Harmonogram konkursów NCN w 2019 r.

Przedstawiamy wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w 2019 roku.

Rodzaj konkursu 2019
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)
OPUS 17

PRELUDIUM 17

15 marca 17 czerwca grudzień 2019 r.
SONATA BIS 9

MAESTRO 11

17 czerwca 17 września marzec 2020 r.
OPUS 18

PRELUDIUM 18

SONATA 15

16 września 16 grudnia czerwiec 2020 r.
SONATINA 4

ETIUDA 8

16 grudnia 16 marca 2020 r. wrzesień 2020 r.
MINIATURA 3 nabór ciągły, od 1 kwietnia do 30 września 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-20-harmonogram-konkursow-2019

NCN – ogłoszenie konkursów Sonatina 3 i Etiuda 7

Diamentowy Grant – procedura składania wniosków

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2019 r. w MNiSW
Termin składania wniosków: do 21 stycznia 2019 r. w BOB.

 

Wnioski do „DIAMENTOWEGO GRANTU” składają Państwo do BOB:

w formie elektronicznej (pełny wniosek) na adres: marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl
oraz
wydruk papierowej wersji do ministerstwa (1-strona) z podpisami władz Wydziału –  dziekan/dyrektor lub jeden z prodziekanów oraz pełnomocnika kwestora na wydziale.

Wnioski są przekazywane przez BOB UW do podpisów Kwestora UW oraz Rektora.

Jako kierownika jednostki we wniosku proszę wpisywać dr hab. Macieja Duszczyka, Prorektora.

DO KONKURSU NIE MOGĄ APLIKOWAĆ STUDENCI BĘDĄCY NA 5-TYM ROKU STUDIÓW JEDNOLITYCH TRWAJĄCYCH PIĘĆ LAT.

Wnioski Opus 16, Preludium 16, Sonata 14 – obieg dokumentów na UW

↑ PATRZ OBRAZEK POWYŻEJ ↑
Po kliknięciu w systemie OSF  „Zablokuj wersję do NCN”
po lewej stronie menu na górze pojawi się napis
ELEKTRONICZNA WYSYŁKA WNIOSKU       
↑ PATRZ OBRAZEK POWYŻEJ ↑

 


Papierową wersję
wydrukowanego „PDF skróconego wniosku”, podpisaną przez:
Kierownika Jednostki (Dziekana/Prodziekana)
Pełnomocnika Kwestora,
należy złożyć do BOB
Do wniosku należy dołączyć Potwierdzenie Jednostki ten dokument podpisuje Rektor.

Wzór dokumentu do podpisu pobiera się z systemu OSF z zakładki ELEKTRONICZNA WYSYŁKA WNIOSKU (przycisk Pobierz potwierdzenie).

Po podpisie Rektora dokument zeskanujemy i prześlemy do Wnioskodawcy na adres mailowy – bardzo prosimy o podanie swojego adresu mailowego na papierowej wersji wniosku złożonego do BOB.

Wnioskodawca załącza w systemie OSF przesłany przez nas skan.

Wnioskodawca załącza w systemie OSF pozostałe wymagane załączniki:

  • Potwierdzenie Kierownika projektu (podpisane przez Kierownika projektu i zeskanowane)

i w przypadku Preludium

  • Oświadczenie opiekuna naukowego (podpisane przez Opiekuna i zeskanowane → wzór oświadczenia można znaleźć w sekcji OŚWIADCZENIA lub w zakładce ELEKTRONICZNA WYSYŁKA WNIOSKU)

Klikamy w systemie OSF „Wyślij do NCN”

ABSOLUTNIE NIE KLIKAĆ NAPISU „POWRÓT DO EDYCJI”!
Po kliknięciu tego przycisku zbieranie podpisów można zacząć od nowa

Powodzenia!

Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN

W związku z uchyleniem podstawy prawnej do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 nr 207 poz. 1237), a także mając na względzie dbałość o przekazywane na realizację projektów badawczych środki publiczne oraz pomoc audytowanym jednostkom w prawidłowym dopełnieniu obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów badawczych, Narodowe Centrum Nauki opracowało Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Wytyczne będą obowiązywać dla projektów wyłonionych do finansowania od konkursów ogłoszonych w dniu 14 grudnia 2018 r.

Ponadto, w dniu 8 listopada 2018 r. Rada NCN ustaliła, że projekty, których całkowita wartość przekroczy 2 mln zł będą podlegać obowiązkowi przeprowadzenia zewnętrznego audytu ich wykonania. To o milion złotych mniej niż do tej pory. Zmiana będzie obowiązywać dla projektów finansowanych w konkursach ogłoszonych od 14 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zaktualizowanej zakładce Audyt zewnętrzny projektów.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-11-28-wytyczne-dla-podmiotow-audytujacych


Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 947,1669): „Dla projektów badawczych o całkowitej wartości przekraczającej kwotę określoną przez Radę, odpowiednio do przedmiotu i kosztochłonności badań Dyrektor zleca przeprowadzenie zewnętrznego audytu ich wykonania”.

Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 947,1669): „Dla projektów badawczych o całkowitej wartości przekraczającej kwotę określoną przez Radę, odpowiednio do przedmiotu i kosztochłonności badań Dyrektor zleca przeprowadzenie zewnętrznego audytu ich wykonania”.
Do projektów wyłonionych w ramach konkursów:

Narodowe Centrum Nauki, mając na względzie dbałość o przekazywane na realizację projektów badawczych środki publiczne oraz pomoc audytowanym jednostkom w prawidłowym dopełnieniu obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów badawczych, opracowało Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, które będą obowiązywać dla projektów wyłonionych do finansowania od konkursów ogłoszonych w dniu 14.12.2018 r. Dla projektów wyłonionych w ramach konkursów ogłoszonych do 14.09.2018 r. audyt zewnętrzny projektu badawczego należy przeprowadzić zgodnie z zasadami wskazanymi w umowach o realizację i finansowanie projektów badawczych tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1237). 

Szczegółowych informacji w sprawie audytu zewnętrznego projektu udziela dr Izabela Wąs (tel. 12 341 9064, e mail: izabela.was@ncn.gov.pl). Zapraszamy również do zapoznania się z prezentacją przedstawianą na warsztatach dla pracowników administracyjnych jednostek badawczych.

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/audyt-zewnetrzny-projektow

 

„DIAMENTOWY GRANT” – VIII edycja konkursu

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2019 r. w MNiSW

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.

Adresatami konkursu Diamentowy Grant są:

  • studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę;
  • absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.

Do konkursu można zgłaszać projekty, których koszt realizacji nie może przekroczyć:

  • 180 000 zł dla nauk: humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej;
  • 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych, medycznych, weterynaryjnych oraz nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

Środki finansowe na wynagrodzenie dla kierownika projektu nie mogą przekroczyć 2 500 zł miesięcznie.

Zgłaszany projekt będzie mógł trwać maksymalnie 48 miesięcy.

Środki finansowe przyznaje się na podstawie wniosku sporządzanego wg wzoru dostępnego na stronie osf.opi.org.pl

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-viii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-viii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant