NPRH

Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków w konkursach NPRH

MNiSW informuje, że nabór wniosków do konkursów w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty  w ramach NPRH został przedłużony do 16 grudnia 2019 r.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-28-listopada-2019-r-o-zmianie-terminu-zakonczenia-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-pod-nazwa-narodowy-program-rozwoju-humanistyki

Ogłoszenie IX edycji konkursu w ramach programu „DIAMENTOWY GRANT”

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej.

Zgodnie z § 2. pkt 3. Jednostka naukowa składa, w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu (26.11.2019 ⇒ do dnia 2020-01-27 23:59 ), wniosek o przyznanie środków finansowych na badania naukowe w ramach programu „Diamentowy Grant”, w systemie teleinformatycznym wskazanym przez ministra na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, zwanym dalej „systemem”.
4. W terminie, o którym mowa w ust. 3, jednostka naukowa składa dodatkowo informację określoną w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Na podstawie art. 318 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534) w związku z art. 26 ust. 3a–3e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), zwanej dalej „ustawą”, oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant” (Dz. U. poz. 1818), zwanego dalej „rozporządzeniem”, ogłasza się IX edycję konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”, zwanego dalej „programem”.

I. Adresaci konkursu

 1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu może ubiegać się następujący podmiot, zwany dalej „wnioskodawcą”:
  1. uczelnia, która na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wstąpiła w ogół praw i obowiązków jej podstawowych jednostek organizacyjnych, posiadających kategorię naukową A+, A lub B,
  2. jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183) posiadająca kategorię naukową A+, A lub B,
  3. instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350) posiadający kategorię naukową A+, A lub B,
  4. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadający kategorię naukową A+, A lub B,– w którym osoba, o której mowa w ust. 2, będzie realizować badania naukowe w ramach programu i – w przypadku studentów – będzie kontynuować naukę.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wybitnie uzdolnieni:
  1. absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu,
  2. studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę,– zwani dalej „wybitnie uzdolnionymi osobami”.
 3. Osoby, o których mowa ust. 2 muszą spełniać łącznie następujące warunki:
  1. nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika;
  2. nie są laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu;
  3. posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
  4. prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.
 4. W programie mogą uczestniczyć również studenci/absolwenci posiadający obywatelstwo polskie, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia za granicą.

II. Sposób i termin składania wniosków

 1. Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), zwanym dalej „systemem”, dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://osf.opi.org.pl, na udostępnionym w nim formularzu.
 2. Wniosek składa kierownik wnioskodawcy.
 3. Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, składa się w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy. Wniosek złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 4. Dodatkowo, w terminie, o którym mowa w ust. 3, wnioskodawca składa oświadczenie wygenerowane z systemu OSF (Oświadczam, że zapoznałem się z wnioskiem, oświadczam, że w jednostce istnieją warunki zapewniające należyte wykonanie projektu itd), w postaci elektronicznej, opatrzoną podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „ministrem”, albo w postaci papierowej na adres siedziby urzędu obsługującego ministra. Złożenie informacji po terminie powoduje, że wniosek nie podlega rozpatrzeniu.
 5. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi formalne określone w rozporządzeniu. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego tych wymagań wzywa się wnioskodawcę, za pośrednictwem systemu, do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 6. Do wniosku należy dołączyć elektroniczne kopie następujących dokumentów dotyczących wybitnie uzdolnionej osoby:
  1. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w roku ogłoszenia konkursu lub zaświadczenia z uczelni, potwierdzającego ukończenie trzeciego (czwartego w przypadku studiów trwających 6 lat) roku jednolitych studiów magisterskich, w roku ogłoszenia konkursu. W przypadku osób, które studia pierwszego stopnia ukończyły za granicą dołącza się elektroniczną kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, uprawniającego do kontynuacji kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osób, które studia pierwszego stopnia ukończyły za granicą, wnioskodawca dołącza do dokumentu potwierdzającego ich ukończenie tłumaczenie dyplomu na język polski poświadczone przez tłumacza;
  2. dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne, o których mowa w części I ust. 3 pkt. 4;
  3. dokumentu potwierdzającego znajomość co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, chyba że wybitnie uzdolniona osoba studiuje lub posiada dyplom ukończenia studiów prowadzonych w języku obcym, lub posiada dyplom ukończenia studiów uzyskany w zagranicznych szkołach wyższych;
  4. opinii opiekuna naukowego o przebiegu badań naukowych dotychczas prowadzonych przez wybitnie uzdolnioną osobę;
  5. ankiety dorobku naukowego opiekuna naukowego, za okres ostatnich 4 lat;
  6. oświadczenia wybitnie uzdolnionej osoby o nieposiadaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego oraz o nieotrzymaniu środków finansowych we wcześniejszych edycjach programu.
 7. We wniosku wnioskodawca wskazuje wybitnie uzdolnioną osobę oraz jej opiekuna naukowego.
 8. W ramach programu mogą być przyznane środki finansowe na realizację przez wybitnie uzdolnioną osobę tylko jednego projektu.
 9. W ramach programu nie mogą być finansowane koszty zadań badawczych aktualnie wykonywanych przez wnioskodawcę, u którego wybitnie uzdolniona osoba będzie realizować badania naukowe finansowane ze środków finansowych na naukę.
 10. Planowany okres realizacji projektu nie może przekraczać 48 miesięcy, a koszt jego realizacji nie może przekroczyć:
  1. 180 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych, dziedziny nauk teologicznych lub dziedziny sztuki;
  2. 220 000 zł dla projektu z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dziedziny nauk rolniczych lub dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych.
 11. Środki finansowe przyznane na realizację projektu mogą być przeznaczone na wynagrodzenie wybitnie uzdolnionej osoby oraz personelu pomocniczego niezbędnego do realizacji projektu, przy czym miesięczne wynagrodzenie wypłacane wybitnie uzdolnionej osobie nie może przekraczać 2500 zł. Opiekun naukowy nie uczestniczy w kosztach projektu. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 10% kosztów ogółem.

