Informacja o zawieraniu umów w sprawie wypłacania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2020 r.

Zgodnie z art. 360 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) podmiot prowadzący szkołę doktorską (studia doktoranckie) lub podmiot zatrudniający przekazuje młodemu naukowcowi środki finansowe w ramach stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców na podstawie umowy.

W związku z powyższym konieczne jest zawarcie przez ww. podmiot umowy z młodym naukowcem, któremu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendium decyzją z dnia 15 czerwca 2020 r. Wzór umowy w sprawie wypłacania stypendium dla wybitnych młodych naukowców, do ewentualnego wykorzystania, znajduje się w załączniku.

Kopię umowy należy przekazać do ministerstwa niezwłocznie po jej zawarciu. Na tej podstawie będzie realizowane przekazywanie środków uczelniom/instytutom. Środki finansowe będą przekazywane przez Ministerstwo kwartalnie.

W przypadku uczelni środki na wypłatę stypendiów będą przekazywane na rachunek Funduszu stypendialnego – środki z innych źródeł prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie art. 419 ww. ustawy.  W związku z powyższym w przypadku braku ww. rachunku w BGK, konieczne jest założenie tego rachunku oraz poinformowanie Ministerstwa o jego numerze.

W przypadku instytutów środki będą przekazywane na rachunki, na które dotychczas przekazywane były środki na wypłatę stypendiów dla wybitnych młodych naukowców. Instytuty, które nie otrzymywały dotąd środków na te stypendia, proszone są o przekazanie do Ministerstwa, wraz z kopią umowy, numeru rachunku bankowego, na który mają być przekazywane ww. środki.

Materiały

Wprowadzenie Polityki Otwartego Dostępu w Narodowym Centrum Nauki

W nawiązaniu do stanowiska Rady NCN popierającego dążenia Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do wprowadzenia Polityki dotyczącej publikowania w otwartym dostępie wyników będących efektem realizacji badań finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych (zwanej dalej Polityka OA) miło nam poinformować, że Polityka OA została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 40/2020 w dniu 31 maja br.

Polityka OA została oparta na założeniach Planu S i w bardzo podobnym kształcie będzie wprowadzona także przez pozostałych członków cOAlition S. Niniejsza Polityka OA wchodzi w życie z dniem jej podpisania, a obowiązywać będzie od konkursów ogłaszanych 15 czerwca br., w przypadku których umowy o realizację i finansowanie badań zostaną podpisane po 1 stycznia 2021 r.

Polityka OA zawiera informacje o ścieżkach publikacyjnych, spełniających kryteria zgodności z Planem S, o kwalifikowalności kosztów oraz pozostałe wytyczne dotyczące licencji i zachowania praw autorskich, jak również terminarz zmian obowiązywania niektórych zapisów.

W ostatnim akapicie dokumentu znajduje się informacja o narzędziu tworzonym przez JISC tj. Journal Checker Tool, które ma w przyszłości posłużyć badaczom do weryfikacji, czy publikowanie w wybranym przez nich czasopiśmie spełnia wymagania zapisów Polityki OA w zakresie jednej z trzech możliwych ścieżek publikacyjnych. Na dzień dzisiejszy narzędzie to jest jeszcze niedostępne, lecz jego udostępnienie jest planowane już na listopad br. Podobnie niektóre inne linki wskazane z Polityce OA mogą być jeszcze nieaktywne ze względu na ich aktualizowanie związane z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na poziomie wydawców. Wkrótce jednak wszystkie informacje powinny zostać uzupełnione.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-06-03-wprowadzenie-polityki-otwartego-dostepu?language=pl

NCN ogłasza konkursy MAESTRO 12 i SONATA BIS 10

MAESTRO 12 to konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

czytaj więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro12

SONATA BIS 10 to konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla członków nowego zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

czytaj więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis10

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
9 września w  BOB
15 września w NCN (do godz. 16:00)

Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza

Harmonogram konkursów w ramach działań „Inicjatywy doskonałości” w roku 2020

W październiku 2019 roku Uniwersytet zajął I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zdobył status uczelni badawczej na lata 2020-2026. Środki otrzymane w ramach IDUB pozwolą na realizację 70 działań obejmujących m.in. programy wspierające rozwój pracowników, doktorantów i studentów uczelni. Przedstawiamy harmonogram konkursów w ramach działań „Inicjatywy doskonałości” zaplanowanych na rok 2020.

Dzięki działaniom zaplanowanym w programie „Inicjatywa doskonałości”, Uniwersytet ma stać się uczelnią lepiej rozpoznawalną na arenie międzynarodowej, podejmującą ambitne projekty naukowe i oferującą kształcenie oparte na najnowszych wynikach prac badawczych. Celem jest równomierny rozwój badań naukowych oraz programów kształcenia studentów i doktorantów.

Mikrogranty

Dotychczas w ramach „Inicjatywy doskonałości” na UW uruchomiono program mikrograntów. Pracownicy oraz doktoranci mogą starać się o dofinansowanie badań wstępnych do projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych, wydania publikacji, korekty językowej tekstu naukowego, udziału w konferencjach, organizacji konferencji przez UW, kwerendy zagranicznej oraz zagranicznego wyjazdu studyjnego. Szczegółowe zasady wnioskowania oraz formularz dostępne są na stronie https://mikrogranty.ckc.uw.edu.pl.

3 czerwca, w odpowiedzi na aktualną sytuację w Polsce i na świecie, w ramach programu mikrograntów uczelnia stworzyła dodatkową ścieżkę COVID-19. Więcej na ten temat >>


Harmonogram konkursów w ramach działań IDUB w roku 2020

Do końca 2020 roku uruchomione zostaną kolejne konkursy w ramach działań „Inicjatywy doskonałości”. Najbliższy z nich zostanie otwarty już 15 czerwca i będzie dotyczył projektów współpracy w ramach sojuszu 4EU+. Informacja o terminach naboru projektów w kolejnych działaniach IDUB, które nie zostały wskazane w poniższym harmonogramie, zostanie opublikowana we wrześniu tego roku.

czerwiec

⇒ Program minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych (planowane są dwa konkursy rocznie, pierwszy konkurs zostanie otwarty 15 czerwca)

⇒ Promocja badań naukowych (planowane są dwa konkursy rocznie)

sierpień

⇒ Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW (planowane są cztery konkursy rocznie)

⇒ Wzmacnianie i rozwój współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w procesie federalizacji (planowane są dwa konkursy rocznie)

⇒ Wdrożenie programu finansowania projektów składanych w konkursach o Stypendia Indywidualne Wyjazdowe MSCA w ramach inicjatywy KE „Seal of Excellence” (ze środków IDUB zostanie sfinansowane do trzech projektów rocznie)

wrzesień

⇒ Kierunki studiów w Priorytetowych Obszarach Badawczych, II stopnia (planowane są dwa konkursy w trakcie całego programu IDUB, drugi konkurs odbędzie się w 2022 roku)

⇒ Program dla młodych badaczek i dydaktyczek (planowane są dwa konkursy w trakcie całego programu IDUB, drugi konkurs odbędzie się w 2021 roku)

⇒ Program Mentor (nabór ma charakter ciągły)

październik

⇒ „Od diamentowego grantu do grantu ERC” – tworzenie indywidualnych planów rozwoju ścieżki kariery naukowej (planowane są dwa konkursy rocznie)

⇒ Mobilność studentów i doktorantów (planowane są dwa konkursy rocznie)

⇒ Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi (planowane są dwa konkursy rocznie

⇒ Organizacja kongresów międzynarodowych o znaczeniu światowym (planowany jest jeden konkurs rocznie)

listopad

⇒ Wspieranie naukowców z zagranicy aplikujących o wspólne prestiżowe granty badawcze z UW (planowane są dwa konkursy rocznie)

⇒ Wzmacnianie potencjału badawczego kadry naukowej, szczególnie młodej, w celu osiągnięcia doskonałości naukowej (planowany jest jeden konkurs rocznie)

⇒ Włączanie utalentowanych młodych naukowców do zespołów badawczych (planowany jest jeden konkurs rocznie)

grudzień

⇒ Konkurs na pakiety dla nowych zespołów badawczych (planowane są dwa konkursy w trakcie całego programu IDUB, drugi konkurs odbędzie się w 2021 roku)

Szczegółowe informacje na temat konkursów uwzględnionych w powyższym harmonogramie (pdf)

Wnioski NCN i POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ OSOBĘ REPREZENTUJĄCĄ PODMIOT

Szanowni Państwo,

zgodnie z informacją OPI jednym z powodów, dla których są problemy z zaczytaniem pliku „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” do OSF może być to, że po pobraniu pliku wnioskodawca ponownie odblokowuje wniosek. W takim przypadku system może zweryfikować dokument negatywnie.
ROZWIĄZANIE: Nie odblokowujemy wniosku po pobraniu „Potwierdzenia złożenia wniosku – podmiot”

Inny powód: próby naprawienia uszkodzonego pliku pobranego z OSF. UWAGA: po pobraniu w sekcji ELEKTRONICZNA WYSYŁKA w OSF dokumentu Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot w pdf pojawia się błąd podpisu.

Proszę nie próbować poprawiać tego błędu, tak ma być: 

Dokument z błędem podpisu osf „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” proszę przesyłać do podpisu wraz z pozostałymi, czyli

 • wniosek,
 • zgodę Dziekana/Kierownika Jednostki,
 • kosztorys z podpisem Pełnomocnika Kwestora

 do Biura Obsługi Badań w jednym mailu na adres: bob@adm.uw.edu.pl.

My odeślemy Państwu podpisany dokument Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot, który w panelu podpis będzie wyglądał następująco:

Takie „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka
– Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot w miejscu Potwierdzenie podpisane elektronicznie:
Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW (przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)

ZARZĄDZENIE NR 180 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w roku 2020

ZARZĄDZENIE NR 180
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w roku 2020

Na   podstawie   §   5    Regulaminu  pracy    na   Uniwersytecie   Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 319), ustala się, co następuje:

§1

Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi następujące dni poza niedzielami są wolne od pracy w roku 2020:

 •      styczeń:           1, 4, 6, 11, 18, 25;
 •      luty:                   1, 8, 15, 22, 29;
 •      marzec:            7, 14, 21, 28;
 •      kwiecień:         4, 11, 13, 18, 25;
 •      maj:                   1, 2, 9, 16, 23, 30;
 •      czerwiec:         6, 11, 12, 13, 20, 27;
 •      lipiec:                4, 11, 18, 25;
 •      sierpień:           1, 8, 14, 15, 22, 29;
 •      wrzesień:         5, 12, 19, 26;
 •      październik:    3, 10, 17, 24, 31;
 •      listopad:           7, 11, 14, 21, 28;
 •      grudzień:         5, 12, 19, 24, 25, 26.

§2

Dzień 12 czerwca 2020 r. wyznacza się jako dzień wolny do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej, który może wyznaczyć inny dzień wolny, gdy zachodzi taka potrzeba. Natomiast dni: 14 sierpnia 2020 r. wyznacza się jak dzień wolny za 15 sierpnia 2020 r. oraz 24 grudnia 2020 r. wyznacza się jako dzień wolny za 26 grudnia 2020 r.

Rektor UW: M. Pałys

 

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5151/M.2019.394.Zarz.180.pdf

Elektroniczny obieg dokumentów związanych z projektami NCN realizowanymi na UW

Dokumenty związane z prowadzonymi na Uniwersytecie Warszawskim projektami naukowymi, które są finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, już wkrótce będzie można składać w formie elektronicznej. Publikujemy szczegółowe procedury opracowane w tym zakresie na UW.

Wśród obowiązków beneficjentów Narodowego Centrum Nauki (NCN), wynikających z zawieranych przez nich umów grantowych, znajduje się m.in. składanie różnego rodzaju dokumentów. Mowa tu o raportach okresowych i końcowych, wnioskach o dokonanie zmian w projektach, dotyczących budżetu, przedłużenia czy zmiany w składzie zespołu badawczego, a także aneksów do już zawartych umów.

W związku z opublikowaną 20 marca informacją dyrektora NCN w tej sprawie Uniwersytet Warszawski opracował procedury, które wprowadzają możliwość elektronicznego obiegu wymienionych powyżej dokumentów pomiędzy poszczególnymi jednostkami UW. Grantobiorcy programów NCN będą mogli z niego skorzystać w sytuacji, gdy z powodu pracy zdalnej niewykonalne staje się dostarczenie papierowych wersji pism. Pozwoli to także wesprzeć akcję #zostanwdomu. Elektroniczny obieg dokumentów zostanie wprowadzony w poniedziałek 30 marca. Nadal będzie można składać dokumenty w tradycyjnej formie. Rekomendujemy jednak skorzystanie z elektronicznego obiegu dokumentów w czasie wykonywania pracy zdalnej.

W przypadku raportów rocznych lub końcowych, raport przygotowany zgodnie z powyższymi wytycznymi jest przesyłany przez kierownika jednostki lub jego zastępcę, celem weryfikacji danych finansowych z księgami Uczelni do Kwestury UW na adres raporty.kwestura@adm.uw.edu.pl. Zaleca się wysyłanie raportów z poczty służbowej. W przypadku wykonania skanu lub zdjęcia dokumenty są przesyłane w jednym e-mailu z dwoma załącznikami: raportem w PDF (popisanym elektronicznie przez kierownika grantu) oraz skanem lub zdjęciem ostatniej strony raportu z podpisami.

Jeżeli sytuacja epidemiczna w Polsce nie poprawi się w kolejnych tygodniach, podobne zasady zostaną wypracowane dla realizowanych na UW projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, w ramach programu H2020 oraz innych agencji finansujących prowadzenie badań. Wymaga to jednak uzgodnień z tymi instytucjami (muszą one wyrazić zgodę na takie procedowanie), tak aby uniknąć potencjalnych problemów na etapie rozliczania projektów.

Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza

Ścieżka COVID-19 w ramach mikrograntów IDUB UW

Częścią programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza” jest wewnętrzny system grantowy, którego główny cel stanowi wspieranie rozwoju pracowników naukowych zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorantów. 3 czerwca w ramach mikrograntów IDUB uruchomiono dodatkową ścieżkę COVID-19.

W październiku 2019 roku Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Wniosek uniwersytetu zawierał opis pięciu priorytetowych obszarów badawczych oraz 70 działań zaplanowanych na lata 2020-2026, dzięki którym uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą mocniej rozpoznawalną na arenie międzynarodowej. Realizacji zadań w ramach tej inicjatywy służyć będzie zwiększona o 10% subwencja (ok. 70 mln złotych rocznie).

Częścią IDUB jest wewnętrzny system grantowy, którego główny cel stanowi wspieranie rozwoju pracowników naukowych zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorantów, jak również wzrost potencjału uczelni. W jego ramach realizowane są dwa działania: Mikrogranty oraz Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access.

Mikrogranty IDUB UW skierowane są do doktorantów i pracowników UW.  3 czerwca uruchomiono dodatkową ścieżkę COVID-19.

Przeznaczona jest ona na finansowanie działań pozwalających stworzyć lub doprecyzować projekt badawczy, który zostanie złożony do jednej z instytucji finansujących badania naukowe w Polsce lub za granicą, w tym w ramach programów Unii Europejskiej. Zasady aplikowania są analogiczne jak w przypadku finansowania badań wstępnych dla innych projektów badawczych w ramach IDUB. Maksymalne dofinansowanie w przypadku tej ścieżki wynosi 15 tys. zł.  Warunkiem rozliczenia wsparcia jest złożenie w okresie 12 miesięcy od zakończenia badań wniosku o grant ze źródeł zewnętrznych. Propozycje badań wstępnych będą przyjmowane do 3 lipca 2020 roku.

– Zachęcamy do aplikowania o środki wszystkich zainteresowanych, w tym kierowników projektów, które zostały złożone do Narodowego Centrum Nauki, ale nie uzyskały finansowania w ramach „Szybkiej ścieżki dostępu do funduszy na badania nad COVID-19 – mówi dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wnioskowania w wewnętrznym systemie granitowym w ramach IDUB UW >>

Formularz wniosku >>

Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza

ZARZĄDZENIE NR 115 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie realizacji programu ,,Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim

Szanowni Państwo,

w dniu 1 czerwca 2020 ukazało się ZARZĄDZENIE NR 115 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie realizacji programu ,,Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim [pdf]

Źródło: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5443&Source=https%3A%2F%2Fmonitor%2Euw%2Eedu%2Epl%2FSitePages%2FStrona%2520g%25C5%2582%25C3%25B3wna%2Easpx

Konkurs MINIATURA 4 ogłoszony

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 4, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. Okres ten może być przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 4 w kwocie 15 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r.

