Nowy harmonogram konkursów w roku 2016 i 2017

Harmonogram konkursów w roku 2016 i 2017


Zaktualizowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2016 oraz wstępny harmonogram konkursów na 2017 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

Rodzaj konkursu 2017
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu do
OPUS 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2018
PRELUDIUM 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2018
HARMONIA 15 czerwca 15 września 15 marca 2018
MAESTRO 15 czerwca 15 września 15 marca 2018
SONATA 15 czerwca 15 września 15 marca 2018
SONATA BIS 15 czerwca 15 września 15 marca 2018
SONATINA 15 grudnia 15 marca 2018 15 września 2018
ETIUDA 15 grudnia 15 marca 2018 15 września 2018
UWERTURA 15 grudnia 15 marca 2018 15 września 2018
TANGO 15 grudnia 15 marca 2018 15 września 2018

Rodzaj konkursu 2016
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu do
OPUS 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2017
PRELUDIUM 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2017
SONATA 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2017
SONATA BIS 15 czerwca 15 września 15 marca 2017
HARMONIA 15 czerwca 15 września 15 marca 2017
MAESTRO 15 czerwca 15 września 15 marca 2017
SONATINA 15 grudnia 15 marca 2017 15 września 2017
ETIUDA 15 grudnia 15 marca 2017 15 września 2017
UWERTURA 15 grudnia 15 marca 2017 15 września 2017
POLONEZ 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2017
BEETHOVEN 15 września 15 grudnia 15 października 2017

Dziedzina wiodąca

POLon

 • System POL-on umożliwia (zgodnie z ustawą o zasadach finasowania nauki) wprowadzenie informacji o dziedzinach i dyscyplinach nauki lub sztuki, w których pracownik naukowy prowadzi działalność badawczo-rozwojową.
 • Możliwe jest wprowadzenie informacji o dowolnej liczbie dziedzin i dyscyplin wraz z okresem ich obowiązywania (okresem, w którym pracownik prowadzi/prowadził w nich działalność).
 • Można wprowadzić dowolną liczbę dziedzin i dyscyplin, w których pracownik prowadzi/prowadził działalność obowiązujących w tym samym czasie.
 • Z uwagi na przepisy dotyczące przyznawania dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz oceny działalności jednostek naukowych, zwłaszcza jednostek niejednorodnych, niezbędne jest wprowadzenie w POL-onie informacji o dziedzinie dominującej w działalności naukowej danego pracownika, zwanej „dziedziną wiodącą”, do której został on zaliczony przez jednostkę naukową w składanych przez nią wnioskach o przyznanie dotacji na działalność statutową.
 • System POL-on umożliwia oznaczenie dowolnej dziedziny jako „dziedzina wiodąca”.
 • „Dziedzina wiodąca” w dłuższym horyzoncie czasowym może się dla konkretnego pracownika zmieniać i sytuację tę można wprowadzić do systemu POL-on korzystając z okresu obowiązywania każdej wprowadzanej dziedziny i dyscypliny.

Przykład:

Pracownik od 05.11.2012 roku prowadzi badania w dziedzinie „dziedzina nauk prawnych” w dyscyplinie „prawo” i od 13.04.2014 roku prowadzi badania w dziedzinie „dziedzina nauk społecznych” w dyscyplinie „socjologia”.

W latach 2013 i 2014 jego dziedziną wiodącą (pracownik został w tych latach zaliczony do podanej we wniosku o dotację statutową liczby osób w tej dziedzinie) była dziedzina nauk prawnych, a w latach 2015 i 2016 dziedzina nauk społecznych. W związku z tym, w systemie POL-on pracownik powinien mieć 4 wpisy dotyczące dziedzin i dyscyplin:

 • 05.11.2012 – 31.12.2014 → dziedzina nauk prawnych – prawo → wiodąca=tak
 • 05.11.2012 – 31.12.2014 → dziedzina nauk społecznych – socjologia → wiodąca=nie
 • 01.01.2015 – → dziedzina nauk prawnych – prawo → wiodąca=nie
 • 01.01.2015 – → dziedzina nauk społecznych – socjologia → wiodąca=tak

Źródło: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/pracownicy/wyjasnienia/wiodaca

Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych

POLon

 

