Stypendia naukowe w projektach badawczych NCN oraz stypendia doktorskie i inne środki finansowe w ramach konkursu ETIUDA wolne od podatku w latach 2019-2021

Informujemy, że w dniu 28 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. Poz. 2359) zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki (Dz. U. 2019 poz. 1982). Nowe rozporządzenie podpisane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju obowiązuje od dnia 29 grudnia 2020 r. i przedłuża zaniechanie poboru podatku do 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z rozporządzeniem, zaniechanie poboru podatku dotyczy:

 1. stypendiów doktorskich i innych środków finansowych przyznanych w ramach konkursu ETIUDA,
 2. stypendiów naukowych przyznanych i wypłacanych w projektach badawczych we wszystkich konkursach Narodowego Centrum Nauki, w których możliwe jest zaplanowanie i wypłacanie takich stypendiów (OPUS, SONATA, SONATA BIS, MAESTRO, SYMFONIA, DIOSCURI, konkursy międzynarodowe dwu- lub wielostronne).

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-12-29-zwolnienie-z-podatku-srodki-ncn

Ogłoszenie konkursu SONATINA 5

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
*****do 8 marca w BOB
***** 15 marca 2021 w NCN

UWAGA: Nabór wniosków w systemie OSF zostaje zamknięty o godz. 16:00.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Instrukcja przygotowania wniosku jest dostępna tutaj.

Kierownikiem projektu może być osoba:

 • posiadająca stopień doktora nadany w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.), lub której stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2021 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej szczegółowo określone w Uchwale.

oraz

 • dla której we wnioskowanym projekcie badawczym zostanie zaplanowane zatrudnienie na zasadach określonych w Regulaminie, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na cały planowany okres realizacji projektu. Zatrudnienie to musi zostać zaplanowane w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora.

Więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina5


Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosku:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf elektroniczną wersję wniosku.
Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem i odsyła Państwu skan.


Do wniosku należy dołączyć pobrany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje elektronicznie prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań


KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • wniosek,
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora
 • „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot”

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie podpisane przez prorektora „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI).

Plik należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka

 • Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot (dokument podpisany przez Rektora)
 • Potwierdzenie – wnioskodawca (skan podpisany przez Wnioskodawcę)

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW
(przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)

Wykaz wydawnictw monografii naukowych – jak zgłosić wydawnictwo zagraniczne do oceny przez Komisję Ewaluacji Nauki celem ujęcia w wykazie?

W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości zgłoszenia wydawnictw zagranicznych do oceny przez Komisję Ewaluacji Nauki (komunikat z dnia 8 grudnia 2020 r.), informujemy, że zgłoszenie wydawnictwa zagranicznego może zostać dokonane w sposób bezpośredni, przez samo wydawnictwo, jak też za pośrednictwem podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), co jest istotne w przypadku wydawnictw zagranicznych, które nie posiadają reprezentacji w Polsce.

Procedura przesłania zgłoszenia wydawnictwa zagranicznego za pośrednictwem podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Aby przesłać zgłoszenie, należy wyznaczyć osobę reprezentującą podmiot, która będzie technicznie odpowiedzialna za przesłanie w aplikacji Polska Bibliografia Naukowa (PBN) zgłoszenia wydawnictwa zagranicznego. Osoba ta, aby móc wypełnić formularz zgłoszenia wydawnictwa, będzie musiała zarejestrować konto w PBN oraz nabyć dedykowane uprawnienia systemowe.

Procedura rejestracji konta w PBN i nabywania uprawnień do wysłania zgłoszenia dotyczącego wydawnictwa zagranicznego nie różni się od procedury stosowanej dla wydawnictw polskich. Różny jest jedynie zakres informacji podawanych na etapie ubiegania się o nadanie uprawnienia. W przypadku wydawnictw zagranicznych, które nie posiadają reprezentacji w Polsce, osoba ubiegająca się o nadanie uprawnienia podaje w opisie zgłoszenia:

 • nazwę wydawnictwa, które chce zgłosić – pod tą nazwą zostanie utworzony w PBN profil wydawnictwa. Ta nazwa będzie również widoczna przy wysyłaniu zgłoszenia dodania wydawnictwa do wykazu oraz  będzie prezentowana osobom oceniającym to zgłoszenie;
 • kraj, który jest siedzibą zgłaszanego wydawnictwa;
 • oświadczenie, że wydawnictwo nie ma siedziby w Polsce;
 • link do strony głównej wydawnictwa;
 • link do strony wydawnictwa ze wskazanym adresem jego siedziby;
 • nazwę podmiotu, który reprezentuje zgłaszający (zgłoszenie mogą dokonać tylko podmioty wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Należy również załączyć skan upoważnienia kierownika podmiotu, reprezentowanego przez zgłaszającego. Skan musi zawierać informacje, że kierownik upoważnia osobę ubiegającą się o uprawnienia do zgłoszenia wydawnictwa w imieniu podmiotu. Skan powinien zawierać: nazwę podmiotu, imię i nazwisko oraz login (adres email z systemu PBN) upoważnianej osoby, nazwę wydawnictwa, które osoba ta będzie zgłaszać, podpis kierownika podmiotu

Wszystkie informacje dotyczące procedury rejestracji konta i nabywania uprawnień oraz instrukcja dla użytkownika:

Po nadaniu uprawnienia, można rozpocząć prace nad formularzem zgłoszenia wydawnictwa do oceny. Informacje przedstawiane w zgłoszeniu wydawnictwa określono w komunikacie z dnia 8 grudnia 2020 r.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-wydawnictw-monografii-naukowych–jak-zglosic-wydawnictwo-zagraniczne-do-oceny-przez-komisje-ewaluacji-nauki-celem-ujecia-w-wykazie

PBN - Zgłaszanie Wydawnictwa

Jak ubiegać się o włączenie do wykazu – wydawnictwa nieujęte w wykazie będą mogły zgłosić gotowość poddania się ocenie Komisji Ewaluacji Nauki, która zostanie dokonana w 2021 r.

W ślad za wydanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego komunikatem z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe uprzejmie informujemy, iż w pierwszych dniach grudnia br. planowane jest ponowne uruchomienie modułu w ramach systemu teleinformatycznego Polska Bibliografia Naukowa (PBN), w którym wydawnictwa nieujęte w wykazie będą mogły zgłosić gotowość poddania się ocenie Komisji Ewaluacji Nauki, która zostanie dokonana w 2021 r.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 349), Minister sporządza wykaz na podstawie projektu przekazanego przez Komisję Ewaluacji Nauki. Warto zaznaczyć, że w ewaluacji jakości działalności naukowej, która zostanie przeprowadzona w 2022 r., przy ocenie osiągnięć dotyczących monografii (autorstwo monografii naukowej, redakcja naukowa monografii, autorstwo rozdziału w monografii naukowej pod redakcją) brana będzie pod uwagę punktacja przypisana wydawnictwom w ostatnim opublikowanym przed ewaluacją wykazie.

Wydawnictwa zainteresowane oceną Komisji Ewaluacji Nauki będą mogły przesłać zgłoszenie w systemie PBN w terminie do dnia 28 lutego 2021 r., dołączając informacje potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ww. rozporządzeniu. Należy podkreślić, że nie każde wydawnictwo publikujące książki naukowe może znaleźć się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Wydawane publikacje książkowe muszą spełniać warunek określony w § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392 oraz z 2020 r. poz. 1352), czego wydawca, chcący znaleźć się w ww. wykazie, powinien dowieść w przesyłanym zgłoszeniu.

