mnisw

Wnioski na inwestycje związane z działalnością naukową

W dniu 12 sierpnia br. w OSF został uruchomiony moduł do składania wniosków na inwestycje związane z działalnością naukową.

Termin upływa 15 września br. (jest to termin złożenia podpisanego wniosku w MNiSW)
Po tym terminie Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wysłania wniosku w OSF.

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do

Przypominamy, że w sekcji DANE WNIOSKODAWCY – Kierownik podmiotu musi znajdować się Rektor uczelni lub Dyrektor instytutu, bez względu na to kto będzie podpisywał wniosek. Dane dotyczące osoby upoważnionej do podpisania wniosku znajdują się w sekcji OSOBY PRZYGOTOWUJĄCE WNIOSEK.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/w-osf-mozna-skladac-wnioski-na-inwestycje-zwiazane-z-dzialalnoscia-naukowa-20190822

oraz

https://www.gov.pl/web/nauka/inwestycje


Zgodnie z § 24 rozporządzenia w sprawie inwestycji, do dnia 31 grudnia 2019 roku wnioski szczególne/losowe o finansowanie inwestycji związanej z działalnością naukową składane są do ministra w postaci papierowej.

Wzór wniosku o finansowanie inwestycji związanej z działalnością naukową składanego w trybie normalnym, będzie zawierał informacje tożsame z tymi, które znajdują się we wzorze wniosku szczególnego/losowego. Należy zaznaczyć, że na rok 2020 wnioski składane będą w systemie OSF w terminie do 15 września 2019 r. (jest to termin złożenia podpisanego wniosku w MNiSW). Moduł umożliwiający utworzenie nowego wniosku zostanie uruchomiony pod koniec lipca 2019 r. Zatem ewentualne wnioski składane w trybie normalnym przesłane w wersji papierowej będą odsyłane w celu wprowadzenia ich do OSF.

Materiały

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową

NCN MAESTRO 11 i SONATA BIS 9 – formularze wniosków dostępne

NCN poinformowało, że w systemie ZSUN/OSF są dostępne formularze wniosków dla konkursów MAESTRO 11, SONATA BIS 9.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-08-12-formularze-wnioskow


 • MAESTRO 11– konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków w NCN upływa 17 września 2019 r.

czytaj więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro11


 • SONATA BIS 9 – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków w NCN upływa 17 września 2019 r.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Formularz wniosku w systemie ZSUN/OSF zostanie udostępniony w późniejszym terminie.

Czytaj więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis9


/uwedupl/SkrytkaESP

 

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Papierową wersję wydruku wniosku (1 egz), podpisaną przez Kierownika Państwa Jednostki i Pełnomocnika Kwestora, należy złożyć do BOB UW
Wniosek należy wydrukować POMIJAJĄC sekcje:

 • OPIS SKRÓCONY
 • OPIS SZCZEGÓŁOWY
 • STRESZCZENIE POPULARNONAUKOWE
Do wniosku należy dołączyć wydrukowany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” druk Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje dr hab. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych
Następnie skan podpisanego przez prorektora załącznika „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłany na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI). Skan należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka.
Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW (przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)

 

Diamentowy Grant – wzory umowy, aneksu i raportu

 


UWAGA -w związku z Zarządzeniem nr 82 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych [pdf] obowiązują nowe wzory umów!

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY O DZIEŁO ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

NPRH

Nabór wniosków w ramach NPRH w 2019 planowany na wrzesień

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że ogłoszenie konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki zaplanowane jest na wrzesień 2019 roku.

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

 • Tekstowe i nietekstowe dokumenty osobiste (np. listy, dzienniki, diariusze, relacje, wspomnienia, nagrania, etc.),
 • Dziedzictwo kulturowe ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej,
 • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych,
 • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu będzie Kultura polska i jej recepcja poza granicami kraju.

https://www.gov.pl/web/nauka/nabor-wnioskow-w-ramach-nprh-w-2019-r

Nowy wykaz czasopism

Czasopismom naukowym i recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowych można było przyznać: 20, 40, 70, 100, 140 albo 200 punktów.

WAŻNE! Do 15 września wydawnictwa naukowe, które nie znalazły się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, mogą ubiegać się o umieszczenie na liście ministerialnej. Zgłoszenia w tej sprawie należy składać przez system teleinformatyczny Polskiej Bibliografii Naukowej. Rozpatrywać je będzie Komisja Ewaluacji Nauki.

