Opus 16, Preludium 16, Sonata 14 – formularze dostępne w systemie OSF

Informujemy, że w systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14,

Wnioski można składać do 10 grudnia w BOB, w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF do 17 grudnia 2018 r.

 • OPUS 16 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Koszty pośrednie projektu – 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury).
  • Osoba na stanowisku typu post-doc musi spełniać dodatkowy warunek:w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy. Pełna definicja osoby na stanowisku post-doc zawarta jest w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.

  Informujemy również, że w konkursie OPUS 16 Kierownik projektu zobowiązany jest prowadzić działalność naukowo-badawczą w miejscu wskazanym jako miejsce realizacji projektu przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych, przeprowadzaniem kwerend czy stażami.

 • PRELUDIUM 16 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:
  • 70 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
  • 140 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
  • 210 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

Koszty pośrednie projektu – 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich

 • SONATA 14– konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem (tzn. osobę, która stopień doktora zdobyła w terminie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy).
  Koszty pośrednie projektu – 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich

Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Wniosek uznaje się za złożonyw formie elektronicznej, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-09-24-formularze-dostepne-zsun-osf

Nowe konkursy w ramach NPRH – Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2, Dziedzictwo narodowe

Informujemy, że ruszył nabór wniosków do konkursów Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Dziedzictwo narodowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Wnioski do NPRH składają Państwo do BOB do dnia 22 października 2018 roku:

w formie elektronicznej (pełny wniosek) na adres: Aldona.Zareba@adm.uw.edu.pl lub marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl

 

oraz

wydruk papierowej wersji do ministerstwa (1-strona) z podpisami władz Wydziału –  dziekan/dyrektor lub jeden z prodziekanów oraz pełnomocnika kwestora na wydziale.

 

Wnioski są przekazywane przez BOB UW do podpisów Kwestora UW oraz Rektora.

Jako kierownika jednostki we wniosku proszę wpisywać dr hab. Macieja Duszczyka, Prorektora.

Termin składania wniosków do MNiSW – 9 listopada. (24.10.2018 – Przedłużenie terminu naboru wniosków w konkursach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki)

 

Odnośniki

Źródło:  http://www.bip.nauka.gov.pl/narodowy-program-rozwoju-humanistyki/

https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-nprh

List dyrektora NCN ws. „drapieżnych czasopism” (predatory journals)

W trosce o ciągłe podnoszenie jakości badań finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki pragniemy zwrócić Państwa uwagę na zjawisko „drapieżnych czasopism”, tzw. predatory journals, czyli czasopism, w których publikowane prace naukowe nie podlegają ocenie eksperckiej lub wykonana jest ona w oparciu o bardzo niskie standardy. Czasopisma te mają charakter wydawnictw publikujących w tzw. otwartym dostępie (open access), często oferują swe usługi po wygórowanych cenach, z krótkim procesem publikacyjnym.

Więcej informacji na temat tego rodzaju czasopism można znaleźć w załączonym poniżej liście dyrektora NCN, skierowanym do wszystkich kierowników projektów i staży doktorskich obecnie finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-09-21-list-dyrektora-ncn-predatory-journals

mnisw

MNiSW – Nowe rozporządzenie ws. podziału dyscyplin

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 października 2018 roku.

Odejście od sztucznego zawężania badań, dostosowanie klasyfikacji dyscyplin do standardów międzynarodowych i możliwość uczciwej oceny działalności naukowej – to podstawowe cele nowego rozporządzenia w sprawie dyscyplin. Projekt na etapie konsultacji był szeroko dyskutowany. Pod wpływem argumentów środowiska dokonano korekt niektórych założeń. Jak wygląda wobec tego ostateczna wersja dokumentu?

Astronomia pozostaje odrębną dyscypliną w ramach dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych – to najważniejsza zmiana względem pierwotnego projektu rozporządzenia w sprawie dziedzin naukowych i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. – Mimo że astronomia włączona była w klasyfikacji OECD, na której się wzorowaliśmy, do nauk fizycznych, postanowiliśmy wyjść naprzeciw postulatom środowiska akademickiego – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Na żadnym etapie, a tym bardziej na etapie wdrażania Konstytucji dla Nauki i publikacji kolejnych aktów wykonawczych nie zapominamy o naukowcach, dla których, ale i z którymi tworzymy reformę szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce – dodał.

Zmiana klasyfikacji – po co?

