Przedłużenie terminu naboru wniosków w konkursach NPRH

Informujemy, że termin naboru wniosków w konkursach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki został przedłużony do 9 listopada 2018 roku

Wnioski do NPRH składają Państwo do BOB:

w formie elektronicznej (pełny wniosek) na adres: Aldona.Zareba@adm.uw.edu.pl lub marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl

 

oraz

wydruk papierowej wersji do ministerstwa (1-strona) z podpisami władz Wydziału –  dziekan/dyrektor lub jeden z prodziekanów oraz pełnomocnika kwestora na wydziale.

 

Wnioski są przekazywane przez BOB UW do podpisów Kwestora UW oraz Rektora.

Jako kierownika jednostki we wniosku proszę wpisywać dr hab. Macieja Duszczyka, Prorektora.

Termin składania wniosków do MNiSW – 9 listopada. (24.10.2018 – Przedłużenie terminu naboru wniosków w konkursach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki)

 

Odnośniki

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-nprh

ORCID – identyfikatory dla naukowców

ORCiD to cyfrowy identyfikator służący do odróżniania naukowca w zasobach elektronicznych. Ma likwidować problem dublujących się nazwisk autorów, eliminować różne wersje zapisu imienia i nazwiska, a także precyzować tożsamość badacza. Projekt rozporządzenia do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zobowiązuje naukowców do jego posiadania. W zakładaniu profilu pomaga Biblioteka Uniwersytecka.

ORCID (ang. Open Researcher and Contributor ID) jednoznacznie identyfikuje naukowca w środowisku elektronicznych zasobów informacji. Ma też być elementem niezbędnym w procesie oceny parametrycznej jednostek naukowych. O obowiązku posiadania ORCID mówi projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego do ustawy 2.0.

Unikalny elektroniczny identyfikator ORCID mogą założyć pracownicy naukowi i dydaktyczni, doktoranci, studenci oraz wszystkie osoby zainteresowane nauką.

Składa się on z 16 cyfr. W profilu autora znajdują się krótki opis naukowca (biografia, słowa kluczowe, strona internetowa autora lub instytucji, identyfikatory w innych systemach) oraz wykaz publikacji, projektów i grantów.

ORCID to:

 • szybka identyfikacja dorobku konkretnego naukowca,
 • ułatwienie identyfikacji autorów prac w przypadku: zmiany nazwiska, nazwisk zawierających znaki diakrytyczne, rozróżnienia dorobku naukowców z tej samej dziedziny, przy konsolidacji w jeden zbiór prac autora po zmianie afiliacji,
 • uproszczenie procedury rejestracji przy wysyłaniu artykułów naukowych do wydawców (np. IEEE, Wiley, Springer) oraz przy składaniu wniosków grantowych (np. w programie Horyzont 2020),
 • automatyczna wymiana danych pomiędzy profilem naukowca w ORCiD a profilami w bazie Web of Science (ResearcherID) i w bazie Scopus.

Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń Biblioteki Uniwersyteckiej przygotował materiały instruktażowe i informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej na temat ORCID.

Więcej informacji na stronie www.buw.uw.edu.pl/orcid.

Dodatkowych informacji udzielają:

 • Anna Książczak-Gronowska, kierownik Oddziału Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW,
  tel. 55 27 139, a.ksiazczak@uw.edu.pl,
 • Maja Bogajczyk, informator dziedzinowy, Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW,
  tel. 55 25 159, m.bogajczyk@uw.edu.pl.

ORCID – identyfikatory dla naukowców

MINIATURA 2: czwarta lista rankingowa – wyniki

Kolejnych 113 badaczy zostało laureatami konkursu MINIATURA 2. Naukowcy otrzymają łącznie niemal 3,7 mln zł na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne.

