Konkursy NCN: ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1, MINIATURA 1

Termin składania wniosków: 22 marca w NCN, 15 marca w BOB!
Informujemy, że uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, termin składania wniosków został przedłużony do dnia 22 marca br. (wnioski należy wysłać wyłącznie elektronicznie w systemie OSF – https://osf.opi.org.pl  do godz. 23:59).

 • ETIUDA 5 – konkurs na stypendia doktorskie.
 • SONATINA 1 – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • UWERTURA 1 – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC
 • MINIATURA 1 – na pojedyncze działania naukowe.

Nabór wniosków będzie prowadzony w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.

Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Źródło: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Archiwizacja informacji nastąpiła Wednesday March 22nd, 2017 11:50pm

Program POLONIUM na lata 2017-18

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

W ramach Programu POLONIUM środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty badawcze przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca badawcza uzgodniona między zespołami może być finansowana przez Strony w okresie do dwóch lat.

UWAGA: W Polsce projekty wymiany osobowej POLONIUM finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych projektów. (Równolegle, konkursy HARMONIA na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych, realizowane we współpracy międzynarodowej, prowadzi Narodowe Centrum Nauki w Krakowie).

Projekt badawczy może być przedstawiony w dowolnej dziedzinie nauki przez każdą jednostkę naukową, przy czym dla niniejszego konkursu Strony uzgodniły przyjęcie następujących preferencji tematycznych (wynikających z Francusko-Polskiego Partnerstwa Strategicznego):

 • energia,
 • fizyka nuklearna, astronomia, kataliza,
 • zrównoważony rozwój,
 • rolnictwo i bezpieczeństwo żywności,
 • nano- i biotechnologie,
 • nauki o życiu,
 • medycyna, a szczególnie badania nad rakiem,
 • technologie informacyjne i komunikacyjne.

Udział w projekcie młodych badaczy, studentów, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na korzyść aplikujących. Dwustronna Komisja zwróci także szczególną uwagę na projekty prezentujące potencjał dla rozwoju współpracy w ramach inicjatyw UE.

DOKUMENTY

Zgłoszenia na lata 2017-2018 przesyłane są na załączonym formularzu.

Załącznikiem do formularza jest przewodnik dobrych praktyk. Zasady zawarte w przewodniku obowiązują obie strony, zarówno polską jak i francuską.

Czas trwania konkursu (zgłoszenie na dwa lata 2017-18): 10 lutego – 3 czerwca 2016 r.

Polscy koordynatorzy projektów przesyłają wypełniony i podpisany wniosek do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

z dopiskiem: PROGRAM POLONIUM 2017-18.

INFORMACJE DODATKOWE

Koordynatorzy francuscy dokonują zgłoszenia w Campus France we Francji. Informacje dla naukowców francuskich o Programie Polonium są dostępne tutaj.

Każdy projekt powinien być uzgodniony przez oba zespoły badawcze i uwzględniać przewidywany okres współpracy oraz określać jej cel. We wszystkich przypadkach, nawet jeśli w projekcie uczestniczy więcej niż jeden zespół badawczy po którejś ze stron, należy wyznaczyć jednego koordynatora projektu po stronie polskiej i jednego po stronie francuskiej. Jeżeli po stronie polskiej naukowcy uczestniczący w projekcie pochodzą z różnych jednostek naukowych, projekt powinien być złożony przez każdą jednostkę oddzielnie.

Przedłużenie projektu na drugi rok ze strony polskiej następuje automatycznie. Wyjątkowo projekt może nie zostać przedłużony na drugi rok w przypadku niewykorzystania przyznanych limitów na pierwszy rok lub w wyniku rezygnacji którejś ze stron z dalszej współpracy.

Koordynator projektu po stronie polskiej zobowiązany jest złożyć końcowy raport z dwuletniej współpracy w terminie do 31 marca następnego roku. Raport ten winien zawierać syntetyczny bilans naukowy i finansowy, który w dowolnej formie opisuje wnioski, ewentualne publikacje czy rezultaty współpracy badawczej.

Warunkiem strony francuskiej jest co najmniej roczna przerwa po zakończeniu realizacji projektu w ramach programu POLONIUM, przed ponownym aplikowaniem.

PROCEDURA

Projekty badawcze podlegają ocenie niezależnie w Polsce i we Francji, zgodnie z procedurą każdej ze Stron. W Polsce wnioski oceniane są przez Interdyscyplinarny Zespół ds. Współpracy z Zagranicą, działający przy Ministrze NiSW.

