Nowy nabór wniosków w ramach programu NPRH – moduł „Fundamenty”

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło informację na temat składania wniosków w ramach modułu Fundamenty w konkursie 13 NPRH

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki (system ZSUN/OSF) https://osf.opi.org.pl/ od 3 kwietnia godz. 8:00 do 05 maja godz. 16:00.

Termin wewnętrzny składania wniosków to 24 kwietnia 2023 r.

Składany wniosek powinien być zaakceptowany przez Dziekana/Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora na Wydziale.

Szczegółowe informację:

 

Do wniosku należy dołączyć skan pełnomocnictwa Prorektor UW ds. badań. W związku z tym, przed rozpoczęciem uzupełniania formularza w systemie OSF, proszę wysłać prośbę o przesłanie takiego dokumentu na adres: Agata.Polkowska@adm.uw.edu.pl.

W zakładce elektroniczna wysyłką wniosku należy wskazać: podpis cyfrowy!

 

Obieg dokumentów na UW:

Wniosek należy pobrać z systemu OSF

Wniosek musi zawierać akceptację (podpis) Dziekana/Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
⇒ Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
⇒ Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku

⇒ Pełnomocnik Kwestora podpisuje się na pierwszej stronie wniosku

KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

§  Wniosek z podpisami Dziekana/Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora

§  Wniosek PDF (czysty) do podpisu, część A wniosku prof. Z. Lalaka

prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres  Agata.Polkowska@adm.uw.edu.pl.

Podpisany przez Prorektora wniosek zostanie odesłane na adres e-mailowy, z którego został nadesłany
Wniosek należy zamieścić w systemie OSF (w zakładce ELEKTRONICZNA WYSYŁAKA) poprzez dodanie podpisanego wniosku w miejscu Plik podpisany elektronicznie, a następnie wysłać do MEiN (przycisk WYŚLIJ DO MINISTERSTWA)

Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF ma status „wysłany”.

 

W ramach modułu „Fundamenty” dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których okres realizacji nie przekracza 5 lat, a koszt wynosi nie więcej niż 3 mln zł. W tej edycji oceniane będą projekty dotyczące dwóch tematów konkursowych:

„Naród – państwo – terytorium”

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie kompendiów, monografii i edycji źródeł prezentujących w sposób syntetyczny, pogłębiony, a równocześnie oryginalny wiedzę na temat kształtowania się tożsamości narodowej Polaków; budowy, rozwoju i funkcjonowania państwa polskiego oraz życia społecznego zamieszkującej go ludności.

Program jest skierowany do badaczy zajmujących się dziejami i kulturą Polski od początków po współczesność, zainteresowanych rolą szeroko pojmowanych mediów w kształtowaniu tożsamości narodowej i postaw obywatelskich Polaków oraz specjalizujących się w kolejnych epokach, regionach, szczegółowych problemach. W konkursie mogą uczestniczyć także autorzy syntez i przekrojów.

„Obraz Rzeczpospolitej w Europie od XVI do XVIII wieku”

Konkurs jest adresowany do badaczy relacji między Polską a krajami europejskimi w okresie wczesnonowożytnym. Efektem proponowanych projektów badawczych powinny być edycje materiałów źródłowych oraz monografie, prezentujące w węższym lub szerszym aspekcie postrzeganie Pierwszej Rzeczpospolitej w tekstach będących efektem refleksji dokonywanej w różnych językach i kulturach. Ocena składanych propozycji będzie uwzględniać przede wszystkim założone cele naukowe, w opracowaniu których pomocne będą analizowane bądź opublikowane w ramach poszczególnych projektów monografie, archiwalia i artefakty znajdujące się w składnicach akt, bibliotekach, muzeach, jak również zbiorach prywatnych.

Dodatkowych informacji udziela Departament Programów Naukowych i Inwestycji –e-mail: pytania.NPRH@mein.gov.pl.

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.