Nabór wniosków może zostać wstrzymany jeśli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Zwracamy uwagę, że w konkursie MINIATURA 4 zmieniono warunki, jakie musi spełnić osoba przewidziana jako realizująca działanie naukowe.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą w konkursie może być:

 1. uczelnia,
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U.  z 2019 r.  poz. 1183, 1655 i 2227),
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227),
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. biblioteka naukowa,
 7. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534 i 2227),
 8. instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Kto może realizować działania naukowe?

Badaczem przewidzianym do realizacji działania naukowego może być osoba, która:

 1. uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.
 2. jest zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę na dzień złożenia wniosku;
 3. nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 4. nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;
 5. nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki;
 6. posiada w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Czy są jakieś ograniczenia w składaniu wniosków w konkursie MINIATURA 4?

Tak. Ograniczenia w składaniu wniosków są opisane szczegółowo w rozdziale IV warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe.

Zwracamy uwagę, że badacz przewidziany do realizacji działania naukowego we wniosku złożonym w konkursie MINIATURA 4 nie może być wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki. Warunek ten obowiązuje do momentu aż decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotycząca wniosku rozpatrywanego w konkursie MINIATURA 4  stanie się ostateczna.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu. 

Zwracamy uwagę, że zakres tematyczny wniosku powinien dotyczyć realizacji pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

Jaki może być czas realizacji działania naukowego?

We wniosku można zaplanować działanie naukowe trwające nie dłużej niż 12 miesięcy.

Przy planowaniu działania naukowego należy uwzględnić to, że decyzja w sprawie finansowania zostanie wydana w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Jak zaplanować kosztorys?

Wszystkie wydatki muszą być uzasadnione i spójne z planowanym działaniem naukowym.

Przy sporządzaniu kosztorysu należy pamiętać, że kosztami kwalifikowalnymi w konkursie MINIATURA 4 nie są:

 1. rezerwy na przyszłe zobowiązania, odsetki od zadłużenia i inne wydatki na obsługę zadłużenia, odsetki i inne wydatki z tytułu opóźnienia w płatności, kary umowne, mandaty, grzywny, kary oraz wydatki na pokrycie kosztów postępowań sądowych;
 2. podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli podmiot realizujący ma prawną możliwość jego odzyskania;
 3. koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego;
 4. koszty przygotowania i wydania publikacji, koszty honorariów z tytułu recenzji wydawniczych, w tym koszty open access;
 5. koszty leasingu, zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 6. koszty wynagrodzeń oraz stypendiów, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie;
 7. koszty zakupu sprzętu informatyczno-biurowego (np. komputer, koszty licencji i wytworzenia oprogramowania, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka);
 8. koszty organizacji konferencji, warsztatów, seminariów, spotkań;
 9. koszty dojazdów, przejazdów, noclegów, diet, jeżeli nie dotyczą osoby przewidzianej do realizacji działania naukowego;
 10. koszty udziału w kursach/szkoleniach.

Należy pamiętać, że w konkursie MINIATURA 4 niedozwolone są koszty wynagrodzeń oraz stypendiów, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie. Koszty dojazdów, przejazdów, noclegów oraz diet możliwe są do zaplanowania wyłącznie dla osoby przewidzianej do realizacji działania naukowego.

Szczegółowe informacje dotyczące planowania kosztorysu zawarte są w kosztach w działaniach naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA.

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

 1. Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej.
 2. Oceny formalnej wniosku dokonuje koordynator dyscyplin.
 3. Do oceny merytorycznej przyjmowany jest wyłącznie wniosek pozytywnie oceniony przez koordynatora dyscyplin pod względem formalnym.
 4. Oceny merytorycznej wniosku dokonują członkowie zespołu ekspertów.
 5. Ocena merytoryczna wniosków jest jednoetapowa i polega na sporządzeniu indywidualnych ocen, wykonywanych niezależnie przez trzech członków zespołu ekspertów na podstawie ustalonych przez Radę Narodowego Centrum Nauki kryteriów dla konkursu MINIATURA 4.
 6. Ocena merytoryczna dokonywana jest na podstawie danych zawartych we wniosku.
 7. Członkowie zespołu ekspertów mogą zdyskwalifikować wniosek ze względów formalnych na etapie oceny merytorycznej.

Dodatkowe informacje na temat procesu oceny wniosków można znaleźć w szczegółowym trybie sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 4.

Czytaj więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4