„Doskonała nauka” – wyniki III edycji konkursu

Znamy wyniki III konkursu w programie „Doskonała nauka”. Dofinansowanie na łączną kwotę blisko 31 mln zł otrzyma 387 projektów. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie organizacji konferencji naukowych oraz wydanie monografii naukowych.

Wsparcie konferencji i monografii naukowych

Program „Doskonała nauka” składa się z dwóch modułów:

 • „Wsparcie konferencji naukowych” –  dofinansowanie organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • „Wsparcie monografii naukowych” – dofinansowanie wydania monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego.

Łączny budżet programu na lata 2022-2024 to prawie 31 mln zł (30 827 818,80 zł). W tej edycji konkursu zgłoszono 491 wniosków. Wsparcie otrzyma 387 projektów.

W module „Wsparcie konferencji naukowych” największe dofinansowanie otrzymają:

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich (wysokość wsparcia: 400 000 zł),
 • Uniwersytet Jagielloński – IV Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski (wysokość wsparcia: 397 925 zł);
 • Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej – III Konferencja Praktyka Ginekologa Onkologa (wysokość wsparcia: 391 550 zł),
 • Polskie Towarzystwo Chemiczne – 64 Zjazd Naukowy PTChem w Lublinie (wysokość wsparcia: 390 001,70 zł),
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – ISPS 2023 (wysokość wsparcia: 388 564 zł).

W module „Wsparcie monografii naukowych” największe wsparcie otrzymają:

 • Uniwersytet Warszawski – Kolekcja rycin Jana Ponętowskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie (wysokość wsparcia: 79 970 zł),
 • Politechnika Warszawska – Business models based on digital technology platforms (wysokość wsparcia: 79 927,05 zł),
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Prototype of biomimetic multi-spiked connecting scaffold for resurfacing arthroplasty endoprostheses (wysokość wsparcia: 66 962,50 zł),
 • Towarzystwo Naukowe w Toruniu – Publikacja książki „Średniowieczne rękopisy iluminowane z cysterskiego skryptorium w Pelplinie” (wysokość wsparcia: 66 020 zł),
 • Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” – A. Spodaryk, Michał Lancz z Kitzingen – frankoński malarz w Krakowie (1507-1523) (wysokość wsparcia: 60 000 zł).

Więcej informacji

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka–wyniki-iii-edycji-konkursu


Umowę składa się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji o zakwalifikowaniu do udziału w programie i przyznaniu środków finansowych.

Umowy przekazane po tym terminie nie będą procedowane.

[załączniki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka]

 

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.