Informacja o programie WSPARCIE DLA CZASOPISM

W związku z bardzo licznymi pytaniami dotyczącymi projektu rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „wsparcie dla czasopism naukowych” zwłaszcza w zakresie podmiotów uprawnionych do udziału w programie informujemy, że:

Celem programu jest wspieranie działalności wydawniczej na rynku czasopism naukowych. Z uwagi na konieczność przyznawania wsparcia zgodnie z wynikającymi z prawa Unii Europejskiej zasadami dotyczącymi pomocy państwa projektowane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” zawiera wskazanie, iż program jest skierowany do przedsiębiorstw w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), będących wydawcami czasopism działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm.).

Odesłanie do definicji zawartej w ww. rozporządzeniu Komisji oznacza bowiem, że beneficjentami programu będą mogły być wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wydawania czasopism naukowych, bez względu na ich status i formę prawną oraz zgodnie z orzecznictwem europejskim – bez względu na zysk oraz sposób finansowania. Należy jednak podkreślić, iż podejście sądów unijnych do kwestii definiowania przedsiębiorstwa jest funkcjonalne, skoncentrowane na działalności wykonywanej przez dany podmiot, a nie na samym podmiocie. Oznacza to, że działalność gospodarcza w rozumieniu przywołanej definicji nie jest tożsama z definicją działalności gospodarczej na gruncie prawa krajowego. Pojęcie działalności gospodarczej w prawie Unii Europejskiej jest rozumiane bardzo szeroko. Jest to każda działalność polegająca na oferowaniu towarów lub usług na danym rynku, nawet jeżeli ma ona charakter niezarobkowy. Dlatego też o gospodarczym albo niegospodarczym charakterze danej działalności nie przesądza prywatny albo publiczny status podmiotu, który ją prowadzi, ani też to, czy działalność ta jest rentowna. Pojęciem przedsiębiorstwa mogą być objęte również różnego rodzaju podmioty prowadzące działalność non profit. Przy czym podmioty prowadzące zarówno działalność niegospodarczą, jak i działalność gospodarczą w omówionym rozumieniu, będą uważane za przedsiębiorców wyłącznie w odniesieniu do tej ostatniej. Będzie to jednak wymagało spełnienia dodatkowego warunku, jakim jest rozdzielenie finansowo-księgowe obu rodzajów działalności. Ma ono na celu zapobiegnięcie przepływom środków publicznych pomiędzy jednym a drugim rodzajem działalności, a zwłaszcza dofinansowywaniu działalności o charakterze gospodarczym ze środków przeznaczonych na działalność niegospodarczą.

Mając na względzie powyższe, należy wskazać, że program nie jest adresowany wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność komercyjną, ale do wszystkich podmiotów prowadzących działalność wydawniczą, będących wydawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe. Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy wydawcą może być osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej. W szczególności wydawcą może być organ państwowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja polityczna, związek zawodowy, organizacja spółdzielcza, samorządowa i inna organizacja społeczna oraz kościół i inny związek wyznaniowy.

Tak szerokie definicje z jednej strony przedsiębiorstwa, z drugiej natomiast wydawcy pozwalają na zaliczenie do grona potencjalnych beneficjentów programu bardzo wielu podmiotów o różnym statusie, w tym uczelni, ich jednostek organizacyjnych, instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, stowarzyszeń itp., jeżeli prowadzą one działalność wydawniczą i jest ona wyodrębniona z ich głównej działalności o charakterze niegospodarczym.

 

Źródło: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/informacja-o-programie-wsparcie-dla-czasopism

Posted in Wiadomości.