III. Ocena merytoryczna wniosku

 1. Wnioski o przyznanie środków finansowych w ramach programu, spełniające wymogi formalne, zwane dalej „projektami”, kierowane są do oceny merytorycznej przez zespół doradczy, powołany na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwany dalej „zespołem”.
 2. Ocena projektów jest dwuetapowa. W pierwszym etapie zespół ocenia osiągnięcia naukowe lub artystyczne wybitne uzdolnionej osoby. Osiągnięcia naukowe/artystyczne wybitnie uzdolnionej osoby oceniane są w skali 0-50 pkti obejmują:
  1. osiągnięcia naukowe:
   1. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki,
   2. udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnie, lub we współpracy z innymi instytucjami badawczymi lub partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego,
   3. autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
   4. wystąpienia na konferencjach naukowych,
   5. nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym,
   6. aktywny udział w pracach w kole naukowym,
   7. udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej lub dydaktycznej między uczelniami,
   8. udział w praktykach zagranicznych,
   9. inne;
  2. osiągnięcia artystyczne (dotyczą kierunków studiów artystycznych):
   1. nagrody w konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
   2. udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi instytucjami badawczymi lub instytucjami kultury,
   3. autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
   4. autorstwo lub współautorstwo utworu artystycznego, w tym plastycznego, muzycznego i słowno-muzycznego, scenicznego, sceniczno-muzycznego, choreograficznego i pantomimicznego oraz audiowizualnego (w tym filmowego), o krajowym lub międzynarodowym znaczeniu,
   5. udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej, dydaktycznej lub artystycznej między uczelniami,
   6. udział w praktykach zagranicznych,
   7. inne.
 3. Po dokonaniu oceny osiągnięć naukowych/artystycznych, zespół rekomenduje do oceny w drugim etapie nie więcej niż 70% najwyżej ocenionych wniosków. Lista rankingowa wniosków ocenionych w pierwszym etapie przedkładana jest ministrowi do zatwierdzenia.
 4. W przypadku niezakwalifikowania projektu do drugiego etapu oceny, wydawana jest decyzja o odmowie przyznania środków finansowych w ramach programu „Diamentowy Grant”.
 5. Projekty zakwalifikowane do II etapu konkursu podlegają ocenie według kryteriów określonych w art. 13b ustawy oraz wskazanych w ust. 7, po zasięgnięciu opinii ekspertów.
 6. Każdy projekt zakwalifikowany do drugiego etapu oceniany jest w zakresie wartości naukowej projektu oraz przewidywanego sposobu upowszechnienia wyników badań naukowych przez dwóch ekspertów. Wartość naukowa projektu oraz przewidywany sposób upowszechnienia wyników badań naukowych oceniane są w skali 0-40 pkt.
 7. Ostatecznej oceny wniosku dokonuje zespół, uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 13b ustawy oraz:
  1. wynik oceny osiągnięć naukowych, o której mowa w ust. 2 – ocena w skali 0-50 pkt;
  2. opinie w zakresie wartości naukowej projektu oraz przewidywanego sposobu upowszechnienia wyników badań naukowych – ocena w skali 0-40 pkt;
  3. zasadność planowanych kosztów projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu badań – ocena w skali 0-5 pkt;
  4. możliwość wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje opiekuna naukowego – ocena w skali 0-5 pkt.
 8. Zespół dokonuje oceny projektów i sporządza listę rankingową, którą wraz z propozycją dotyczącą przyznania środków finansowych lub ich odmowy przedstawia ministrowi.
 9. Na podstawie listy rankingowej minister przyznaje lub odmawia przyznania środków finansowych na realizację projektu.

IV. Tryb finansowania projektów

 1. Środki finansowe w ramach programu „Diamentowy Grant” są przekazywane wnioskodawcy raz na kwartał na podstawie umowy zawartej między ministrem a wnioskodawcą, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu, zwanej dalej „umową”. Wzór umowy zamieszczany jest na stronie podmiotowej ministra.
 2. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w urzędzie obsługującym ministra 4 egzemplarze umowy o realizację projektu, podpisane przez uprawnione osoby.
 3. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2 uznaje się za rezygnację wnioskodawcy z zawarcia umowy i otrzymania przyznanych środków finansowych.
 4. W przypadku przyjęcia do finansowania projektów badawczych związanych z:
  1. koniecznością wykonania eksperymentów medycznych na ludziach,
  2. koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach,
  3. prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną,
  4. prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów– wnioskodawca, przed zawarciem umowy, przedstawia kopię zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
 5. Złożenie wniosku do konkursu oznacza przyjęcie określonych w ustawie, w rozporządzeniu oraz w ogłoszeniu zasad udziału w konkursie oraz zasad oceny wniosków.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków, o którym mowa w części II ust. 3.
 7. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego telefonicznie pod numerem tel. (22) 52-92-751 lub drogą elektroniczną pisząc na adres: agnieszka.wierzbicka@nauka.gov.pl oraz pod numerem tel. (22) 52-92-452; zofia.kajak@nauka.gov.pl.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant

OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 – procedura składania wniosków na UW