O zakresie informacji przedstawianych w zgłoszeniu poinformujemy odrębnym komunikatem, w momencie uruchomienia modułu w PBN.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-dotyczacy-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe

Informacje dot. szkół doktorskich dla kierowników grantów PRELUDIUM BIS

Mając na celu sprawną współpracę w realizacji grantu PRELUDIUM BIS przekazuję informacje dotyczące szkół doktorskich UW, które mogą okazać się przydatne w trakcie składania wniosku, a także w okresie realizacji projektu.

 1. Kształcenie w szkołach doktorskich UW trwa 48 miesięcy i rozpoczyna się 1 października. Długość projektu PRELUDIUM BIS powinna być zbieżna z tym okresem.
 2. Rekrutacja do Państwa grantu i rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywać się będzie jednocześnie – poprzez tzw. konkurs wspólny. W celu jego zorganizowania należy skontaktować się ze szkołą doktorską, by dyrektor szkoły mógł wyrazić zgodę na taki tryb rekrutacji. Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z zasadami NCN.
 3. Doktorant, pracujący w projekcie, otrzymuje jedno stypendium (wypłacane ze środków projektu). Kwota wpisana w projekt zawiera także składki na ubezpieczenie społeczne (zarówno pracodawcy, jak i „pracownika”). Oznacza to, że doktorant otrzyma netto ok. 30% mniej środków niż zostało to zapisane w budżecie.
 4. Zgodnie z obecnymi przepisami UW promotorem doktoranta może być osoba, posiadająca stopień doktora habilitowanego oraz ma pod swoją opieką nie więcej niż 5-6 doktorantów (do tej liczby zaliczani są doktoranci szkół doktorskich oraz tzw. „starzy doktoranci” z otwartym przewodem lub postępowaniem w sprawie nadania stopnia doktora oraz osoby realizujące doktorat w trybie eksternistycznym). Pozostałe kryteria, które powinien spełnić promotor określa uchwała nr 481 Senatu UW z dnia 16 października 2019 roku .
 5. Szczegółowe informacje dot. szkół doktorskich UW są dostępne na stronie: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/

W razie pytań, zapraszam do kontaktu

Maria Golińska-Wapińska

koordynator ds. szkół doktorskich

maria.golinska@uw.edu.pl

Wyniki konkursów Opus 19, Preludium 19

W konkursach OPUS 19 i PRELUDIUM 19 złożono łącznie 4096 wniosków, z których 595 otrzymało dofinansowanie. 76 z nich dotyczy projektów, których realizacja odbędzie się z udziałem naukowców z UW (44 – OPUS; 32 – PRELUDIUM). Projekty zgłoszone w konkursach NCN mogą być realizowane w trzech obszarach badawczych: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych.

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach OPUS 19 i PRELUDIUM 19 są dostępne tutaj.

 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus-19-preludium-19

Stypendia w ramach projektów

Informacja na temat składania wniosków o stypendia ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców w grudniu 2020 r.

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Termin wewnętrzny składania wniosków to 18 grudnia 2020.
Złożony wniosek powinien być zaakceptowany przez Dziekana/Kierownika Jednostki Pełnomocnika Kwestora na Wydziale.

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW

STYPENDIUM DLA MŁODYCH WYBITNYCH NAUKOWCÓW

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę w menu po lewej stronie (na samym dole) w zakładce  Elektroniczna wysyłka pobrać wniosek (POBIERZ WNIOSKEK Z PODPISEM ZSUN/OSF)

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z OSF wniosek

Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
⇒ Pełnomocnik Kwestora podpisuje się na pierwszej stronie wniosku


KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • Wniosek z podpisami z Wydziału/Jednostki i Pełnomocnika Kwestora
 • Wniosek PDF (czysty) do podpisu prof. Z. Lalaka

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres anna.wawryszewicz@adm.uw.edu.pl


Następnie podpisane przez Prorektora wnioski zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa


Wniosek należy zamieścić w systemie OSF
(w zakładce ELEKTRONICZNA WYSYŁKA) poprzez dodanie podpisanego wniosku w miejscu Plik podpisany elektronicznie, a następnie wysłać do MNiSW (przycisk WYŚLIJ DO MINISTERSTWA)Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF ma status „wysłany”.

 


1. Podstawa prawna

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców regulują przepisy:

 • art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r.  poz. 85, z późn. zm.) oraz
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658 i 2297).

2. Definicja młodego naukowca

Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

 • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora

albo

 • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tj. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Do okresu wspomnianych wyżej 7 lat nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

Status młodego naukowca będzie weryfikowany w dniu podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu stypendium.

Okres 7 lat liczony jest od daty – a nie od roku – uzyskania stopnia doktora. Tak więc osoba, która uzyskała stopień doktora np. w dniu 15 listopada 2013 r. i nie posiadała ww. przerw w działalności naukowej, utraciła status młodego naukowca w dniu 15 listopada 2020 r.

3. Warunki otrzymania stypendium

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

3. 1. Rodzaje znaczących osiągnięć w działalności naukowej

Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy (będzie obowiązywał wykaz z dnia 29 września 2020 r.);
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy*;
 3. kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
 4. zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
 5. odbycie zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej, a w przypadku osób, które ukończyły studia doktoranckie za granicą – odbycie stażu lub wizyty studyjnej w Polsce;
 6. otrzymane stypendium zagraniczne;
 7. stałą współpracę z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową, w formie innej niż wymieniona w pkt 5 i 6;
 8. działanie twórcze w sztuce, w wyniku którego powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym jego artystyczne wykonanie, stanowiące wkład w rozwój kultury;
 9. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych.

* Jako znaczące osiągnięcie w działalności naukowej młodego naukowca prowadzonej przed 2019 r. może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki i ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra (tj. dotychczasowy wykaz czasopism naukowych – część A, B i C).

3. 2. Sposób udokumentowania znaczących osiągnięć w działalności naukowej

Wyżej wymienione osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:

 1. stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI;
 2. oświadczenia młodego naukowca o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy, wraz z opisem tego wkładu – w przypadku współautorstwa (nie trzeba dołączać oświadczeń współautorów);
 3. potwierdzenia udzielenia patentu krajowego lub zagranicznego lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie;
 4. oświadczenia młodego naukowca o kierowaniu przez niego projektem badawczym, wraz z informacją o numerze, źródle finansowania, okresie trwania, celu i efektach projektu;
 5. potwierdzenia:
  • odbycia zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej,
  • otrzymania stypendium zagranicznego,
  • stałej współpracy z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową;
 6. dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej ‒ również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale młodego naukowca w powstaniu osiągnięcia.

4. Tryb składania wniosku o stypendium

4. 1. Wnioskodawca stypendium

Osobami uprawnionymi do składania wniosków o stypendium są – zgodnie z art. 360 ust. 4 ustawy:

 • rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem;
 • osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zatrudniającym młodego naukowca.

4. 2. Termin składania wniosku

Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r .

UWAGA! Powyższy termin jest terminem prawa materialnego, a zatem złożenie wniosku po jego upływie nie wywołuje skutków prawnych. Wnioski przesłane z uchybieniem terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Ww. termin nie podlega również przywróceniu w trybie art. 58 Kpa.

4. 3. Tryb składania wniosku

Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF https://osf.opi.org.pl/). Przed przesłaniem wniosku do ministerstwa, wygenerowany z systemu ZSUN/OSF plik w formacie PDF („wniosek z podpisem ZSUN/OSF”) musi być opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokument elektroniczny) przez kierownika podmiotu składającego wniosek lub osobę przez niego upoważnioną. Podpisany wniosek o przyznanie stypendium wysyła się elektronicznie w systemie ZSUN/OSF.

Podczas załączania pliku system OSF weryfikuje poprawność techniczną podpisu i prezentuje dane osób, które podpisały wniosek. Osoba, która składa kwalifikowany podpis elektroniczny ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej ( Dz.U. z 2019 r. poz. 162, z późn. zm.)

