NCN – Opus 23, Preludium 21 – otwarte konkursy na projekty badawcze

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
*****do 6 czerwca w BOB
*****do 15 czerwca w NCN (do godz. 16:00)

OPUS – dla młodych i doświadczonych badaczy

OPUS 23 to konkurs skierowany do naukowców i naukowczyń na każdym etapie kariery, w tym osób przed doktoratem.

Kierownikami projektu mogą być badaczki lub badacze, którzy mają co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę albo jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki. W badania prowadzone w ramach projektów mogą być zaangażowani m.in. badacze na stanowiskach senior researcher, doktoranci i studenci oraz osoby na stanowiskach typu post-doc.

W konkursie można realizować projekty bez udziału partnerów zagranicznych lub z ich udziałem.

 • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich
 • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich

Konkurs umożliwia finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, a także realizowanie badań z użyciem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu OPUS 23 wynosi 400 mln zł.

UWAGA – PUBLIKACJA vs MONOGRAFIA w kosztorysie:
zgodnie z uchwała Rady NCN nr 79/2021 z dnia 9 września 2021 (stro 52-53), wszelkie koszty związane z opłatami wydawniczymi/publikacyjnymi w tym submission fees/publication charges nie mogą znaleźć się w kosztach bezpośrednich:

8) koszty opłat publikacyjnych (tzw. Article Processing Charges) w czasopismach hybrydowych, zgodnie z definicją zawartą w Polityce Narodowego Centrum Nauki dotyczącej otwartego dostępu do publikacji (dalej: Polityka otwartego dostępu),
9) koszty opłat wydawniczych (np. redakcyjnych, translatorskich, edytorskich, odbitek, kolorowych rysunków w wersji drukowanej, submission fees) w przypadku publikacji objętych Polityką otwartego dostępu, z wyjątkiem kosztów Article Processing Charges w czasopismach zgodnych ze ścieżkami 1 i 3 opisanymi w tej polityce.

Jedynie jasne i precyzyjne wskazanie kosztów wydania monografii (patrz uchwała Rady NCN nr 79/2021 z dnia 9 września 2021 str 63, 2.5.6. Inne – koszty wydania monografii, które mogą zostać poniesione po uzyskaniu pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN.) nie wyklucza wniosków z dalszej oceny.

 

Formularze wniosków w konkursach zostaną udostępnione w systemie OSF – https://osf.opi.org.pl/
Wnioski można będzie składać do 15 czerwca do godziny 16:00 (CEST).


PRELUDIUM – dla początkujących naukowców

PRELUDIUM 21 to konkurs przeznaczony dla naukowczyń i naukowców, którzy nie mają stopnia doktora. Jego celem jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową oraz umożliwienie im zakupu lub wytworzenia aparatury specjalistycznej, urządzeń i oprogramowania, których koszt nie przekracza 30% wartości projektu.

Zespół badawczy w projekcie może składać się co najwyżej z trzech osób, w tym z kierownika projektu i opiekuna naukowego.

 • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich
 • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich

W konkursie można uzyskać finansowanie projektów trwających 12, 24 lub 36 miesięcy o wysokości odpowiednio: 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł, a cały budżet konkursu PRELUDIUM 21 wynosi 30 mln zł.

Formularze wniosków w konkursach zostaną udostępnione w systemie OSF – https://osf.opi.org.pl/
Wnioski można będzie składać do 15 czerwca do godziny 16:00 (CEST).

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-03-15-polonezbis-opus-preludium


Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosków:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf elektroniczną wersję wniosku.
Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem i odsyła Państwu skan.


Do wniosku należy dołączyć pobrany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” druk „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje elektronicznie prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań


KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • wniosek,
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora
 • „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot”

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie podpisane przez prorektora „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI). Plik należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka

 • Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot (dokument podpisany przez Rektora)

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW
(przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)
Posted in Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.