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosków Opus 18, Preludium 18, Sonata 15:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Papierową wersję wydruku wniosku (1 egz), podpisaną przez Kierownika Państwa Jednostki i Pełnomocnika Kwestora, należy złożyć do BOB UW
Wniosek należy wydrukować POMIJAJĄC sekcje:

 • OPIS SKRÓCONY
 • OPIS SZCZEGÓŁOWY
 • STRESZCZENIE POPULARNONAUKOWE
Do wniosku należy dołączyć wydrukowany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje dr hab. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych
Następnie skan podpisanego przez prorektora załącznika „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłany na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI). Skan należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka.
Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW (przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)

 

Plan zarządzania danymi – ogólne informacje o pojęciach oraz przykładowy plan

Przykładowe odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku NCN
znajdą Państwo pod wyjaśnieniami pojęć

Dane badawcze (Research Data) to zarejestrowane materiały o charakterze faktograficznym (w postaci liczbowej, tekstowej, graficznej czy dźwiękowej), powszechnie uznawane przez społeczność naukową za niezbędne do oceny wyników badań naukowych.

Dane badawcze dzielić można na:

 • Dane surowe, czyli takie, które uzyskano bezpośrednio w wyniku zastosowania narzędzia badawczego, w różnych przedsięwzięciach naukowych lub też zgromadzone na potrzeby konkretnych projektów, nieprzeanalizowane. Surowe dane badawcze są to dane (materiał) powstałe w wyniku badań empirycznych w różnych przedsięwzięciach naukowych lub też zgromadzone na potrzeby konkretnych projektów. Dane uzyskuje się w wyniku zastosowania różnych technik badawczych, m.in. ankiety, eksperymentu, obserwacji testu. Przykłady danych: filmy rejestrujące przebieg eksperymentu, materiały audio, notatki z obserwacji,  protokoły laboratoryjne. Dane badawcze opublikowane w repozytorium mogą być wyszukiwane wprost z poziomu platformy i przez wyszukiwarki Google.
 • Dane, które poddane zostały obróbce.

Rodzaje danych badawczych

Dane badawcze to to dane (zależne od dziedziny nauki oraz przyjętej metodologii badań) zaobserwowane, zebrane lub wytworzone w ramach prowadzenia badań:

 • dokumenty tekstowe, notatki
 • dane liczbowe (w formie nieprzetworzonej lub możliwej do odczytania przez komputer)
 • kwestionariusze, ankiety, wyniki badań naukowych
 • nagrania audio i video, zdjęcia
 • modele matematyczne, algorytmy
 • oprogramowanie (skrypty, pliki wejściowe)
 • wyniki symulacji komputerowych
 • protokoły laboratoryjne, opisy metodologiczne
 • próbki, artefakty, obiekty
 • metadane (opisy)

Formaty plików mogą być dowolne, jednak dbając o powszechny dostęp i otwartość, dobrze korzystać z formatów, które nie wymagają komercyjnego oprogramowania do odczytu danych. W jednym opisie można dodać wiele plików. Jeżeli plików jest dużo dobrym rozwiązaniem jest ich pogrupowanie i spakowanie, np. do postaci .zip. Należy także dobrze przemyśleć nazewnictwo plików. Odpowiednio nazwany plik/zbiór plików może znacząco ułatwić użytkownikowi korzystanie z danych. Wszystkie te elementy składają się na późniejsze efektywnie wykorzystanie danych we właściwym kontekście.

Deponować można dane ze wszystkich obszarów wiedzy, które zostały wytworzone, zebrane lub opisane na potrzeby działalności badawczej. Zakres danych umieszczonych w jednym zbiorze przeznaczonym do deponowania ustala autor. 

Otwarte dane badawcze (Open Research Data)

Otwarte dane badawcze (Open Research Data) to dane, uzyskane w procesie badawczym i użyte w pracy naukowej, do których każdy ma bezpłatny dostęp. Można je ponownie wykorzystywać, modyfikować i udostępniać z poszanowaniem prawa.

Otwieranie danych pozwala innym naukowcom powtórzyć badania lub je zweryfikować albo dowieść, że dane są prawdziwe.
Otwarte dane są gromadzone i udostępniane w repozytoriach danych badawczych.
Nie wszystkie zbiory danych mogą posiadać otwarty charakter, w szczególności dotyczy to danych osobowych, komercjalizacji wyników badań oraz bezpieczeństwa narodowego.
Informacja o istnieniu danych zawsze powinna być publicznie dostępna, co pozwala uniknąć duplikacji badań.

Narodowe Centrum Nauki wprowadza obowiązek dołączania planu zarządzania danymi badawczymi do formularza wniosku o finansowanie projektu  (Komunikat „Plany NCN w zakresie zarządzania danymi naukowymi” z dnia 3.04.2019 r.).  Plan  zarządzania  danymi  można  uznać  za  część  planu  badań;  jego  celem  jest  uzupełnienie  tego  ostatniego  o  techniczny  opis  sposobu zarządzania danymi. NCN dopuszcza, że w ramach niektórych projektów nie będą wytwarzane, na nowo wykorzystywane, ani poddawane analizie żadne dane badawcze ani inne podobne materiały. W takich wypadkach wymagane jest jednak krótkie uzasadnienie. Plan ten będzie uzupełniany na etapie składania raportu końcowego i oceniany po zakończeniu realizacji projektu.  Jest to pierwszy etap wprowadzania przez NCN polityki otwartego dostępu do danych naukowych wytworzonych w ramach realizacji projektów finansowanych przez Centrum, a w niedalekiej perspektywie również do publikacji naukowych. W serwisie internetowym NCN zamieszczono już wytyczne oraz szczegółową instrukcję dla wnioskodawców odnośnie tworzenia DMP w projekcie badawczym.

Metadane i dokumentacja

Dokumentacja – informacje metodologiczne, kontekst powstania, dodatkowe pliki potrzebne do skorzystania z danych (skrypty), wykorzystane standardowe słowniki, etc. Dokumentacja powinna opisywać metodologię prowadzonych badań oraz ich kontekst i źródło. Informuje o sposobie organizacji danych w trakcie projektu np. przyjętej konwencji, wersji i strukturze folderów. Często zawiera także dodatkowe pliki potrzebne do skorzystania z danych (np. skrypty) czy wykorzystane standardowe słowniki. Można utworzyć osobny plik ReadMe.txt. Jeżeli istnieje już publikacja naukowa, w której opisana jest dokumentacja badawcza, należy podać odnośnik do niej w polu adres URL.

Metadane – podstawowe informacje stanowiące opis całego zbioru danych (autor, tytuł, data powstania, nadana licencja, etc.); wszystkie dane badawcze muszą być udostępnione wraz z ich metadanymi. Metadane umożliwiają nam scharakteryzowanie danych badawczych, tak by potencjalny użytkownik wiedział jakiego rodzaju są to dane. Metadane charakteryzują opis całego zbioru danych (autor, tytuł, data powstania, licencja, dyscyplina naukowa etc.). Dane badawcze muszą być udostępnione wraz z ich metadanymi.

Plan zarządzania danymi (Data Management Plan – DMP)

Plan zarządzania danymi (Data Management Plan – DMP) określa w jaki sposób dane badawcze mają być zarządzane podczas projektu badawczego, jak i po jego zakończeniu.
Instytucje i programy finansujące badania naukowe coraz częściej wymagają od naukowców przedstawienia DMP na etapie składania i oceny wniosków grantowych (np. Horyzont 2020). Taki dokument powinien zawierać zarys postępowania z danymi badawczymi w trakcie trwania projektu oraz po jego zakończeniu. Należy opisać w nim:

 • sposób pozyskiwania danych
 • jakie dane zostaną wytworzone lub zebrane (format i typ plików, liczba danych),
 • jak zostaną uporządkowane i opisane (metodologia, standardy, metadane),
 • kwestie etyczne i prawne (własność intelektualna, prawa autorskie, dane niejawne),
 • w jaki sposób dane zostaną udostępnione (jak, kiedy, komu),
 • które dane będą przechowywane długoterminowo (kwestia sposobu przechowywania i ochrony danych).

Kwestię bezpieczeństwa oraz przechowywania danych należy przemyśleć dla całego procesu gromadzenia i ewentualnego przetwarzania danych badawczych. Należy przeanalizować kwestię dostępu do danych (szczególnie jeżeli zawierają dane wrażliwe), by zapobiec niewłaściwemu dostępowi do poufnych danych. Konieczne jest też opracowanie planu tworzenia kopii zapasowych, by zapobiec utracie danych w wyniku np. awarii sprzętu.

Polecane strony:
DMPTool – narzędzie online służące tworzeniu planów zarządzania danymi; zawiera przykłady takich planów.
DMPonline – kreator planów zarządzania danymi badawczymi

Ochrona danych (dane wrażliwe, dane chronione prawem autorskim)

Dane wrażliwe to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie identyfikujące osoby fizyczne lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. 
Jeżeli badania zakładają gromadzenie i/lub przetwarzanie danych wrażliwych konieczne jest przemyślenie ich właściwej ochrony. Uniwersytet Warszawski powołał Inspektora Ochrony Danych do jej przestrzegania (Zarządzenie nr 51 Rektora UW, art. 37-39). Pomoże on w opracowaniu planu zarządzania danymi, który rozwiąże wszelkie potencjalne problemy związane z prywatnością lub prawem. Zobacz: http://odo.uw.edu.pl/

Prawa autorskie i licencje – należy wskazać właścicieli praw autorskich i praw własności intelektualnej do wszelkich pozyskiwanych i wytwarzanych danych. Trzeba określić czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia prawne dotyczące ponownego wykorzystania danych pochodzących od osób trzecich.

Należy także wskazać licencje dla udostępnianych danych badawczych. Rekomenduje się korzystanie z otwartych licencji Creative Commons, możliwe jest też udostępnienie danych na zasadach domeny publicznej. Autor deponujący dane badawcze w repozytorium odpowiada za uzyskanie wszelkich zgód na udostępnienie danych, jak również odpowiada za anonimizację/pseudonimizację danych osobowych i wrażliwych. Należy pamiętać, że w przypadku prawa o ochronie danych osobowych (tj. RODO) konieczne będzie uzyskanie świadomej zgody uczestników na utrwalanie i udostępnianie ich danych osobowych.

Dostęp, archiwizacja i ponowne użycie danych badawczych

FAIR Data to dane badawcze, które zostały opisane, są przechowywane i publikowane zgodnie z międzynarodowym standardem. Zasady FAIR Data służą jako wytyczne dla umożliwienia ponownego wykorzystania danych naukowych w wyraźnie opisanych warunkach, zarówno przez ludzi, jak i przez maszyny.

Zapewnienie dostępu do danych badawczych polega na ich udostępnieniu oraz opisaniu. Należy określić kiedy dane zostaną udostępnione (czy w trakcie trwania, czy po zakończeniu badań, należy podać termin lub terminy udostępnienia) oraz czy dostęp będzie pełny czy ograniczony (w tym przypadku należy wskazać ograniczenia i przeszkody uniemożliwiające ich pełne/częściowe udostępnienie).
Ponowne użycie danych badawczych w innym kontekście będzie zapewnione poprzez zastosowanie unikalnego i trwale przypisanego identyfikatora (np. w postaci DOI).  DOI pozwala na lokalizację danych oraz na łatwe śledzenie cytowań i dalsze, wielokrotne użycie.