W przypadku gdy załączony zostanie plik, którego podpis jest nieprawidłowy lub podpisany plik nie jest tym, który był jako ostatni wygenerowany z systemu (weryfikacja niejednoznaczna), wówczas nie będzie możliwe wysłanie wniosku do Ministerstwa.

Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF ma status „wysłany”.

UWAGA! Wniosek może podpisać wyłącznie osoba wskazana w art. 360 ust. 4 ustawy albo osoba przez nią upoważniona.

W przypadku, gdy wniosek został podpisany przez osobę upoważnioną, do wniosku dołącza się skan dokumentu (pełnomocnictwo), w którym zostało wskazane wprost, że dana osoba jest upoważniona do podpisywania (składania) wniosków o przyznanie stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców.

4. 4. Załączniki do wniosku

Wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium składa w systemie OSF dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej (pkt. 3. 2. informacji) oraz dokumenty potwierdzające przerwy w działalności naukowej z przyczyn wymienionych w art. 360 ust. 3 ustawy (o ile wystąpiły).

Do wniosku dołączane jest również oświadczenie młodego naukowca potwierdzające, że informacje zawarte w części C wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz o nieprzyznaniu mu w poprzednich latach stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców.

UWAGA! W przypadku braków  w załącznikach, organ wystąpi o ich uzupełnienie w trybie art. 64 § 2 Kpa, tj. poprzez wezwanie wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż czternaście dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

4. 5. Okres, z którego mogą być podawane osiągnięcia we wniosku

We wniosku należy wskazać osiągnięcia uzyskane do dnia 30 listopada 2020 r.

Młody naukowiec może wskazać swoje najlepsze osiągnięcia z całego okresu pracy naukowej, które zostały zrealizowane do 30 listopada 2020 r.

5. Tryb przyznawania stypendium

5. 1. Ocena wniosków

Wnioski o przyznanie stypendiów spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej, za pomocą metody punktowej. Ocena dokonywana jest przez ekspertów z poszczególnych dziedzin nauki przy uwzględnianiu Wytycznych uchwalonych przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Na podstawie wyników oceny sporządza się listę rankingową wniosków o przyznanie stypendiów według liczby przyznanych punktów.

5. 2. Kryteria przyznawania

5. 2. 1. Kryterium czasowe:

Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane do 30 listopada roku, w którym jest składany wniosek.

5. 2. 2. Kryterium formalne:

Stypendium można otrzymać tylko raz. Stypendium dla młodego naukowca nie może zostać przyznane młodemu naukowcowi, któremu w poprzednich latach przyznano stypendium dla młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

5. 2. 3. Kryteria oceny merytorycznej:

Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców uwzględnia się następujące kryteria:

 1. w przypadku osiągnięć w działalności naukowej obejmującej badania naukowe i prace rozwojowe:
  1. znaczenie osiągnięć naukowych dla rozwoju dyscyplin naukowych związanych z prowadzoną działalnością naukową, oceniane na podstawie jakości i liczby:
   • monografii naukowych albo rozdziałów w monografiach naukowych lub artykułów naukowych, o których mowa w § 5 pkt 1 i 2, autorstwa młodego naukowca, lub których współautorem jest młody naukowiec, z uwzględnieniem ich rodzaju i formy, procentowego wkładu autorskiego, liczby punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy projektów badawczych o wysokim poziomie innowacyjności kierowanych przez młodego naukowca, z uwzględnieniem okresu ich realizacji i prestiżu konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,
   • zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielonych patentów krajowych lub zagranicznych lub wdrożeń wyników działalności naukowej w innej formie,
  2. stopień zaangażowania w zakresie współpracy międzynarodowej, oceniany na podstawie:
   • liczby i czasu trwania zagranicznych staży lub wizyt studyjnych oraz prestiżu zagranicznych uczelni lub zagranicznych instytucji naukowych, w których odbywał te staże lub wizyty,
   • liczby i czasu trwania staży lub wizyt studyjnych oraz prestiżu uczelni lub instytucji naukowych, w których odbywał staże lub wizyty studyjne w Polsce – w przypadku ukończenia studiów doktoranckich za granicą,
   • liczby i prestiżu otrzymanych stypendiów zagranicznych,
   • liczby i prestiżu zagranicznych uczelni lub zagranicznych instytucji naukowych, z którymi młody naukowiec współpracuje lub współpracował, oraz czasu trwania tej współpracy,
  3. liczba i prestiż uzyskanych nagród;
 2. w przypadku osiągnięć w działalności naukowej obejmującej twórczość artystyczną:
  1. poziom artystyczny prowadzonej działalności twórczej,
  2. znaczenie dorobku artystycznego i jego wpływ na rozwój kultury i sztuki,
  3. prestiż uzyskanych nagród i wyróżnień krajowych lub zagranicznych.

Ocenie merytorycznej podlegają wnioski, w których wykazano co najmniej 3 monografie naukowe, rozdziały w monografii naukowej lub artykuły naukowe, w których kandydat jest autorem lub wiodącym współautorem.

Współautorstwem wiodącym jest w szczególności:

 1. największy procentowy wkład autorski w monografię, rozdział w monografii lub artykuł;
 2. procentowy wkład autorski w monografię, rozdział w monografii lub artykuł równy procentowemu wkładowi każdego z pozostałych współautorów, w przypadku pełnienia kluczowej roli w powstaniu tych publikacji naukowych.

Powyższy warunek wykazania 3 publikacji, gdzie kandydat jest autorem lub wiodącym współautorem, nie dotyczy wniosku składanego przez młodego naukowca prowadzącego działalność naukową w zakresie twórczości artystycznej.

Obowiązuje ograniczenie liczby osiągnięć, które młody naukowiec może wykazać w poszczególnych kategoriach, tj.:

 • nie więcej niż łącznie 5 wybranych osiągnięć spośród: autorstwa lub współautorstwa monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych;
 • po 3 wybrane osiągnięcia w pozostałych kategoriach (ograniczenie nie dotyczy kategorii „działanie twórcze w sztuce, w wyniku którego powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym jego artystyczne wykonanie, stanowiące wkład w rozwój kultury”).

Powyższe ograniczenia zostały zaimplementowane w systemie OSF. Podczas składania wniosków system OSF będzie weryfikował, czy wskazano 3 publikacje , w których kandydat jest autorem lub wiodącym współautorem. Ponadto system nie będzie umożliwiał wykazania większej liczby osiągnięć niż wynikająca z przepisów rozporządzenia.

5. 3. Termin rozpatrzenia wniosku oraz decyzja w sprawie stypendium

Wnioski są rozpatrywane w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

Podstawą przyznania stypendium jest lista rankingowa wniosków uszeregowana według liczby przyznanych punktów.

Minister może przyznać maksymalnie 230 stypendiów dla młodych naukowców, z tego co najmniej 50 dla młodych naukowców będących doktorantami. Stypendium zostanie przyznane osobom najwyżej ulokowanym na ww. liście rankingowej.

Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do wnioskodawców oraz młodych naukowców zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium.

6. Maksymalny okres otrzymywania i wysokość stypendium

Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy). Do tego okresu nie wlicza się przerwy w działalności naukowej związanej z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym stypendysty, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W tym okresie wypłata stypendium jest zawieszona.

Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5.390 zł miesięcznie.

Wysokość stypendium oraz okres otrzymywania zostaną ustalone w decyzji w sprawie przyznania stypendium – w zależności od wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie Ministra.

7. Sposób wypłacania stypendium

Podmiot prowadzący szkołę doktorską lub podmiot zatrudniający wypłaca  młodemu naukowcowi środki finansowe w ramach stypendium na podstawie umowy.