Finansowanie w grupach nauk:

 • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 45 działań o wartości 926 973 zł
 • nauki ścisłe i techniczne: 29 działania o wartości 912 981 zł
 • nauki o życiu: 39 działania o wartości 1 848 836 zł

Lista rankingowa nr 4

Laureaci z UW:

 1. dr Agnieszka Krystyna Gozdek
 2. dr Wioleta Paulina Wasilewska-Dębowska
 3. dr Przemysław Sadura
 4. dr Krzysztof Łapiński
 5. dr Anna Maria Kizińska
 6. dr Michał Panasiuk
 7. dr Martin Lemke
 8. dr Krzysztof Ryszard Świrek

Przedłużenie terminu składania wniosków w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, odpowiadając na postulaty środowiska naukowego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowił przedłużyć termin składania wniosków w ramach konkursu do 19 października 2018 r.

Źródło: https://www.gov.pl/nauka/przedluzenie-terminu-skladania-wnioskow-w-ramach-programu-wsparcie-dla-czasopism-naukowych

Terminy rozmów kwalifikacyjnych – konkursy SONATA BIS 8 i MAESTRO 10

Znane są już terminy rozmów kwalifikacyjnych w ramach konkursów SONATA BIS 8 i MAESTRO 10. Rozmowy obędą się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie.

SONATA BIS 8

 • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 6-7 lutego 2019 r.
 • nauki ścisłe i techniczne: 4-5 lutego 2019 r.
 • nauki o życiu:  7-8 lutego 2019 r.

MAESTRO 10

 • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 24-25 stycznia 2019 r.
 • nauki ścisłe i techniczne: 30-31 stycznia 2019 r.
 • nauki o życiu: 24-25 stycznia 2019 r.

Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane będą bezpośrednio z wnioskodawcą. W ramach spotkania przewidziana jest część na prezentację badań przez wnioskodawcę oraz czas na pytania od ekspertów, wchodzących w skład komisji oceniających.

Szczegółowe informacje będą przekazywane przez Koordynatorów Dyscyplin bezpośrednio do osób zakwalifikowanych do II etapu konkursów najpóźniej 2 tygodnie przed terminem rozmowy.

Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o finansowanie. NCN nie zwraca kosztów dojazdu oraz pobytu w Krakowie.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_10_03_terminy_rozmow_kwalifikacyjnych_sonata_bis_8_maestro_10

Program START 2019 – Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Wnioski w konkursie START 2019 można składać do 31 października br. w FNP, do 22 października br. w BOB

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na początku maja 2019 r.

Uwaga! Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz.

Wniosek o stypendium w ramach programu START FNP (edycja 2018), przygotowany zgodnie z Regulaminem programu Start   i Instrukcją przygotowania wniosku i realizacji stypendium w programie START 2018 :

 • w jednym egzemplarzuw wersji papierowej
 • wraz z wymaganymi załącznikami (tj. wszystkimi załącznikami dołączonymi do wersji elektronicznej wniosku oprócz tekstów publikacji)
 • z podpisami:
  • opiekuna naukowego (na wniosku, opinii i liście publikacji),
  • kandydata do stypendium (na wniosku i liście publikacji)
  • oraz podpisem i pieczęcią Dziekana/Dyrektora Jednostki UW na przedostatniej stronie wniosku (np. pod napisem „pieczęć instytucji”)

należy złożyć w Biurze Obsługi Badań UW do 22 października br. (pok. 19, wejście przez Sekretariat pok. 18)

UWAGA: po zamknięciu wniosku nie ma możliwości wprowadzenia w nim zmian, nie ma również możliwości podmiany załączników!

Poniżej – informacje, które należy wpisać we wniosku w wersji elektronicznej, w części „Wnioskodawca”:

 

<- kliknij w obrazek w celu powiększenia

 

 

 

 

 

DO BOB składamy:

 • Wniosek
 • Załączniki:
  1. CV kandydata
  2. Lista max 5 wybranych najważniejszych publikacji, patentów lub wystąpień konferencyjnych
  3. Potwierdzenie przyjęcia do druku publikacji
  4. Opis oryginalności najważniejszego dokonania /najważniejszych dokonań badawczych
  5. Opis planów naukowych na najbliższy rok kalendarzowy 2018
  6. Podpisana opinia opiekuna naukowego (w przypadku doktorów – opinia kierownika zespołu badawczego, lub bezpośredniego przełożonego, a w przypadku doktorantów – promotora)
  7. Podpisane oświadczenie opiekuna naukowego kandydata (wzór oświadczeń opiekuna naukowego znajduje się w dokumentach do pobrania)

