Wprowadzenie polityki otwartego dostępu do publikacji powstałych w projektach badawczych

Na lutowym posiedzeniu Rady Narodowego Centrum Nauki, na wniosek Dyrektora NCN, członkowie Rady wyrazili swoje poparcie dla wprowadzenia polityki otwartego dostępu do publikacji będących efektem realizacji projektów badawczych finansowanych w całości lub części ze źródeł NCN. Obowiązek zapewnienia otwartego dostępu do efektów realizacji zadań badawczych dotyczyć będzie projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych 16 czerwca br.

Otwarty dostęp do publikowanych wyników badań to, obok wymogu otwartego dostępu do danych badawczych, spójna polityka Narodowego Centrum Nauki w ramach tzw. Otwartej Nauki (Open Science) zmierzająca do transparentnego przedstawiania rezultatów pracy naukowej uczonych finansowanych ze środków publicznych.

We wrześniu 2018 r. Dyrektor Centrum wraz z 10 liderami europejskich agencji finansujących badania naukowe utworzyli koalicję, tzw. cOAllition S, której priorytetowym założeniem było dążenie do pełnego i natychmiastowego (bez embarga czasowego) dostępu do publikacji zawierających wyniki badań będących efektem realizacji projektów badawczych finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych. Priorytety działań cOAlition S opisano w dokumencie zwanym Plan S. Więcej informacji na temat założeń Planu S można znaleźć na stronie cOAlition S oraz w pliku Ścieżki publikacyjne zgodne z Planem S.

Wśród pierwszych sygnatariuszy cOAlition S jest m. in. the Research Council of Norway. W związku z tym, a także zgodnie z ich polityką narodową otwartego dostępu do publikacji wprowadzoną w 2017 r., obowiązek pełnego dostępu do opublikowanych rezultatów badań będzie obowiązywał już w projektach finansowanych w ramach konkursu GRIEG.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-02-27-plany-ncn-otwarty-dostep


Przypominamy:

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty. Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu dokumenty w nim udostępnione są łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest oparte o oprogramowanie DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z Centrum Otwartej Nauki.

https://depot.ceon.pl/

Transmisja online spotkania dot. „Inicjatywy doskonałości”

Spotkanie informacyjne dot. realizacji programu „Inicjatywa doskonałości”, otwarte dla wszystkich członków społeczności akademickiej, obędzie się 24 lutego, w godz. 15.00-18.00, w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną zasady realizacji programu „Inicjatywa doskonałości” na UW, a także działania planowane na lata 2020-2025 (w ramach 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz o charakterze ogólnouniwersyteckim).

Transmisja

Spotkanie obędzie się 24 lutego, w godz. 15-18, w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu. Ze względu na wyczerpanie limitu miejsc rejestracja została zakończona. Spotkanie będzie transmitowane online na stronie głównej UW. Zapis spotkania zostanie zamieszczony na uniwersyteckim kanale YouTube.

Transmisja online spotkania dot. „Inicjatywy doskonałości”

 

Raporty z projektów NCN od 24-go konkursu

Szanowni Państwo,

formularze raportów rocznych/końcowych znajdą Państwo w systemie ZSUN/OSF

Należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl, następnie wejść w WYSŁANE, kliknąć w numer przy wniosku – i po kliknięciu w menu po lewej stronie zobaczą Państwo zakładkę RAPORT.
Raport należy wypełnić, a następnie zastosować się do poniższej instrukcji.

Obieg dokumentów na UW:

Papierową wersję wydruku raportu (2 egz), podpisaną przez Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora, należy złożyć do Kwestury UW.
Pobrany z systemu OSF raport w formacie PDF (nie skan!) musi podpisać podpisem elektronicznym Kierownik projektu
Patrz: Instrukcja nanoszenia podpisu elektronicznego
Następnie podpisany elektronicznie przez kierownika projektu raport w formacie PDF należy przesłać e-mailowo do Biura Obsługi Badań wyłącznie na funkcyjny adres mailowy bob.raporty@adm.uw.edu.pl

UWAGA!
Prosimy nie przesyłać plików z raportami
na indywidualne adresy mailowe pracowników BOB
!

Raport zostanie podpisany podpisem elektronicznym przez Rektora po otrzymaniu przez BOB podpisanej przez Kwestora wersji papierowej.
Podpisana przez Rektora wersja elektroniczna raportu zostanie przesłana przez BOB poprzez platformę teleinformatyczną ePUAP do NCN.
Potwierdzenie wysłania wraz raportem dostaną Państwo mailem zwrotnym.
Proszę pamiętać o wysłaniu raportu w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW !

Gdzie znaleźć nr konkursu?
– w numerze umowy.
UMO-ROK / NR_KONKURSU / RODZAJ KONKURSU / PANEL / NR_UMOWY
np. UMO-2017 / 24 / B / HS1 /01234

A MAESTRO
B OPUS
C SONATINA
D SONATA
E SONATA BIS
G BEETHOVEN
M HARMONIA
N PRELUDIUM
P POLONEZ
R TANGO
S FUGA
T ETIUDA
W SYMFONIA

Informacja NCN:

Raport należy złożyć poprzez system OSF oraz zależnie od konkursu w wersji papierowej/elektronicznej. Wersja papierowa raportu obowiązuje włącznie do konkursów OPUS 12, SONATA 12, PRELUDIUM 12 oraz w projektach realizowanych w ramach dwustronnych i wielostronnych programów międzynarodowych (od 1-23 edycji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/edycje). Wersję papierową wydrukowaną z systemu OSF oraz opatrzoną odpowiednimi pieczęciami i podpisami należy przesłać na adres Narodowego Centrum Nauki lub dostarczyć osobiście. Raport uznaje się za złożony w terminie jeżeli wpłynął do Centrum lub został nadany drogą pocztową do dnia 31 marca danego roku. Raport roczny w wersji drukowanej wymagany jest w jednym egzemplarzu.

Począwszy od konkursów SONATINA 1, OPUS 13, PRELUDIUM 13, SONATA 13, MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7 oraz w projektach realizowanych w ramach dwustronnych i wielostronnych programów międzynarodowych (od 24 edycji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/edycje) dane raportu należy przekazać przez system OSF, a także wygenerowany plik PDF należy podpisać podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES przez osoby reprezentujące jednostkę i kierownika projektu, a następnie dostarczyć za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytka ePUAP) na adres /ncn/SkrytkaESP. Raport uznaje się za złożony w terminie jeżeli został dostarczony na adres /ncn/SkrytkaESP do dnia 31 marca danego roku.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/raporty-ncn/roczny/ogolne

 

 

Migracja danych do PBN 2.0

Poniżej udostępniamy Państwu informację przesłaną przez OPI:

W związku ze zbliżającym się terminem udostępnienia systemu PBN 2.0 informujemy, że wszystkie dane znajdujące się w Module Repozytoryjnym systemu PBN zostaną w sposób automatyczny przeniesione do PBN 2.0. Dane znajdujące się w Module Sprawozdawczym będą migrowane w sposób półautomatyczny. W niektórych przypadkach będzie wymagane podjęcie decyzji i wykonanie pewnych czynności przez użytkowników. W najbliższych dniach udostępnimy Państwu narzędzie, które pozwoli na migrację różnych typów publikacji, tak aby zachowana była ich spójność i prawidłowe przypisanie punktacji oraz aby zachowana była zgodność danych z rozporządzeniem. Jeszcze przed otrzymaniem narzędzia dostarczymy Państwu kompleksową informację jakie działania trzeba będzie podjąć, aby przygotować publikacje do prawidłowego przeniesienia ich do PBN 2.0. Ze względu na to, że część typów publikacji jest inaczej reprezentowana w nowym modelu danych, udostępnimy Państwu informację jak będzie wyglądała konwersja rodzajów publikacji na nowe typy oraz jakie działania trzeba będzie podjąć, aby dotychczas raportowane publikacje były zgodne z nowym modelem.

Zadania do wykonania w procesie migracji

Zadaniami do wykonania w związku z migracją będą:

 1. wskazanie publikacji do przeniesienia do PBN 2.0 w przypadku duplikatów na wydziałach,
 2. dokonanie korekty błędnego ISBN lub uzupełnienie ISBN w przypadku jego braku w monografiach (pole wymagane przez rozporządzenie),
 3. uzupełnienie języków i krajów w przypadkach, gdzie nie zostały zmapowane automatycznie.

https://pbn.nauka.gov.pl/

Wyniki konkursów MAESTRO 11, SONATA BIS 9, UWERTURA 4

Narodowe Centrum Nauki przyznało granty na badania podstawowe doświadczonym naukowcom oraz uczonym planującym utworzenie zespołu badawczego.  

W rozstrzygniętych właśnie konkursach złożono łącznie 476 wniosków na kwotę ponad 1 mld zł, z czego do finansowania eksperci zakwalifikowali 90 projektów.