Stypendium wypłaca się młodemu naukowcowi w terminie do 10 dnia miesiąca na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo w gotówce.

W przypadku zmiany przez młodego naukowca, któremu przyznano stypendium dla młodych naukowców, miejsca zatrudnienia albo szkoły doktorskiej w okresie pobierania tego stypendium, młody naukowiec niezwłocznie informuje ministra o podmiocie, w którym podjął odpowiednio zatrudnienie albo kształcenie w szkole doktorskiej, oraz o dacie tej zmiany.

W latach 2019–2027 osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i którym przyznano stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, w przypadku zmiany w okresie pobierania tego stypendium miejsca odbywania studiów doktoranckich lub miejsca zatrudnienia, niezwłocznie informują Ministra o podmiocie, w którym odpowiednio kontynuują studia doktoranckie lub podjęły zatrudnienie, oraz o dacie tej zmiany.

UWAGA! W dniu 29 września 2020 r. ogłoszono nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. W związku z powyższym, osiągnięcia wykazane w ramach kategorii 1, tj. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy, będą oceniane z uwzględnieniem wykazu wydawnictw ogłoszonego komunikatem z dnia 29 września 2020 r. (a nie z dnia 17 grudnia 2019 r. jak wskazano w Wytycznych).

Materiały

Informacji udziela:

mgr Anna Wawryszewicz
tel.: 22 55 24 216
e-mail: anna.wawryszewicz@adm.uw.edu.pl

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2020-r

Rejestracja podmiotu w Research Organization Registry

Zgodnie z informacją zawartą w Polityce Dotyczącej Otwartego Dostępu Do Publikacji Naukowych (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 38/2020 Dyrektora NCN) cOAlition S podjęło się działań zmierzających do stworzenia narzędzia ułatwiającego naukowcom sprawdzenie, czy czasopismo naukowe, w którym chcieliby oni opublikować wyniki projektu finansowanego ze środków NCN, spełnia kryteria zgodności z wymogami Planu S. Narzędzie takie pod nazwą Journal Checker Tool (JCT) zostanie udostępnione użytkownikom już w listopadzie.
Narodowe Centrum Nauki bierze udział w testowaniu tego narzędzia. Sprawdzanie zgodności odbywa się poprzez wprowadzenie trzech danych:
 • tytułu czasopisma lub nr ISSN,
 • nazwy agencji finansującej badania oraz
 • nazwy podmiotu naukowego na podstawie identyfikatora z Research Organization Registry (ROR) https://ror.org/about/. 
Niestety, na etapie testowania okazało się, że wiele z polskich jednostek naukowych nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego ROR, co uniemożliwi naukowcom zweryfikowanie zgodności publikacyjnych przy użyciu narzędzia JCT.
W związku z powyższym prosimy wszystkie podmioty będące beneficjentami środków z Narodowego Centrum Nauki o sprawdzenie, czy posiadają numer identyfikacyjny nadany przez ROR.
NCN WNIOSKI - OBIEG DOKUMENTÓW

Opus 20, Sonata 16, Preludium Bis 2 – procedura składania wniosków

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosków Opus 20, Sonata 16, Preludium Bis 2:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Pobierają Państwo z osf elektroniczną wersję wniosku.
Następnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem i odsyła Państwu skan.


Do wniosku należy dołączyć pobrany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje elektronicznie prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań


KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

 • wniosek,
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora
 • „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot”

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie podpisane przez prorektora „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI).

Plik należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka

 • Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot (dokument podpisany przez Rektora)
 • Potwierdzenie – wnioskodawca (skan podpisany przez Wnioskodawcę)

Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW
(przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)
MNiSW

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Uprzejmie informuję, że w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (w załączeniu), formularze dokumentów (umów, aneksów) przysyłanych do Ministerstwa po dniu 19 bm. obejmą zmiany.
Aktualny wzór aneksu będzie dostępny na  stronach internetowych Ministerstwa w najbliższych dniach.

Szanowni Państwo,

z myślą o pracownikach naukowych i doktorantach Uniwersytetu Warszawskiego pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przygotowali pakiet usług.

Naszym celem jest wsparcie Państwa w pracy badawczej, zwiększenie widoczności Państwa dokonań naukowych w internecie i pomoc w rozbudowywaniu
warsztatu badawczego.

 

Maja Bogajczyk, Anna Kamińska

Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

SPRAWDŹ, JAK MOŻEMY POMÓC
Created by FlashIssue
Mailing address: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, naukowiec.buw@uw.edu.pl, informacja.buw@uw.edu.pl, Polska, Warszawa, 00-312, PL

 

Nabór wniosków do konkursu START 2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że ze względu na rozwój pandemii Covid-19 termin naboru wniosków w programie START (edycja 2021) zostaje przesunięty z 2 listopada br. na 18 grudnia br. Termin ogłoszenia laureatów konkursu najprawdopodobniej także ulegnie przesunięciu, o czym poinformujemy najpóźniej pod koniec I kwartału 2021 r.

Jednocześnie, w celu zapewnienia wszystkim kandydatom równych szans w procesie oceny konkursowej, uprzejmie informujemy, że informacje zawarte we wniosku o stypendium START (w szczególności opis osiągnięcia badawczego oraz lista publikacji) powinny być aktualne nie później niż na dzień 2 listopada.

Wszystkie pozostałe elementy procesu składania wniosków i procedury konkursowej pozostają bez zmian.

Kandydatów zachęcamy do przesyłania wniosków na bieżąco.

Dodatkowo – w związku z pandemią Covid-19 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zezwoliła na podpisywanie przez rektora wniosków podpisem elektronicznym. Wobec tego uprzejmie prosimy o przesyłanie dokumentów w formacie pdf na adres beatabest@adm.uw.edu.pl

Deadline składania wniosków:

 • w BOB: 10 grudnia 2020
 • NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI w FNP UPŁYWA: 18.12.2020 (zmiana terminu! ) 

Od  23 września młodzi uczeni mogą składać wnioski o stypendium w programie START (konkurs 2021).

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy, przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż.

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego indywidualnego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Programu Start  i Instrukcją przygotowania wniosku zamieszczonymi na stronie programu. Znajdują się w nich m.in. szczegółowe informacje o etapach procedury konkursowej, kryteriach oceny oraz sposobie składania wniosków.

W programie START przyznane zostaną również wyróżnienia wybitnym kandydatom, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Stypendia wyróżnionych laureatów zostaną podwyższone.

Wnioski składane do konkursu START będą także rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi. Stypendystą w tym konkursie może zostać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Stypendium takiej osoby również zostanie podwyższone.

Wszystkich kandydatów zapraszamy do ubiegania się o stypendia wyjazdowe do wybranego przez kandydata ośrodka badawczego za granicą. Stypendia przyznawane są laureatom po rozstrzygnięciu konkursu START na podstawie zasad opisanych w Instrukcji przygotowania wniosku.

Wniosek o stypendium w ramach programu START FNP, przygotowany zgodnie z Regulaminem programu Start i Instrukcją przygotowania wniosku i realizacji stypendium w programie START :

 • skan wniosku w wersji pdf (podpisany przez Wnioskodawcę)
 • wraz z wymaganymi załącznikami (tj. wszystkimi załącznikami dołączonymi do wersji elektronicznej wniosku oprócz tekstów publikacji)
 • z podpisami:
  • opiekuna naukowego (na opinii i liście publikacji),
  • kandydata do stypendium (na wniosku i liście publikacji)

należy przesłać w wersji papierowej i elektronicznej do Biura Obsługi Badań UW do 10 grudnia br. 


