ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (1) z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce

Na  podstawie  art. 4c  ust. 14 ustawy  z dnia  30 kwietnia  2010 r.  o zasadach  finansowania  nauki  (Dz. U.  z 2014 r.poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. poz. 944) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Informacje, o których mowa w art. 4c ust. 3 pkt 1–11 i 14 ustawy, są aktualizowane dwa razy w roku według stanu na dzień:

1)  30 czerwca – w terminie do końca sierpnia danego roku;
2)  31 grudnia – w terminie do końca lutego następnego roku.

  1. Informacje, o których mowa w art. 4c:

1)  ust. 3 pkt 5 ustawy w zakresie określonym w części 5 pkt 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
2)  ust. 3 pkt 12 i 13 ustawy,
3)  ust. 3 pkt 14 ustawy w zakresie określonym w części 14 pkt 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
4)  ust. 4 pkt 2 ustawy

– są aktualizowane według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.

  1. Informacje, o których mowa w art. 4c ust. 4 pkt 1 ustawy, są aktualizowane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez ministra wykazu czasopism, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy.
  2. Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w art. 4c ust. 10 ustawy, są aktualizowane w terminie 14 dni od dnia zmiany tych informacji.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin

1)   Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).