Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Wspólne Przedsięwzięcie NCBR – GDDKiA polegające na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa pn. Rozwój Innowacji Drogowych – RID, konkurs II

Termin złożenia wniosków w NCBR – 8 lipca 2022 r., godz. 16:00

Termin złożenia wniosków w BOB –  1 lipca r. Do Biura Obsługi Badań należy przesłać PDF ostatecznej wersji wniosku z podpisami z Wydziału/Jednostki, tj.: Dziekana/Dyrektora + Pełnomocnika Kwestora oraz niezbędne dokumenty wskazane w ogłoszeniu o Konkursie.

Wspólne Przedsięwzięcie RID ukierunkowane jest na wsparcie badań, które mogą być wykorzystane do rozwoju i unowocześnienia procesów realizowanych w działalności podstawowej GDDKiA związanej z rozwojem sieci drogowej oraz utrzymaniem i rozbudową istniejących dróg krajowych.

Celem głównym Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR-GDDKiA jest poprawa efektywności zarządzania planowaną, przygotowywaną, realizowaną oraz istniejącą siecią drogową w Polsce w perspektywie roku 2030.

Dla osiągnięcia ww. celu głównego przyjęto w ramach RID dwa cele szczegółowe tj.:

1)  wzrost innowacji w obszarze drogownictwa

2) wzrost aktywności jednostek naukowych w realizacji prac B+R ukierunkowanych na potrzeby drogownictwa.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/rid-ii2

Osoby do kontaktu w Biurze Obsługi Badań:

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.