„Społeczna odpowiedzialność nauki” – wyniki konkursu

Ponad 47,3 mln zł otrzymają podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz inne jednostki działające na rzecz upowszechniania nauki. To wsparcie przyznane w III edycji konkursu w programie „Społeczna odpowiedzialność nauki”. Dofinansowanie na lata 2022- 2024 otrzyma łącznie 228 projektów.

Popularyzowanie nauki oraz wsparcie dla bibliotek naukowych

Program składa się z modułów:

  • „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – obejmuje projekty popularyzujące osiągnięcia naukowe, innowacyjne rozwiązania w nauce i szkolnictwie wyższym, organizację przedsięwzięć, które ukazując w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej, upowszechniają tradycję społeczności akademickiej oraz promują i wspierają sport akademicki,
  • „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – projekty polegające na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywanie oraz udostępnianie w postaci elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było zgłoszenie projektu, którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy, nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa oraz którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu.

W ramach modułu: „Popularyzacja nauki i promocja sportu” największe dofinansowanie otrzymają:

  • Polskie Towarzystwo Astronomiczne – Cykliczny ogólnopolski program telewizyjny ASTRONARIUM (kwota wsparcia: 1 000 000,00 zł),
  • Politechnika Lubelska – Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech edycja 2022-2024 (kwota wsparcia: 923 305,54 zł),
  • Fundacja Nicolaus Copernicus – Copernicus 2023 (kwota wsparcia: 900 000,00 zł),

W ramach modułu: „Wsparcie dla bibliotek naukowych” największe dofinansowanie otrzymają:

  • Uniwersytet Warszawski – Retrokonwersja zasobów bibliotecznych Uniwersytetu Warszawskiego (kwota wsparcia: 248 899,20 zł),
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – Udostępnienie Kolekcji Cracoviana ze zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej (kwota wsparcia: 247 760,00 zł),
  • Diecezja Sandomierska – Konserwacja, opracowanie, digitalizacja 60 starych druków z Biblioteki Kapituły w Sandomierzu (kwota wsparcia: 241 500,00 zł).

Materiały

Wyniki III konkursu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”
Informacje o programie „Społeczna odpowiedzialność nauki”

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki–ponad-47-mln-zl-na-dofinansowanie-228-projektow


Umowę składa się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji o zakwalifikowaniu do udziału w programie i przyznaniu środków finansowych.

Umowy przekazane po tym terminie nie będą procedowane.

[załączniki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki]

 

Posted in Informacje, Krajowe projekty badawcze, Wiadomości.