Nieobowiązkowe jeśli nie dotyczy:

 • Stypendium wyjazdowe do zagranicznego ośrodka naukowego Wyłącznie dla ubiegających się o dodatkowe finansowanie na Stypendium wyjazdowe. WYMAGANE: (1) uzasadnienie i program wyjazdu, (2)info o ośrodku zagranicznym i osobie zapraszającej (3) list zapraszający – może być wydruk e-maila
 • W przypadku kandydatów, których publikacje, patenty lub wystąpienia konferencyjne ukazały się pod poprzednim nazwiskiem – Oświadczenie potwierdzające zmianę nazwiska – wzór w plikach do pobrania

 

http://www.fnp.org.pl/oferta/start/

MINIATURA 2: trzecia lista rankingowa

Kolejnych 94 badaczy zostało laureatami konkursu MINIATURA 2. Naukowcy otrzymają łącznie niemal 3,45 mln zł na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne.

Laureaci UW:

dr Jerzy Wojciechowski Wykrywanie skrywanych informacji za pomocą analizy aktywności bioelektrycznej mózgu – rola pobudzenia emocjonalnego badania wstępne
dr Jacek Lewkowicz Instytucje de iure i de facto z perspektywy ekonomii kosztów transakcyjnych staż naukowy
dr Wiesław Więckowski Analiza pochówku przedstawiciela diaspory chińskiej na st. Castillo de Huarmey, Peru wyjazd badawczy
dr Michał Stanisław Rauszer Polskość jako idea emancypacyjna. Pamiętniki chłopskie w kontekście nieformalnych praktyk nabywania tożsamości narodowej badania wstępne

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/2018-10-01-miniatura-2-trzecia-lista-rankingowa

Pierwszy konkurs w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Nabór wniosków trwa od 2 do 16 października 2018 r. Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku określa załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił pierwszy konkurs w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Celem programu jest wsparcie wydawców polskich czasopism naukowych nieujętych w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, lecz publikujących artykuły naukowe o wysokim poziomie naukowym. Wsparcie to ma być przeznaczone na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście tych czasopism do międzynarodowego obiegu naukowego. Artykuły naukowe publikowane w tych czasopismach będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej. Czasopisma objęte pomocą w ramach programu zostaną również umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Szczegółowe warunki udziału w programie określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz. U. poz. 1832).

Pierwszy konkurs został ogłoszony w dziedzinie:

 1. nauk humanistycznych;
 2. nauk inżynieryjno-technicznych;
 3. nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 4. nauk rolniczych;
 5. nauk społecznych;
 6. nauk ścisłych i przyrodniczych;
 7. nauk teologicznych.

Informacja o programie WSPARCIE DLA CZASOPISM

W związku z bardzo licznymi pytaniami dotyczącymi projektu rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „wsparcie dla czasopism naukowych” zwłaszcza w zakresie podmiotów uprawnionych do udziału w programie informujemy, że:

Celem programu jest wspieranie działalności wydawniczej na rynku czasopism naukowych. Z uwagi na konieczność przyznawania wsparcia zgodnie z wynikającymi z prawa Unii Europejskiej zasadami dotyczącymi pomocy państwa projektowane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” zawiera wskazanie, iż program jest skierowany do przedsiębiorstw w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), będących wydawcami czasopism działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm.).

