczynnik na poziomie 2,5 w nowej, spłaszczonej skali (1-4) oznacza realny wzrost nakładów na badania w archeologii.

Resort nauki uwzględnił także argumenty środowiska, mówiące o konieczności podwyższenia wartości współczynnika kosztochłonności działalności naukowej w przypadku:

 • geografii przestrzennej – do 2 (poprzednio po uwzględnieniu zmiany skali wskaźnik wyniósłby – 1,6*),
 • inżynierii biomedycznej – do 4 (poprzednio – 2,8),
 • inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki – do 4 (poprzednio – 3,1),
 • weterynarii – do 3,5 (poprzednio – 2,8),
 • zootechniki i rybactwa – do 3,5 (poprzednio – 2,8).

Kosztochłonność w pigułce – co się zmienia?

Dzięki Konstytucji dla Nauki do akademickich uczelni publicznych popłynie jeden strumień pieniędzy – subwencja. Do tej pory uczelnie otrzymywały znaczną liczbę dotacji, które mogły wydawać na konkretny cel, co jednak utrudniało efektywne zarządzanie. Teraz uczelnie będą miały elastyczność w decydowaniu, jaką część środków przeznaczyć na rozwój potencjału badawczego, a jaką na dydaktykę. Jednym ze składników naliczania subwencji jest właśnie wskaźnik dotyczący kosztochłonności kształcenia i badań naukowych. Nie jest on jednak składnikiem najważniejszym.

Pieniądze dla uczelni. Od czego zależy subwencja [ROZPORZĄDZENIE]

Kosztochłonność dydaktyki jest wykorzystywana do wyliczenia kosztów prowadzenia studiów na konkretnych kierunkach, a kosztochłonność prowadzenia badań – do podziału środków na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego. Co zatem się zmieniło wraz z Konstytucją dla Nauki? Przede wszystkim to, że po raz pierwszy przy ustalaniu kosztochłonności wzięto pod uwagę rzeczywiste wydatki, jakie ponoszą uczelnie i instytuty.

Realne wydatki uczelni i instytutów jako podstawa rozporządzenia

Przeliczenie współczynników kosztochłonności zostało pierwszy raz oparte o tzw. evidence based policy. Przeprowadzono analizy ekonometryczne wynikające z rzeczywistych wydatków na dydaktykę i badania, jakie ponoszą uczelnie i instytuty. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dysponowało danymi z ponad 90 procent jednostek w kraju i na tej podstawie przygotowano współczynniki kosztochłonności.

Kosztochłonność to tylko jeden z elementów branych pod uwagę przy obliczaniu subwencji

Zmiana sposobu finansowania uczelni i instytutów, a także odmienne niż dotychczas traktowanie doktorantów (jako badaczy, a nie jako studentów) spowodowały, że współczynniki kosztochłonności straciły na swoim dotychczasowym znaczeniu. Szczególnie te dotyczące prowadzenia badań naukowych. To  dobra wiadomość dla humanistów, ponieważ koszty prowadzenia badań w ich przypadków zawsze były o wiele niższe niż w przypadku choćby nauk ścisłych.

Zgodnie ze starymi zasadami środki na badania naukowe, które otrzymywały uczelnie (wydziały) oraz instytuty, były zależne w 100 procentach od liczby zatrudnionej kadry, współczynników kosztochłonności oraz kategorii naukowej. Teraz kosztochłonność działalności naukowej będzie odpowiadać jedynie za:

 • 12,5 proc. środków w przypadku uczelni,
 • 37,5 proc. środków w przypadku instytutów.

W związku z tym, że koszty prowadzenia badań w obszarze nauk humanistycznych i społecznych są zwykle niskie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowiło zmniejszyć znaczenie kosztochłonności i przy obliczaniu subwencji brać pod uwagę również inne wskaźniki. Będą to między innymi: ilość środków, jakie uczelnie przeznaczają na B+R, liczba studentów, liczba projektów badawczych realizowanych przez uczelnie, umiędzynarodowienie uczelni, a także kadra zatrudniana przez uczelnię.

Dokument dostępny w Dzienniku Ustaw
Kosztochłonność - przykłady niektórych wskaźników

Instrukcje składania wniosków w konkursach ETIUDA 7, SONATINA 3

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 14 grudnia 2018 r.:

 • ETIUDA 7 – na stypendia doktorskie,
 • SONATINA 3 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora,

Do NCN wysyłamy podpisane skany lub dokument podpisany elektronicznie. Do wniosku w systemie ZSUN/OSF należy dołączyć dwa potwierdzenia.

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-01-30-instrukcje-przygotowania-wniosku-dostepne