Program specjalny NCN dla Ukrainy

Konkurs został zamknięty w dniu 26 kwietnia 2022

Wyniki: rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych nastąpi w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku do NCN. W uzasadnionych przypadkach termin zostanie wydłużony do 3 miesięcy.

Ze względu na istotne różnice i uproszczenia w stosunku do regulacji w standardowych konkursach Narodowego Centrum Nauki, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi informacjami i dokumentacją programu.


 

Narodowe Centrum Nauki rozpoczyna nabór wniosków w specjalnym programie dla badaczek i badaczy z Ukrainy. Naukowcy uciekający przed wojną będą mogli kontynuować pracę w polskich ośrodkach.

Program specjalny NCN skierowany jest do Ukrainek i Ukraińców oraz wszystkich innych naukowczyń i naukowców, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę. Z inicjatywy będzie mogło skorzystać około pięćdziesięciu osób. Narodowe Centrum Nauki sfinansuje ich roczny pobyt w polskich jednostkach akademickich i naukowych – zapewni środki na wynagrodzenia oraz na badania.

W programie mogą wziąć udział osoby, które mają co najmniej stopień doktora (w systemie ukraińskim kandydat nauk/Candidate of Science) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach naukowych. Program obejmuje badania podstawowe i stosowane.

Procedura składania i oceny wniosków w konkursie jest maksymalnie uproszczona i szybka. Do składania wniosków uprawnione są uczelnie i inne jednostki naukowe. Wnioski powinny zawierać podanie przygotowane przez jednostkę oraz CV kandydatki lub kandydata. Oceniać je będą koordynatorzy dyscyplin NCN, a ostateczną decyzję podejmie dyrektor Centrum. Także formalności związane z rozliczeniem przekazanych środków będą ograniczone do minimum.

Jednostki naukowe uczestniczące w programie są zobowiązane do zapewnienia goszczonym badaczkom i badaczom opiekunów będących specjalistami w tej samej lub pokrewnej dyscyplinie naukowej.

Budżet programu specjalnego wynosi 6 mln złotych. Nabór wniosków rozpoczyna się 28 marca. Będą one rozpatrywane w tygodniowych odstępach. Podania przyjmowane są przez ePUAP.

Program specjalny NCN jest realizowany jako zadanie zlecone Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Termin składania wniosków: nabór w programie rozpoczyna się 28 marca 2022 r. i zakończy się w dniu wstrzymania naboru przez dyrektora NCN, o czym wnioskodawcy zostaną niezwłocznie powiadomieni poprzez komunikat na stronie internetowej NCN.

Wyniki: rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych nastąpi w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku do NCN. W uzasadnionych przypadkach termin zostanie wydłużony do 3 miesięcy.

Ze względu na istotne różnice i uproszczenia w stosunku do regulacji w standardowych konkursach Narodowego Centrum Nauki, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informacjami i dokumentacją programu.


Możliwość wsparcia badaczy z Ukrainy (https://www.ncn.gov.pl/dla-ukrainy)

Laureaci grantów NCN mogą w swoich projektach zatrudnić naukowczynie i naukowców z Ukrainy.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/program-dla-naukowcow-z-ukrainy


Procedura składania wniosków na UW:

1. W celu przygotowania wniosku należy POBRAĆ i wypełnić formularz wniosku (docx).
Dane wnioskodawcy znajdą Państwo tutaj: http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/dane-do-wnioskow/

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

  • załącznik nr 1 – CV naukowca (w języku polskim lub angielskim, bez limitu stron): lista najważniejszych publikacji; najważniejsze dokonania artystyczne lub artystyczno-naukowe (o ile dotyczy); informacje o miejscach pracy, stażach naukowych, realizowanych projektach, wyróżnieniach i nagrodach; inne ważne informacje związane z karierą naukową;
  • załącznik nr 2 – plan integracji i dotychczasowa współpraca (w języku polskim lub angielskim, limit 1 strona): plan działań mających na celu integrację naukowca ze środowiskiem naukowym wnioskodawcy, w tym włączenie naukowca w badania prowadzone w podmiocie; opis dotychczasowej współpracy naukowca z wnioskodawcą (o ile dotyczy); szczegółowe uzasadnienie zaplanowania dodatkowych środków na badania w wysokości do 20 000 PLN (o ile dotyczy).

UWAGA: do oceny merytorycznej mogą być skierowane wyłącznie wnioski kompletne wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek wypełniany jest poza systemem OSF, dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na sprawdzenie kompletności wniosku przed jego wysłaniem.

UWAGA: wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu. Podpis elektroniczny musi być zgodny z rozporządzeniem eIDAS, powinien zawierać ważny certyfikat kwalifikowany i rozszerzenie w formacie PAdES. Podpisany wniosek wraz z załącznikami (załącznik nr 1: CV naukowca i załącznik nr 2: plan integracji i dotychczasowa współpraca) należy przesłać do NCN zgodnie z procedurą składania wniosków.

2. Gdy wniosek jest kompletny proszę postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi na UW przedstawionymi poniżej (obieg dokumentów):

Obieg dokumentów na UW:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (CV + plan integracji) należy zapisać w formacie PDF.

Do BOB należy przesłać:

 • Ostateczną wersję wniosku w pdf  bez podpisów władz Jednostki
  – do podpisu Prorektora UW ds. badań.

oraz

 • Ostateczną wersję wniosku w pdf z podpisami władz Jednostki:
  – z podpisem Dziekana/Kierownika Jednostki i
  – z podpisem Pełnomocnika Kwestora na Wydziale pod sekcją KOSZTY

Oba dokumenty prosimy przesłać do Biura Obsługi Badań tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres BOB@adm.uw.edu.pl.


Następnie wniosek podpisany przez Prorektora UW ds. badań Biuro Obsługi Badań prześle do NCN przez platformę ePUAP (zgodnie z procedurą składania wniosków).


Potwierdzenie wysłania wniosku Biuro Obsługi Badań prześle na adresy e-mailowe podane we wniosku.

 

 

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.