NPRH

NPRH – „Dziedzictwo narodowe” I/2017 – nabór wniosków do konkursu

Do 23 czerwca trwa nabór wniosków do konkursu „Dziedzictwo narodowe” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w którym preferowane będą następujące obszary priorytetowe:

2.1. Polska w Europie Środkowo – Wschodniej;

2.2. Dziedzictwo starożytności w kulturze polskiej;

2.3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i  bibliograficznych;

2.4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Środki zaplanowane na finansowanie projektów w tym konkursie wynoszą 26 milionów.

Procedura drugiego konkursu w zmienionej formule została uzupełniona o rozmowy z kierownikami projektów w drugim etapie oceny i zmodyfikowane kryteria oceny.


MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ogłasza konkurs na realizację projektów
w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Konkurs w module „Dziedzictwo narodowe”
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2017 r.

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (M. P. z 2016 r. poz. 674) oraz Komunikatu o zmianie zasad finansowania programu (M. P. z 2017 r. poz. 425) ogłasza się konkurs o finansowanie projektów w ramach ww. programu w module „Dziedzictwo narodowe”.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

 1. W konkursie I/2017 preferowane będą następujące obszary priorytetowe:
  1.1. Polska w Europie Środkowo–Wschodniej;
  1.2. Dziedzictwo starożytności w kulturze polskiej;
  1.3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
  1.4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
 2. Do konkursu mogą być zgłoszone nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową, tzn. tworzące podstawy dalszych badań nad szczególnie istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego. Za kontynuowane uważa się projekty, które otrzymały wcześniej finansowanie w konkursach ogłaszanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W szczególności do konkursu zgłaszane mogą być projekty:
  1. opracowania inwentarzy zespołów archiwalnych oraz ich publikacji;
  2. opracowania zespołów zabytków materialnych lub niematerialnych dotyczących polskiego dziedzictwa kulturowego;
  3. obejmujące krytyczne edycje źródeł, dokumentów, zabytków piśmiennictwa;
  4. mające na celu przygotowanie różnego rodzaju słowników, np. biograficznych, historyczno-geograficznych, lingwistycznych, tematycznych, etc.;
  5. mające na celu przygotowanie różnego rodzaju encyklopedycznych kompendiów wiedzy.
 3. Projekty muszą mieć charakter badawczy, a ponadto powinny spełniać następujące kryteria:
  1. pierwszorzędne znaczenie dla przyszłych badań obejmujące zakres materiału, warsztat badawczy i użyteczność dla różnych dyscyplin;
  2. tworzenie i utrzymanie wyspecjalizowanych zespołów badawczych.
 4. Na konkurs mogą być składane projekty, które z powodu ograniczeń programowych nie mogą uzyskać dofinansowania w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki.
 5. Wnioski mogą składać:
  1. jednostki naukowe określone w art. 2 pkt. 9 lit. a – e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260), zwanej dalej „ustawą”;
  2. biblioteki naukowe, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy;
  3. podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 9 pkt 4 ustawy, prowadzące ciągłą działalność w zakresie badań, dokumentowania i upowszechniania polskiej humanistyki, w tym muzea – niebędące przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1); zwane dalej „Wnioskodawcami”.
 6. We wniosku należy wskazać kierownika projektu badawczego.
 7. W przypadku składania wniosku przez podmiot działający na rzecz nauki należy przedłożyć dokumenty, o których mowa w art. 13c pkt 3, tj.
  1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Rejestru instytucji kultury wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, poświadczony za zgodność z oryginałem;
  2. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, statutu lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji wnioskodawcy;
  3. oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;
  4. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  5. oraz informacje potwierdzające prowadzenie działalności upowszechniającej naukę z wyliczeniem realizowanych prac na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki.
 8. Wnioskodawca nieotrzymujący dotacji na działalność statutową dołącza do wniosku informacje dotyczące:
  1. badań naukowych zrealizowanych przez Wnioskodawcę w ciągu ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji i innych osiągnięć naukowych;
  2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 9. Moduł „Dziedzictwo narodowe” obejmuje finansowanie przez okres:
  1. 5 lat projektów nowych, dla których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi co najmniej 500 tys. zł;
  2. 3–5 lat projektów kontynuowanych, które przed dniem złożenia wniosku były finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przez okres co najmniej 4 lat, dla których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi co najmniej 300 tys. zł.

Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 30 % kosztów ogółem.

 1. Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projektach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki opublikowano na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministerstwem”. Za zgodność kosztów projektu z katalogiem odpowiada Wnioskodawca.
 2. Ze środków NPRH nie mogą być finansowane projekty obejmujące zadania naukowe aktualnie wykonywane przez Wnioskodawcę, które są finansowane ze środków budżetowych. Za powstanie sytuacji podwójnego finansowania tego samego kosztu odpowiada Wnioskodawca.
 3. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania publikacji powstałych w ramach projektu do udostępniania w ramach repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej.
 4. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl od dnia 24 maja 2017 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2017 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem Wnioskodawcy.
 5. Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez kierownika projektu oraz osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy należy przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł „Dziedzictwo narodowe” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa w terminie określonym w pkt 13. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej.
 6. Zakres informacji wymaganych we wniosku określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 7. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt 13 nie będą rozpatrywane.
 8. Procedura oceny wniosków składa się z oceny formalnej i merytorycznej.
 9. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.
 10. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się Wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. Wnioski nieuzupełnione w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 11. W konkursie przyjęto tryb oraz kryteria oceny wniosków zgodne z procedurą opracowaną przez Zespół doradczy – Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zwany dalej „Radą”, powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 12. Ocena merytoryczna wniosku składa się następujących etapów:
  1. Preselekcji, której dokonują eksperci w zakresie priorytetowych obszarów badawczych nauk humanistycznych wskazanych w pkt 1 niniejszego ogłoszenia. Eksperci ustalają listy rankingowe wniosków przez głosowanie zwykłą większością głosów.
  2. Wstępna ocena wniosków dokonywana jest przez ekspertów do spraw I etapu na podstawie analizy ich pełnych wersji,  według następujących kryteriów:
   1. stopień zgodności wniosków z celami, zakresem programu i znaczeniem tematu wniosku dla obszaru priorytetowego (0-1-2 pkt);
   2. wartość naukowa projektu (0-1-2-3 pkt);
   3. dorobek naukowy kierownika projektu (0-1-2 pkt);
   4. kompetencje członków zespołu w zakresie prac wskazanych w programie, tj. dokumentacyjnych, edytorskich, słownikowych lub bibliograficznych (0-1-2 pkt);
   5. wpływ realizacji projektu na rozwój młodej kadry naukowej (0-1-2 pkt);
   6. zasadność kosztorysu w stosunku do zadań przewidzianych w projekcie (0-1-2);
   7. możliwość realizacji projektu (0-1-2 pkt).
  3. Eksperci do spraw I etapu konkursu, podczas spotkania, ustalają listę rankingową ocenionych wniosków, którą przedkładają Radzie. Do II etapu konkursu kwalifikowane są najwyżej ocenione wnioski, których łączna liczba nie przekracza 45% wszystkich wniosków przyjętych do konkursu i które otrzymają liczbę punktów nie mniejszą niż 75% maksymalnej liczby punktów, jaką otrzymać może wniosek.
  4. Rada po zapoznaniu się z listą rankingową przedstawioną przez ekspertów rekomenduje Ministrowi listę wniosków do II etapu konkursu. Przed wydaniem rekomendacji, w uzasadnionych wypadkach, Rada może wystąpić do ekspertów z wnioskiem o dodatkowe uzupełnienie opinii na temat wniosku zakwalifikowanego lub niezakwalifikowanego do II etapu konkursu.