KOLEJNOŚĆ UŁOŻENIA DOKUMENTÓW WE WNIOSKU

Dokumenty we wniosku drukowanym przesyłanym do siedziby Fundacji powinny być ułożone w następującej kolejności:

 1. Curriculum Vitae Format nazwy pliku: Nazwisko.CV (w nazwach plików nazwisko bez polskich liter)

Objętość CV nie powinna przekroczyć 3 stron. CV powinno zawierać w kolejności:

 •  Dane personalne i teleadresowe;
 •  Przebieg wykształcenia;
 •  Doświadczenia zawodowe (miejsca prowadzenia badań naukowych);
 •  Najważniejsze staże zagraniczne (miejsce, termin, czas trwania);
 •  Najważniejsze własne projekty badawcze (tytuł, nazwa programu, instytucja przyznająca);
 •  Do 5 najważniejszych konferencji naukowych z informacją o formie wystąpienia kandydata;
 •  Najważniejsze nagrody, wyróżnienia otrzymane przez kandydata.

UWAGA: Do CV nie należy dołączać listy wszystkich publikacji kandydata

 1. Lista – dorobek naukowy

Format nazwy pliku: Nazwisko.lista

Lista powinna zawierać maksymalnie do pięciu oryginalnych publikacji, o zasięgu międzynarodowym lub ogólnokrajowym, które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku naukowym. Teksty maksymalnie trzech z tych publikacji patentów lub komunikatów konferencyjnych w całości lub w części (zależnie od wielkości) należy dołączyć do wersji elektronicznej wniosku. Jeżeli wśród oryginalnych, najważniejszych publikacji kandydata są prace zbiorowe, czyli takie, które posiadają więcej niż jednego autora, należy w każdym przypadku określić wkład pracy kandydata, w formie opisu (1-2 zdania), na czym ten wkład polegał. Na liście publikacji należy podać informację, jeśli kandydat jest autorem korespondencyjnym.

UWAGA: Na liście dorobku naukowego NIE mogą być umieszczone zgłoszenia patentowe tylko patenty. O zgłoszeniach można poinformować w szerokim opisie dokonania badawczego.

UWAGA: Lista publikacji powinna być podpisana przez kandydata i opiekuna naukowego.

Prace przyjęte do druku mogą być umieszczone na liście dorobku naukowego tylko w przypadku załączenia dokumentu z wydawnictwa, potwierdzającego przyjęcie pracy do druku. Zaświadczenia przyjęcia pracy do druku mogą być napisane w dowolnej formie i przesłane do kandydata pocztą tradycyjną lub elektroniczną (z treści powinno wynikać jednoznacznie, że praca została przyjęta i zostanie opublikowana). Jeśli publikacja jest już dostępna w wersji elektronicznej i posiada nr DOI, można ją uznać za opublikowaną.

Zaświadczenia o przyjęciu do druku powinny być zeskanowane do jednego lub dwóch plików. Format nazwy pliku: Nazwisko.przyjecie_do_druku lub Nazwisko.przyjecia_do_druku

IMPACT FACTOR

Podawanie współczynnika Impact Factor przez kandydatów nie jest obowiązkowe, ponieważ nie stanowi to kryterium oceny dorobku naukowego kandydatów.

 1. Teksty publikacji (załączamy tylko do wniosku on-line)

Format nazwy plików: Nazwisko.publikacja1 i odpowiednio: Nazwisko.publikacja2, itd.

Do elektronicznej wersji wniosku należy dołączyć teksty maksymalnie 3 prac, wybranych przez kandydata jako najważniejsze w jego dorobku. Wśród nich mogą być prace w druku, pod warunkiem dołączenia zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie do druku. Maksymalna wielkość plików to 20MB. W przypadku obszernych publikacji, książek, prosimy o przesłanie tylko spisu treści, wstępu i zakończenia, bądź tych fragmentów, na podstawie których recenzenci mogą ocenić wagę publikacji.

UWAGA: Po dołączeniu załączników do formularza należy sprawdzić, czy pliki z publikacjami otwierają się poprawnie oraz czy nie są zakodowane lub uszkodzone.

 1. Opis oryginalności dokonania badawczego/ dokonań badawczych

Format nazwy pliku: Nazwisko.dokonanie

Opis oryginalności dokonania badawczego powinien być przygotowany w odniesieniu do listy najważniejszych publikacji kandydata. Cały opis nie powinien przekraczać 2 stron.

 1. Opinia opiekuna naukowego Format nazwy pliku: Nazwisko.opinia

Opinia opiekuna naukowego kandydata lub kierownika zespołu badawczego, w którym kandydat prowadzi badania. Opinia w wersji drukowanej i elektronicznej (skan) powinna zawierać podpis opiekuna naukowego. Opiekunem naukowym może być wyłącznie bezpośredni przełożony lub kierownik zespołu badawczego (w przypadku doktorów), a w przypadku doktorantów – promotor również promotor pomocniczy.

 1. Oświadczenia Opiekuna naukowego

Format nazwy pliku: Nazwisko.Oświadczenia_Opiekuna

Wzór oświadczenia znajduje się w dokumentach do pobrania. Po podpisaniu należy załączyć skan.

 1. Opis planów naukowych na najbliższy rok Format nazwy pliku: Nazwisko.plany

Opis planów naukowych dotyczy roku kalendarzowego 2021 i może obejmować informacje o planach wynikających z realizacji grantu badawczego uzyskanego w innej niż Fundacja instytucji, finansującej badania naukowe, np. NCN. Opis ten nie powinien przekraczać 2 stron.

 1. Dokumenty związane z ubieganiem się o Stypendium wyjazdowe

Format nazwy plików; Nazwisko.wyjazd_program; Nazwisko.wyjazd_osrodek, Nazwisko.wyjazd_zaproszenie (Zobacz też: Uwagi dotyczące Stypendiów wyjazdowych – poniżej)

 1. Oświadczenie o zmianie nazwiska

Format nazwy plików; Nazwisko.zmiana,

Wzór oświadczenia znajduje się w plikach do pobrania. Należy go wypełnić podpisać i załączyć skan. (dotyczy wyłącznie osób, które zmieniały nazwisko i posiadają dorobek naukowy pod poprzednim nazwiskiem).

INNE ZAŁĄCZNIKI

Do wniosku nie należy dołączać innych załączników niż powyżej wymienione, np. podwójnych opinii, listów rekomendacyjnych, pochwał, listy wszystkich publikacji kandydata, itp.

UWAGI DOTYCZĄCE STYPENDIÓW WYJAZDOWYCH W RAMACH STYPENDIUM START

UBIEGANIE SIĘ O STYPENDIUM WYJAZDOWE

Ubieganie się o stypendium wyjazdowe nie jest obowiązkowe. Stypendium wyjazdowe mogą otrzymać wyłącznie laureaci konkursu START. Wniosek o stypendium wyjazdowe należy wypełnić i złożyć razem z wnioskiem o stypendium START, przy czym stypendium wyjazdowe jest niezależne od kwoty stypendium START i jest wypłacane dodatkowo. Jego wysokość jest ustalana indywidualnie, w zależności od miejsca pobytu i czasu trwania wyjazdu. Przyznana kwota, zapewniająca podróż i pobyt, jest wypłacana przez Fundację na konto stypendysty, podane w umowie o stypendium.

UWAGA: Aby wniosek o Stypendium wyjazdowe został rozpatrzony, należy w zakładce „Podstawowe informacje” – „stypendium wyjazdowe” podać wymagane informacje o wyjeździe w formularzu wniosku o stypendium START, a także dołączyć odpowiednie dokumenty w zakładce „Załączniki”. Brak tych dokumentów spowoduje, że wniosek o Stypendium wyjazdowe nie będzie rozpatrywany. Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku znajduje się poniżej.

