MNiSW – Wnioski na inwestycje aparaturowe, budowlane, w zakresie zakupu nieruchomości

Wnioski dotyczące inwestycji związanych z działalnością naukową, obejmujące inwestycje, o których mowa w art. 373 ust. 3 ustawy, składa się w MNiSW w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe na ich realizację mają zostać przyznane.

Termin składania wniosków w Biurze Obsługi Badań UW upływa 20 lipca br. (celem uzyskania podpisów Kwestora i Rektora na części A).

Do wniosku:

  • dotyczącego inwestycji budowlanej dołącza się oświadczenie o rodzaju posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości;
  • dotyczącego inwestycji związanej z działalnością naukową, obejmującego finansowanie rozbudowy aparatury naukowo–badawczej lub infrastruktury informatycznej, dołącza się oświadczenie o ich wartości;

Kopie dokumentów, uwierzytelnia się podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wnioski składa się w systemie osf – https://osf.opi.org.pl/

Więcej: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową

Posted in Wiadomości.