Dotychczasowa systematyka dziedzin i dyscyplin naukowych nie przystawała do światowych standardów. Obejmowała 8 obszarów wiedzy, 22 dziedziny nauki i sztuki i 102 dyscypliny. Tak duże rozdrobnienie zamykało polską naukę w bardzo wąskich specjalizacjach i utrudniało swobodną komunikację ze środowiskiem międzynarodowym. Żeby to sobie uświadomić, warto przywołać klasyfikację przyjętą przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w ramach której wyodrębniono jedynie 42 dyscypliny – o 60 mniej niż wynika to z obowiązującego do tej pory rozporządzenia.

Rzetelna ocena przy obecnym podziale niemożliwa

Sam fakt rozdrobnienia nie jest jednak jedynym problemem obecnej systematyki. Konsekwencją tego zjawiska jest to, że w ramach wąskich dyscyplin pracuje niewielka liczba naukowców. W ponad 1/5 wszystkich dyscyplin naukowych badania uprawia jedynie 100 badaczy. W przypadku trzech dyscyplin liczba reprezentujących pracowników naukowych jest natomiast mniejsza niż 24. Przeprowadzenie rzetelnej ewaluacji przy tak niewielkiej próbie badaczy jest praktycznie niemożliwe.

Ewaluacja – serce reformy

Wyniki ewaluacji przekładają się bezpośrednio na podział środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, na uprawnienia do prowadzenia studiów (w tym studiów doktoranckich) i do nadawania stopni naukowych i w zakresie sztuki. To pokazuje, jak dużą rolę w funkcjonowaniu uczelni odgrywa kwestia klasyfikacji dziedzin i dyscyplin.

Nowy podział dyscyplin został więc opracowany przede wszystkim na potrzeby przeprowadzenia uczciwej oceny jakości działalności naukowej. Do tej pory w ramach ewaluacji zestawiano – w przypadku uczelni – wydziały. Zwykle nie były one porównywalne pod względem zakresu przedmiotowego prowadzonych badań. Ewaluacji w nowym systemie podlega działalność naukowa całej uczelni w poszczególnych dyscyplinach.

Konsolidacja, a nie likwidacja

Nowa systematyka dziedzin i dyscyplin naukowych nie oznacza, że dany obszar badań naukowych ulega likwidacji. Poszczególne dyscypliny zostaną podzielone w ramach innej niż dotychczasowa systematyki, a wszystkie obecne dyscypliny zostaną uwzględnione w ramach nowego podziału np. poprzez połączenie – konsolidację. Oznacza to, że badania naukowe będą w praktyce prowadzone na wszystkich polach badawczych i będą nadal finansowane ze środków publicznych.

Podział dyscyplin i kierunki studiów

Tworzenie kierunków studiów odbywa się niezależnie od obowiązującego podziału dyscyplin naukowych. Możliwe jest zatem tworzenie kierunków studiów, których zakres odnosi się do różnych dyscyplin naukowych, czy też do określonego obszaru zagadnień w ramach jednej z dyscyplin.

W tej chwili także istnieje wiele kierunków studiów, których program nie jest tożsamy z zakresem jednej dyscypliny. Dotyczy to np. stosunków międzynarodowych czy mechatroniki, dla których nie ma wyodrębnionych dyscyplin naukowych.

Co więcej, Konstytucja dla Nauki stwarza szersze pole do tworzenia studiów interdyscyplinarnych niż ma to miejsce obecnie. Między innymi dlatego, że uprawnienia do prowadzenia studiów są przypisane do całej uczelni, a nie konkretnego wydziału.

Rozporządzenie to propozycja środowiska i OECD

Punktem wyjścia do budowy klasyfikacji jest systematyka dziedzin i dyscyplin przyjęta przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Zaproponowana w projekcie klasyfikacja została opracowana w oparciu o propozycję przygotowaną przez przedstawicieli Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Komitetu Polityki Naukowej, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

 

 

Źródło: https://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nowe-rozporzadzenie-ws-dyscyplin-to-rzetelna-ocena-badan-naukowych.html

mnisw

Ogłoszenie wyników konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Ponad 180 wybitnych młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym otrzyma stypendia naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W XII edycji konkursu rozpatrzono 1129 wniosków. Stypendia w wysokości 5 390 zł miesięcznie przyznano 181 wybitnym młodym naukowcom. Laureaci będą otrzymywać je przez okres do 3 lat.

W sumie na finansowanie stypendiów w tej edycji konkursu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczył 35 121 240 zł.

Źródło: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-wynikow-konkursu-o-stypendia-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow_20180917.html

NCN – ogłoszenie konkursów na Opus 16, Preludium 16, Sonatę 14

NCN otwiera nabór wniosków w konkursach OPUS i PRELUDIUM, a po raz czternasty w konkursie SONATA. W konkursach krajowych do zdobycia jest łącznie 480 mln zł. W tej edycji znacznie zwiększono budżety wszystkich trzech konkursów.

