Ministerstwo Edukacji i Nauki

Raporty – program Ministra „Doskonała nauka” i „Społeczna odpowiedzialność nauki”

Termin na złożenie raportów rocznych w MEN  z realizacji projektów finansowanych w ramach I edycji programu „Doskonała nauka” został przedłużony do dnia 31 marca 2022 r.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że termin na złożenie raportów końcowych dla projektów zakończonych w dniu 31 grudnia 2021 r. z I i II edycji programu „Doskonała nauka” został przedłużony do dnia 31 marca 2022 r.

 

Termin na złożenie raportów rocznych w MEN  z realizacji projektów finansowanych w ramach I edycji programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” został przedłużony do dnia 31 marca 2022 r.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że termin na złożenie raportów końcowych dla projektów zakończonych w dniu 31 grudnia 2021 r. z I i II edycji programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” został przedłużony do dnia 31 marca 2022 r.

Raporty roczne za 2021 r. w ramach Społeczna Odpowiedzialność Nauki, Doskonała Nauka, SPUB i Inwestycje

Uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej nie ma możliwości składania raportów rocznych za 2021 r. w ramach konkursów SON/DN, INWEST i SPUB. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że formularze raportów dla konkursów
 • SON/DN zostaną udostępnione w dniu 24 stycznia,
 • w ramach INWEST i SPUB – w dniu 31 stycznia br.
Raporty, które aktualnie są utworzone w systemie OSF i nie zostały jeszcze wysłane do Ministerstwa należy wysłać do MEiN przed terminem uruchomienia nowego naboru raportów rocznych. Po tym terminie nie będzie już możliwości ich wysyłki i trzeba będzie usunąć wcześniejszy raport, a następnie utworzyć nowy.

Raporty program Ministra „Doskonała nauka”
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dotyczaca-skladania-raportow-rocznych-oraz-raportow-koncowych-w-ramach-programu-ministra-doskonala-nauka-w-systemie-osf2

Raporty program Ministra „Społeczna odpowiedzialność nauki”
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dotyczaca-skladania-raportow-rocznych-oraz-raportow-koncowych-w-ramach-programu-spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki-w-systemie-osf

Standardy etyczne Global Code of Conduct w projektach NCN

Narodowe Centrum Nauki dołączyło do grona instytucji, które przyjęły kodeks mający na celu zapobieganie eksportowi nieetycznych praktyk badawczych do krajów o niskich i średnich dochodach. Naukowcy wnioskujący o granty z NCN będą musieli planować swoje badania z uwzględnieniem zapisów Global Code of Conduct.

Global Code of Conduct został opracowany w 2018 roku jako rezultat projektu TRUST (Creating and enhancing TRUSTworthy, responsible and equitable partnerships in international research) finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Celem projektu było zapobieganie zjawisku „dumpingu etycznego” poprzez usprawnienie wdrażania wysokich standardów etycznych w badaniach na całym świecie.

Zjawisko tak zwanego „dumpingu etycznego” polega na przenoszeniu niedopuszczalnych z punktu widzenia etyki i niezgodnych z przepisami praktyk badawczych do uboższych krajów. Praktyki takie obejmują przeprowadzanie badań bez zgody komisji bioetycznej czy też bez zapewnienia ubezpieczenia na wypadek szkód, które mogą powstać w trakcie trwania badania. Ponadto do kategorii tej należy prowadzenie badań z udziałem grup społecznie wrażliwych, a także prowadzenie w krajach o niskich i średnich dochodach badań, które normalnie byłyby zakazane w kraju o wysokich dochodach, w którym obowiązują surowe przepisy regulujące tę kwestię.

W ramach projektu TRUST wypracowano kodeks, którego głównym celem jest rozwiązanie problemu nierówności norm etycznych i prawnych dotyczących badań. Kodeks pomaga zapobiegać nadużyciom wynikającym z różnic w systemach prawnych funkcjonujących w różnych częściach świata, zwłaszcza w krajach zamieszkałych przez ludność biedną. Przy jego tworzeniu wykorzystano system oparty na wartościach takich jak uczciwość, szacunek, troska i szczerość.

Kodeks dotyczy wszystkich obszarów nauk i służy również jako narzędzie edukacyjne. Jak pokazuje praktyka, „dumping etyczny” może być niezamierzony, ponieważ może wynikać z braku dostatecznej wiedzy u naukowców realizujących badania lub u osób zarządzających obszarem badań naukowych w różnego rodzaju jednostkach.

Narodowe Centrum Nauki jest w gronie 12 instytucji o statusie „adopters”. Odniesienie do zapisów Global Code of Conduct zostało ujęte w dokumentacji konkursowej NCN. Każdy wnioskodawca jest zobowiązany do wypełniania formularza dot. kwestii etycznych w projekcie, m.in. z uwzględnieniem zapisów kodeksu.

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-01-17-gcc-w-projektach-ncn

Wyniki NPRH

Wyniki konkursu Dziedzictwo narodowe NPRH – konkurs 9

Rozstrzygnięto kolejny konkurs w module Dziedzictwo narodowe Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Do konkursu zgłoszono 268 wniosków. Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 39 projektów na łączną kwotę prawie 40 mln zł, w tym 7 z UW.

Wnioskodawcy mogą zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-konkursu-dziedzictwo-narodowe-nprh–konkurs-9

Perły Nauki MEiN

„Perły nauki” – nowy program Ministra Edukacji i Nauki – procedura składania wniosków

Pierwszy nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia potrwa od 4 stycznia do 18 lutego 2022 r.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Pierwszy nabór wniosków w ramach programu trwa od 4 stycznia 2022 r. od godz. 8.00 do 18 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

 • Koszty pośrednie: 10% kosztów bezpośrednich

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji – adres e-mail: perlynauki@mein.gov.pl.