UZASADNIENIE WYBORU OŚRODKA I OPIS WSPÓŁPRACY

Załącznik zawierający uzasadnienie wyboru ośrodka wraz z krótką informacją o charakterze planowanego wyjazdu i ogólny program wizyty nie powinien przekraczać 2 stron maszynopisu.

OŚRODEK NAUKOWY/OSOBA ZAPRASZAJĄCA

Informacja o ośrodku zagranicznym, do którego kandydat/ka planuje wyjechać, powinna zawierać pełną nazwę instytucji i jej dokładny adres, a także adres strony internetowej. Należy także uwzględnić imię nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko i dorobek naukowy osoby zapraszającej (na podstawie życiorysu naukowego). Załącznik nie powinien przekraczać 2 stron maszynopisu.

LIST ZAPRASZAJĄCY

List zapraszający na wyjazd powinien zawierać zaproszenie, bądź potwierdzenie przyjęcia kandydata na wizytę naukową w instytucji zagranicznej. Listy zapraszające mogą być przygotowane w dowolnej formie i przekazane kandydatowi w wersji drukowanej lub elektronicznej. Nie określamy sformalizowanej wersji listu zapraszającego.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WYJAZDOWYCH

Głównym kryterium przyznania Stypendium wyjazdowego jest merytoryczne uzasadnienie planowanego pobytu. Ważna jest również naukowa ranga ośrodka i potencjał naukowy jego kadry, a szczególnie oryginalność dorobku naukowego osoby zapraszającej stypendystę.

Proszę zwrócić uwagę, że celem Stypendiów wyjazdowych jest poznanie NOWYCH ośrodków naukowych i nawiązywanie NOWEJ współpracy z kadrą naukową tychże ośrodków. Intencją FNP nie jest wspieranie wyjazdów do ośrodków, w których kandydat/ka już przebywał/a, bądź na zaproszenia osób, z którymi współpraca już istnieje lub są prowadzone wspólne projekty badawcze, a w szczególności wspólnie opublikowane prace. Intencją FNP jest, aby wyjazdy studyjne w ramach programu START służyły rozwojowi karier stypendystów programu.

Stypendyści – niejednokrotnie znajdujący się aktualnie w bardzo ważnym etapie rozwoju naukowego – mogą wykorzystać wyjazdy studyjne m.in. do nawiązania nowych partnerstw naukowych, np. nawiązanie relacji mentoringowej ze wskazaną we wniosku osobą. Wizyta w danym ośrodku może też być sprawdzeniem/przygotowaniem do dłuższego wyjazdu o charakterze stażu doktorskiego. Najważniejsze jednak, aby cel i założenia wizyty studyjnej wynikały bezpośrednio z indywidulanych potrzeb stypendysty, a nie np. zespołu w którym aktualnie pracuje czy były wypadkową istniejącej już relacji z danym ośrodkiem (via szef czy promotor). Fundacja w tym aspekcie zachęca do podejmowania samodzielnych działań przez stypendystów i świadomego kształtowania swego rozwoju jako naukowców, szczególną pomocą w tym zakresie mogą być konsultacje z mentorem.

SPRAWOZDANIE ZE STYPENDIÓW WYJAZDOWYCH

W ciągu dwóch miesięcy po realizacji Stypendium wyjazdowego stypendysta jest zobowiązany do złożenia w Fundacji sprawozdania (według otrzymanego wzoru) wraz z poświadczeniem pobytu z zagranicznego ośrodka, w którym przebywał. Rozliczenia finansowe nie są wymagane.


Poniżej – informacje, które należy wpisać we wniosku w wersji elektronicznej, w części „Wnioskodawca”:

Rektor/Prorektor:
Prorektor UW ds. badań – prof. dr hab. Zygmunt Lalak

Dane do wniosku START FNP na 2021

Dane do wniosku START FNP na 2021

DO BOB przesyłamy na adres beatabest@adm.uw.edu.pl:

 • Wniosek (w pdf, podpisany przez Wnioskodawcę)
 • Załączniki:
  1. CV kandydata
  2. Lista max 5 wybranych najważniejszych publikacji, patentów lub wystąpień konferencyjnych
  3. Potwierdzenie przyjęcia do druku publikacji
  4. Opis oryginalności najważniejszego dokonania /najważniejszych dokonań badawczych
  5. Opis planów naukowych na najbliższy rok kalendarzowy 2021
  6. Podpisana opinia opiekuna naukowego (w przypadku doktorów – opinia kierownika zespołu badawczego, lub bezpośredniego przełożonego, a w przypadku doktorantów – promotora)
  7. Podpisane oświadczenie opiekuna naukowego kandydata (wzór oświadczeń opiekuna naukowego znajduje się w dokumentach do pobrania)

Nieobowiązkowe jeśli nie dotyczy:

 • Stypendium wyjazdowe do zagranicznego ośrodka naukowego
  Wyłącznie dla ubiegających się o dodatkowe finansowanie na Stypendium wyjazdowe.
  WYMAGANE:
  (1) uzasadnienie i program wyjazdu,
  (2) info o ośrodku zagranicznym i osobie zapraszającej
  (3) list zapraszający – może być wydruk e-maila
 • W przypadku kandydatów, których publikacje, patenty lub wystąpienia konferencyjne ukazały się pod poprzednim nazwiskiem – Oświadczenie potwierdzające zmianę nazwiska – wzór w plikach do pobrania

Biuro zawozi wnioski do FNP.

Szczegóły: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

Ocena wniosków składa się z kilku etapów i jest prowadzona w systemie peer review przez uczonych, będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki. Wnioski najpierw ocenia co najmniej dwóch ekspertów, a następnie panel ekspercki, który najlepsze z nich kieruje do recenzji. Każdy wniosek zakwalifikowany do tego etapu jest oceniany przez kolejnych trzech recenzentów. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP.

Stypendia w konkursie 2021 zostaną sfinansowane zarówno z budżetu FNP, jak i ze środków  przekazanych przez prywatnych darczyńców oraz z wpłat  1% podatku dochodowego. Partnerami programu są: Narodowy Bank Polski (w ramach programu edukacji ekonomicznej) i Fundacja PZU.

Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2021 r.

Uwaga! Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!

Szczegółowe informacje o programie i dokumenty do pobrania znajdują się na:

Nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2020

Poznaliśmy laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i wdrożeniową. Wśród wyróżnionych są badacze z Uniwersytetu Warszawskiego: prof. Andrzej Udalski wraz z zespołem projektu OGLE, dr hab. Magdalena Bieniak, dr hab. Marek Giergiczny, dr Bartłomiej Chromik, dr inż. Dariusz Jaruga, dr Tomasz Kociumaka oraz dr Marta Strzelecka.

W kategorii osiągnięć naukowych nagrodę Prezesa Rady Ministrów otrzymał:

Prof. Andrzej Udalski z zespołem projektu OGLE: dr Dorotą Skowron, dr. Janem Skowronem, dr. Przemysławem Mrozem, prof. Michałem Szymańskim, prof. Igorem Soszyńskim, dr hab. Pawłem Pietrukowiczem, dr. hab. Szymonem Kozłowskim, dr. Radosławem Poleskim, dr. Krzysztofem Ulaczykiem, dr. Mariuszem Gromadzkim, mgr. Krzysztofem Rybickim, mgr. Patrykiem Iwankiem, mgr. Marcinem Wroną; zespół został nagrodzony za opracowanie  trójwymiarowej mapa Drogi Mlecznej.

Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) to największy projekt obserwacyjny w historii polskiej astronomii, który wniósł ogromny wkład w rozwój nowych obszarów astrofizyki. „Odkrycia zjawisk mikrosoczewkoania grawitacyjnego, zastosowanie nowych technik poszukiwania planet pozasłonecznych czy badania zmienności fotometrycznej nieba na trwałe wpisały się w dorobek współczesnej astronomii. Przełomowe znaczenie osiągnięcia zespołu polega na wykorzystaniu po raz pierwszy do badań Drogi Mlecznej bardzo licznej próbki obiektów, do których możliwe jest bezpośrednie wyznaczenie odległości z dużą dokładnością. Obiektami tymi są gwiazdy pulsujące–cefeidy, które zostały odkryte w dużej liczbie podczas wieloletnich obserwacji Drogi Mlecznej przez zespół OGLE. Dzięki mapie astronomowie uzyskują nowy precyzyjny obraz rozmieszczenia młodej populacji gwiazd naszej Galaktyki” – napisano w uzasadnieniu nagrody.

 

W kategorii osiągnięć naukowych będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego nagrodę otrzymali:

Dr hab. Magdalena Bieniak, autorka rozprawy habilitacyjnej „Poznawcze, psychologiczne i etyczne aspekty wiary w ujęciu Stefana Langtona († 1228). Studium źródłoznawcze i doktrynalne”, nagrodzona za „wybitnie erudycyjną i wzorcową edycję dzieła Stefana Langtona, połączoną ze zbiorem studiów dotyczących różnych zagadnień występujących w jego pracach, co stanowi doskonały, i już wykorzystywany, instrument do badań krytycznych i analiz edytorskich”.

Dr hab. Magdalena Bieniak jest adiunktem w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii UW. Prowadzi zajęcia z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej. Od 2016 roku kieruje projektem „Filozofia i teologia Stefana Langtona († 1228) w kontekście początków nauczania uniwersyteckiego w Paryżu”. Badania finansowane są z grantu Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Sonata Bis. Celem projektu, który zakończy się w 2021 roku, jest krytyczna edycja „Kwestii teologicznych” Stefana Langtona, inicjatora Wielkiej Karty Swobód, a także przekrojowe studium jego spuścizny literackiej. Dr hab. Bieniak jest autorką m.in. „The Soul-Body Problem at Paris ca. 1200-1250(Leuven, 2010), Stephen Langton, Quaestiones Theologiae (Oxford, 2014, wspólnie z Riccardem Quinto), „Individuals as Wholes. Gilbert of Poitiers’s Theory of Individuality” (w: F. Amerini i in., Mereology in Medieval Logic and Metaphysics, Pisa 2019).” – Pragnę z całego serca podziękować za wsparcie i życzliwość, których nieustannie doświadczam od początku mojej pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Wydział Filozofii tworzą wspaniali ludzie, z którymi współpraca to zaszczyt i przyjemność. Bez nich z pewnością nie otrzymałabym tej nagrody, która jest także ich sukcesem – komentuje otrzymanie nagrody dr hab. Bieniak.

 

Dr hab. Marek Giergiczny , autor rozprawy habilitacyjnej „Rozwój metodologii i aplikacje metod wyceny dóbr nierynkowych”, nagrodzony za „badania z zakresu ekonomicznych aspektów ochrony środowiska, stosowanej mikroekonomii i metodologii wyceny dóbr nierynkowych”.

Dr hab. Marek Giergiczny, prof. ucz,. jest pracownikiem Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, członkiem Katedry Mikroekonomii. Specjalizuje się w ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, modelowaniu preferencji i wyborów, mikroekonomii, mikroekonometrii. W swej karierze naukowej realizował m.in. projekt finansowany przez Szwedzką Agencję Ochrony Środowiska „Accounting for indirect effects in the cost-benefit analysis”, a także badania „Niepewność i stabilność preferencji w badaniach preferencji deklarowanych”, na które otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Sonata Bis. Prowadzi zajęcia dla studentów dotyczące m.in. modelowania wyborów i wyceny dóbr nierynkowych. Jest autorem licznych publikacji – rozdziałów w książkach oraz artykułów, które ukazały się na łamach „Environmental and Resource Economics”, „Ecological Economics” czy „Bioscience”. Obecnie pracuje nad optymalnym społecznie modelem wykorzystania lasów.

 

W kategorii rozpraw doktorskich nagrodę otrzymali:

dr Bartłomiej Chromik z Wydziału „Artes Liberales” za rozprawą doktorską „Mikro- i makroideologie językowe. Przykład języka wilamowskiego” (promotorzy: dr hab. Justyna Olko i dr hab. Tomasz Wicherkiewicz, UAM), nagrodzony za „empatię badawczą i śmiałość metodyczną w studiach nad językiem, kulturą i historią Wilamowian”.

Dr Bartłomiej Chromik pochodzi z Kęt. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem międzynarodowego Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową, założonego przez UW, School of Oriental and African Studies of the University of London, Leiden University, University of Groningen i Max Planck Institute for the Science of Human History in Jena. Pracuje jako adiunkt na Wydziale „Artes Liberales”. Prowadzi zajęcia dotyczące antropologii lingwistycznej i kulturowej, a także współczesnej Ukrainy – jej kultury, społeczeństwa, polityki oraz historii. Kierował projektami: „Dokumentacja językowego i kulturowego dziedzictwa Wilamowic” (NPRH) oraz „Stworzenie klastra turystycznego w Gminie Wilamowice w oparciu o język wymysiöeryś i związaną z nim kulturę” (FNP). Angażuje się w działania na rzecz rewitalizacji języka wilamowskiego. Obecnie bierze udział w projekcie „Language as a cure: linguistic vitality as a tool for psychological well-being, health and economic sustainability” (FNP), gdzie zajmuje się m.in. relacjami między gospodarką a językiem. Po pandemii zamierzam kontynuować badania nad ekonomicznymi aspektami huculskiej obrzędowości. – Nagroda będzie motywacją do jak najszybszej publikacji książki opartej na doktoracie – mówi laureat.

 

Dr inż. Dariusz Jaruga, autor rozprawy doktorskiej „Komunikacja sieciowa. Źródła informacji Big Data” (promotor prof. Włodzimierz Gogołek, UW), nagrodzony za „ideę i realizację projektu JAZON”.

Dr inż. Dariusz Jaruga jest pracownikiem Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, członkiem Katedry Technologii Informacyjnych Mediów. Prowadzi zajęcia dotyczące m.in. technologii informacyjnych i komunikacji sieciowej w zakresie nowych mediów, technologii multimedialnych, a także baz danych. Jest jednym z założycieli spółki spin-off UW – Centrum Rafinacji Informacji (CRI). Firma zajmuje się analizą Big Data – dużych zbiorów informacji dostępnych w cyberprzestrzeni.

– System Jazon jest unikalnym systemem kolekcjonowania danych tekstowych z różnych źródeł informacji, dostępnych online (internet) i offline (nośniki danych). Podstawowym zadaniem Jazona jest automatyzacja kolekcjonowania i normalizacji danych, która umożliwia ich dalszą analizę – tłumaczy dr inż. Jaruga. – Kolekcjonowanie, w zależności od cech źródła informacji, może odbywać się cyklicznie przez zdefiniowany czas (dotyczy to głównie zasobów internetowych) albo jednorazowo – informacje  dostarczane na nośnikach danych. Zabrane przez system dane są czyszczone z nadmiarowych, niepotrzebnych informacji, w celu ułatwienia procesu ich analiz – rafinacji. Spektrum realizowanych badań przy pomocy tego systemu jest bardzo szerokie. Przy pomocy Jazona były i są, wykonywane badania z zakresu nauk społecznych, innowacji technologicznych, ekonomii, nauki i techniki, w tym badania dotyczące eksploracji źródeł danych w zakresie działalności B+R+I, a także historii. Dowiedziono, iż opracowana technologia pozwala prowadzić badania nie tylko w obszarze przeszłych i aktualnie występujących zjawisk, ale także umożliwia prowadzenie badań w zakresie  dynamiki oraz prognozowania ich zmian – wyjaśnia naukowiec.