Odesłanie do definicji zawartej w ww. rozporządzeniu Komisji oznacza bowiem, że beneficjentami programu będą mogły być wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wydawania czasopism naukowych, bez względu na ich status i formę prawną oraz zgodnie z orzecznictwem europejskim – bez względu na zysk oraz sposób finansowania. Należy jednak podkreślić, iż podejście sądów unijnych do kwestii definiowania przedsiębiorstwa jest funkcjonalne, skoncentrowane na działalności wykonywanej przez dany podmiot, a nie na samym podmiocie. Oznacza to, że działalność gospodarcza w rozumieniu przywołanej definicji nie jest tożsama z definicją działalności gospodarczej na gruncie prawa krajowego. Pojęcie działalności gospodarczej w prawie Unii Europejskiej jest rozumiane bardzo szeroko. Jest to każda działalność polegająca na oferowaniu towarów lub usług na danym rynku, nawet jeżeli ma ona charakter niezarobkowy. Dlatego też o gospodarczym albo niegospodarczym charakterze danej działalności nie przesądza prywatny albo publiczny status podmiotu, który ją prowadzi, ani też to, czy działalność ta jest rentowna. Pojęciem przedsiębiorstwa mogą być objęte również różnego rodzaju podmioty prowadzące działalność non profit. Przy czym podmioty prowadzące zarówno działalność niegospodarczą, jak i działalność gospodarczą w omówionym rozumieniu, będą uważane za przedsiębiorców wyłącznie w odniesieniu do tej ostatniej. Będzie to jednak wymagało spełnienia dodatkowego warunku, jakim jest rozdzielenie finansowo-księgowe obu rodzajów działalności. Ma ono na celu zapobiegnięcie przepływom środków publicznych pomiędzy jednym a drugim rodzajem działalności, a zwłaszcza dofinansowywaniu działalności o charakterze gospodarczym ze środków przeznaczonych na działalność niegospodarczą.

Mając na względzie powyższe, należy wskazać, że program nie jest adresowany wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność komercyjną, ale do wszystkich podmiotów prowadzących działalność wydawniczą, będących wydawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe. Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy wydawcą może być osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej. W szczególności wydawcą może być organ państwowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja polityczna, związek zawodowy, organizacja spółdzielcza, samorządowa i inna organizacja społeczna oraz kościół i inny związek wyznaniowy.

Tak szerokie definicje z jednej strony przedsiębiorstwa, z drugiej natomiast wydawcy pozwalają na zaliczenie do grona potencjalnych beneficjentów programu bardzo wielu podmiotów o różnym statusie, w tym uczelni, ich jednostek organizacyjnych, instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, stowarzyszeń itp., jeżeli prowadzą one działalność wydawniczą i jest ona wyodrębniona z ich głównej działalności o charakterze niegospodarczym.

 

Źródło: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/informacja-o-programie-wsparcie-dla-czasopism

Komunikat w sprawie aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

Planowany termin ogłoszenia naboru nowych wniosków oraz kwestionariuszy ewaluacyjnych to początek listopada.

1 października 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669). Zgodnie z przepisami wprowadzającymi tę ustawę z dniem jej wejścia w życie traci moc ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

W związku z tym tymczasowemu zawieszeniu ulega proces aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej prowadzony na podstawie komunikatów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2018 r. o otwartym naborze wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej  oraz  o okresowym przeglądzie przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

Wspomniany proces zostanie wznowiony w IV kwartale br. po wejściu w życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 402 pkt. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669).

Wszystkie wnioski oraz kwestionariusze ewaluacyjne złożone na podstawie wymienionych komunikatów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2018 r. zachowają swoją ważność po ich potwierdzeniu przez wnioskodawców (bez konieczności ponownego przesyłania dokumentów). Powyższe nie oznacza możliwości wprowadzania poprawek lub uzupełnień do już złożonych wniosków oraz kwestionariuszy ewaluacyjnych.

Będzie również istniała możliwość złożenia nowych wniosków i kwestionariuszy ewaluacyjnych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przewiduje zmiany wzorów tych dokumentów.

Planowany termin ogłoszenia naboru nowych wniosków oraz kwestionariuszy ewaluacyjnych to początek listopada.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników procesu aktualizacji Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej to I kwartał 2019 r.

Źródło: https://www.gov.pl/nauka/komunikat-w-sprawie-aktualizacji-polskiej-mapy-drogowej-infrastruktury-badawczej

Skip to content