  5. Na podstawie przedłożonej przez Radę listy rankingowej Minister kieruje wnioski do II etapu konkursu oraz podejmuje decyzję o odmowie przyznania środków finansowych na realizację pozostałych projektów. Po decyzji Ministra wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu kierowane są do recenzentów zewnętrznych.
  6. Wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu są oceniane przez co najmniej trzech recenzentów zewnętrznych według kryteriów ujętych w pkt 20B. Recenzent, poza oceną punktową, przedstawia rekomendacje do finansowania ocenianych projektów, według następującej skali:
   1. projekt do finansowania w pierwszej kolejności;
   2. projekt do finansowania, o ile będą dostępne środki finansowe;
   3. projekt nierekomendowany do finansowania.
  1. Do dalszej oceny kwalifikowane są wnioski, które otrzymały trzy rekomendacje A lub dwie A i jedną B, oraz których łączna kwota planowanych nakładów nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu. Selekcja wniosków dokonywana jest na podstawie średniej punktacji uzyskanej w wyniku oceny dokonanej przez trzech recenzentów, a jej rezultat w postaci listy rankingowej przedstawiany jest do zatwierdzenia Radzie NPRH.
  2. Rada po dokonaniu analizy listy rankingowej, o której mowa w ppkt G, przekazuje ją ekspertom do spraw II etapu w celu przeprowadzenia oceny. Nazwiska recenzentów nie są podawane do wiadomości ekspertów.
  3. Na posiedzenie ekspertów do spraw II etapu konkursu zapraszani są kierownicy projektów, którzy przed posiedzeniem powinni zapoznać się z recenzjami swoich projektów. Podczas rozmowy z ekspertami kierownicy projektów zwięźle przedstawiają swoje projekty, odpowiadają na pytania ekspertów i ustosunkowują się do treści recenzji. W przypadku wniosków, w których recenzenci wskazali błędy i/lub przeszacowania w kosztorysach, eksperci mogą negocjować z kierownikami projektów wysokość środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu. W posiedzeniu ekspertów mogą brać udział bez prawa głosu przedstawiciele Rady NPRH oraz ministerstwa. Na podstawie rozmowy z kierownikami projektów eksperci wskazują mocne i słabe strony każdego z projektów.
   Eksperci do spraw II etapu konkursu biorą pod uwagę średnią ocen co najmniej trzech recenzji, rekomendacje recenzentów, o których mowa w pkt 20 F oraz efekt rozmowy z kierownikami projektów, opisanej w ppkt I. W przypadku zakwestionowania przez ekspertów poprawności formalnej lub merytorycznej recenzji, eksperci dokonują własnej oceny wniosku, która wymaga zatwierdzenia w głosowaniu bezwzględną większością głosów. W przypadku przyznania przez co najmniej jednego z recenzentów 0 punktów w jakimkolwiek kryterium, eksperci dokonują zbiorowej oceny. Ocena zbiorowa staje się składnikiem średniej wszystkich ocen w danym kryterium.
  4. W oparciu o analizę recenzji i ocenę własną uwzględniającą przeprowadzone rozmowy, eksperci do spraw II etapu konkursu przygotowują listę rankingową wniosków II etapu konkursu i przedkłada ją Radzie.
  5. Rada dokonuje analizy poprawności procedury, omawia listę rankingową i jej skutki finansowe. Rada zatwierdza listę rankingową wniosków w drodze głosowania i przedkłada ją Ministrowi wraz ze swoimi rekomendacjami.
 1. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia kryteriów poprawności czy obiektywności oceny w recenzji, eksperci do spraw II etapu konkursu mogą wnioskować do Rady o wyłączenie autora recenzji z bazy ekspertów – recenzentów przyszłych konkursów NPRH.
 2. Na podstawie listy rankingowej, przedstawionej przez Radę, Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów.
 3. Przyznane środki będą przekazane Wnioskodawcy na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia projektu.
 4. Wnioskodawca w terminie 20 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu jest zobowiązany złożyć w urzędzie obsługującym Ministra projekt umowy o realizację projektu, zawierającej harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy.
 5. Złożenie wniosku do konkursu oznacza akceptację określonych w ogłoszeniu zasad postępowania konkursowego i oceny wniosków.
 6. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52-92-368; (22) 52-92-358; (22) 52-92-480; (22) 50-17-107.