 • Do systemu POL-on muszą zostać przekazane dane o pracownikach, warunkach zatrudnienia, złożonych oświadczeniach itd. od 01.01.2013 roku.
 • System POL-on musi zawierać informacje o oświadczeniach składanych corocznie w latach 2013-2015 – w tym przypadku, zgodnie z obowiązującym wówczas rozporządzeniem, musiał zostać wskazany rok, którego dotyczy oświadczenie.
 • System POL-on musi zawierać informacje o oświadczeniach składanych albo corocznie (jeżeli w druku oświadczenia został wskazany konkretny rok) albo bezterminowo (jeżeli w składanym przez pracownika oświadczeniu nie został wskazany rok) za okres od 11.09.2015.
 • Przechowywane w systemie POL-on oświadczenia muszą posłużyć do zarówno do obsługi dofinansowania działalności statutowej – tu zawsze decyduje data złożenia oświadczenia jak i określenie, czy w danym roku pracownik powinien na potrzeby ankiety jednostki zostać wliczony do liczby N – tu zawsze decyduje okres ważności oświadczenia – rok wskazany w oświadczeniu lub okres jaki upłynął od daty złożenia oświadczenia do daty jego zakończenia lub daty zakończenia okresu oceny parametrycznej jednostki.
 • Jeżeli w oświadczeniu złożonym przez pracownika został wskazany rok, to jest to rok, którego dotyczy oświadczenie. W tym przypadku, data złożenia oświadczenia, nie określa terminu jego obowiązywania do celów ankiety jednostki, ale jest bardzo istotna (i brana pod uwagę) dla dotacji statutowej – określa, czy dane oświadczenie było (powinno być) wliczone w liczbie osób podawanej we wniosku o dofinansowanie działalności statutowej na rok wskazany w oświadczeniu.
 • Tylko oświadczenia złożone po 25.05.2015 roku mogą mieć formę bezterminową. Wcześniejsze oświadczenia musiały być złożone „corocznie”.
 • Oświadczenie może złożyć tylko pracownik zatrudniony w jednostce naukowej przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy.
 • Jeżeli nastąpiło zakończenie stosunku pracy, to tym samym wygasły wszelki wzajemne zobowiązania obu stron względem siebie, w tym również wszelkie oświadczenia złożone przez pracownika. Ponowne podjęcie pracy u tego samego pracodawcy musi (o ile pracownik wyrazi taką wolę) wiązać się z ponownym złożeniu przez pracownika oświadczenia o zaliczeniu go do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.
 • Po zakończeniu pracy u jednego pracodawcy pracownik może na ten sam rok złożyć oświadczenie u innego pracodawcy.
 • Ponieważ oświadczenia składane po 25.05.2015 roku są bezterminowe, pracownik może zakończyć takie oświadczenie (składając odpowiednie oświadczenie w tej sprawie).
 • Błędnie złożone oświadczenia (np. dany pracownik złożył oświadczenie u więcej niż jednego pracodawcy) może zostać odwołane – czyli unieważnione. W takim przypadku system uzna je (podczas generowania danych do ankiety oraz obliczania dotacji) za „nieistniejące”.
 • Pojawiające się w systemie ostrzeżenie dotyczy uwzględnienia oświadczenia podczas generowania danych dla ankiety jednostki – jeżeli zatrudnienie danego pracownika zakończy się przed rozpoczęciem (lub w trakcie) roku wskazanego w oświadczeniu to albo wcale nie zostaną jego dane pobrane do ankiety jednostki albo tylko częściowo.

UWAGA!!! Ostrzeżenie nie informuje o popełnionym błędzie, a jedynie wskazuje na możliwość zaistnienia pomyłki we wprowadzonych danych. Oświadczenie nie jest ani unieważniane ani zawieszane. Zgodnie z prawem, mogło ono zostać wykorzystane przez jednostkę podczas składania wniosku o dofinansowanie działalności statutowej – osoba została prawidłowo wliczona do liczby osób wymienionych we wniosku.

Źródło: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/pracownicy/wyjasnienia/oswiadczenia

Ogłoszenie konkursów MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6

Termin składania wniosków w ww. konkursach to: 8 września w BOB15 września 2016 r w NCN, 
 • MAESTRO 8 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe,

 • HARMONIA 8 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,

 • SONATA BIS 6 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 września 2016 r w NCN, 8 września w BOB

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-06-15-ogloszenie-konkursow


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy MAESTRO 8, HARMONIA 8 oraz SONATA BIS 6. W odpowiedzi na postulaty środowiska naukowego Rada NCN zdecydowała się na wprowadzenie zmian do dwóch z konkursów.