Aby złożyć wniosek o przyznanie finansowania w programie „Perły nauki” należy:

 • Samodzielnie, jako „redaktor wniosku”, wypełnić wniosek w systemie ZSUN/OSF https://osf.opi.org.pl/app/ . W tym celu należy zalogować się do systemu ZSUN/OSF. Osoby, które nie posiadają konta, muszą je założyć.
Perły Nauki - jak złożyć wniosek w OSF

Perły Nauki – jak złożyć wniosek w OSF

 

 • W zakładce „Osoby przygotowujące wniosek” należy wpisać:
  Prorektor UW ds. badań
  – prof. dr hab. Zygmunt Lalak
  jako osobę upoważnioną do podpisania wniosku (upoważnienie zostanie przesłane przez BOB na Państwa skrzynkę mailową)
Osoba do podpisu - Osoby przygotowujące wniosek

Osoba do podpisu – Osoby przygotowujące wniosek

 

 • W zakładce „elektroniczna wysyłka wniosku” jako sposób wysyłki wniosku należy wybrać „podpis cyfrowy”.

 

Do BOB należy przesłać:

 • Pełną wersję wniosku w pdf (po zablokowaniu wniosku w ZSUN/OSF)
  – z podpisem Dziekana/Prodziekana i
  – Pełnomocnika Kwestora na Wydziale

oraz

 • Wygenerowaną część A wniosku do podpisu elektronicznego Rektora.

Oba dokumenty należy przesłać na adres mailowy: marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl

Podpisana przez Rektora część A wniosku zostanie przesłana do Państwa na adres mailowy podany we wniosku. Dokument należy załączyć w systemie ZSUN/OSF w zakładce „elektroniczna wysyłka”, następnie kliknąć „Wyślij wniosek do Ministerstwa”

Kierownikiem projektu może być:

 1. absolwent studiów pierwszego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w roku 2021
 2. student jednolitych studiów magisterskich, który w roku 2021 ukończył:
  1. trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów,
  2. czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów

– i kontynuuje kształcenie na tych studiach

Ważne!

W pierwszym naborze kierownikiem projektu może być również:

 1. absolwent studiów pierwszego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w 2020 r.,
 2. student jednolitych studiów magisterskich, który w 2020 r. ukończył:
  1. trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów,
  2. czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów

– i kontynuuje kształcenie na tych studiach


Osoby do kontaktu w BOB:

Program Wsparcia Działalności Naukowej Pracowników UW

Zakończenie I edycji Programu Wsparcia Działalności Publikacyjnej Pracowników Uczelni

W dniu 31 grudnia 2021 roku zakończona została I edycja Program Wsparcia Działalności Publikacyjnej Pracowników Uczelni.

Informacja o formie dofinansowywania publikacji w 2022 roku ukaże się do końca I kwartału br.

Zapraszamy do składania wniosków dot. wydawania publikacji w ramach Mikrograntów IDUB – https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-3-1/

Stypendia w ramach projektów

Stypendia NCN a zwolnienie z podatku dochodowego

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105) do art. 21 ust. 1  ustawy o podatku dochodowym został dodany punkt 39f, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są: stypendia doktorskie i inne środki finansowe otrzymane w ramach konkursów na stypendia doktorskie organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz stypendia naukowe otrzymane na podstawie regulaminów przyjętych przez Radę Narodowego Centrum Nauki.  Przepis ten wchodzi w życie z dniem 1.01.2022 roku.

W ocenie Centrum na podstawie ww. przepisu od dnia 1 stycznia 2022 roku wolne od podatku dochodowego będą:

 1. stypendia doktorskie i inne środki finansowe przyznane w ramach konkursu ETIUDA,
 2. stypendia naukowe przyznane i wypłacane w projektach badawczych we wszystkich konkursach Narodowego Centrum Nauki, w których możliwe jest zaplanowanie i wypłacanie takich stypendiów (OPUS, SONATA, SONATA BIS, MAESTRO, SYMFONIA, DIOSCURI, konkursy międzynarodowe dwu- lub wielostronne).

Dodatkowo zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są:  stypendia i zapomogi, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz stypendia otrzymywane w ramach programów lub przedsięwzięć, o których mowa w art. 376 ust. 1 tej ustawy; w przypadku stypendiów przyznawanych przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną zwolnienie ma zastosowanie, o ile zasady ich przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Zdaniem Centrum zwolnienie wynikające z ww. przepisu obejmuje również stypendia doktoranckie wypłacane w projektach finansowanych przez Centrum w ramach Konkursu PRELUDIUM BIS. Należy podkreślić, że w konkursie PRELUDIUM BIS Centrum finansuje  projekty, które w swoim założeniu są realizowane przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.  Budżet takich projektów badawczych obejmuje m.in. koszty stypendiów doktoranckich wypłacanych w ramach projektu badawczego. To, że budżet projektów obejmuje takie koszty nie oznacza jednak, że to NCN jest podmiotem wypłacającym stypendium. Stypendium doktoranckie wypłacane w ramach projektów PRELUDIUM BIS jest wypłacane przez podmiot prowadzący szkołę doktorską,  na zasadach określonych w art. 209  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  Tym samym stypendia takie mieszczą się w ocenie Centrum w zakresie zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie zaznaczamy, że Centrum nie jest uprawnione do wydawania interpretacji prawa podatkowego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości podatnik lub płatnik podatku powinien wystąpić  do odpowiednich organów podatkowych z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-12-30-stypendia-ncn-podatki