 

 

Przedłużenie naboru wniosków w konkursach OPUS 13 i PRELUDIUM13 do 22 czerwca!

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W BOB – 12 CZERWCA!!

Informujemy, że w związku z trudnościami technicznymi związanymi z systemem Obsługi Strumieni Finansowania (OSF) uchwałą Rady NCN nr 53/17 i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2017 r. został przedłużony do dnia 22 czerwca br. (wnioski należy wysłać wyłącznie elektronicznie w systemie OSF do godz. 23:59).

Powyższa zmiana obowiązuje dla konkursów:

 • OPUS 13 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  Wysokość  kosztów  pośrednich w Opusie to 40% kosztów  bezpośrednich z  wyłączeniem  „Kosztów   aparatury   naukowo-badawczej,   urządzeń   i   oprogramowania” – patrz KOSZTY W PROJEKTACH BADAWCZYCH pkt 1

 

 • PRELUDIUM 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  Wysokość  kosztów  pośrednich w Preludium  to 20% kosztów  bezpośrednich z  wyłączeniem  „Kosztów   aparatury   naukowo-badawczej,   urządzeń   i   oprogramowania” – patrz KOSZTY W PROJEKTACH BADAWCZYCH pkt 1

 

Jednocześnie przypominamy, że w systemie OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla powyższych konkursów, jednakże dołączenie potwierdzenia złożenia wniosków w konkursie oraz elektroniczna wysyłka wniosku będą możliwe w późniejszym terminie. Za utrudnienia przepraszamy.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-05-22-przedluzenie-terminu-skladnia-wnioskow

Dane do wniosków:

Nazwa Jednostki UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo) UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28, 00-927 WARSZAWA, MAZOWIECKIE
Numer telefonu +48 22 55 20 350
Numer faks +48 22 55 24 000
Adres e-mail  prorektornauka@adm.uw.edu.pl
Adres strony www www.uw.edu.pl
Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko) Prorektor ds. naukowych

dr hab. Maciej Duszczyk

Numer NIP 525-001-12-66
Numer REGON 000001258
Identyfikator gminy 1465108
KRS nie dotyczy (należy zaznaczyć okienko z prawej strony)
Elektroniczna skrzynka podawcza ESP /uwedupl/SkrytkaESP
Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? – W zależności od Jednostki. Jednostka otrzymująca BST zaznacza „TAK”, Jednostka nieotrzymująca BSt zaznacza ?NIE”
Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? Tak
OŚWIADCZENIE O NIEWYSTĘPOWANIU POMOCY PAŃSTWA (przy wnioskach NCN)
3 x TAK
Numer konta dla projektów badawczych z NCN od 15 konkursu włącznie: 52 1240 6292 1111 0010 5730 5386
(Bank Polska Kasa Opieki SA)

Cytowania

H-indeks (Indeks Hirscha) – współczynnik określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora.

Cytowania zasadniczo sprawdzamy w bazach:

ISI Web of Science1) Wirtualna Biblioteka Nauki – Serwer systemu Web Of Science

Wejdź na stronę: http://webofknowledge.com/WOS

Instrukcja obsługi Web of Science w języku polskim znajduje się na stronie: http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/wos_qrc_po.pdf
Bazy danych ISI prenumerowane są w Polsce przez uczelnie i instytuty badawcze za pośrednictwem ICM – http://zatoka.icm.edu.pl/sci/


2) ScopusScopus – to naukowa baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych


3) Publish or PerishPublish of Perish
Pomocny filmik dotyczący sposobu wyszukiwania danych w bazie Publish or Perish znajdą Państwo na stronie https://www.youtube.com/watch?v=WWFLMwoYOzA


Wyniki konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12 i POLONEZ 3

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2016 r.:

 • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
 • POLONEZ 3 – na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.
Wyniki konkursu można sprawdzić tutaj: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-05-15-opus12-preludium12-sonata12-polonez3

FNP: Nabór zgłoszeń w konkursie Monografie

Do 6 czerwca 2017 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu Monografie przyjmowane będą prace, które charakteryzują się następującymi cechami:

 •     wysoki poziom naukowy,
 •     odkrywczość założeń i waga wyników,
 •     oryginalność ujęcia,
 •     integralność tematyki i formy,
 •     interesujące ujęcie tematu i dostępność nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Nabór wniosków w ramach konkursu Monografie prowadzony jest w trybie ciągłym. Zgłoszone prace rozpatrywane są na kolejnych posiedzeniach Rady Wydawniczej.

 

Strona internetowa konkursu Monografie

Stypendia START 2017 przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 25. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł, a łączna kwota, jaką Fundacja przeznaczy na stypendia START w 2017 roku, wynosi blisko 3 mln złotych.

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy przed trzydziestką reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jest najdłużej realizowanym programem Fundacji. Grono laureatów wszystkich konkursów, łącznie z tegorocznym, liczy już ponad 2800 osób. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu zostali wyłonieni spośród 1152 kandydatów. Średni wiek laureatów wynosi 28 lat, a 48 % nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat).

 

Żródło: http://www.fnp.org.pl/stypendia-start-2017-przyznane/

MINIATURA 1 – formularze wniosków w systemie OSF dostępne

Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły do 31 grudnia 2017 r.

Informujemy, że w systemie OSF został udostępniony formularz wniosku w konkursie MINIATURA 1 – na pojedyncze działania naukowe. Przypominamy, że wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.

