Komunikat w sprawie zmian w procedurze składania raportów z realizacji zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę (dotyczy zadań, których termin realizacji rozpoczął się od 1 stycznia 2016 r.)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 września 2016 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. z 2016 r., poz. 1514).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 21 września 2016 r. Od tego dnia następuje zmiana w zakresie składania raportów z realizacji zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, których realizacja rozpoczęła się od dnia 1 stycznia 2016 r.

Zgodnie z nowelizowanym rozporządzeniem terminy złożenia raportu rocznego oraz raportu końcowego pozostają bez zmian. tj. raport roczny składa się do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zostały przyznane środki finansowe na naukę oraz raport końcowy składa się w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji zadań.

Formularz raportu rocznego oraz raportu końcowego obowiązujący od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, zostanie udostępniony wnioskodawcom w systemie teleinformatycznym OSF (informacja w sprawie terminu uruchomienia systemu z formularzem raportu, zostanie ogłoszona odrębnym komunikatem).

Zgodnie z treścią nowego rozporządzenia wnioskodawca będzie składał raport roczny lub/i raport końcowy w systemie teleinformatycznym OSF.

UWAGA! Oprócz raportu złożonego w systemie teleinformatycznym OSF, Wnioskodawca składa  informacje określone w części A raportu  wyłącznie na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Raporty końcowe z wykorzystania środków finansowych na naukę przyznanych do dnia 31 grudnia 2015 r. będą składane wg dotychczasowych przepisów.

http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/

mnisw

Diamentowy Grant – rozstrzygnięcie V edycji

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał blisko 16 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

W V edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant” wyłoniono 83 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 76 pkt.

W konkursie rozpatrzono 277 wniosków o finansowanie projektów autorstwa wybitnych studentów.

Nowością V edycji konkursu jest :

  1. Dwuetapowa procedura oceny wniosków – na I etapie konkursu ocenie podlegały osiągnięcia naukowe/artystyczne wybitnie uzdolnionej osoby. Wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu kierowane były do zaopiniowania do dwóch recenzentów oraz do oceny przez zespół interdyscyplinarny.
  2. Zróżnicowanie maksymalnych kosztów projektów: 180 000 zł dla nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej  oraz 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych i nauk o życiu.

Lista laureatów – plik PDF Lista Laureatów ranking DG V.pdf [53.61Kb]

Otwarcie naboru wniosków w III konkursie w ramach programu: „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG

Nabór wniosków prowadzony będzie w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl  – termin składania wniosków przedłużono do 14 października!

Pytania formalne dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: biostrateg@ncbr.gov.pl, natomiast pytania finansowe prosimy kierować na adres e-mail: biostrateg-finanse@ncbr.gov.pl.

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach Programu.
Trzeci konkurs w ramach Programu obejmuje cztery strategiczne obszary problemowe:
  1. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
  2. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
  3. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  4. Leśnictwo i przemysł drzewny.
Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Programu.
Efekty realizacji Programu powinny przyczynić się do rozwoju współpracy jednostek badawczych z podmiotami zewnętrznymi, zwiększenia udziału polskich zespołów badawczych w europejskich programach w zakresie badań i innowacji w obszarach Programu, pobudzenia aktywności badawczej prywatnego sektora gospodarczego w obszarach Programu oraz doprowadzić do przygotowania wdrożenia innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu.
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w trzecim konkursie Programu wynosi 150 mln PLN.
Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl.
Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres e-mail:biostrateg@ncbr.gov.pl
Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 16 sierpnia 2016 r., do 14 października 2016 r. (do godziny 15:00).
Pliki do pobrania:
Uwaga: w części umowy konsorcjum, dotyczącej podziału praw własności intelektualnej, Wnioskodawcy powinni kierować się pkt. 2.2.2. dokumentu pn. Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną oraz wytycznymi NCBR (dokument pn. Podział praw własności intelektualnej).

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo—biostrateg/biostrateg-iii-konkurs/aktualnosci/

Archiwizacja informacji nastąpiła Saturday October 15th, 2016 10:29am

Wnioski na BST, DSM, SPUB – termin składania wniosków w MNiSW upływa 15 września!

Uprzejmie przypominamy o terminie składania wniosków o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (BST), na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (DSM) (Dz.U. Z 2015 poz.1443), a także przyznawania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek Naukowych (SPUB) (Dz.U. Z 2015 poz.1462).

Formularz wniosku na 2017 rok należy wypełnić w systemie OSF i przesłać w wersji elektronicznej i papierowej podpisanej przez Dziekana/Dyrektora Jednostki bezpośrednio do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie do dnia 15 września 2016 r.

Kopię wniosku – wraz z wersją roboczą – należy przekazać do Biura Obsługi Badań.

UWAGA: W punkcie „POTENCJAŁ BADAWCZY” – liczba osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy, ustalona na podstawie złożonych pracodawcy przez pracowników pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do tej liczby – podajemy stan na dzień składania wniosków! 

Archiwizacja informacji nastąpiła Friday September 16th, 2016 5:00am