 • MAESTRO 11 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
 • SONATA BIS 9 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Konkurs: MAESTRO 11

Lp Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
1 Epistemiczne i semantyczne zobowiązania fundamentalnych teorii matematycznych dr hab. Cezary Cieśliński Uniwersytet Warszawski 2 413 800
2 Nieortodoksyjne koncepcje w metatezie olefin prof. dr hab. inż. Karol Lesław Grela Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii 3 987 200
3 Protokoły oparte na inteligentnych kontraktach: teoria dla zastosowań dr hab. Stefan Michał Dziembowski Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 3 787 000

Konkurs: SONATA BIS 9

Lp Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
5 Kształtowanie się habitusu narodowego a proces cywilizacji w Polsce po roku 1989: podejście figuracyjne dr hab. Marta Bucholc Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii 2 462 240
2 Kwantowa Informacja w Kwantowych Teoriach Pola i Holografii: Dynamika i Złożoność. dr Paweł Piotr Caputa Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki 2 185 000
6 Nanofotoniczne hybrydowe materiały oparte o silne sprzężenie światła z ekscytonami dr hab. Tomasz Jan Antosiewicz Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki 2 337 600
16 Zastosowanie wielofotonowej interferencji kwantowej do wybranych zagadnień kwantowego przetwarzania informacji dr hab. Magdalena Stobińska Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki 2 495 280
30 Zagadnienia o miarowych danych dr Iwona Anna Chlebicka Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 1 875 000

* Załączone opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie opublikowane wraz z listami rankingowymi

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-02-18-wyniki-konkursow-maestro11-sonata-bis9-uwertura4

SONATINA 4 i ETIUDA 8 – procedura składania wniosków

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosków SONATINA 4 i ETIUDA 8:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Papierową wersję wydruku wniosku (1 egz, wydruk dwustronny), podpisaną przez Kierownika Państwa Jednostki i Pełnomocnika Kwestora, należy złożyć do BOB UW
Wniosek należy wydrukować POMIJAJĄC sekcje:

 • OPIS SKRÓCONY
 • OPIS SZCZEGÓŁOWY
 • STRESZCZENIE POPULARNONAUKOWE
Do wniosku należy dołączyć wydrukowany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje dr hab. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych
Następnie skan podpisanego przez prorektora załącznika „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłany na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI). Skan należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka.
Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW (przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)

Wnioski w w/w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do16 marca 2020 r. do godziny 16.00.

Raporty z wykorzystania środków finansowych przyznanych na 2019 r. na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej

Poniższy komunikat dotyczy jedynie utrzymania aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej, którym zostały przyznane środki finansowe w 2019 r. SPUBy i SPUB-I, którym przyznano środki finansowe w latach ubiegłych rozliczają się na zasadach dotychczasowych.

Do 31 marca 2020 r., należy złożyć raport za rok 2019 – zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. 2019, poz. 496).

W systemie OSF, na dzień 10 lutego 2020 r., przewidywany jest termin wprowadzenia zmian dotyczących składania raportów dla SPUBów i SPUB-I, na realizację których została wydana decyzja w 2019 r. Redaktor wniosku po wejściu na dany wniosek, który otrzymał finansowanie, będzie widział zakładkę „Raport”. Aby wypełnić raport należy pobrać plik raportu (w pliku znajdują się dwa raporty – roczny i końcowy, więc należy wybrać właściwy), uzupełnić go i zapisać w formacie PDF (uwaga – w postaci umożliwiającej kopiowanie tekstu, tj. niedopuszczalne są skany). Taki plik należy załączyć w systemie OSF i wysłać do MNiSW.

Należy także:

 1. wydrukować cały raport, podpisać i wysłać na adres MNiSW ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa,

albo

 1. utworzony plik opatrzyć podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym i przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej MNiSW: /MNISW/SkrytkaESP
  UWAGA: w przypadku podpisywania raportu przez osobę upoważnioną przez kierownika podmiotu, należy dołączyć stosowne upoważnienie. Zwracamy również uwagę, że raport może zostać odesłany do korekty – pracownicy MNiSW będą się wówczas kontaktować z Redaktorem danego raportu.

Materiały

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/raporty-z-wykorzystania-srodkow-finansowych-przyznanych-na-2019-r-na-utrzymanie-aparatury-naukowo-badawczej-stanowiska-badawczego-oraz-specjalnej-infrastruktury-informatycznej