Wnioskodawca zobowiązany jest do podania we wniosku adresu ESP (ePUAP). Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności wniosek należy zablokować poprzez kliknięcie przycisku Zablokuj wersję wniosku do NCN. Wówczas w pasku po lewej stronie pojawi się zakładka: Elektroniczna wysyłka wniosku. W tej sekcji należy wygenerować PDF wniosku do NCN, a następnie załączyć wygenerowany wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą.

Jednocześnie informujemy, że w sekcji Informacje dla wnioskodawców zamieszczone zostały szczegółowe instrukcje dotyczące konkursu MINIATURA 1, w tym składania i wysyłki wniosku w systemie OSF.

Koszty  pośrednie to  koszty  pośrednio  związane  z realizacją  działania  naukowego, niezbędne  do  prawidłowej  realizacji  umowy  o  finansowanie.Maksymalna wysokość kosztów pośrednich to 10% kosztów bezpośrednich.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-05-04-miniatura-formularze-wnioskow-dostepne

DANE DO WNIOSKÓW:

Nazwa Jednostki UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo) UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28, 00-927 WARSZAWA, MAZOWIECKIE
Numer telefonu +48 22 55 20 350
Numer faks +48 22 55 24 000
Adres e-mail  prorektornauka@adm.uw.edu.pl
Adres strony www www.uw.edu.pl
Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko) Prorektor ds. naukowych

dr hab. Maciej Duszczyk

Numer NIP 525-001-12-66
Numer REGON 000001258
Identyfikator gminy 1465108
Elektroniczna skrzynka podawcza ESP /uwedupl/SkrytkaESP
Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? – W zależności od Jednostki. Jednostka otrzymująca BST zaznacza „TAK”, Jednostka nieotrzymująca BSt zaznacza ?NIE”
Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? Tak
OŚWIADCZENIE O NIEWYSTĘPOWANIU POMOCY PAŃSTWA (przy wnioskach NCN)
3 x TAK
Numer konta dla projektów badawczych z NCN od 15 konkursu włącznie: 52 1240 6292 1111 0010 5730 5386
(Bank Polska Kasa Opieki SA)

Cytowania

H-indeks (Indeks Hirscha) – współczynnik określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora.

Cytowania zasadniczo sprawdzamy w bazach:

ISI Web of Science1) Wirtualna Biblioteka Nauki – Serwer systemu Web Of Science

Wejdź na stronę: http://webofknowledge.com/WOS

Instrukcja obsługi Web of Science w języku polskim znajduje się na stronie: http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/wos_qrc_po.pdf
Bazy danych ISI prenumerowane są w Polsce przez uczelnie i instytuty badawcze za pośrednictwem ICM – http://zatoka.icm.edu.pl/sci/


2) ScopusScopus – to naukowa baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych


3) Publish or PerishPublish of Perish
Pomocny filmik dotyczący sposobu wyszukiwania danych w bazie Publish or Perish znajdą Państwo na stronie https://www.youtube.com/watch?v=WWFLMwoYOzA


Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie MINIATURA1 – informacje ogólne

1. Nabór wniosków

Wnioski można składać wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie i w terminie podanym przez NCN. W konkursie MINIATURA 1 nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły. Wniosek można złożyć w dowolnie wybranym momencie w okresie od otwarcia naboru do zakończenia naboru wniosków.

 • Otwarcie naboru wniosków: 04.05.2017 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 31.12.2017 r.

Decyzja o przyznaniu finansowania zostanie wydana do trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.


2. Podmioty upoważnione do składania wniosków w konkursie

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację działań naukowych mogą występować podmioty określone w art. 10 pkt.1, 3 – 6  ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki:

1) jednostki naukowe;

3) sieci naukowe i jednostki  organizacyjne  uczelni  niebędące  podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;

4) centra naukowo-przemysłowe;

5) centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;

5a) centra naukowe uczelni;

6) biblioteki naukowe.

Wnioskodawcą w konkursie MINIATURA 1  nie może być osoba fizyczna.

Środki na finansowanie działania naukowego nie mogą stanowić pomocy państwa (pomocy publicznej lub pomocy de minimis) dla podmiotu występującego z wnioskiem. Osoba realizująca działanie, w dniu złożenia wniosku musi być zatrudniona w danej jednostce na podstawie umowy o pracę (bez względu na wymiar umowy i zajmowane stanowisko).