Na OPUS 16 przeznaczono 350 mln zł,
na PRELUDIUM 16 – 40 mln zł,
zaś na SONATĘ 14 – 90 mln zł.

OPUS, PRELUDIUM i SONATA to najpopularniejsze konkursy w ofercie NCN. Poziom składanych wniosków z roku na rok jest coraz wyższy i zdarzało się, że dobre wnioski były odrzucane ze względu na niewystarczający budżet danego konkursu. Dlatego też zależało nam, aby zwiększyć pulę środków finansowych, dzięki czemu więcej wartościowych projektów będzie miało szansę na realizację – tłumaczy prof. Janusz Janeczek, przewodniczący Rady NCN.

 • Konkurs OPUS 16 jest przeznaczony dla wszystkich badaczy, niezależnie od etapu kariery naukowej. W ramach realizacji projektu mogą oni otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Możliwe jest także przyznanie stypendiów dla młodych badaczy. 
 • PRELUDIUM 16 to konkurs dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, nieposiadającym stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy, nie musi on być jednak związany z tematyką rozprawy doktorskiej. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł.
 • Z kolei SONATA 14 jest konkursem skierowanym do osób, które uzyskały stopień doktora w latach 2011-2016. Celem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W tej edycji zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kierownikami projektów badawczych na drugim etapie oceny wniosków.

Począwszy od ogłoszonych we wrześniu konkursów, Rada NCN wprowadziła zmiany w zakresie finansowania etatów w grantach NCN. Ustanowiono dodatkowy warunek dla osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowiskach typu post-doc. Nie mogą one być zatrudnione na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy, w ciągu ostatnich 2 lat przed podjęciem pracy na stanowisku post-doc .

Zmiana ta ma na celu stworzenie warunków do wzrostu mobilności naukowców, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Umożliwienie współpracy z badaczami, reprezentującymi inne doświadczenia czy kulturę pracy, korzystnie wpływa na cały zespół naukowy i jakość prowadzonych badań – wyjaśnia prof. Janeczek.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do 17 grudnia 2018 r.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-09-14-ogloszenie-konkursow

Raport MINIATURA – obieg dokumentów

Szanowni Państwo,

W systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formularze raportów końcowych dla konkursu MINIATURA 1.

W sekcji „Dla realizujących projekty” dostępna jest instrukcja sporządzania i składania raportów końcowych.

Obieg dokumentów na UW:

Papierową wersję wydruku raportu końcowego w konkursie Miniatura 1 (2 egz), podpisaną przez Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora, należy złożyć do Kwestury UW.
Pobrany z systemu OSF raport w formacie PDF należy przesłać e-mailowo do Biura Obsługi Badań – http://bob.uw.edu.pl/kontakt/
Raport zostanie podpisany podpisem elektronicznym przez Rektora po otrzymaniu przez BOB podpisanej przez Kwestora wersji papierowej.
Podpisana przez Rektora wersja elektroniczna raportu zostanie przesłana przez BOB poprzez platformę teleinformatyczną ePUAP do NCN.

 

NPRH

Nabór wniosków do konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa informuje, że w drugiej połowie września ruszy nabór wniosków do konkursów Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Dziedzictwo narodowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wnioski będzie można składać do końca października.

 

Źródło: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nabor-wnioskow-do-konkursow-w-ramach-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki.html

mnisw

MNiSW – Informacja o naborze wniosków do strumieni finansowania ogłoszonych na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w dniu 1 października 2018 roku wchodzi w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z dniem wejścia w życie ww.  ustawy traci moc m. in. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawia szczegółowe informacje w sprawie terminów naborów wniosków do strumieni finansowania nauki, ogłoszonych na podstawie ww. ustawy o zasadach finansowania nauki:

 • Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe i zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – zgodnie z dotychczasowymi przepisami wniosek był składany w terminie od 1 do 31 października. W nowej ustawie nie przewiduje się wymogu składania wniosku o przyznanie ww. środków – jej wejście w życie z dniem 1 października 2018 r. spowoduje, że nabór wniosków o przyznanie ww. środków nie zostanie uruchomiony;
 • Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego – wnioski złożone do 15 września 2018 r. będą rozpatrywane;
 • Wniosek o przyznanie dotacji na zapewnienie dostępu do informacji naukowej – postępowania wszczęte wnioskami złożonymi do 15 września 2018 r. i nierozpatrzonymi do dnia 31 grudnia 2018 r. zostaną umorzone;
 • Wniosek o przyznanie dotacji na restrukturyzację – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych do dnia 31 grudnia 2018 r. Postępowania niezakończone do dnia 31 grudnia 2018 r. zostaną umorzone;
 • Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki – wnioski złożone do 15 września 2018 r. będą rozpatrywane;
 • Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego z tytułu zdarzenia losowego – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych. Postępowania niezakończone do dnia 31 grudnia 2018 r. zostaną umorzone;
 • Wniosek o zwiększenie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego – do dnia 31 grudnia 2018 r. wnioski będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych. Postępowania niezakończone do dnia 31 grudnia 2018 r. zostaną umorzone, dlatego też – z uwagi na konieczność zaopiniowania wniosku przez zespół specjalistyczny – wniosek powinien zostać złożony odpowiednio wcześniej;
 • Wniosek o przyznanie środków na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych;
 • Wniosek „Granty na granty: promocja jakości II” – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych;
 • Wniosek o finansowanie działalności upowszechniającej naukę – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych. Postępowania w sprawie wniosków złożonych po 30 września 2018 r. zostaną umorzone;
 • Wnioski o finansowanie projektu w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” – rozpatrywane na zasadach dotychczasowych;
 • Wnioski na inwestycję budowlaną lub inwestycję budowlaną dotyczącą strategicznej infrastruktury badawczej – złożone do 31 sierpnia 2018 r. rozpatrywane będą na zasadach dotychczasowych do 31 grudnia 2018 r. Do niezakończonych postępowań stosuje się przepisy nowej ustawy;
 • Wnioski na zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo – badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą – złożone do 31 sierpnia 2018 r. rozpatrywane będą na zasadach dotychczasowych do 31 grudnia 2018 r. Do niezakończonych postępowań stosuje się przepisy nowej ustawy;
 • Wnioski na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą – złożone do 31 sierpnia 2018 r. rozpatrywane będą na zasadach dotychczasowych do 31 grudnia 2018 r. Do niezakończonych postępowań stosuje się przepisy nowej ustawy;
 • Wniosek do konkursu w ramach programu pod nazwą „DIALOG” – wnioski złożone do 30 września 2018 r. będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Program Wsparcie dla Czasopism Naukowych

W związku z planowanym uruchomieniem konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych” informujemy, że nabór wniosków odbędzie się w systemie ZSUN/OSF,  przy czym podczas składania wniosków nastąpi automatyczne pobranie części najważniejszych danych wniosku z systemu POL-index.

Wzór wniosku wymaga między innymi:

 1. podania „imion i nazwisk autorów wszystkich artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia konkursu w ramach programu wraz z tytułami tych artykułów”, ze wskazaniem afiliacji i języka artykułu;
 2. załączenia „czasopism lub kopii czasopism, w formie dokumentów elektronicznych zapisanych w formacie PDF, o objętości nieprzekraczającej 100 MB, zawierających każdy numer czasopisma wydany w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia konkursu w ramach programu”.

Podczas przygotowywania wniosku w systemie ZSUN/OSF system będzie automatycznie pobierał wymienione wyżej dane z systemu POL-index, wykorzystując podany przez redaktora wniosku poprawny numer ISSN czasopisma.

Co ważne, system ZSUN/OSF nie będzie umożliwiał poprawienia lub uzupełnienia danych pobranych z systemu POL-index – dane we wniosku będą miały dokładnie taką treść, jak dane w systemie POL-index. Z tego powodu prosimy o przejrzenie i – w razie potrzeby – poprawienie lub uzupełnienie danych Państwa czasopisma (czasopism) w systemie POL-index, w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku.

Uruchomienie naboru wniosków w systemie ZSUN/OSF przewidziane jest na koniec września/początek października 2018 r. Informacje o czasopismach, numerach i artykułach można jednak uzupełniać i dodawać już teraz w systemie POL-index. Aby ułatwić pracę w tym systemie, przygotowany został podręcznik użytkownika, który będzie dostępny na stronach pomocy POL-index od dnia 03.09.2018 r.

W związku z przewidywanym krótkim terminem naboru wniosków (dwa tygodnie), rekomendujemy, aby czasopisma chętne do wzięcia udziału w konkursie już teraz przystąpiły do uzupełniania danych za lata 2016-2017 w systemie POL-index, w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku.

Informacji merytorycznych dotyczących konkursu udziela Departament Nauki MNiSW. Wsparcia technicznego dotyczącego pracy w systemach udziela zespół wsparcia użytkownika OPI PIB.

Źródło: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-wsparcie-dla-czasopism-naukowych.html