inwestycje MNiSW

MNiSW – Wnioski na inwestycje aparaturowe, budowlane, w zakresie zakupu nieruchomości

Wnioski dotyczące inwestycji związanych z działalnością naukową, obejmujące inwestycje, o których mowa w art. 373 ust. 3 ustawy, składa się w MNiSW w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe na ich realizację mają zostać przyznane.

Termin składania wniosków w Biurze Obsługi Badań UW upływa 20 lipca br. (celem uzyskania podpisów Kwestora i Rektora na części A).

Do wniosku:

 • dotyczącego inwestycji budowlanej dołącza się oświadczenie o rodzaju posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości;
 • dotyczącego inwestycji związanej z działalnością naukową, obejmującego finansowanie rozbudowy aparatury naukowo–badawczej lub infrastruktury informatycznej, dołącza się oświadczenie o ich wartości;

Kopie dokumentów, uwierzytelnia się podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnioski składa się w systemie osf – https://osf.opi.org.pl/

Więcej: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową

Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), zwana dalej: „ustawą”, która w art. 46 uchyliła art.15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwana: „ustawą antykryzysową” (Dz. U. poz. 374 zm. poz. 567, poz. 568 i poz. 695).

Zgodnie z art. 68 ust. 5 i 6 ustawy:

 • terminy, o których mowa w art. 15zzs ust. 1 ustawy antykryzysowej, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs ust. 1 tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,
 • terminy, o których mowa w art. 15zzs ust. 1 ustawy antykryzysowej, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs ust. 1 tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

W związku z powyższym termin na złożenie odwołania od decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki wydanych w dniu:

 • 25 marca 2020 r. (decyzje dotyczące wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie ALPHORN);
 • 3 kwietnia 2020 r. (decyzja dotycząca wniosku niezakwalifikowanego do finansowania w konkursie MOZART);
 • 16 kwietnia 2020 r. (decyzje dotyczące wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w konkursach: OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1);
 • 16 kwietnia 2020 r. (decyzje dotyczące wniosków, które nie spełniały wymagań formalnych w konkursach ETIUDA 8 i SONATINA 4);
 • 22 kwietnia  2020 r. (decyzje dotyczące wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie IdeaLab);
 • 27 kwietnia 2020 r. (decyzje dotyczące wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie GRIEG);
 • 8 maja 2020 r. (decyzje dotyczące wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie NORFACE);
 • 18 maja 2020 r. (decyzje dotyczące wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursach: OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1);

w odniesieniu do których miał zastosowanie przepis art. 15zzs ust. 1 pkt. 6 ustawy antykryzysowej rozpocznie bieg w dniu 24 maja 2020 r.

Wnioskodawcy, którzy nie zrzekli się z prawa do wniesienia odwołania od decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki, w odniesieniu do których miał zastosowanie przepis art. 15zzs ust. 1 pkt. 6 ustawy antykryzysowej, wobec których termin na złożenie odwołania nie rozpoczął biegu, mogą złożyć odwołanie od ww. decyzji w terminie do 8 czerwca 2020 r. do godz. 23:59:59.

Wobec Wnioskodawców, którzy nie zrzekli się z prawa do wniesienia odwołania od decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki, w odniesieniu do których miał zastosowanie przepis art. 15zzs ust. 1 pkt. 6 ustawy antykryzysowej, wobec których termin na złożenie odwołania uległ zawieszeniu mogą złożyć odwołanie od ww. decyzji w terminie wynikającym z ww. przepisów (uwzględniając okres jaki upłynął już do dnia zawieszenia biegu terminu).

W związku z powyższym wnioskodawcy, którzy będą chcieli wystąpić do NCN z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w konkursie OPUS 19 lub PRELUDIUM 19 obejmującym zadania badawcze pokrywające się z wnioskiem, który nie został zakwalifikowany do finansowania w konkursach OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1 nie muszą składać oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

FNP – instrukcja do umowy

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy procedurę dotyczącą postępowania z umowami START FNP.

 • FNP przesyła do stypendysty umowę

Stypendysta:

 • uzupełnia umowę
 • podpisuje wszystkie egzemplarze umowy
 • Przedstawiciela Jednostki proszę wpisać:
  dr hab. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych, upoważnienie ZPR-015-0-158/2016
 • daje do podpisu władzom Jednostki (np. Dziekanowi/Prodziekanowi Wydziału)

Następnie Stypendysta przekazuje do BOB  3 egzemplarze podpisanej przez siebie i władze Jednostki umowy w celu naniesienia podpisu dr hab. Macieja Duszczyka, Prorektora ds. naukowych

Biuro Obsługi Badań przekazuje umowę do FNP.

Wyniki konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 16 września 2019 r.:

 • OPUS 18 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 18 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 15 – Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,
 • PRELUDIUM BIS 1 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich.

W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2020-05-18-opus18-preludium18-sonata15-preludium-bis1

Szkolenie dla Wnioskodawców – Narodowe Centrum Nauki

By dokonać rejestracji, kliknij poniższy link lub skopiuj go i wklej do swojej przeglądarki:
Zarejestruj

Jeśli powyższy przycisk nie działa, należy skopiować następujący link i wkleić go w pole adresowe okna przeglądarki.

http://ncn.clickmeeting.com/szkolenie-dla-wnioskodawcow-narodowe-centrum-nauki/register

Kiedy

Wtorek, 19 Maja 2020, 10:00 Europe/Warsaw [GMT 2]


Agenda

Data: 19 V 2020, g. 10:00 – 13:00

CEL

Szkolenie obejmie ofertę konkursową NCN, ograniczenia w składaniu wniosków, opis dokumentacji konkursowej, opis procesu oceny, konstrukcje wniosku i rozliczenie projektu. Podczas szkolenia skupimy się na zrozumieniu dokumentacji konkursowej, procesu oceny i konstrukcji wniosku, czyli wszystko to, co każdy powinien wiedzieć, zanim złoży wniosek do NCN.

https://www.ncn.gov.pl/

HARMONOGRAM

 1. Konkursy NCN – krajowe i międzynarodowe
 2. Kalendarz konkursowy
 3. Procedura oceny wniosku – kto ocenia i na co zwraca uwagę
 4. Ograniczenia w składaniu wniosków
 5. Dokumentacja konkursowa – gdzie szukać informacji i jak je czytać
 6. Konstrukcja wniosku

kosztorys
części merytoryczne
dorobek kierownika i skład zespołu

7. Rozliczanie projektów

Laureaci FNP

Znamy laureatów konkursu START 2020

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 28. przyznała stypendia w programie START najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski. Otrzyma je 100 wybitnych młodych uczonych.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel. W ciągu 28 lat realizacji programu, prestiżowe stypendia zdobyło ponad 3 100 wybitnych badaczy (łącznie z tegorocznymi laureatami), którym FNP przekazała w sumie ponad 84,5 mln zł.

Źródło: https://www.fnp.org.pl/znamy-laureatow-konkursu-start-2020/

OPUS 19, PRELUDIUM 19 – procedura składania wniosków na UW

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosków Opus 19, Preludium 19:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf elektroniczną wersję wniosku. Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem i odsyła Państwu skan.
Do wniosku należy dołączyć pobrany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje elektronicznie dr hab. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych
KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • wniosek,
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora
 • „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot”

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań w jednym mailu.

Następnie podpisane przez prorektora „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI).

Plik należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka
– Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot
– Potwierdzenie – wnioskodawca

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW (przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)