3. Badania podstawowe

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski o finansowanie pojedynczych działań naukowych służących realizacji badań podstawowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowaniu nauki jako: oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.


4. Pojedyncze działanie naukowe

Działania naukowe planowane do realizacji, powinny dotyczyć jednego z niżej wymienionych rodzajów:

 • badania wstępne,
 • badania pilotażowe,
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konferencyjny,
 • konsultacje naukowe,
 • inne.

W przypadku, gdy osoba realizująca działanie uważa, że planowane przez nią działanie nie dotyczy żadnego z wymienianych rodzajów działań to wówczas powinna wybrać opcje „inne” i samodzielnie określić rodzaj działania naukowego.


5. Panele NCN

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski w dyscyplinach lub grupach dyscyplin naukowych określonych w panelach dziedzinowych w podziale przyjętym przez Radę NCN. Wniosek musi zostać złożony do właściwego panelu tematycznego. Osoba realizująca działanie wybiera panel samodzielnie. Zgodnie z zasadą bezstronności NCN nie udziela wskazówek dotyczących tego wyboru. Konsekwencją decyzji osoby realizującej działanie naukowe jest skierowanie wniosku do określonego Zespołu Ekspertów, który ocenia wniosek merytorycznie.

Składanego wniosku nie można kierować do dwóch działów nauki jednocześnie np. HS i NZ. Po złożeniu wniosku nie można go przenosić między panelami. Przez cały czas przygotowywania wniosku, ale przed jego ostatecznym zatwierdzeniem, w zakładce Informacje ogólne można zmienić wskazany panel, bez konieczności zakładania nowego wniosku. Należy zwrócić uwagę na specyficzne wymagania dla grup dyscyplin  HS, NZ, ST oraz dla poszczególnych paneli i decydując się na zmianę docelowego panelu sprawdzić, czy wszystkie wymagania są spełnione.


6. Osoba realizująca działanie naukowe

Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Osoba realizująca działanie naukowe w ramach konkursu MINIATURA 1 powinna mieć nadany stopień naukowy doktora w okresie pomiędzy 1 stycznia 2005 r. a dniem złożenia wniosku.

Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach  urlopu  macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu  rodzicielskiego  i urlopu   wychowawczego   udzielonych   na   zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy lub pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia  rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością  do  pracy,  w  tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia.

Osoba realizująca  działanie naukowe może posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego jak również tytuł naukowy profesora, o ile uzyskała stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

UWAGA: wiek osoby realizującej  działanie naukowe nie ma znaczenia.

Realizującymi działanie naukowe mogą być wyłącznie osoby, które nie kierowały i nie kierują realizacją projektu oraz nie są laureatami innych konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych przez NCN.

Osobą realizującą działanie w ramach konkursu Miniatura można być tylko raz.


7. Okres realizacji działania naukowego

Okres realizacji działania naukowego wynosi 12 miesięcy, z możliwością skrócenia w przypadku wcześniejszego zakończenia jego realizacji.


8. Formy finansowania

W konkursie MINIATURA 1 środki finansowe, na działania naukowe zakwalifikowane do finansowania przyznaje w drodze decyzji Dyrektor NCN, w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Realizacja działania odbywa się na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Umowy stanowiących załącznik do ogłoszenia o konkursie. Złożenie wniosku w  konkursie MINIATURA 1 oznacza akceptację warunków realizacji i finansowania działania naukowego przez Wnioskodawcę

Wysokość finansowania powinna mieścić się w granicach od 5 000 do 50 000 złotych. Środki przyznane na realizację działania nie przewidują wynagrodzeń oraz stypendiów naukowych, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki realizującej działanie.

W ramach konkursu MINIATURA 1 nie można wnioskować o zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania ani planować wynagrodzeń  oraz  stypendiów  naukowych, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych  niebędących pracownikami podmiotu, w którym realizowane jest działanie.

Wysokość kosztów pośrednich nie może przekraczać 10% wnioskowanych kosztów bezpośrednich.

Wnioskodawcy oświadczają, że działanie naukowe wskazane we wniosku  nie jest i nie było finansowane z innych źródeł. Jeśli wnioskodawca lub osoba realizująca działanie naukowe  równocześnie ubiega się o jego finansowanie z innego źródła, zobowiązana jest podać we wniosku to źródło. W przypadku otrzymania finansowania  z innych źródeł, należy poinformować o tym fakcie Centrum, a w dalszej kolejności wybierać jedno ze źródeł  finansowania.

Wniosek, który nie został zakwalifikowany do finansowania wyłącznie z powodu nieprawidłowości w kosztorysie lub został odrzucony na etapie oceny formalnej, może zostać złożony ponownie po 30 dniach od dnia, w którym decyzja Dyrektora NCN stała się ostateczna.


9. Sposób i kryteria oceny wniosku

Przebiega w następujących etapach:

1. Ocena formalna wniosku jest wykonywana przez Koordynatorów Dyscyplin, którzy weryfikują czy dany wniosek spełnia wymagania zgodnie z uchwałą i załącznikami. Wniosek, który zostanie negatywnie zweryfikowany podczas oceny formalnej nie jest przekazywany do oceny merytorycznej.

UWAGA: wniosek może być zdyskwalifikowany ze względów formalnych również na pozostałych etapach oceny.

2. Ocena merytoryczna – dokonywana jest przez członków Zespołu Ekspertów, powoływanych w ramach danego działu nauki. Przy ocenie bierze się pod uwagę czy spełnione jest kryterium odnośnie badań podstawowych, osiągnięcia naukowe osoby realizującej działanie. Ocenia się również poziom naukowy danego działania i jego nowatorskość oraz jaki będzie jego wpływ na dalszą karierę naukową osoby realizującej działanie, a także zasadność zakładanych kosztów w stosunku do przedmiotu działania.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z wyników indywidualnych ocen sporządzonych przez trzech członków Zespołu Ekspertów. Wniosek, który uzyska ocenę negatywną od co najmniej dwóch ekspertów, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.


10. Opisu działania naukowego

Opis działania naukowego nie może przekroczyć objętości 1 strony maszynopisu.

W opisie należy zamieścić następujące informacje:

1) Syntetyczny opis badań prowadzonych przez osobę realizującą działanie naukowe;

2) Opis działania przewidzianego do realizacji;

3) Uzasadnienie konieczności realizacji wybranego działania;

4) Spodziewany efekt.

Opis badań należy  załączyć do wniosku w systemie OSF  w formie pliku PDF. Przy tworzeniu pliku PDF należy zachować wymaganą strukturę opisu, zgodnie ze schematem podanym w formularzu.

Wymagany format tekstu to: rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki – przynajmniej 11 (preferowana 11-12), interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, dolne i górne – 1,5 cm.


11. Dodatkowe zgody

Wnioskodawca samodzielnie deklaruje we wniosku, czy planowane przez niego działanie naukowe wymaga dodatkowych zgód lub pozwoleń (właściwej komisji bioetycznej, właściwej komisji etycznej do spraw przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub przepisów o organizmach genetycznie modyfikowanych, innych pozwoleń zgodnych z zasadami dobrych praktyk obowiązujących w danej dyscyplinie/dyscyplinach naukowych lub zgody na badania kliniczne). Deklaracja jest weryfikowana przez Zespół Ekspertów.

Jeśli Zespół Ekspertów stwierdzi, że zaplanowane działanie wymaga odpowiednich zgód lub pozwoleń, a nie zostało to oświadczone, wniosek może zostać odrzucony z dalszego postępowania ewaluacyjnego.

Jeśli badania mogą wzbudzić wątpliwości etyczne, wnioskodawca może je wyjaśnić w oknie: ”Opis działań podjętych w celu zapewnienia wykonywania badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej (maks. 2,5 tys. znaków ze spacjami)”. Należy wówczas przedstawić numery uzyskanych zgód lub wyjaśnić, dlaczego zgoda nie jest konieczna.

W przypadku, gdy wniosek obejmuje badania kliniczne podlegające ustawie z dnia 6 września 2001 r. z późn. zm. o prawie farmaceutycznym lub ustawie z dnia 20 maja 2010 r. z późn. zm. o wyrobach medycznych należy w oknie „Szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru badania klinicznego planowanego z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego” wpisać odpowiednie uzasadnienie.

Wnioskodawca nie musi dołączać do wniosku kopii właściwych zgód, natomiast będąc świadomy odpowiedzialności karnej oświadcza, że zadania nimi objęte będą wykonywane dopiero po ich uzyskaniu.

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/miniatura/instrukcja-miniatura1-1