 

 

https://www.gov.pl/web/nauka/koniec-z-punktoza-nowy-wykaz-czasopism-juz-jest

Wyniki NPRH

Rozstrzygnięcie etapów konkursów NPRH – Dziedzictwo narodowe II/2018, Uniwersalia 2.1 II/2018 i Uniwersalia 2.2 II/2018

Szanowni Państwo,

Ministerstwo ogłosiło wyniki konkursu w module Uniwersalia 2.1 II/2018 w ramach NPRH oraz zakończenie pierwszego etapu oceny wniosków NPRH Dziedzictwo narodowe i Uniwersalia 2.2. Najwyżej ocenione wnioski, zgodnie z procedurą konkursową, zostały skierowane do etapu recenzji zewnętrznych.

Wnioskodawcy mogą sprawdzić status swojego wniosku w systemie OSF.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/rozstrzygniecie-konkursow-nprh-dziedzictwo-narodowe-ii2018-uniwersalia-21-ii2018-i-uniwersalia-22-ii2018

Umowy ETIUDA 7, SONATINA 3 – jak uzupełnić w OSF

Po otrzymaniu decyzji proszę wejść na stronę https://osf.opi.org.pl
→ Wysłane
→ Otworzyć swój wniosek
→ w menu po lewej stronie znajdą Państwo zakładkę UMOWA.

Umowę należy uzupełnić:

 • (podmiot umowy w narzędniku): Uniwersytetem Warszawskim
 • którą reprezentuje(ą): dr hab. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych

oraz

 • wpisać swoje imię i nazwisko w narzędniku (z kim?, np. Ypsylonem Zetowskim)

– Numer konta dla projektów badawczych z NCN: 52 1240 6292 1111 0010 5730 5386 (Bank Polska Kasa Opieki SA)

SONATINA: Kopia umowy o pracę nie jest już wymagana – reguluje to § 2. pkt 8 Umowy: Jednostka zobowiązuje się zatrudnić Kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego, na zasadach określonych w Regulaminie. 

Wyniki konkursów ETIUDA 7, SONATINA 3

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 14 grudnia 2018 r.:

 • ETIUDA 7 – na stypendia doktorskie
 • SONATINA 2 – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Laureaci z UW:

Etiuda 7

Lp Kierownik projektu Nazwa podmiotu
1 mgr Julia Maria Chyla Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
2 mgr Paweł Albert Motyka Wydział Psychologii
3 mgr Piotr Rafał Makowski Wydział Historyczny
4 mgr Anna Maria Chowaniec-Rylke Wydział Historyczny
5 mgr Marta Anna Siepsiak Wydział Psychologii
6 mgr Kamil Tomasz Matuszczyk Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
7 mgr Kinga Szymaniak Wydział Psychologii
8 mgr Dagmara Maria Socha Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
9 mgr Krzysztof Gubański Wydział Filozofii i Socjologii
10 mgr Ruxandra Ana Wydział Historyczny
11 mgr Mikołaj Tytus Szulczewski Wydział Psychologii
12 mgr Konrad Niemira Wydział Historyczny
13 mgr Konrad Filip Komarnicki Wydział Historyczny
14 mgr Rafał Waszczuk Wydział Historyczny
15 mgr Joanna Dagmara Witowska Wydział Psychologii
16 mgr Patryk Gacka Wydział Prawa i Administracji
17 mgr Amadeusz Marek Just Wydział Filozofii i Socjologii
18 mgr Patrycja Elżbieta Daszczuk Wydział Biologii
19 mgr Dominika Strzelecka Wydział Fizyki
20 mgr Tomasz Michał Dębiec Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
21 mgr Krzysztof Sawicki Wydział Fizyki
22 mgr Tomasz Jan Raducha Wydział Fizyki
23 mgr Marek Rafał Baranowski Wydział Fizyki
24 mgr Renata Kasprzyk Wydział Fizyki
25 mgr Adrian Fabisiak Wydział Chemii
26 mgr Monika Anna Wanat Wydział Chemii
27 mgr Paweł Brzemiński Wydział Chemii

SONATINA 3:

Lp Kierownik projektu Nazwa podmiotu
1 dr Bolesław Janusz Racięski Wydział „Artes Liberales”
2 dr Leopold Miłosz Hess Wydział Filozofii i Socjologii
3 dr inż. Kamil Marek Czelej Wydział Fizyki
4 dr Tomasz Krzysztof Krajewski Wydział Fizyki

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Wyniki: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2019-07-31-etiuda7-sonatina3-uwertura3