Ogłaszamy wewnętrzny nabór wniosków do programu „Nauka dla Społeczeństwa II” na rok 2023

Wewnętrzna procedura składania wniosków:

W terminie do 26.04.2023 r. należy przesłać na adres: bob@adm.uw.edu.pl wersję roboczą wniosku (wydruk z OSF – BEZ ZAŁĄCZNIKÓW!) podpisaną przez:

  • Dziekana/Dyrektora Jednostki
  • Pełnomocnika Kwestora

Wnioski przesłane po terminie nie będą podlegały ocenie.

Wydział/Jednostka może złożyć w podanym terminie tylko 1 wniosek.

Wyboru wniosków do złożenia przez Uniwersytet Warszawski dokona komisja pod przewodnictwem Prorektora ds. badań w terminie do 4 maja br.

Wydział/Jednostka, która uzyska zgodę komisji na złożenie wniosku zostanie poinformowana wraz z dalszą procedurą postępowania pocztą elektroniczną przez Biuro Obsługi Badań.

W Biurze Obsługi Badań programem zajmuje się Pani Katarzyna Małecka, tel. 22 55 24 259;  e-mail: katarzyna.malecka@uw.edu.pl

Cel programu

Celem programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w budowaniu współpracy między tymi podmiotami i jednostkami a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej lub opracowaniu i implementacji rozwiązań służących społecznościom lokalnym i regionalnym. Dofinansowaniem w wysokości do 2 mln zł mogą również zostać objęte projekty badawcze mające na celu tworzenie modeli teoretycznych obejmujących swoim obszarem zagadnienia społeczne. Zgodnie z wytycznymi MEiN każdy projekt musi zawierać element badawczy.

Cztery obszary

Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w czterech obszarach:

  • Doskonałość naukowa – wsparcie projektów, które mają na celu m.in. podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego, wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej oraz podnoszenie jakości dydaktyki naukowej, a także identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki i kształtowanie jej odbioru społecznego;
  • Nauka dla innowacyjności – wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także know-how związanego z tymi wynikami, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
  • Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość – wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą, prowadzących badania nad polskim muzealnictwem i miejscami pamięci narodowej;
  • Kultura fizyczna dla aktywnego i zdrowego społeczeństwa – wsparcie projektów mających na celu m.in. monitorowanie, wspomaganie i promowanie rozwoju fizycznego, sprawności i aktywności fizycznej społeczeństwa; opracowywanie i implementację innowacyjnych metod, form i środków aktywizacji ruchowej osób w różnym wieku; prowadzenie badań o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju sportu akademickiego oraz aktywizacji ruchowej osób z niepełnosprawnościami.

Nabór wniosków

Wnioski będzie można składać przez Zintegrowany System Usług dla Nauki − Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na stronie www.osf.opi.org.pl do 12.05.2023 r. do godz. 16:00.

Wnioskodawca (uczelnia) może złożyć nie więcej niż 3 wnioski w każdym naborze.


Materiały

Źródło: Nauka dla Społeczeństwa II – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.