Przypominamy o raportach rocznych z projektów badawczych NCN

Szanowni Państwo,

Raport roczny za dany okres sprawozdawczy należy złożyć w terminie do dnia 31 marca następnego roku. Pierwszy raport roczny należy złożyć za rok kalendarzowy, w którym okres realizacji projektu wyniósł co najmniej 8 miesięcy (realizacja projektu rozpoczyna się z dniem wskazanym w umowie). Jeżeli realizacja projektu zgodnie z umową zakończy się nie później niż 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, to raport roczny za rok poprzedzający nie jest wymagany.

Raporty składamy w systemie OSF – https://osf.opi.org.pl

W sekcji „Dla realizujących projekty” dostępna jest instrukcja sporządzania i składania raportów końcowych.

OSF-raporty

UWAGA:

konieczność wpisania w sekcji INFORMACJE PODSTAWOWE: prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds badań:

Raporty 2022 - konieczność wpisania nazwiska prorektora ds badań

Raporty 2022 – konieczność wpisania nazwiska prorektora ds badań

Zwracamy uwagę, że – począwszy od konkursu 33 – w systemie OSF nie ma możliwości pobrania raportu w wersji do NCN inaczej, niż po wysłaniu go do NCN. Pobranie wydruku do podpisu jest możliwe tylko po uprzedniej wysyłce raportu do NCN. W razie konieczności poprawienia raportu będzie konieczne zwrócenie się do opiekuna projektu w NCN z prośba o odblokowanie raportu do ponownej edycji. Dlatego uprzejmie prosimy o jak najstaranniejsze uzupełnianie raportu rocznego (najlepiej po konsultacji wydruku roboczego z Państwa Sekcją Obsługi Badań lub Sekcją Finansową w Jednostce).

Gdzie znaleźć nr konkursu?
– w numerze umowy.
UMO-ROK / NR_KONKURSU / RODZAJ KONKURSU / PANEL / NR_UMOWY
np. UMO – 2017 /33/ B / HS1 / 01234


 • Raporty roczne Jednostka przesyła do Kwestury w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca br. na adres raporty.kwestura@adm.uw.edu.pl
 • Raporty roczne składamy w NCN do 31 marca
 • Raporty końcowe składamy 60 dni od dnia zakończenia projektu

 

Obieg dokumentów na UW:

Kierownik projektu wysyła raport do Sekcji Obsługi Badań lub Sekcji Finansowej Jednostki Organizacyjnej, w której realizowany jest projekt.

Uwaga: raporty od 24 konkursu powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym kierownika projektu (w formacie PAdES) – patrz: Instrukcja nanoszenia podpisu elektronicznego.


Po weryfikacji przez Jednostkę raport powinien zostać podpisany przez:

 • Kierownika Jednostki, tzn. np. dziekan, dyrektor (podpisem elektronicznym) i
 • Pełnomocnika Kwestora (z podpisem elektronicznym lub skan strony z podpisem Pełnomocnika)

W przypadku, gdy kierownik jednostki nie dysponuje podpisem elektronicznym, możliwe jest wydrukowanie dokumentu (tylko ostatniej strony), odręczne podpisanie przez kierownika jednostki oraz zeskanowanie podpisanej strony.


Jednostka przesyła raport do Kwestury w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca br. na adres raporty.kwestura@adm.uw.edu.pl celem weryfikacji danych finansowych z księgami Uczelni do Kwestury UW. Zaleca się wysyłanie raportów z poczty służbowej.

W przypadku wykonania skanu dokumenty są przesyłane w jednym e-mailu z dwoma załącznikami: raportem w PDF (podpisanym elektronicznie przez kierownika grantu) oraz skanem ostatniej strony raportu z podpisami.


Po sprawdzeniu przez Kwesturę UW zgodności wydatków opisanych w raporcie z księgami Uczelni, raport roczny lub końcowy jest przesyłany ze skrzynki raporty.kwestura@adm.uw.edu.pl do Biura Obsługi Badań na adres bob.raporty@adm.uw.edu.pl.
Treść e-maila zawiera informację o zgodności danych zawartych w raporcie z księgami Uczelni:
Dane w raporcie o numerze …, którego kierownikiem jest ….są zgodne z księgami Uczelni”.

UWAGA!
Prosimy nie przesyłać plików z raportami na indywidualne adresy mailowe pracowników BOB!


Po sprawdzeniu formalnym w Biurze Obsługi Badań dokument jest przekazywany do Prorektora ds. Badań, który podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Po podpisie Biuro Obsługi Badań przekazuje dokument w wersji elektronicznej do Narodowego Centrum Nauki za pomocą skrzynki ePUAP.


Kopia podpisanego dokumentu jest wysyłana do kierownika projektu wraz z potwierdzeniem wysyłki przez ePUAP

 

W przypadku grantów do 23 konkursu, w których kierownik projektu nie był zobligowany do posiadania elektronicznego podpisu kwalifikowalnego, raport można

 • przesłać do Sekcji Obsługi Badań lub Sekcji Finansowej Jednostki Organizacyjnej, w której realizowany jest projekt, w pliku pdf w którym naniesiony będzie podpis Kierownika Projektu – najczęściej jest to skan raportu podpisanego przez Kierownika Projektu w miejscach do tego wyznaczonych w raporcie pobranym z OSF.

lub/albo – jeżeli Kierownik Projektu zdecyduje się na przekazanie raportu w formie papierowej (uwaga: możliwe TYLKO dla projektów do 23 konkursu NCN) – :

 • wydrukować 4 egzemplarze raportu;
 • każdy z egzemplarzy musi być podpisany przez Kierownika Projektu;
 • wszystkie egzemplarze w formie papierowej Kierownik Projektu przesyła do Sekcji Obsługi Badań lub Sekcji Finansowej Jednostki Organizacyjnej, w której realizowany jest projekt – prosimy Kierowników o uzgadnianie terminów wewnętrznych ze swoimi Jednostkami;
 • po weryfikacji w Jednostce raporty zostaną podpisane przez Pełnomocnika Kwestora i Kierownika Jednostki (dziekana, dyrektora itp.);
 • Jednostka (tj. np. wydział, centrum, ośrodek itp.) do 15 marca 2022 przekaże 4 egzemplarze raportu do Sekcji Kosztów Kwestury;
 • Kwestura, po sprawdzeniu zgodności wydatków opisanych w raporcie z księgami Uczelni, przesyła wszystkie egzemplarze do BOB;
 • Po sprawdzeniu formalnym w Biurze Obsługi Badań dokument jest przekazywany do podpisu do Prorektora ds. Badań. Po uzyskaniu podpisu BOB wysyła raport do NCN.

 

Informacja NCN:

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/raportowanie-projektow-z-ncn


 

Gdzie znaleźć nr konkursu?
– w numerze umowy.
UMO-ROK / NR_KONKURSU / RODZAJ KONKURSU / PANEL / NR_UMOWY
np. UMO – 2017 / 24 / B / HS1 / 01234

A MAESTRO Informacja NCN:

Raport należy złożyć poprzez system OSF oraz zależnie od konkursu w wersji papierowej/elektronicznej. Wersja papierowa raportu obowiązuje włącznie do konkursów OPUS 12, SONATA 12, PRELUDIUM 12 oraz w projektach realizowanych w ramach dwustronnych i wielostronnych programów międzynarodowych (od 1-23 edycji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/edycje). Wersję papierową wydrukowaną z systemu OSF oraz opatrzoną odpowiednimi pieczęciami i podpisami należy przesłać na adres Narodowego Centrum Nauki lub dostarczyć osobiście. Raport uznaje się za złożony w terminie jeżeli wpłynął do Centrum lub został nadany drogą pocztową do dnia 31 marca danego roku. Raport roczny w wersji drukowanej wymagany jest w jednym egzemplarzu.

Począwszy od konkursów SONATINA 1, OPUS 13, PRELUDIUM 13, SONATA 13, MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7 oraz w projektach realizowanych w ramach dwustronnych i wielostronnych programów międzynarodowych (od 24 edycji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/edycje) dane raportu należy przekazać przez system OSF, a także wygenerowany plik PDF należy podpisać podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES przez osoby reprezentujące jednostkę i kierownika projektu, a następnie dostarczyć za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytka ePUAP) na adres /ncn/SkrytkaESP.

Raport uznaje się za złożony w terminie jeżeli został dostarczony na adres /ncn/SkrytkaESP do dnia 31 marca danego roku.


B OPUS
C SONATINA
D SONATA
E SONATA BIS
G BEETHOVEN
M HARMONIA
N PRELUDIUM
P POLONEZ
R TANGO
S FUGA
T ETIUDA
W SYMFONIA

 

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.