Spotkanie dwustronnej PL-FR Komisji ds. selekcji projektów zostało zaplanowane na grudzień 2016 roku – zostanie wówczas dokonany wybór projektów przeznaczonych do finansowania (w Polsce – ze środków na działalność statutową jednostki naukowej) w kolejnych dwóch latach.

Rozpatrywane są tylko projekty złożone równolegle w Polsce i we Francji. Projekty niespełniające tych reguł nie są przedstawiane do rozpatrzenia podczas posiedzenia Wspólnej Komisji.

Strony zastrzegają sobie możliwość zmniejszenia lub redukcji limitów na drugi rok współpracy, w przypadku ograniczeń finansowych, braku lub niewłaściwej realizacji współpracy w pierwszym roku.

FINANSOWANIE

Środki (wyodrębnione w ramach środków statutowych danej jednostki naukowej) na projekty badawcze w ramach programu POLONIUM są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów w czasie danego roku budżetowego, z wyłączeniem finansowania samych badań.

Strona polska pokrywa koszty podróży naukowców polskich do Francji i koszty pobytu naukowców francuskich w Polsce. Strona francuska pokrywa koszty podróży naukowców francuskich oraz pobyty naukowców polskich we Francji. Wysokości finansowania na dany rok zostaną wpisane do Protokołu z posiedzenia Wspólnej Komisji ds. selekcji projektów.

Polsko-francuska Komisja ds. selekcji projektów zachowuje sobie prawo do przyznania liczby podróży i/lub dni pobytu mniejszej od wnioskowanej przez koordynatorów projektu.

Ostateczny termin składania wniosków został wyznaczony na 3 czerwca 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).

INSTYTUCJE KOORDYNUJĄCE PROGRAM POLONIUM

PO STRONIE POLSKIEJ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
Anna Majda
ul. Wspólna 1/3
00-529 WARSZAWA
Tel: +48 22 529 22 83
Fax:+48 22 501 71 30

PO STRONIE FRANCUSKIEJ

Ministère des Affaires Étrangères – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche –  Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań
Ambassade de France en Pologne – Ambasada Francji w Polsce
Service de Coopération et d’Action Culturelle

M. Sébastien Reymond (Attaché ds. nauki i współpracy z uczelniami)
Ul. Piekna, 1
00-477 Varsovie
T +48 22 529 30 79
adres maill : Sebastien.reymond@diplomatie.gouv.fr
Site web : http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-w-ramach-programu-polonium-na-lata-2017-18.html

Archiwizacja informacji nastąpiła Sunday June 4th, 2017 1:00am

III edycja konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Konkurs został ogłoszony przez rektora Uniwersytetu Łódzkiego profesora Antoniego Różalskiego i dotyczy prac z zakresu nauk humanistycznych.

Jakie warunki musi spełnić praca

 • została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym;
 • została opublikowana w 2016 roku i jest to jej pierwsze wydanie;
 • jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.

Praca, której autorem lub współautorem jest członek Kapituły, jej sekretarz bądź członek rodziny albo osoba bliska tych osób, nie może zostać zgłoszona (skład Kapituły konkursu dostępny jest na stronie www.nagrodakotarbinskiego.um.lodz.pl).

Kto może zgłaszać prace do konkursu

 • uczelnia mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • podstawowa jednostka organizacyjna uczelni;
 • instytut naukowy mający siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni i instytut naukowy mogą zgłosić tylko jedną pracę. Zgłoszenie wymaga uzasadnienia podpisanego przez kierownika jednostki zgłaszającej.

Do kiedy i gdzie zgłaszać prace

Prace należy zgłaszać w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r. na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając jeden egzemplarz pracy (dotyczy także prac opublikowanych w postaci elektronicznej) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej.

Do pracy należy dołączyć zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych.

Regulamin oraz więcej informacji o konkursie są dostępne na stronie: www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl.

Komunikat MNiSW w sprawie składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej

KOMUNIKAT

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

 

Na podstawie § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154) ogłasza się, że termin składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej stanowiących:

 • ankiety jednostek naukowych i uczelni, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych,
 • informacje dotyczące działalności Polskiej Akademii Umiejętności

–  upływa z dniem 31 marca 2017 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/upublicznienie-osiagniec-zgloszonych-w-procesie-kategoryzacji.html