Długoterminowa archiwizacja to przechowywanie danych badawczych w dłuższym okresie czasu. W planie zarządzania danymi należy uwzględnić gdzie będą przechowywane dane. W przypadku wyboru instytucji zewnętrznej, która udostępnia repozytorium danych badawczych, istotne jest uwzględnienie m. in.: czy posiada plan przechowywania danych w dłuższym okresie czasu, czy pliki, w których są zapisane dane, można opisać metadanymi, kto jest odpowiedzialny za dostęp do danych np. za 10 lub 15 lat oraz kto finansuje repozytorium i jakie są warunki przechowywania.

Zasady FAIR Data:

 • Findable – łatwo znajdowane i wyszukiwane.
 • Accessible – dostępne dla wszystkich.
 • Interoperable – interoperacyjne, tak aby można było je połączyć z innymi danymi.
 • Reusable – wielokrotnego użytku.

https://www.go-fair.org/fair-principles/

Licencje Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2019:

https://wbn.icm.edu.pl/licencje/

Repozytoria

Repozytoria istniejące w Internecie to narzędzia do gromadzenia, przechowywania, indeksowania i udostępniania elektronicznych wersji prac naukowych.
Repozytoria dzielimy na:

 • instytucjonalne  – gromadzą dorobek naukowy danej instytucji,
 • dziedzinowe – gromadzące dane badawcze z określonego obszaru wiedzy.

Repozytoria przechowują nie tylko teksty (artykuły, monografie, prace dyplomowe, preprinty, postprinty, wystąpienia konferencyjne, raporty z badań, prace dydaktyczne, sylabusy, itd.), ale także mogą gromadzić materiały audio, foto- i wideograficzne, a także surowe dane badawcze.
Otwarte repozytoria, czyli takie, które udostępniają w sieci swoje zasoby są najczęściej oparte na protokole OAI-PMH, dzięki czemu ich zasoby są obecne w wyszukiwarkach (np. Google, Google Scholar, BASE).
Najpopularniejszym wg ROAR oprogramowaniem dla repozytoriów jest DSpace, opracowany przez MIT (ponad 1750 wdrożeń na świecie w czerwcu 2017 r.). Jest to oprogramowanie open source.
Rozwój repozytoriów jest związany z powstaniem i upowszechnieniem się na świecie ruchu Open Access, którego zwolennicy postulują otwarty dostęp do treści naukowych i edukacyjnych.
Wg ROAR (Registry of Open Access Repositories) w Polsce istnieje 120 repozytoriów, ale na tej liście znajdują się zarówno repozytoria, jaki i biblioteki cyfrowe, których zasób stanowią najczęściej (choć nie tylko) historyczne kolekcje bibliotek, dzieła dostępne w domenie publicznej (nieobjęte prawem autorskim).

Polecane Repozytoria Danych Badawczych

RepOD
Repozytorium Otwartych Danych opracowane przez ICM UW w ramach działań Platformy Otwartej Nauki archiwizujące i udostępniające wszystkie dane wytworzone, zebrane i opracowane na potrzeby badań naukowych. Przeznaczone dla tzw. małych danych.
https://repod.icm.edu.pl/

Zenodo
Repozytorium opracowane dzieki inicjatywie OpenAIRE i CERN międzynarodowe repozytorium danych badawczych umożliwiające naukowcom zajmującym się wszystkimi dziedzinami wiedzy proste archiwizowanie i dzielenie się opracowanymi przez siebie danymi badawczymi. Przeznaczone dla tzw. małych danych.

Więcej: https://www.buw.uw.edu.pl/zasoby-online/repozytoria/


Przykładowe odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku NCN:

 1. Opis danych oraz pozyskiwanie lub ponowne wykorzystanie dostępnych danych

Sposób pozyskiwania i opracowywania nowych danych i/lub ponownego wykorzystania dostępnych danych

Dane będą pozyskiwane podczas

 • kwerend,
 • badań terenowych,
 • eksperymentów

Pozyskiwane lub opracowywane dane (np. rodzaj, format, ilość)

Dane będą zbierane i opracowywane w formie:

 • dokumentów tekstowych, notatek
 • danych liczbowych (w formie nieprzetworzonej lub możliwej do odczytania przez komputer)
 • kwestionariuszy, ankiet, wyników badań naukowych
 • nagrań audio i video, zdjęć
 • modeli matematycznych, algorytmów
 • oprogramowania (skrypty, pliki wejściowe)
 • wyników symulacji komputerowych
 • protokołów laboratoryjnych, opisów metodologicznych
 • próbek, artefaktów, obiektów
 • metadanych (opisów)
 1. Dokumentacja i jakość danych

Metadane i dokumenty (np. metodologia lub pozyskiwanie danych oraz sposób porządkowania danych) towarzyszące danym

Dokumenty będą klasyfikowane i opisywane w sposób ściśle powiązany z podjętą w projekcie metodą badawczą. Sposób klasyfikacji i porządkowania danych zależy od rodzaju badań i uzyskiwanych podczas badań wyników. Tytuły plików będą w sposób jasny opisywały zawartość. W plikach będą odnotowane źródło, czas i miejsce pozyskania danych. Jeśli będą gromadzone publikacje osób trzecich, na podstawie których będziemy budowali własną oryginalną teorię, plik będzie zawierał podstawowe informacje o autorze (imię, nazwisko, ORCID jeśli dostępny). W zależności od rodzaju danych będą one odpowiednio katalogowane (elektroniczne w usystematyzowanych folderach, papierowe w opisanych teczkach/segregatorach/na półkach)

Stosowane środki kontroli jakości danych

Podczas całego okresu realizacji projektu jakość pozyskiwanych danych będzie monitorowana oraz oceniana na bieżąco przez kierownika projektu i/oraz przez zespół/zaplanowanych w projekcie ekspertów. Również na bieżąco będzie doskonalona metoda badawcza, aby osiągnąć jak najlepszej jakości rezultaty. Wyniki badań zostaną poddane krytycznej ocenie w celu określenia ich istotności oraz w celu odnotowania, w jakim stopniu udało się osiągnąć zakładane we wniosku rezultaty.