Adresatami ogłaszanego po raz ósmy konkursu MAESTRO są wybitni naukowcy, którzy chcą się podjąć realizacji pionierskich, w tym interdyscyplinarnych, badań naukowych, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może być uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, który w ostatnich 10 latach publikował w renomowanych czasopismach naukowych, a także kierował realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych. W tym prestiżowym konkursie do rozdysponowania jest 40 mln zł.

W konkursie HARMONIA 8 finansowanie przyznawane jest na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej – z partnerami z innego kraju lub przy użyciu zagranicznej aparatury. Budżet konkursu również wynosi 40 mln zł.

SONATA BIS 6 to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Kierownikiem grupy badawczej może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora od dwóch do dwunastu lat temu. Na badania zwycięskich zespołów przeznaczone zostanie 90 mln zł.

Od tej edycji konkursów MAESTRO i SONATA BIS możliwe będzie zatrudnienie osoby na specjalistycznym stanowisku pomocniczym typu lab-manager albo senior-technician.

Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom środowiska naukowego i możliwie najlepiej dostosowywać ofertę konkursową do jego potrzeb. Dlatego też Rada Narodowego Centrum Nauki podjęła decyzję o utworzeniu nowego typu stanowiska, dzięki któremu możliwe będzie dodatkowe wsparcie kierownika projektu, a także lepsze zarządzanie procesem realizacji projektu – mówi prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN.

Zadaniem osoby zatrudnionej na specjalistycznym stanowisku pomocniczym będzie współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów naukowych związanych z realizacją projektu. W konkursach MAESTRO 8 i SONATA BIS 6 dozwolone będzie utworzenie jednego stanowiska tego typu, ale w jego ramach będzie można przewidzieć zatrudnienie więcej niż jednej osoby na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin. Łączny okres zatrudnienia wszystkich pracowników na tym stanowisku nie może jednak przekroczyć długości zaplanowanego czasu trwania projektu. Ponadto okres zatrudnienia jednej osoby na tym stanowisku musi wynosić co najmniej 6 miesięcy.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami tegoroczna SONATA BIS będzie zawierać rozwiązanie znane już z konkursu SONATA 11 – możliwość zmniejszenia liczby godzin dydaktycznych, do przepracowania których zobowiązany jest badacz zatrudniony na uczelni. W związku z tym, od szóstej edycji konkursu SONATA BIS jednostka naukowa będzie mogła otrzymać środki finansowe na pokrycie kosztów obniżenia o połowę pensum dydaktycznego kierownika projektu zatrudnionego na etacie naukowo-dydaktycznym. Dzięki takiemu wsparciu możliwe będzie opłacenie zastępstwa za kierownika projektu w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, co pozwoli mu na większe zaangażowanie się w pracę związaną z realizacją projektu badawczego.

– Chcemy zapewnić naszym grantobiorcom jak najlepsze warunki realizacji projektów, stąd decyzja o możliwości obniżenia pensum. Wprowadzamy to rozwiązanie na razie tylko w konkursach SONATA i SONATA BIS, ale liczymy, że uczelnie, na których realizowane są inne projekty NCN, będą bardziej niż dotychczas skłonne do redukowania pensum dydaktycznego kierownikom grantów. Dydaktyka stanowi oczywiście ważną część pracy akademickiej, jednak wiadomo, że polscy naukowcy, szczególnie młodzi, są pod tym względem znacznie bardziej obciążeni niż ich koledzy na Zachodzie. Niestety często jest to zbyt duży ciężar, co może obniżać efektywność prowadzonych badań naukowych – podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

Wnioski w konkursach ogłoszonych w tej edycji można składać do 15 września 2016 r. Łączny budżet trzech konkursów wynosi 170 mln zł.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/2016-06-15-ogloszenie-maestro8-harmonia8-sonatabis6

 

Archiwizacja informacji nastąpiła Friday September 16th, 2016 7:00am

mnisw

Wzór umowy modułów 3a i 3b „Umiędzynarodowienie” NPRH

admin-ajax-nprh.php

 

Ogłoszono: środa, 1 czerwca 2016                   

 

Szanowni Państwo,

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego pojawił się Wzór umowy modułów 3a i 3b „Umiędzynarodowienie” NPRH

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wzor-umowy-modulow-3a-i-3b-umiedzynarodowienie-nprh.html