Terminy aktualizacji informacji w systemie POL-on

Na podstawie art. 4c ust.14 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268, oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce :

1.

  • 3.1. Informacje, o których mowa w art. 4c ust. 3 pkt 1–11 i 14 ustawy, są aktualizowane dwa razy w roku według stanu na dzień:
  1. 30 czerwca – w terminie do końca sierpnia danego roku;
  2. 31 grudnia – w terminie do końca lutego następnego roku

art. 4c ust. 3 pkt 1-11 i 14 : System obejmuje dane o działalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i jej efektach oraz wykaz, o którym mowa w ust. 9, i zawiera informacje o:

1) podstawowych danych jednostki naukowej;

2) publikacjach w czasopismach naukowych oraz monografiach naukowych lub w rozdziałach w monografiach naukowych autorstwa pracowników jednostki naukowej oraz publikacjach osób niebędących pracownikami jednostki, które afiliowały te publikacje do tej jednostki;

3) uzyskanych przez jednostkę naukową patentach i innych prawach ochronnych;

4) osiągnięciach artystycznych pracowników jednostki naukowej;

5) realizowanych krajowych i międzynarodowych projektach obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe;

6) laboratoriach badawczych;

7) wdrożonych systemach jakości;

8) zorganizowanych konferencjach naukowych;

9) nagrodach i wyróżnieniach otrzymanych przez jednostkę naukową i jej pracowników;

10) wydawanych przez jednostkę naukową czasopismach naukowych;

11) bibliotekach naukowych w jednostkach naukowych lub w uczelniach;

i

14) wdrożeniach wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych w jednostce naukowej i przychodach jednostki naukowej z tego tytułu.

 

2.

Informacje przedstawione poniżej aktualizowane są według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.

1) art. 4 c ust. 3 pkt 5 ustawy w zakresie określonym w części 5 pkt 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia :
– koszty poniesione, w tym środki własne;

2) art. 4 c ust. 3

– pkt 12 ustawy :
– realizowane inwestycje, nieruchomości będące w posiadaniu jednostki naukowej lub przez nią użytkowane oraz infrastruktura naukowo-badawcza i źródła jej finansowania;

pkt 13 ustawy :
– wyniki finansowe jednostki naukowej;

  1. art. 4c ust. 3 pkt 14 ustawy w zakresie określonym w części 14 pkt 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia:
    – przychody jednostki naukowej z wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w zł (rok budżetowy, przychody jednostki naukowej z tytułu umowy)

4) ust. 4 pkt 2 ustawy:
– informacje o cytowaniach publikacji zamieszczonych w polskiej bazie cytowań czasopism naukowych (POL-index), na podstawie informacji uzyskanych od redakcji lub wydawców czasopism naukowych i podmiotów prowadzących bazy bibliograficzne.

3.

Informacje, o których mowa w art. 4c ust. 4 pkt 1 ustawy, są aktualizowane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez ministra wykazu czasopism, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy.

– informacje o czasopismach naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, ujętych w wykazie ogłoszonym przez Ministra zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2;

  1. Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w art. 4c ust. 10 ustawy, są aktualizowane w terminie 14 dni od dnia zmiany tych informacji:

art. 4c ust. 10 : Wykaz zawiera następujące informacje:

1) imiona i nazwisko pracownika;

2) stopień naukowy, tytuł naukowy lub tytuł zawodowy;

3) dziedzinę i dyscyplinę nauki lub sztuki, w której pracownik naukowy prowadzi działalność badawczo-rozwojową;

4) datę uzyskania stopnia naukowego i tytułu naukowego oraz nazwę jednostki naukowej przeprowadzającej przewód doktorski, postępowanie habilitacyjne lub postępowanie w sprawie nadania tytułu naukowego;

5) numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości;

6) rok urodzenia;

7) kraj pochodzenia w przypadku cudzoziemców;

8) płeć;

9) dotyczące podstawowego miejsca pracy i dodatkowego miejsca pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;

10) dotyczące dotychczas zajmowanych stanowisk, o których mowa w ust. 9, z oznaczeniem daty rozpoczęcia i zakończenia pracy na danym stanowisku;

11) wymiar czasu pracy;

12) dotyczące oświadczenia, o którym mowa w ust. 11 ustawy
(Pracownicy, o których mowa w ust. 9, zatrudnieni w jednostkach naukowych ubiegających się o środki finansowe na zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1, składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych. Pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w więcej niż jednej jednostce naukowej składają oświadczenie tylko w jednej, wybranej przez siebie, jednostce naukowej).