Badania laboratoryjne będą przeprowadzane skrupulatnie i w ilości pozwalającej zakładać, że ostateczny rezultat jest prawidłowy.

 1. Przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych podczas badań

Przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych danych i metadanych podczas badań

Dane będą przechowywane w formie dokumentów tekstowych, notatek, kwestionariuszy, nagrań, protokołów laboratoryjnych itp. zarówno w wersji papierowej, jak elektronicznej (w zależności od sposobu zdobycia danych) i będą opatrzone podstawowymi metadanymi (autor, tytuł, data powstania, słowa kluczowe, etc.). Zbiory elektroniczne będą przechowywane na kilku nośnikach cyfrowych w otwartym repozytorium. Zbiory papierowe będą przechowywane w opisanych teczkach/segregatorach/na półkach). Materiały elektroniczne będą archiwizowane co … miesięcy na dyskach zewnętrznych/na serwerach.

Zbiory elektroniczne będą przechowywane w otwartym repozytorium RepOD – Repozytorium Otwartych Danych opracowane przez ICM UW w ramach działań Platformy Otwartej Nauki archiwizujące i udostępniające wszystkie dane wytworzone, zebrane i opracowane na potrzeby badań naukowych. Przeznaczone dla tzw. małych danych.
https://repod.pon.edu.pl/pl

Sposób zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz ochrony danych wrażliwych podczas badań

Dane osobowe oraz wrażliwe będą zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim przepisami, ze szczególną dbałością o ich bezpieczeństwo. Dane na nośnikach papierowych będą zamykane na klucz. Dane na nośnikach elektronicznych zostaną zabezpieczone hasłem dostępu, składającym się z con. 8 znaków (w tym dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych).

 1. Wymogi prawne, kodeks postępowania

Sposób zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi danych osobowych i bezpieczeństwa danych w przypadku przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane i chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z wytycznymi Inspektora Ochrony Danych UW, powołanego Zarządzeniem nr 51 Rektora UW. W Jednostce obowiązują szczegółowe przepisy, stanowiące  Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 51 Rektora UW z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim „POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM” oraz Załącznik nr 2 do wcześniej wymienionego zarządzenia „INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM”

Sposób zarządzania innymi kwestiami prawnymi, np. prawami własności intelektualnej lub własnością. Obowiązujące przepisy

Na Uniwersytecie Warszawskim obowiązuje Uchwała nr 68 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania własnością intelektualną na UW. Postanowienia Regulaminu stosuje się do pracowników Uniwersytetu, studentów i doktorantów  Uniwersytetu, stażystów, stypendystów, naukowców wizytujących oraz innych osób, jeżeli przewiduje  to  umowa  zawarta  między Uniwersytetem a tymi osobami. Regulamin określa prawa  i  obowiązki  Uniwersytetu,  pracowników  oraz  studentów  i  doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, zasady wynagradzania Twórców oraz zasady i procedury Komercjalizacji.

 1. Udostępnianie i długotrwałe przechowywanie danych

Sposób i termin udostępnienia danych. Ewentualne ograniczenia w udostępnianiu danych lub przyczyny embarga

Należy określić kiedy dane zostaną udostępnione (czy w trakcie trwania, czy po zakończeniu badań, należy podać termin lub terminy udostępnienia) oraz czy dostęp będzie pełny czy ograniczony (w tym przypadku należy wskazać ograniczenia i przeszkody uniemożliwiające ich pełne/częściowe udostępnienie),

np.

 • Upowszechnienie wyników badań nastąpi w wyniku publikacji papierowej na zasadach określonych w umowie z wydawnictwem.
 • W projekcie przewidziano środki finansowe na udostępnienie danych w formie Open Access
 • Wyniki badań zostaną udostępnione w repozytorium … po upływie odpowiedniego czasu przewidzianego w umowie z wydawnictwem/czasopismem. Dane surowe będą udostępnione przez kierownika projektu w formie brudnopisu/artykułu w nieostatecznej wersji przekazanej do druku/innej w otwartym repozytorium RepOD – Repozytorium Otwartych Danych opracowane przez ICM UW w ramach działań Platformy Otwartej Nauki archiwizujące i udostępniające wszystkie dane wytworzone, zebrane i opracowane na potrzeby badań naukowych. Przeznaczone dla tzw. małych danych.
  lub w jednym z repozytoriów (https://www.buw.uw.edu.pl/zasoby-online/repozytoria/)
 • Wyniki badań będą udostępnione w formie artykułu w czasopiśmie ukazującym się on-line (Gold Open Access)

Zastosowana zostanie odpowiednia licencja Creative Commons:

Wszystkie oferowane przez Creative Commons licencje i narzędzia są darmowe. Trzeba wybrać odpowiednie dla siebie:

 • Uznanie autorstwa 4.0  – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Jest to licencja gwarantująca najszersze swobody licencjobiorcy.
  Przystępne podsumowanie Tekst licencji
 • Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0  – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja. Jest to licencja używana przez Wikipedię i jej siostrzane projekty.
  Przystępne podsumowanie Tekst licencji
 • Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utwóru jedynie w celach niekomercyjnych. Warunek ten nie obejmuje jednak utworów zależnych (mogą zostać objęte inną licencją).
  Przystępne podsumowanie Tekst licencji
 • Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska – Ta licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu zarówno w celach komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych).
  Przystępne podsumowanie Tekst licencji
 • Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 – Licencja ta pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją.
  Przystępne podsumowanie Tekst licencji
 • Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska – Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). Jest to najbardziej restrykycyjna z licencji.
  Przystępne podsumowanie Tekst licencji

Sposób wyboru danych przeznaczonych do przechowania oraz miejsce długotrwałego przechowywania danych (np. repozytorium lub archiwum danych)

Dane w formie publikacji zostaną umieszczone w repozytoriach na zasadach opisanych powyżej. Dane zawierające roboczy materiał będą przechowywane na nośniku elektronicznym, notatki w formie papierowej zostaną zarchiwizowane w zbiorach autora.

Metody lub narzędzia programowe umożliwiające dostęp do danych i korzystanie z danych

Metody  udostępniania  danych  będą  zależeć od  kilku  czynników, takich  jak  ich  rodzaj, rozmiar  danych,  złożoność  i  wrażliwość. Prosimy  o  wskazanie  czy  potencjalni użytkownicy  będą  potrzebować  określonych narzędzi,  aby  uzyskać  do  nich  dostęp  i (ponownie)  je  wykorzystać.  Prosimy  o zwrócenie uwagi na zrównoważony charakter niezbędnego oprogramowania.

Sposób zapewniający stosowanie unikalnego i trwałego identyfikatora (np. cyfrowego identyfikatora obiektu (DOI)) dla każdego zestawu danych

DOI zostanie pozyskane dla każdej publikacji projektowej.

 1. Zadania związane z zarządzaniem danymi oraz zasoby

Osoba (np. funkcja, stanowisko i instytucja) odpowiedzialna za zarządzanie danymi (np. data steward)

Osobą odpowiedzialną za zarządzanie danymi będzie kierownik projektu. W przypadku danych osobowych będą stosowane przepisy określone w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w załącznikach do zarządzenia nr 51 Rektora UW z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim.

W  przypadku  projektu  opartego  na współpracy,  prosimy  o  wyjaśnienie  sposobu koordynacji  działań  w  zakresie  zarządzania

Środki (np. finansowe i czasowe) przeznaczone do zarządzania danymi i zapewnienia możliwości odnalezienia, dostępu, interoperacyjności i ponownego wykorzystania danych

 • Należy napisać w jaki sposób koszty niezbędne  do  przygotowania  danych  do  ich udostępniania  i  przechowywania  będą oszacowane? 
 • Czy  do  przygotowania  danych do  przechowywania  i  archiwizowania niezbędne  będą  dodatkowe  zasoby?
 • Jeżeli tak, jak wysokie będą to koszty i w jaki sposób zostaną opłacone? 

Wnioski o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2019 r. (do 13 grudnia w BOB) można składać do MNiSW wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, która weszła w życie z dniem 22.11.2019 r., nastąpiły istotne zmiany względem poprzedniej edycji stypendiów Ministra.

Termin składania wniosków: do 31 grudnia 2019 r. w MNiSW
Termin składania wniosków: do 18 grudnia 2019 r. w BOB.

Wnioski o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców składają Państwo do BOB:

w formie PDF z systemu ZSUN na adres: anna.wawryszewicz@adm.uw.edu.pl do elektronicznego podpisu Rektora
oraz
wydruk papierowej wersji z podpisami władz Wydziału – dziekan/dyrektor lub jeden z prodziekanów oraz pełnomocnika kwestora na wydziale.

Wnioski w formie PDF są podpisywane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez Rektora.

UWAGA! Wersję elektroniczną wniosku (otrzymaną z BOB wersję z elektronicznym podpisem rektora) w systemie ZSUN OSF wysyłają stypendyści.

Jako kierownika jednostki we wniosku proszę wpisywać: prof. ucz dr hab. Marcin Pałys.

Osoba upoważniona do podpisania wniosku: dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor ds. naukowych

UWAGA! Powyższy termin jest terminem prawa materialnego, a zatem złożenie wniosku po jego upływie nie wywołuje skutków prawnych. Wnioski przesłane z uchybieniem terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Ww. termin nie podlega również przywróceniu w trybie art. 58 Kpa.

Materiały

Informacja na temat składania wniosków o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w grudniu 2019 r.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2019-r2

PROM | Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i młodej kadry akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego

Pragniemy poinformować, że rozpoczęła się rekrutacja do II edycji projektu, w ramach którego 28 doktorantek lub doktorantów oraz 7 członków młodej kadry akademickiej (do 40 r.ż.) UW otrzyma pełne finansowanie krótkiego – 7, 14 lub 30 dniowego – wyjazdu do wybranego zagranicznego ośrodka naukowego, gdzie będą mieli szansę prowadzić badania dotyczące Azji Wschodniej.

Stypendium obejmuje m.in. udział w stażach badawczych, konferencjach, kursach, warsztatach, szkołach letnich i innych krótkich formach kształcenia. Program PROM pokrywa wszystkie koszty związane z podróżą, formalnościami i utrzymaniem uczestników. Zapraszamy do zapoznania się z załączoną broszurą informacyjną.

Więcej informacji dotyczących programu i rekrutacji oraz regulamin znajdą Państwo na stronie http://chinalaw.wpia.uw.edu.pl/prom-program/.

