Ogłaszamy wewnętrzny nabór wniosków do programu „Nauka dla Społeczeństwa” na rok 2022

Program „Nauka dla Społeczeństwa” – przedłużenie terminu oceny wniosków złożonych w ramach wewnętrznej procedury naboru wniosków do 16 maja 2022

Wewnętrzna procedura składania wniosków:

W terminie do 31 marca 2022 br. należy przesłać na adres: bob@adm.uw.edu.pl wersję roboczą wniosku (wydruk z osf – BEZ ZAŁĄCZNIKÓW!) podpisaną przez:

  • Dziekana/Dyrektora Jednostki
  • Pełnomocnika Kwestora.

Wnioski przesłane po terminie nie będą podlegały ocenie.

Wydział/Jednostka może złożyć w podanym terminie tylko 1 wniosek.

Wyboru wniosków do złożenia przez Uniwersytet Warszawski dokona komisja pod przewodnictwem Prorektora ds. badań w terminie 21 dni od zakończenia wewnętrznego naboru.

Wydział/Jednostka, która uzyska zgodę komisji na złożenie wniosku zostanie poinformowana pocztą elektroniczną przez Biuro Obsługi Badań.

W Biurze Obsługi Badań programem zajmuje się Pani Joanna Kukawka, tel. 22 55 24 211;  e-mail: Joanna.Kukawka@adm.uw.edu.pl

  • UWAGA: komunikat MEiN z 29.03.2022

Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków do programu „Nauka dla Społeczeństwa”
Uprzejmie informujemy, że w związku z planowanymi zmianami w programie „Nauka dla Społeczeństwa” nabór wniosków do programu zostaje wstrzymany z dniem 31.03.2022 r. od godz. 16:00.
Informacja o terminie wznowienia naboru wniosków do programu zostanie podana odrębnym komunikatem.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-o-wstrzymaniu-naboru-wnioskow-do-programu-nauka-dla-spoleczenstwa2


Cel programu

Celem programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym

Trzy filary

Program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech filarach:

  • Doskonałość naukowa– wsparcie projektów, które mają na celu m.in. podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego;
  • Nauka dla innowacyjności– wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
  • Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość– wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą.

Nabór wniosków

Wnioski będzie można składać przez Zintegrowany System Usług dla Nauki − Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na stronie osf.opi.org.pl.

Wnioskodawca (uczelnia) może złożyć nie więcej niż 4 wnioski w każdym roku kalendarzowym

Materiały

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-dla-spoleczenstwa

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.