mnisw

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

mnisw

Wnioski na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. możecie Państwo ubiegać się o środki na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej.

§ 2. Wniosek dotyczący utrzymania:

 1. aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju, zwanych dalej „aparaturą”,
 2. specjalnej infrastruktury informatycznej, zwanej dalej „infrastrukturą”

‒ składa się w terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, na który mają być przyznane środki.

UWAGA:
Wnioski dotyczące utrzymania aparatury lub infrastruktury, na podstawie których środki finansowe będą przyznawane w 2020 r., składa się w terminie do dnia 31 października 2019 r.

W rozporządzeniu jest również informacja na temat oceny raportu z wykorzystania środków.

 

Źródło: http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-26-kwietnia-2019-r-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-i-trybu-przyznawania-srodkow-finansowych-na-utrzymanie-aparatury-naukowo-badawczej-stanowiska-badawczego-oraz-specjalnej-infrastruktury-informatycznej-oraz-oceny-raportu-z-ich-wykorzystania.html

Nowy wykaz czasopism punktowanych 2019

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Pliki do pobrania

Jakie czasopisma wchodzą w skład nowego wykazu?

 1. Czasopisma naukowe uwzględnione w międzynarodowej bazie:

– Scopus

– Web of Science (Core Collection):

 • Science Citation Index Expanded,
 • Social Sciences Citation Index,
 • Arts & Humanities Citation Index,
 • Emerging Sources Citation Index.
 1. Recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w bazie informatycznych konferencji naukowych The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE).
 2. Czasopisma naukowe  ujęte  w międzynarodowej bazie  ERIH+, ale nieujęte w bazach Scopus i WoS Core Collection, które w wyniku oceny eksperckiej zostały uznane (przez zespoły powołane dla dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych, dziedzinie nauk społecznych i dziedzinie nauk teologicznych) za posiadające międzynarodową renomę i szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej, a także za spełniające standardy etyczne.
 3. Czasopisma naukowe finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, który obejmuje 484 polskich czasopism.

W wykazie ostatecznie ujęto 30 676 pozycji (czasopism naukowych jest 29 037, a materiałów z konferencji – 1 639). Stanowi to wzrost o ponad 61 proc. w stosunku do starego wykazu czasopism ogłoszonego w styczniu 2017 roku. Poprzedni wykaz obejmował jedynie 19 014 tytułów.

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/koniec-z-punktoza-nowy-wykaz-czasopism-juz-jest

MAESTRO, SONATA BIS – Termin uruchomienia formularzy w systemie ZSUN/OSF

NCN poinformowało, że formularze wniosków do konkursów MAESTRO, SONATA BIS i UWERTURA zostaną udostępnione w systemie ZSUN/OSF 12 sierpnia.

 • MAESTRO 11– konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków w NCN upływa 17 września 2019 r.

czytaj więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro11


 • SONATA BIS 9 – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków w NCN upływa 17 września 2019 r.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Formularz wniosku w systemie ZSUN/OSF zostanie udostępniony w późniejszym terminie.

Czytaj więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis9

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-07-25-formularze-zsun-osf

Wydawnictwa naukowe – jak ubiegać się o włączenie do wykazu

Wydawnictwa naukowe, które nie znalazły się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, mogą do 15 września ubiegać się o umieszczenie na liście ministerialnej. Zgłoszenia w tej sprawie należy składać przez system teleinformatyczny Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN). Rozpatrywać je będzie Komisja Ewaluacji Nauki (KEN).

Opublikowany na początku tego roku wykaz wydawnictw monografii naukowych tworzony jest na potrzeby nowego systemu ewaluacji. Wydawnictwa, które nie zostały uwzględnione w wykazie, mają właśnie szansę dostać się na listę.

Więcej informacji o wykazie:

Uruchomiono specjalny system teleinformatyczny w ramach Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), w którym przygotowano dedykowane temu zadaniu funkcjonalności. Komisja Ewaluacji Nauki będzie rozpatrywać tylko i wyłącznie wnioski zgłaszane przez ten system.

Zgłoszenie może przesłać każde wydawnictwo. W tym celu należy wyznaczyć osobę reprezentującą wydawnictwo, która będzie technicznie odpowiadała za przesłanie zgłoszenia w systemie PBN. Osoba ta, aby móc wypełnić formularz zgłoszenia wydawnictwa, będzie musiała posiadać konto w systemie PBN oraz nabyć dedykowane uprawnienia systemowe.

Wszystkie informacje dotyczące procedury rejestracji konta w systemie wraz z instrukcją dla użytkownika:


Zgłoszenie w sprawie włączenia do wykazu – jakie informacje należy uwzględnić?

Informacje o wydawnictwie

 • Nazwa wydawnictwa
 • Adres strony internetowej wydawnictwa (link do strony)
 • Opis bibliograficzny 4 wybranych monografii naukowych wydanych w latach 2013–2019. Opis bibliograficzny powinien zawierać: imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii, nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania, ISBN.
 • Opis profilu naukowego wydawnictwa (w opisie rekomendujemy podać liczbę cytowań monografii wskazanych w opisach bibliograficznych, o których mowa w pkt. 1.c, z 3 baz: Google Scholar, Web of Science oraz Scopus).

Stosowanie zasad etyki publikacyjnej

 • Nazwa programu antyplagiatowego używanego przez wydawnictwo
 • Opis stosowania zasad etyki publikacyjnej
 • Link do strony wydawnictwa z opublikowaną procedurą wydawniczą

Stosowanie ustalonej procedury recenzji

 • Adres strony internetowej z opublikowaną procedurą recenzji (link do strony wydawnictwa z opublikowaną procedurą recenzji)
 • Pliki PDF z co najmniej 1 recenzją (zanonimizowaną) dla każdej monografii wskazanej w punkcie 1c
 • Plik PDF z całą monografią – dotyczy każdej monografii wskazanej w punkcie 1c
Programy NCBiR

NCBR – konkurs na projekty na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił Konkurs Nr 10/2019 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Składanie wniosków dla Rundy 1, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, w dniach od 06.06.2019 r., od godz. 9.00 do 22.07.2019 r., do godz. 16.00 pod adresem https://osf.opi.org.pl

Zgodnie z zasadami konkursu uczelnia  może złożyć tylko jeden wniosek na dany temat konkursowy. Tematyka projektów dla Rundy 1 wskazana jest w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu Nr 10/2019. https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/Obronnosc/01_19/2019/10_19/Regulamin_Konkursu_nr_10_2019.docx.pdf

Zamiar złożenia wniosku należy zgłosić w Biurze Obsługi Badań (Aldona Zaręba, tel. 22 55 20 368).

Jeżeli na dany temat zostanie zgłoszony więcej niż jeden wniosek, to władze rektorskie podejmą decyzję, który wniosek zostanie złożony w NCBR.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Nr 10/2019 dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr.

Diamentowy Grant 2019 rozstrzygnięty

W VIII edycji konkursu zespół ekspertów wyłonił 85 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 85 pkt. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

Laureaci zostali wyłonieni spośród 243 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym.

16 laureatów będzie prowadziło swoje badania na UW. Granty mogą otrzymać absolwenci studiów licencjackich oraz osoby, które ukończyły trzeci rok jednolitych studiów magisterskich. Są cenną nagrodą nie tylko ze względu na możliwość realizacji własnych planów badawczych czy wysokość finansowania. Laureaci grantu mogą ubiegać się też o nadanie stopnia doktora z pominięciem uzyskania tytułu magistra.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/diamentowy-grant-2019-wykaz-laureatow-viii-edycji-programu