Aplikacje można składać do 24 listopada 2019 r. na adres mailowy: prom@wpia.uw.edu.pl. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na początku stycznia.

UWAGA – uściślenie zasad NPRH dot. terminów realizacji modułów

Szanowni Państwo,
w dniu 19 listopada 2019 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że okres realizacji projektów
 • w ramach modułuDziedzictwo narodowe” wynosi: 5 lat – w przypadku projektów nowych albo 3–5 lat w przypadku projektów kontynuowanych, które przed dniem złożenia wniosku były finansowane przez co najmniej 3 lata,
 • w ramach modułów „Uniwersalia” i „Fundamenty” – do 5 lat.

 

Wyniki Opus 17 i Preludium 17

W rozstrzygniętych właśnie konkursach złożono łącznie 3145 wniosków, które opiewały na kwotę niemal 2,14 mld zł. Eksperci NCN zakwalifikowali do finansowania dokładnie 520 projektów o wartości 390 268 309 zł. Finansowanie dostało średnio 16,5% złożonych wniosków.

W konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 wnioski były najczęściej składane przez uczelnie (274), osoby fizyczne (111) oraz instytuty naukowe PAN (80). Zwycięskie granty będą realizowane w 109 jednostkach.

Zwycięskie projekty w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 – listy rankingowe

Top 10 jednostek, w których będą realizowane projekty OPUS 17 i PRELUDIUM 17

Nazwa jednostki Liczba grantów
Uniwersytet Warszawski

75

Uniwersytet Jagielloński

65

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

30

Politechnika Wrocławska

18

Uniwersytet Wrocławski

17

Uniwersytet Łódzki

16

Uniwersytet Gdański

15

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

12

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

11

Politechnika Warszawska

10

 

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-11-18-wyniki-opus17-preludium17

inwestycje MNiSW

Raport końcowy z wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2019 r. na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową

Poniższy komunikat dotyczy jedynie realizacji inwestycji, którym zostały przyznane środki finansowe w 2019 r. Inwestycje, którym przyznano środki finansowe w latach ubiegłych rozliczają się na zasadach dotychczasowych.

W związku z tym, że nadal trwają prace dostosowawcze systemu POL-on do przepisów nowej ustawy, raport końcowy z wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2019 r. na inwestycje związane z działalnością naukową należy pobrać, wypełnić, podpisać przez uprawnione osoby oraz przesłać na adres MNiSW w postaci papierowej.

Termin na złożenie raportu końcowego to 60 dni od dnia, w którym została uregulowana ostatnia płatność związana z finansowaniem inwestycji – zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 4 lit a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. 2019, poz. 496).

Raporty Podmiotów, które złożą je w postaci papierowej, będą stanowiły podstawę do rozliczenia inwestycji.

Po dostosowaniu funkcjonalności systemu POL-on, Podmioty będą zobowiązane do wprowadzenia danych dotyczących ww. raportów do POL-on. Ta informacja zostanie umieszczona na stronie podmiotowej Ministra wraz z informacją co do dalszego postępowania.

Materiały

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/raport-koncowy-z-wykorzystania-srodkow-finansowych-przyznanych-w-2019-r-na-realizacje-inwestycji-zwiazanych-z-dzialalnoscia-naukowa

DOSKONAŁA NAUKA – moduł „Wsparcie monografii naukowych” – WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo,

zgodnie z informacją telefoniczną uzyskaną w dniu dzisiejszym uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo wymaga, aby do wniosku w module „Wsparcie monografii naukowych” jako załącznik w systemie OSF dodać:

 • 1 recenzję samodzielnego pracownika naukowego
 • elektroniczny zapis tekstu monografii (pdf)

Przypominamy:

„Wsparcie monografii naukowych” – w ramach modułu jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń. Wysokość środków finansowych w ramach projektu wynosi od 15 000 do 80 000 zł.

Wnioskodawca, którym jest uczelnia może złożyć nie więcej niż 5 wniosków w ramach każdego z modułów.

Termin składania wniosków do MNiSW od 12 listopada do 5 grudnia 2019 r., do godz. 16.00 .

Sposób składania wniosków:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wymaga złożenia wniosku w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz częścią A wniosku z danymi wnioskodawcy, na skrzynkę podawczą ministra, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wewnętrzna procedura składania wniosków:

W terminie do 15 listopada br. do godz. 16:00 do sekretariatu Biura Obsługi Badań należy złożyć propozycję wniosku podpisaną przez Kierownika Jednostki i pełnomocnika Kwestora.
Wnioski złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Wniosek powinien zawierać:

 • moduł „Wsparcie monografii naukowych – opis merytoryczny projektu, konkretne i weryfikowalne rezultaty projektu, planowane koszty z uwzględnieniem wkładu własnego, nowatorski charakter tematyki monografii naukowej, znaczenie monografii dla rozwoju danej dziedziny nauki w kraju lub za granica , miejsce i formę udostępnienia, zobowiązanie jednostki do pokrycia wkładu własnego w wysokości 10% kosztów przedsięwzięcia.

Wydział/Jednostka może złożyć tylko jeden wniosek do  każdego modułu.

Wyboru wniosków do złożenia przez Uniwersytet Warszawski dokona komisja pod przewodnictwem Prorektora ds. naukowych w terminie do 22 listopada br.

Wydział/Jednostka, która uzyska zgodę komisji na złożenie wniosku, zostanie poinformowana przez Biuro Obsługi Badań i poproszona o wypełnienie wniosku w systemie ZSUN/OSF.

Kontakt w sprawie wniosków:

Patrz również: http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-28-sierpnia-2019-r-o-ustanowieniu-programu-doskonala-nauka-i-naborze-wnioskow.html