 

Dr Tomasz Kociumaka, autor rozprawy doktorskiej „Efektywne struktury danych dla zapytań wewnętrznych w tekstach” (promotor: prof. Wojciech Rytter, UW), nagrodzony za „przedstawienie oryginalnych i, w sposób mierzalny, lepszych od wcześniej znanych algorytmów przetwarzania tekstów dla kilku rodzajów zapytań, mających zastosowanie praktyczne np. w analizie sekwencji DNA”.

Dr Tomasz Kociumaka obronił rozprawę doktorską na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW w 2019 r. Następnie odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Bar-Ilan w Izraelu. Obecnie realizuje kolejny staż – na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley

 

Dr Marta Strzelecka, autorka rozprawy doktorskiej „Oszacowania momentów wektorów losowych” (promotorzy: prof. Rafał Latała, UW, dr Piotr Nayar, UW), nagrodzona za „uzyskanie nowych wyników z zakresu badania oszacowań norm wektorów losowych w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej oraz uzyskanie nowego twierdzenia dotyczącego norm operatorowych macierzy losowych”.

Dr Marta Strzelecka jest starszym asystentem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

 

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,dok.html

Komunikat dotyczący wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – informacja dla wydawnictw

W ślad za wydanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego komunikatem z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe uprzejmie informujemy, iż w pierwszych dniach grudnia br. planowane jest ponowne uruchomienie modułu w ramach systemu teleinformatycznego Polska Bibliografia Naukowa (PBN), w którym wydawnictwa nieujęte w wykazie będą mogły zgłosić gotowość poddania się ocenie Komisji Ewaluacji Nauki, która zostanie dokonana w 2021 r.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 349), Minister sporządza wykaz na podstawie projektu przekazanego przez Komisję Ewaluacji Nauki. Warto zaznaczyć, że w ewaluacji jakości działalności naukowej, która zostanie przeprowadzona w 2022 r., przy ocenie osiągnięć dotyczących monografii (autorstwo monografii naukowej, redakcja naukowa monografii, autorstwo rozdziału w monografii naukowej pod redakcją) brana będzie pod uwagę punktacja przypisana wydawnictwom w ostatnim opublikowanym przed ewaluacją wykazie.

Wydawnictwa zainteresowane oceną Komisji Ewaluacji Nauki będą mogły przesłać zgłoszenie w systemie PBN w terminie do dnia 28 lutego 2021 r., dołączając informacje potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ww. rozporządzeniu. Należy podkreślić, że nie każde wydawnictwo publikujące książki naukowe może znaleźć się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Wydawane publikacje książkowe muszą spełniać warunek określony w § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392 oraz z 2020 r. poz. 1352), czego wydawca, chcący znaleźć się w ww. wykazie, powinien dowieść w przesyłanym zgłoszeniu.

O zakresie informacji przedstawianych w zgłoszeniu poinformujemy odrębnym komunikatem, w momencie uruchomienia modułu w PBN.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-dotyczacy-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe

UWAGA – nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 września 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Nowy, rozszerzony wykaz obejmuje 728 wydawnictw: 692 wydawnictwa na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

Materiały

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe

Zmiana komunikatu o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków

Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) ogłasza się  komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2020 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086).

Materiały

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/zmiana-komunikatu-o-ustanowieniu-programu-doskonala-nauka-i-naborze-wnioskow

Strona programu: https://www.gov.pl/web/nauka/doskonala-nauka

 

Zmiana komunikatu o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków

Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) ogłasza się  komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2020 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086).

Materiały

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/zmiana-komunikatu-o-ustanowieniu-programu-spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki-i-naborze-wnioskow

Strona programu: https://www.gov.pl/web/nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki

 

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej – 70 najlepszych infrastruktur w jednej broszurze

Nabór wniosków o wpisanie infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej został ogłoszony w czerwcu 2019 r. Wpłynęło wówczas do nas 146 spełniających wymogi formalne wniosków, z których każdy został poddany ocenie merytorycznej. Dziś prezentujemy broszurę, która zawiera opisy 70 najlepszych infrastruktur badawczych wybranych spośród nadesłanych zgłoszeń.

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej zawiera 70 przedsięwzięć podzielonych według 6 obszarów

Opublikowana w styczniu 2020 r. Polska Mapa Infrastruktury Badawczej zawiera 70 przedsięwzięć podzielonych, wzorem klasyfikacji stosowanej przez Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych, według sześciu obszarów badań, tj.:

 • nauki techniczne i energetyka (14 projektów);
 • nauki o Ziemi i środowisku (5 projektów);
 • nauki biologiczno-medyczne i rolnicze (16 projektów);
 • nauki fizyczne i inżynieryjne (23 projekty);
 • nauki społeczne i humanistyczne (6 projektów)
 • cyfrowe infrastruktury badawcze (6 projektów).

Spośród infrastruktur badawczych wpisanych na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej 40 stanowią infrastruktury krajowe, 30 z nich ma natomiast wymiar międzynarodowy.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/polska-mapa-infrastruktury-badawczej–70-najlepszych-infrastruktur-w-jednej-broszurze

Komunikat Ministra o ustanowieniu programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 22 września 2020 r. podpisał komunikat o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków.

 • Pierwszy nabór wniosków w roku 2020 trwa od dnia 25 września 2020 r. do dnia 30 października 2020 r.
 • Drugi nabór wniosków w roku 2020 trwa od dnia 21 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu OSF.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-ustanowieniu-programu-narodowy-program-rozwoju-humanistyki-i-naborze-wnioskow

Informacja dotycząca zmian w raportowaniu „Innych kosztów bezpośrednich” w projektach badawczych

Informujemy, że dla projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych od 15 marca 2019 r., w ramach sprawozdania z realizacji projektów badawczych, w raportach rocznych i końcowych, będzie wymagane uzupełnienie danych uszczegółowiających poniesione wydatki w kategorii „Inne koszty bezpośrednie”.

W tej kategorii („Inne koszty bezpośrednie”), analogicznie jak w składanym wniosku, zostaną wyodrębnione następujące podkategorie:

 1. materiały i drobny sprzęt,
 2. usługi obce,
 3. wyjazdy służbowe,
 4. wizyty, konsultacje,
 5. wykonawcy zbiorowi,
 6. inne koszty,

w ramach których w raportach rocznych i końcowych dla wyżej wymienionych projektów badawczych będzie konieczne uzupełnienie poniesionych kosztów w poszczególnych latach.

W związku z powyższym Narodowe Centrum Nauki zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia ww. sposobu raportowania poniesionych kosztów w ramach kategorii „Inne koszty bezpośrednie” w sposobie ewidencjonowania kosztów w podmiotach realizujących ww. projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

Powyższa zmiana dotyczy wyłącznie projektów badawczych, w których obowiązek złożenia pierwszych raportów rocznych rozpocznie się w 2021 r. lub później tj. projektów badawczych począwszy od konkursów OPUS17, PRELUDIUM 17, MOZART, MAESTRO 11, SONATA BIS 9, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1, SONATINA 4, CEUS-UNISONO, DAINA 2.

Zmiana w raportowaniu „Innych kosztów bezpośrednich” nie dotyczy raportów rocznych już złożonych i nie będą one wymagały korekty w tym zakresie.

Jednocześnie Narodowe Centrum Nauki przypomina, że zgodnie z zapisami umów o realizację i finansowanie ww. projektów badawczych, Kierownik projektu może wprowadzić w okresie realizacji projektu badawczego zmiany w ww. podkategoriach w ramach kategorii „Inne koszty bezpośrednie” w stosunku do kosztów zaplanowanych we wniosku.

Pismo Dyrektora NCN

Skip to content